Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΣτΕ 4308/2015 (Ολομ.): Η πρυτανική θητεία διακόπτεται, όταν ο εν ενεργεία Πρύτανης καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίαςΜε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος παρέχεται στον κοινό νομοθέτη ευρεία εξουσιοδότηση να καθορίσει το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των καθηγητών Α.Ε.Ι. από την ενεργό υπηρεσία. Με την ίδια όμως συνταγματική διάταξη επιβάλλεται επίσης η αποχώρηση αυτή να είναι κατ’ αρχήν πλήρης, να έχει δηλαδή ως συνέπεια την απώλεια οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή διοικητικής ιδιότητας του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π.. Και ναι μεν ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται να θεσπίσει ειδικές και περιορισμένου εύρους εξαιρέσεις από τον εν λόγω συνταγματικό κανόνα, οι εξαιρέσεις όμως αυτές πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο ρητό και σαφή, με διατάξεις που το περιεχόμενό τους ρυθμίζει ειδικώς τα ζητήματα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. λόγω ορίου ηλικίας (όπως οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5 του ν. 2327/1995, 8 παρ. 12 και 16 του ν. 4009/2011), ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά το περιορισμένο εύρος των εν λόγω εξαιρετικών ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέσπιση συνταγματικώς επιτρεπτής εξαιρέσεως από τον ως άνω κανόνα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, να γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 4009/2011, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θεσπίζουν δυνατότητα συνεχίσεως και ολοκληρώσεως της θητείας του εν ενεργεία Πρύτανη, όταν αυτός καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίας των καθηγητών των ημεδαπών Α.Ε.Ι.. Μειοψ.


Αριθμός 4308/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2015, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε κώλυμα, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταμιάς, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Β. Αραβαντινός, Ε. Κουσιουρής, Ό. Ζύγουρα, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Π. Χαμάκος, Σ. Βιτάλη, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Μ. Σωτηροπούλου, Μ. Τριπολιτσιώτη, Χ. Ευαγγελίου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Β. Αραβαντινός και Κ. Φιλοπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Χ. Ευαγγελίου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να δικάσει την από 30 Απριλίου 2014 αίτηση:
του ..., κατοίκου ..., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Πανταρώτα (Α.Μ. 2448), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά των: 1) Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2) Υπουργού Οικονομικών, οι οποίοι δεν παρέστησαν, και 3) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Αλιβιζάτο (Α.Μ. 6976), που τον διόρισε στο ακροατήριο ο Πρύτανής του,
και κατά του παρεμβαίνοντος ..., κατοίκου ..., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Παπαπέτρο (Α.Μ. 284, Δ.Σ. Βόλου), που τον διόρισε στο ακροατήριο.
Η πιο πάνω αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4335/2014 αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιλύσει η Ολομέλεια το ζήτημα που αναφέρεται στην απόφαση.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) Η υπ’ αριθ. 26/29.4.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2) η τυχόν εκδοθείσα προκήρυξη εκλογής Πρύτανη, 3) η υπ’ αριθ. 83/2014 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 4) η υπ’ αριθ. 5744/30.4.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5) τα υπ’ αριθ. 5741/30.4.2014, 5743/30.4.2014 και 4031/31.3.2014 έγγραφα του Προέδρου του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Ποταμιά.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους του καθ’ ού Πανεπιστημίου και του παρεμβαίνοντος, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1340246, 3835238/2014 ειδικά έντυπα παραβόλου).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, η ακύρωση των κατωτέρω πράξεων, οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν ως οι μόνες παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις: α) της υπ’ αριθμ. 120.61/18/115918/Β2/23.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε, κατόπιν της 5744/30.4.2014 αποφάσεως του Συμβουλίου του Ιδρύματος (Σ.Ι.), ότι ο διορισμός του αιτούντος ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε με θητεία λήγουσα στις 31.8.2014, κατά τροποποίηση της αρχικώς ορισθείσης λήξεως αυτής στις 31.8.2016 και β) της υπ’ αριθμ. Φ.120.61/24/119521/Β2/29.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10459/11.7.2014 αποφάσεως του Σ.Ι. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διορίστηκε στη θέση του Πρύτανη του εν λόγω Πανεπιστημίου με θητεία από 1.9.2014 έως 31.8.2018.
3. Επειδή, ο εκλεγείς στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ... παρεμβαίνει στη δίκη με προφανές έννομο συμφέρον και παραδεκτώς το πρώτον μετά την έκδοση της παραπεμπτικής αποφάσεως του Τμήματος στην επταμελή σύνθεσή του (βλ. ΣΕ 3457/1998 ολομ., 2375/1988 ολομ. κ.ά.).
4. Επειδή, ο ν. 4009/2011 για τη δομή, λειτουργία κλπ. των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄, 195) ορίζει στο άρθρο 8 («Όργανα του ιδρύματος»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄, 159), τα εξής: «1. Τα όργανα του ιδρύματος είναι: α) το Συμβούλιο, β) ο πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. 2. ... 15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. [Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος] της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία. 16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. β) ... δ) Ο Πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας ... εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει την, κατά την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...». Εξάλλου, στο άρθρο 16 παρ. 6 (υποπαρ. 3) του Συντάγματος ορίζεται ότι «Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους». Σε εκτέλεση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως, με το άρθρο 17 του ν. 2327/1995 (Α΄, 156), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 2413/1996 (Α΄, 124) και όπως η παρ. 5 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 5 περ. β΄ του ν. 3549/2007 (Α΄, 69) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4115/2013 (Α΄, 24), ορίζονται τα εξής: «1. Μέλη Δ.Ε.Π. [Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού] των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) έτος της ηλικίας τους. ... 2. ... 5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π.. Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης». Τέλος, με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003 (Α΄, 267) ορίζεται ότι «Τα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων (...) αποχωρούν από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. ...».
5. Επειδή, με τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος παρέχεται στον κοινό νομοθέτη ευρεία εξουσιοδότηση να καθορίσει το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των καθηγητών Α.Ε.Ι. από την ενεργό υπηρεσία. Με την ίδια όμως συνταγματική διάταξη επιβάλλεται επίσης η αποχώρηση αυτή να είναι κατ’ αρχήν πλήρης, να έχει δηλαδή ως συνέπεια την απώλεια οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή διοικητικής ιδιότητας του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π.. Και ναι μεν ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται να θεσπίσει ειδικές και περιορισμένου εύρους εξαιρέσεις από τον εν λόγω συνταγματικό κανόνα, οι εξαιρέσεις όμως αυτές πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο ρητό και σαφή, με διατάξεις που το περιεχόμενό τους ρυθμίζει ειδικώς τα ζητήματα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. λόγω ορίου ηλικίας (όπως οι μνημονευθείσες διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5 του ν. 2327/1995, 8 παρ. 12 και 16 του ν. 4009/2011), ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά το περιορισμένο εύρος των εν λόγω εξαιρετικών ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέσπιση συνταγματικώς επιτρεπτής εξαιρέσεως από τον ως άνω κανόνα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται. Και τούτο, διότι εκ του ότι ο νόμος ορίζει ως τετραετή τη θητεία του εν ενεργεία Πρύτανη, χωρίς να προβλέπει ως κώλυμα εκλογιμότητας τη συμπλήρωση από τον υποψήφιο του ορίου ηλικίας αποχωρήσεως από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσομένης θητείας, δεν μπορεί πάντως να συναχθεί κατά τρόπο ρητό και σαφή, όπως απαιτείται κατά τα ανωτέρω, θέσπιση εξαιρέσεως από τον κανόνα της πλήρους αποχωρήσεως από τα καθήκοντά του τού καταλαμβανομένου από το νόμιμο όριο ηλικίας καθηγητή ημεδαπού Α.Ε.Ι.. Τούτο, άλλωστε, θα ερχόταν σε αντίθεση και προς τη συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4009/2011. Πράγματι, σύμφωνα με αυτές, η ενεργός ακαδημαϊκή ιδιότητα του Πρύτανη ως ασκούντος πλήρως τις διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, όχι μόνο δεν αναστέλλεται, κατ’ αρχήν, κατά τη διάρκεια της πρυτανικής θητείας (βλ. άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, καθώς και άρθρο 6 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 2530/1997, Α΄ 218, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 22 περ. α΄ και 81 περ. 16 ν. 4009/2011), αλλά αποτελεί οργανικό στοιχείο της πρυτανικής ιδιότητας, δεδομένου ότι τα καθήκοντα του Πρύτανη δεν είναι απλώς διοικητικά, αλλά συνδέονται αποφασιστικώς με τη διδασκαλία και την έρευνα, όπως προκύπτει αφενός από τη φύση των αρμοδιοτήτων του για τα προγράμματα σπουδών και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος (άρθρο 8 παρ. 18 περ. ιστ΄ και ιζ΄ του ν. 4009/2011) και αφετέρου από τις συναφείς αρμοδιότητες επί ακαδημαϊκών θεμάτων της Συγκλήτου, της οποίας ο Πρύτανης είναι μέλος (άρθρο 8 παρ. 19 και παρ. 20 περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του ν. 4009/2011), (πρβλ. ΑΕΔ 30/1985, ΣΕ 2122/1991 επτ.). Συνεπώς, η ενεργός αυτή ακαδημαϊκή ιδιότητα πρέπει όχι μόνο να συντρέχει κατά την εκλογή του Πρύτανη, αλλά και να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Υπό αντίθετη άλλωστε εκδοχή, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι ομοίου περιεχομένου εξαίρεση από την υποχρεωτική αποχώρηση των καθηγητών Α.Ε.Ι. λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας θεσπίζεται και για άλλα μονοπρόσωπα όργανα, όπως οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι Τμημάτων, αφού ούτε γι’ αυτά προβλέπεται ρητώς ως κώλυμα εκλογής η τυχόν συμπλήρωση του νομίμου ορίου ηλικίας των φορέων τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους (βλ. άρθρα 9 παρ. 2 περ. α΄ και 10 παρ. 2 ν. 4009/2011, όπως ισχύουν). Τέτοια, όμως, επέκταση της συμμετοχής στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. καθηγητών που έχουν απολέσει την ενεργό ακαδημαϊκή ιδιότητα και μάλιστα παρά τη σιωπή του νόμου θα αποτελούσε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, μείζονα και μη ανεκτή κατά το Σύνταγμα διάρρηξη του κανόνα της πλήρους αποχωρήσεως των μελών Δ.Ε.Π. από το σύνολο των καθηκόντων τους, όταν συμπληρώνουν το νόμιμο όριο ηλικίας. Το ενδεχόμενο, εξάλλου, να μην ολοκληρωθεί η πλήρης θητεία του εκλεγέντος Πρύτανη λόγω της καταλήψεώς του από το νόμιμο όριο ηλικίας κατά τη διάρκειά της γίνεται προδήλως αποδεκτό από τον νομοθέτη, εφόσον δεν θεσπίζεται κώλυμα εκλογής για τον ανωτέρω λόγο, η εκτίμηση δε του ενδεχομένου αυτού αναφορικά με τη διοικητική σταθερότητα του Ιδρύματος επαφίεται στην κρίση των μελών του εκλεκτορικού σώματος κατά την εκλογή του νέου Πρύτανη. Τέλος, το ενδεχόμενο Πρύτανης προερχόμενος από αλλοδαπό Α.Ε.Ι. να μην υπόκειται σε όριο ηλικίας υποχρεωτικής αποχωρήσεώς του από το ίδρυμα αυτό ή να μην υπόκειται στο ίδιο όριο με τους καθηγητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι., δεν μπορεί να οδηγήσει, κατ’ επίκληση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.), σε μη εφαρμογή όσων εκτέθηκαν ανωτέρω για τους Πρυτάνεις οι οποίοι είναι καθηγητές ημεδαπών Α.Ε.Ι.. Και τούτο, διότι ανεξαρτήτως του ότι οι δύο αυτές κατηγορίες καθηγητών τελούν προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες ως προς τους όρους κατοχής της ενεργού ακαδημαϊκής ιδιότητας, πάντως, λόγω της τυπικής ισοδυναμίας όλων των συνταγματικών διατάξεων και αρχών (βλ. ΣτΕ Ολομ. 292/1984, ΑΕΔ 11/2003 κ.ά.), η επίκληση της αρχής της ισότητας δεν είναι δυνατό να καταστήσει ανεφάρμοστη τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος καθό μέρος αυτή επιτάσσει την αποχώρηση των καθηγητών των ημεδαπών Α.Ε.Ι. από όλα τα καθήκοντά τους όταν καταλαμβάνονται από το νομοθετικώς οριζόμενο όριο ηλικίας, εφόσον ο νομοθέτης δεν έχει ορίσει ρητώς το αντίθετο με συνταγματικώς έγκυρο τρόπο. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, να γίνει δεκτό ότι οι παρατεθείσες διατάξεις του ν. 4009/2011, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θεσπίζουν δυνατότητα συνεχίσεως και ολοκληρώσεως της θητείας του εν ενεργεία Πρύτανη, όταν αυτός καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίας των καθηγητών των ημεδαπών Α.Ε.Ι.. Κατά τη γνώμη όμως του Προεδρεύοντος της Ολομελείας Αντιπροέδρου Ν. Σακελλαρίου και των Συμβούλων Γ. Παπαγεωργίου, Δημ. Αλεξανδρή και Γ. Ποταμιά κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 16 περ. δ´ του ν. 4009/2011 ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για πλήρη τετραετή θητεία, η οποία κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου μπορεί να περιοριστεί εκ των υστέρων μόνο αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει και πάντως όχι για λόγο σχετιζόμενο με την ενεργό ιδιότητα μέλους ΔΕΠ. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης συνειδητώς κατήργησε την οικεία διάταξη του προϊσχύσαντος δικαίου (άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 1268/1982, όπως ίσχυε), η οποία προέβλεπε ρητώς κώλυμα εκλογής υποψηφίου την αποχώρηση κατά την διάρκεια της πρυτανικής θητείας από την ενεργό υπηρεσία ως καθηγητή ΑΕΙ λόγω συμπληρώσεως του νομίμου ορίου ηλικίας. Αντιθέτως, όπου ο νόμος θέλησε τη θέσπιση τέτοιου κωλύματος, το προέβλεψε ρητώς, όπως στην περίπτωση των υποψηφίων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος (άρθρ. 8 παρ. 4 περ. α´ του ν. 4009/2011). Κατά την πρόδηλη έννοια της εφαρμοστέας εν προκειμένω διατάξεως (άρθρ. 8 παρ. 16 περ. δ´) συστηματικώς ερμηνευομένης ο νομοθέτης προβλέπει μεν ως προσόν εκλογής στη θέση του Πρύτανη την ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή ωστόσο αποδέχεται και την εκδοχή, κατά τη διάρκεια της πρυτανικής θητείας, ο Πρύτανης να μην ασκεί παράλληλα και διδακτικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα, δεδομένου ότι για ενδεχόμενη εκλογή ως Πρυτάνεως καθηγητού από αλλοδαπό ΑΕΙ θα είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων. Άλλωστε αυτή ήταν και η καινοτομία του ν. 4009/2011 σε σχέση με τον κύκλο προσώπων που μπορούσαν να εκλεγούν ως Πρυτάνεις υπό την ισχύ του ν. 1268/1982, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 15-16 περ. α´ και δ´ ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ικανή διοικητική εμπειρία κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης και για θητεία 4 ετών. Αυτό συμπορεύεται με την ιδιότητα του Πρυτάνεως ως κατ’ εξοχήν μονομελούς οργάνου που ασκεί κυρίως διοικητικά καθήκοντα (βλ. δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου κατά τη συνεδρίαση της Βουλής της 23.8.2011 ότι «ο Πρύτανης είναι και ηγέτης αλλά είναι και διοικητής του πανεπιστημίου και ως διοικητής του πανεπιστημίου το 92% των αρμοδιοτήτων του είναι διοικητικές»). Η ως άνω νομοθετική ρύθμιση δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος, δεδομένου ότι με την εν λόγω διάταξη παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον κοινό νομοθέτη να καθορίσει το όριο ηλικίας των καθηγητών ΑΕΙ και όχι το όριο ηλικίας ή την ολοκλήρωση της θητείας εκλεγμένου μονομελούς οργάνου διοικήσεως του ΑΕΙ όπως είναι ο Πρύτανης. Δυνατότητα θεσπίσεως ειδικών εξαιρέσεων από τον συνταγματικό κανόνα της αποχωρήσεως μέλους ΔΕΠ λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας προβλέπεται ήδη από τον νομοθέτη (βλ. άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 2327/1995, στην περίπτωση εκλογής συνταξιούχων καθηγητών άλλων ΑΕΙ ως εξωτερικών μελών του ΣΙ, άρθρο 8 παρ. 5 περ. α´ του ν. 4009/2011, όπως ισχύει) και στην περίπτωση συμμετοχής συνταξιούχων καθηγητών σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 4009/2011), η ρύθμιση δε αυτή κείται εντός των ορίων που παρέχονται με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος.
6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω γενομένων δεκτών, οι ως άνω παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις (υπό 2 στοιχεία α´ και β´), οι οποίες στηρίζονται στο ότι η θητεία του αιτούντος ως Πρύτανη του ανωτέρω Πανεπιστημίου λήγει πρόωρα την 31.8.2014 λόγω καταλήψεώς του από το νόμιμο όριο ηλικίας είναι νόμιμες. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση, απορριπτέων όντων ως αβάσιμων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Απορρίπτει την αίτηση.
Δέχεται την παρέμβαση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, και
Επιβάλλει στον αιτούντα την δικαστική δαπάνη: α) του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα [1380 (460×3)] ευρώ, β) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ανέρχεται επίσης στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα [1380 (460×3)] ευρώ και γ) του παρεμβαίνοντος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό [1100 (180+460+460)] ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2015
 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  Η Γραμματέας
 
 
 Ν. Σακελλαρίου  Μ. Παπασαράντη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2015.
 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 
 
 Ν. Σακελλαρίου  Μ. Παπασαράντη

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.
Η εντολή πιστοποιείται με τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.


Αθήνα, ..............................................


 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΣτΕ 4308/2015 (Ολομ.): Η πρυτανική θητεία διακόπτεται, όταν ο εν ενεργεία Πρύτανης καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίαςΜε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος παρέχεται στον κοινό νομοθέτη ευρεία εξουσιοδότηση να καθορίσει το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των καθηγητών Α.Ε.Ι. από την ενεργό υπηρεσία. Με την ίδια όμως συνταγματική διάταξη επιβάλλεται επίσης η αποχώρηση αυτή να είναι κατ’ αρχήν πλήρης, να έχει δηλαδή ως συνέπεια την απώλεια οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή διοικητικής ιδιότητας του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π.. Και ναι μεν ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται να θεσπίσει ειδικές και περιορισμένου εύρους εξαιρέσεις από τον εν λόγω συνταγματικό κανόνα, οι εξαιρέσεις όμως αυτές πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο ρητό και σαφή, με διατάξεις που το περιεχόμενό τους ρυθμίζει ειδικώς τα ζητήματα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. λόγω ορίου ηλικίας (όπως οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5 του ν. 2327/1995, 8 παρ. 12 και 16 του ν. 4009/2011), ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά το περιορισμένο εύρος των εν λόγω εξαιρετικών ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέσπιση συνταγματικώς επιτρεπτής εξαιρέσεως από τον ως άνω κανόνα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, να γίνει δεκτό ότι οι διατάξεις του ν. 4009/2011, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θεσπίζουν δυνατότητα συνεχίσεως και ολοκληρώσεως της θητείας του εν ενεργεία Πρύτανη, όταν αυτός καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίας των καθηγητών των ημεδαπών Α.Ε.Ι.. Μειοψ.


Αριθμός 4308/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2015, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, που είχε κώλυμα, Γ. Παπαγεωργίου, Μ. Καραμανώφ, Αικ. Σακελλαροπούλου, Αικ. Χριστοφορίδου, Δ. Αλεξανδρής, Γ. Ποταμιάς, Ε. Αντωνόπουλος, Π. Καρλή, Ηρ. Τσακόπουλος, Μ. Σταματελάτου, Β. Αραβαντινός, Ε. Κουσιουρής, Ό. Ζύγουρα, Κ. Φιλοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Π. Χαμάκος, Σ. Βιτάλη, Ελ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλοι, Μ. Σωτηροπούλου, Μ. Τριπολιτσιώτη, Χ. Ευαγγελίου, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Β. Αραβαντινός και Κ. Φιλοπούλου, καθώς και η Πάρεδρος Χ. Ευαγγελίου μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να δικάσει την από 30 Απριλίου 2014 αίτηση:
του ..., κατοίκου ..., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Πανταρώτα (Α.Μ. 2448), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά των: 1) Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2) Υπουργού Οικονομικών, οι οποίοι δεν παρέστησαν, και 3) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Αλιβιζάτο (Α.Μ. 6976), που τον διόρισε στο ακροατήριο ο Πρύτανής του,
και κατά του παρεμβαίνοντος ..., κατοίκου ..., ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Παπαπέτρο (Α.Μ. 284, Δ.Σ. Βόλου), που τον διόρισε στο ακροατήριο.
Η πιο πάνω αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4335/2014 αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να επιλύσει η Ολομέλεια το ζήτημα που αναφέρεται στην απόφαση.
Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: 1) Η υπ’ αριθ. 26/29.4.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2) η τυχόν εκδοθείσα προκήρυξη εκλογής Πρύτανη, 3) η υπ’ αριθ. 83/2014 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 4) η υπ’ αριθ. 5744/30.4.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5) τα υπ’ αριθ. 5741/30.4.2014, 5743/30.4.2014 και 4031/31.3.2014 έγγραφα του Προέδρου του Συμβουλίου του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Γ. Ποταμιά.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τους πληρεξούσιους του καθ’ ού Πανεπιστημίου και του παρεμβαίνοντος, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 1340246, 3835238/2014 ειδικά έντυπα παραβόλου).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, η ακύρωση των κατωτέρω πράξεων, οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν ως οι μόνες παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις: α) της υπ’ αριθμ. 120.61/18/115918/Β2/23.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε, κατόπιν της 5744/30.4.2014 αποφάσεως του Συμβουλίου του Ιδρύματος (Σ.Ι.), ότι ο διορισμός του αιτούντος ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε με θητεία λήγουσα στις 31.8.2014, κατά τροποποίηση της αρχικώς ορισθείσης λήξεως αυτής στις 31.8.2016 και β) της υπ’ αριθμ. Φ.120.61/24/119521/Β2/29.7.2014 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10459/11.7.2014 αποφάσεως του Σ.Ι. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διορίστηκε στη θέση του Πρύτανη του εν λόγω Πανεπιστημίου με θητεία από 1.9.2014 έως 31.8.2018.
3. Επειδή, ο εκλεγείς στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ... παρεμβαίνει στη δίκη με προφανές έννομο συμφέρον και παραδεκτώς το πρώτον μετά την έκδοση της παραπεμπτικής αποφάσεως του Τμήματος στην επταμελή σύνθεσή του (βλ. ΣΕ 3457/1998 ολομ., 2375/1988 ολομ. κ.ά.).
4. Επειδή, ο ν. 4009/2011 για τη δομή, λειτουργία κλπ. των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄, 195) ορίζει στο άρθρο 8 («Όργανα του ιδρύματος»), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄, 159), τα εξής: «1. Τα όργανα του ιδρύματος είναι: α) το Συμβούλιο, β) ο πρύτανης και γ) η Σύγκλητος. 2. ... 15. Ως πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. [Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος] της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία. 16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη. β) ... δ) Ο Πρύτανης διορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία. Ο Υπουργός Παιδείας ... εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη. Αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει, εκλέγεται νέος Πρύτανης για πλήρη θητεία. Στην ανωτέρω περίπτωση ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκδίδει την, κατά την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ...». Εξάλλου, στο άρθρο 16 παρ. 6 (υποπαρ. 3) του Συντάγματος ορίζεται ότι «Νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων· εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους». Σε εκτέλεση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως, με το άρθρο 17 του ν. 2327/1995 (Α΄, 156), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 2413/1996 (Α΄, 124) και όπως η παρ. 5 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 5 περ. β΄ του ν. 3549/2007 (Α΄, 69) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4115/2013 (Α΄, 24), ορίζονται τα εξής: «1. Μέλη Δ.Ε.Π. [Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού] των Α.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο) έτος της ηλικίας τους. ... 2. ... 5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής υποψήφιων διδακτόρων, την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή και την ιδιότητα μέλους επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τελική αξιολόγηση και κρίση διδακτορικών διατριβών, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια Ν.Π.Δ.Δ. ή σε κάθε είδους επιτροπές, στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν την αποχώρησή τους, συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτή και μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π.. Τέλος μπορούν να παραδίδουν μεταπτυχιακά μαθήματα και να διδάσκουν σε ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης». Τέλος, με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3194/2003 (Α΄, 267) ορίζεται ότι «Τα μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίων (...) αποχωρούν από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή. ...».
5. Επειδή, με τη μνημονευθείσα διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος παρέχεται στον κοινό νομοθέτη ευρεία εξουσιοδότηση να καθορίσει το όριο ηλικίας για την αποχώρηση των καθηγητών Α.Ε.Ι. από την ενεργό υπηρεσία. Με την ίδια όμως συνταγματική διάταξη επιβάλλεται επίσης η αποχώρηση αυτή να είναι κατ’ αρχήν πλήρης, να έχει δηλαδή ως συνέπεια την απώλεια οποιασδήποτε ακαδημαϊκής ή διοικητικής ιδιότητας του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π.. Και ναι μεν ο κοινός νομοθέτης δεν κωλύεται να θεσπίσει ειδικές και περιορισμένου εύρους εξαιρέσεις από τον εν λόγω συνταγματικό κανόνα, οι εξαιρέσεις όμως αυτές πρέπει να θεσπίζονται κατά τρόπο ρητό και σαφή, με διατάξεις που το περιεχόμενό τους ρυθμίζει ειδικώς τα ζητήματα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. λόγω ορίου ηλικίας (όπως οι μνημονευθείσες διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5 του ν. 2327/1995, 8 παρ. 12 και 16 του ν. 4009/2011), ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά το περιορισμένο εύρος των εν λόγω εξαιρετικών ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ανωτέρω προϋποθέσεις για τη θέσπιση συνταγματικώς επιτρεπτής εξαιρέσεως από τον ως άνω κανόνα της υποχρεωτικής αποχωρήσεως των καθηγητών Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται. Και τούτο, διότι εκ του ότι ο νόμος ορίζει ως τετραετή τη θητεία του εν ενεργεία Πρύτανη, χωρίς να προβλέπει ως κώλυμα εκλογιμότητας τη συμπλήρωση από τον υποψήφιο του ορίου ηλικίας αποχωρήσεως από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσομένης θητείας, δεν μπορεί πάντως να συναχθεί κατά τρόπο ρητό και σαφή, όπως απαιτείται κατά τα ανωτέρω, θέσπιση εξαιρέσεως από τον κανόνα της πλήρους αποχωρήσεως από τα καθήκοντά του τού καταλαμβανομένου από το νόμιμο όριο ηλικίας καθηγητή ημεδαπού Α.Ε.Ι.. Τούτο, άλλωστε, θα ερχόταν σε αντίθεση και προς τη συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4009/2011. Πράγματι, σύμφωνα με αυτές, η ενεργός ακαδημαϊκή ιδιότητα του Πρύτανη ως ασκούντος πλήρως τις διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες, όχι μόνο δεν αναστέλλεται, κατ’ αρχήν, κατά τη διάρκεια της πρυτανικής θητείας (βλ. άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, καθώς και άρθρο 6 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 2530/1997, Α΄ 218, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 80 παρ. 22 περ. α΄ και 81 περ. 16 ν. 4009/2011), αλλά αποτελεί οργανικό στοιχείο της πρυτανικής ιδιότητας, δεδομένου ότι τα καθήκοντα του Πρύτανη δεν είναι απλώς διοικητικά, αλλά συνδέονται αποφασιστικώς με τη διδασκαλία και την έρευνα, όπως προκύπτει αφενός από τη φύση των αρμοδιοτήτων του για τα προγράμματα σπουδών και τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος (άρθρο 8 παρ. 18 περ. ιστ΄ και ιζ΄ του ν. 4009/2011) και αφετέρου από τις συναφείς αρμοδιότητες επί ακαδημαϊκών θεμάτων της Συγκλήτου, της οποίας ο Πρύτανης είναι μέλος (άρθρο 8 παρ. 19 και παρ. 20 περ. α΄, β΄, γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ του ν. 4009/2011), (πρβλ. ΑΕΔ 30/1985, ΣΕ 2122/1991 επτ.). Συνεπώς, η ενεργός αυτή ακαδημαϊκή ιδιότητα πρέπει όχι μόνο να συντρέχει κατά την εκλογή του Πρύτανη, αλλά και να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Υπό αντίθετη άλλωστε εκδοχή, θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι ομοίου περιεχομένου εξαίρεση από την υποχρεωτική αποχώρηση των καθηγητών Α.Ε.Ι. λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας θεσπίζεται και για άλλα μονοπρόσωπα όργανα, όπως οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι Τμημάτων, αφού ούτε γι’ αυτά προβλέπεται ρητώς ως κώλυμα εκλογής η τυχόν συμπλήρωση του νομίμου ορίου ηλικίας των φορέων τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους (βλ. άρθρα 9 παρ. 2 περ. α΄ και 10 παρ. 2 ν. 4009/2011, όπως ισχύουν). Τέτοια, όμως, επέκταση της συμμετοχής στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. καθηγητών που έχουν απολέσει την ενεργό ακαδημαϊκή ιδιότητα και μάλιστα παρά τη σιωπή του νόμου θα αποτελούσε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, μείζονα και μη ανεκτή κατά το Σύνταγμα διάρρηξη του κανόνα της πλήρους αποχωρήσεως των μελών Δ.Ε.Π. από το σύνολο των καθηκόντων τους, όταν συμπληρώνουν το νόμιμο όριο ηλικίας. Το ενδεχόμενο, εξάλλου, να μην ολοκληρωθεί η πλήρης θητεία του εκλεγέντος Πρύτανη λόγω της καταλήψεώς του από το νόμιμο όριο ηλικίας κατά τη διάρκειά της γίνεται προδήλως αποδεκτό από τον νομοθέτη, εφόσον δεν θεσπίζεται κώλυμα εκλογής για τον ανωτέρω λόγο, η εκτίμηση δε του ενδεχομένου αυτού αναφορικά με τη διοικητική σταθερότητα του Ιδρύματος επαφίεται στην κρίση των μελών του εκλεκτορικού σώματος κατά την εκλογή του νέου Πρύτανη. Τέλος, το ενδεχόμενο Πρύτανης προερχόμενος από αλλοδαπό Α.Ε.Ι. να μην υπόκειται σε όριο ηλικίας υποχρεωτικής αποχωρήσεώς του από το ίδρυμα αυτό ή να μην υπόκειται στο ίδιο όριο με τους καθηγητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι., δεν μπορεί να οδηγήσει, κατ’ επίκληση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.), σε μη εφαρμογή όσων εκτέθηκαν ανωτέρω για τους Πρυτάνεις οι οποίοι είναι καθηγητές ημεδαπών Α.Ε.Ι.. Και τούτο, διότι ανεξαρτήτως του ότι οι δύο αυτές κατηγορίες καθηγητών τελούν προδήλως υπό διαφορετικές συνθήκες ως προς τους όρους κατοχής της ενεργού ακαδημαϊκής ιδιότητας, πάντως, λόγω της τυπικής ισοδυναμίας όλων των συνταγματικών διατάξεων και αρχών (βλ. ΣτΕ Ολομ. 292/1984, ΑΕΔ 11/2003 κ.ά.), η επίκληση της αρχής της ισότητας δεν είναι δυνατό να καταστήσει ανεφάρμοστη τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος καθό μέρος αυτή επιτάσσει την αποχώρηση των καθηγητών των ημεδαπών Α.Ε.Ι. από όλα τα καθήκοντά τους όταν καταλαμβάνονται από το νομοθετικώς οριζόμενο όριο ηλικίας, εφόσον ο νομοθέτης δεν έχει ορίσει ρητώς το αντίθετο με συνταγματικώς έγκυρο τρόπο. Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει, κατά την κρατήσασα στο Δικαστήριο γνώμη, να γίνει δεκτό ότι οι παρατεθείσες διατάξεις του ν. 4009/2011, ερμηνευόμενες σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θεσπίζουν δυνατότητα συνεχίσεως και ολοκληρώσεως της θητείας του εν ενεργεία Πρύτανη, όταν αυτός καταλαμβάνεται από το νόμιμο όριο ηλικίας των καθηγητών των ημεδαπών Α.Ε.Ι.. Κατά τη γνώμη όμως του Προεδρεύοντος της Ολομελείας Αντιπροέδρου Ν. Σακελλαρίου και των Συμβούλων Γ. Παπαγεωργίου, Δημ. Αλεξανδρή και Γ. Ποταμιά κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 16 περ. δ´ του ν. 4009/2011 ο Πρύτανης εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για πλήρη τετραετή θητεία, η οποία κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου μπορεί να περιοριστεί εκ των υστέρων μόνο αν ο Πρύτανης παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει και πάντως όχι για λόγο σχετιζόμενο με την ενεργό ιδιότητα μέλους ΔΕΠ. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης συνειδητώς κατήργησε την οικεία διάταξη του προϊσχύσαντος δικαίου (άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 1268/1982, όπως ίσχυε), η οποία προέβλεπε ρητώς κώλυμα εκλογής υποψηφίου την αποχώρηση κατά την διάρκεια της πρυτανικής θητείας από την ενεργό υπηρεσία ως καθηγητή ΑΕΙ λόγω συμπληρώσεως του νομίμου ορίου ηλικίας. Αντιθέτως, όπου ο νόμος θέλησε τη θέσπιση τέτοιου κωλύματος, το προέβλεψε ρητώς, όπως στην περίπτωση των υποψηφίων εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος (άρθρ. 8 παρ. 4 περ. α´ του ν. 4009/2011). Κατά την πρόδηλη έννοια της εφαρμοστέας εν προκειμένω διατάξεως (άρθρ. 8 παρ. 16 περ. δ´) συστηματικώς ερμηνευομένης ο νομοθέτης προβλέπει μεν ως προσόν εκλογής στη θέση του Πρύτανη την ιδιότητα του εν ενεργεία καθηγητή ωστόσο αποδέχεται και την εκδοχή, κατά τη διάρκεια της πρυτανικής θητείας, ο Πρύτανης να μην ασκεί παράλληλα και διδακτικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα, δεδομένου ότι για ενδεχόμενη εκλογή ως Πρυτάνεως καθηγητού από αλλοδαπό ΑΕΙ θα είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων. Άλλωστε αυτή ήταν και η καινοτομία του ν. 4009/2011 σε σχέση με τον κύκλο προσώπων που μπορούσαν να εκλεγούν ως Πρυτάνεις υπό την ισχύ του ν. 1268/1982, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 15-16 περ. α´ και δ´ ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με ικανή διοικητική εμπειρία κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης και για θητεία 4 ετών. Αυτό συμπορεύεται με την ιδιότητα του Πρυτάνεως ως κατ’ εξοχήν μονομελούς οργάνου που ασκεί κυρίως διοικητικά καθήκοντα (βλ. δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου κατά τη συνεδρίαση της Βουλής της 23.8.2011 ότι «ο Πρύτανης είναι και ηγέτης αλλά είναι και διοικητής του πανεπιστημίου και ως διοικητής του πανεπιστημίου το 92% των αρμοδιοτήτων του είναι διοικητικές»). Η ως άνω νομοθετική ρύθμιση δεν αντίκειται στη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος, δεδομένου ότι με την εν λόγω διάταξη παρέχεται ευρεία ευχέρεια στον κοινό νομοθέτη να καθορίσει το όριο ηλικίας των καθηγητών ΑΕΙ και όχι το όριο ηλικίας ή την ολοκλήρωση της θητείας εκλεγμένου μονομελούς οργάνου διοικήσεως του ΑΕΙ όπως είναι ο Πρύτανης. Δυνατότητα θεσπίσεως ειδικών εξαιρέσεων από τον συνταγματικό κανόνα της αποχωρήσεως μέλους ΔΕΠ λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας προβλέπεται ήδη από τον νομοθέτη (βλ. άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 2327/1995, στην περίπτωση εκλογής συνταξιούχων καθηγητών άλλων ΑΕΙ ως εξωτερικών μελών του ΣΙ, άρθρο 8 παρ. 5 περ. α´ του ν. 4009/2011, όπως ισχύει) και στην περίπτωση συμμετοχής συνταξιούχων καθηγητών σε προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών (άρθρο 16 παρ. 8 του ν. 4009/2011), η ρύθμιση δε αυτή κείται εντός των ορίων που παρέχονται με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 6 του Συντάγματος.
6. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω γενομένων δεκτών, οι ως άνω παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις (υπό 2 στοιχεία α´ και β´), οι οποίες στηρίζονται στο ότι η θητεία του αιτούντος ως Πρύτανη του ανωτέρω Πανεπιστημίου λήγει πρόωρα την 31.8.2014 λόγω καταλήψεώς του από το νόμιμο όριο ηλικίας είναι νόμιμες. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση, απορριπτέων όντων ως αβάσιμων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων λόγων ακυρώσεως.

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Απορρίπτει την αίτηση.
Δέχεται την παρέμβαση.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου, και
Επιβάλλει στον αιτούντα την δικαστική δαπάνη: α) του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα [1380 (460×3)] ευρώ, β) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ανέρχεται επίσης στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα [1380 (460×3)] ευρώ και γ) του παρεμβαίνοντος, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό [1100 (180+460+460)] ευρώ. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2015
 Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος  Η Γραμματέας
 
 
 Ν. Σακελλαρίου  Μ. Παπασαράντη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2015.
 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 
 
 Ν. Σακελλαρίου  Μ. Παπασαράντη

 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.
Η εντολή πιστοποιείται με τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.


Αθήνα, ..............................................


 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.