Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

ΣτΕ 4216/2015: Λήψη διασφαλιστικών μέτρων κατ' επίκληση του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - Αρμοδιότητα Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΟι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προβλέπουν, σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ.1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, μέτρα σε βάρος του φερόμενου ως παραβάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτού. Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων από τη φορολογική νομοθεσία σκοπών, εντασσόμενα σε αυτήν, και κατ’ αυτών προβλέπεται, στο άρθρο 63 παρ.8 του ως άνω νόμου, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά από προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, αποκλειομένης, ως εκ τούτου, της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με το εκτεθέν αντικείμενο, αφορά υπόθεση που ανήκει όχι στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.


Σκέψεις 2 και 3 της υπ' αριθμ. 4216/2015 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας:

Στο άρθρο 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 47 παρ.9 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και την τροποποίησή του με την περ.8 της υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014), προβλέπονται τα εξής: «5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄, αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους. 6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄, και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παρ.4 του ιδίου άρθρου». Εξάλλου, στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση … οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη … εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν … 8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας …».
Οι διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προβλέπουν, σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ.1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, μέτρα σε βάρος του φερόμενου ως παραβάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτού. Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων από τη φορολογική νομοθεσία σκοπών, εντασσόμενα σε αυτήν, και κατ’ αυτών προβλέπεται, στο άρθρο 63 παρ.8 του ως άνω νόμου, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά από προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, αποκλειομένης, ως εκ τούτου, της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με το εκτεθέν αντικείμενο, αφορά υπόθεση που ανήκει όχι στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πρέπει δε σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ. 1 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150), 7 παρ. 1 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) και του άρθρου μόνου Α.15 του π.δ. 404/1978 (Α΄ 83), όπως ισχύει, να παραπεμφθεί στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για να δικασθεί ως προσφυγή ουσίας με τη νόμιμη σύνθεση. Στο ίδιο δε δικαστήριο πρέπει να παραπεμφθεί και η σχετική αίτηση αναστολής (...). 

Δ ι ά τ α ύ τ α
Παραπέμπει την αίτηση ακυρώσεως και τη σχετική αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, κατά το αιτιολογικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

ΣτΕ 4216/2015: Λήψη διασφαλιστικών μέτρων κατ' επίκληση του άρθρου 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - Αρμοδιότητα Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΟι διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προβλέπουν, σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ.1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, μέτρα σε βάρος του φερόμενου ως παραβάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτού. Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων από τη φορολογική νομοθεσία σκοπών, εντασσόμενα σε αυτήν, και κατ’ αυτών προβλέπεται, στο άρθρο 63 παρ.8 του ως άνω νόμου, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά από προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, αποκλειομένης, ως εκ τούτου, της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με το εκτεθέν αντικείμενο, αφορά υπόθεση που ανήκει όχι στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.


Σκέψεις 2 και 3 της υπ' αριθμ. 4216/2015 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας:

Στο άρθρο 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 47 παρ.9 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και την τροποποίησή του με την περ.8 της υποπαραγράφου Δ.2 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014), προβλέπονται τα εξής: «5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄, αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους. 6. Τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄, και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ΄ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εξειδικεύονται τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μέτρα αίρονται εν όλω ή εν μέρει και οι περιπτώσεις μη εφαρμογής τους, προσδιορίζεται ο χρόνος διατήρησης αυτών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Κώδικα, δεν αναστέλλουν την εφαρμογή των μέτρων, εφαρμοζομένων αναλογικά των οριζομένων στην παρ.4 του ιδίου άρθρου». Εξάλλου, στο άρθρο 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση … οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη … εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν … 8. Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας …».
Οι διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προβλέπουν, σε περίπτωση διαπιστώσεως παραβάσεων φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ.1 του άρθρου 55 του ίδιου νόμου, μέτρα σε βάρος του φερόμενου ως παραβάτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτού. Τα μέτρα αυτά αποβλέπουν στην επίτευξη των επιδιωκόμενων από τη φορολογική νομοθεσία σκοπών, εντασσόμενα σε αυτήν, και κατ’ αυτών προβλέπεται, στο άρθρο 63 παρ.8 του ως άνω νόμου, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μετά από προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, αποκλειομένης, ως εκ τούτου, της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με το εκτεθέν αντικείμενο, αφορά υπόθεση που ανήκει όχι στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, πρέπει δε σύμφωνα με τα άρθρα 34 παρ. 1 του ν. 1968/1991 (Α΄ 150), 7 παρ. 1 του ν. 2717/1999 (Α΄ 97) και του άρθρου μόνου Α.15 του π.δ. 404/1978 (Α΄ 83), όπως ισχύει, να παραπεμφθεί στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων για να δικασθεί ως προσφυγή ουσίας με τη νόμιμη σύνθεση. Στο ίδιο δε δικαστήριο πρέπει να παραπεμφθεί και η σχετική αίτηση αναστολής (...). 

Δ ι ά τ α ύ τ α
Παραπέμπει την αίτηση ακυρώσεως και τη σχετική αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, κατά το αιτιολογικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.