Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΣτΕ 4069/2015: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής να διαβιβάσει αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής αδείας στον ΕΟΤ

Δεκτή αίτηση ακυρώσεως της παραλείψεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ανατολικής Αττικής να παραπέμψει την αίτηση της αιτούσας για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων στον ΕΟΤ. Κρίθηκε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δεν είχε μεν υποχρέωση να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων, όφειλε, όμως, να διαβιβάσει τις αιτήσεις αυτές και τα συνοδεύοντα στοιχεία στον ΕΟΤ.
 
Από: www.dsanet.gr

Αριθμός 4069/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2013, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Ιω. Μαντζουράνης, Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλοι, Χρ. Λιάκουρας, Χρ. Παπανικολάου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Μερτζανάκη.

Για να δικάσει την από 15 Φεβρουαρίου 2006 έφεση:

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 19), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Γλυκερία Σιούτη (Α.Μ. 8698), που την διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και ήδη αρμοδιότητας Δήμου Μαρκοπούλου, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισε με απόφαση η Οικονομική του Επιτροπή,

και κατά της υπ’ αριθμ. 2632/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χρ. Παπανικολάου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία της εκκαλούσας εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τον πληρεξούσιο του εφεσιβλήτου Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 1971232, 2703107/2006 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄), ζητείται η εξαφάνιση της 2632/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσας εταιρείας κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου να εκδώσει οικοδομική άδεια για την κατασκευή «37 τουριστικών κατοικιών – επαύλεων με 79 κολυμβητικές δεξαμενές με δύο υπόγεια και καταστήματα» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT Λαγονησίου, ύστερα από την υποβολή φακέλου μελέτης με την υπ’ αριθ. 11240/8.9.2003 αρχική αίτηση και την υπ’ αριθ. 16578/29.11.2004 νεότερη συμπληρωματική, με την οποία προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και ολοκληρώθηκε ο φάκελος της μελέτης, κατά την εκκαλούσα.

2. Επειδή, μετά την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87/7.6.2010) με το άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85/11.4.2012), οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που έχουν ως αντικείμενο τον έλεγχο πράξεων ή παραλείψεων οργάνων τους, οι οποίες είχαν εκδοθεί ή συντελεστεί πριν από την ισχύ του ν. 3852/2010, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον προέλεγχο αυτών, τον έλεγχο των σχετικών μελετών, καθώς και τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές σύμφωνα με το π.δ. 267/1998, συνεχίζονται μετά την 11.4.2012 αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τους δήμους, οι οποίοι ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες (πρβλ. ΣτΕ 3575/2014, 865/2014 , 4936/2013 , 1164/2013 ).

3. Επειδή, η παρούσα δίκη, η οποία έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας παράλειψης οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής πριν από το ν. 3852/2010, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, συνεχίζεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον Δήμο Μαρκοπούλου, μέσα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ως άνω ξενοδοχειακό συγκρότημα. Κατόπιν τούτων, νομίμως παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο Δήμος Μαρκοπούλου.

4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 22 του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ. 1985, ΦΕΚ Α΄ 210), όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν, πλην άλλων, με το άρθρο 19 του ν. 2831/2000, ορίζονται τα εξής: «1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός οικισμού απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους. Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος…». Εξάλλου, στο άρθρο 1 του από 8.7/13.7.1993 π.δ. «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (Δ΄ 795), ορίζεται ότι «Η οικοδομική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τις συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις», στο δε άρθρο 2 ορίζεται ότι «Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών είναι οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων, στις οποίες μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες κατά τις κείμενες διατάξεις». Στο άρθρο 3 του αυτού π.δ. ορίζεται ότι «1. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου […] β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, γ) […], δ) […], ιε) […] 2. Η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τις μελέτες και δικαιολογητικά των εδαφίων α, β, γ, η, ιγ και ιε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα δικαιολογητικά των εδαφίων ια και ιβ όπου απαιτούνται. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί. 3 […]», στο δε άρθρο 5 ορίζεται ότι «1. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων μελετών γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς (Αρχιτέκτονες μηχανικούς, Πολιτικούς μηχανικούς, Τοπογράφους μηχανικούς […]) … 2. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει: Α. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που αναφέρεται: α) στον πλήρη και λεπτομερή έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαμβάνονται σ’ αυτά. β) […] στ) […] 6. Οι οικοδομικές άδειες υπογράφονται τελικώς από τους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές μετά από επανέλεγχο του τοπογραφικού ως προς το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης […] 7. Οι μελετητές ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών, ενώ οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος αυτών να ζητήσουν την έκδοση οικοδομικής άδειας […] 8. Ο υποβαλλόμενος φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείς και αφού τεθεί στο αρχείο η αίτηση και οι δηλώσεις ανάληψης - ανάθεσης, ο υπόλοιπος φάκελος επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη με ενημέρωση του μελετητή, αν μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών από της υποβολής δεν συμπληρωθούν οι τυχόν διαπιστωθείσες στα διάφορα στάδια ελέγχου ή την Ε.Π.Α.Ε. ελλείψεις ή διορθώσεις και δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Αν όμως για την καθυστέρηση μεσολάβησε ανωτέρα βία για τους ενδιαφερόμενους ή υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή άλλων Υπηρεσιών, παρατείνεται αναλόγως η ανωτέρω προθεσμία με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από σχετική και αιτιολογική εισήγηση της Υπηρεσίας. Οι άδειες που εκδίδονται καθώς και οι αναθεωρήσεις τους ανακοινώνονται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα». Όπως γίνεται παγίως δεκτό, όταν συντρέχουν οι κατά το Σύνταγμα και τον νόμο προϋποθέσεις, η χορήγηση οικοδομικής άδειας δεν καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, αλλά είναι υποχρεωτική γι’ αυτήν (ΣτΕ 4384/2009 κ.ά.)

5. Επειδή, με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), με τις οποίες επιχειρήθηκε η αποτελεσματικότερη αξι οποίηση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ. με την παραχώρηση τμήματός της σε ιδιώτες και η προσέλκυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, προβλέφθηκε η δημιουργία πέντε ζωνών τουρισμού και αναψυχής, η χωροθέτηση των οποίων, όπως, επίσης, και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δομήσεώς τους έγιναν με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Μεταξύ των ζωνών αυτών περιελήφθη και η περιοχή του Λαγονησίου, στην οποία εντάχθηκε η ομώνυμη χερσονησίδα, ενώ στους ισχύοντες επί της ζώνης αυτής όρους και περιορισμούς δομήσεως, οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 41 του ίδιου νόμου και αποτυπώνονται στο συνημμένο στο ίδιο παράρτημα διάγραμμα, περιελήφθη η απαγόρευση ανεγέρσεως νέων τουριστικών εγκαταστάσεων σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέτρων από την καθορισθείσα ζώνη αιγιαλού, απαγόρευση, πάντως, από την οποία εισήχθη ρητή εξαίρεση για τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του νόμου, bungalows του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Ξενία Λαγονησίου». Με τις διατάξεις, εξάλλου, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6, παρασχέθηκε η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, την επέκταση, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των ανωτέρω ζωνών και παραχωρήσεως της χρήσεως και εκμεταλλεύσεώς τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων (φορείς διαχείρισης). Κατά ρητή πρόβλεψη των ίδιων διατάξεων, η παραχώρηση γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό, οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του οποίου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατακυρώνονται με υπουργικές, επίσης, αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., στον οποίο ανήκει ο έλεγχος της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του αναδόχου φορέα. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται, περαιτέρω, ότι μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συνάπτεται σύμβαση παραχωρήσεως, μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του φορέα διαχειρίσεως, ο οποίος υποχρεούται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να υποβάλει στον Ε.Ο.Τ. τα μνημονευόμενα στις ίδιες διατάξεις στοιχεία και δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι «μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα του των ως άνω εκτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», καθώς, επίσης, και χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεώς τους. Ορίζεται δε περαιτέρω, ότι «Ο Ε.Ο.Τ. προωθεί εντός τριάντα (30) ημερών τις υποβαλλόμενες από το φορέα διαχείρισης μελέτες και σχέδια, που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της τουριστικής ζώνης. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός διμήνου, από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από τον Ε.Ο.Τ.». Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης ο ΕΟΤ ελέγχει την πληρότητα του υποβληθέντος από τον φορέα διαχείρισης φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν προωθήσει τον φάκελο αυτόν στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας πολεοδομική υπηρεσία.

6. Επειδή, στο άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει σε κάποια αρχή να ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής πράξης, η οποία υπάγεται στους όρους της παραγράφου 1, η αίτηση ακυρώσεως είναι δεκτή και κατά της παράλειψης της αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Η αρχή θεωρείται ότι αρνείται την ενέργεια αυτή, όταν παρέλθει άπρακτη η ειδική προθεσμία που τυχόν τάσσει ο νόμος, διαφορετικά όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως στη Διοίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί ατελώς βεβαίωση για την ημέρα υποβολής της αιτήσεως αυτής...». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1943/ 1991 (Α΄ 50) «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ., οι ο.τ.α. και οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών ... και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα ημερών... Εάν το αίτημα υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή υποχρεούται μέσα σε πέντε ημέρες να το διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει αυτό στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτήν η οριζόμενη στην παρούσα παράγραφο προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία», στην παράγραφο δε 5 του ίδιου άρθρου θεσπίσθηκαν ορισμένες εξαιρέσεις από τον κανόνα της παραγράφου 1. Αντίστοιχες διατάξεις περιείχε και το άρθρο 12 του ν. 1599/1986, (Α. 75), ήδη δε, σχετική ρύθμιση ως προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περιέχεται στη συναφούς περιεχομένου διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

7. Επειδή, όπως προκύπτει από την εκκαλουμένη απόφαση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, η εκκαλούσα εκμεταλλεύεται – ως φορέας διαχείρισης στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος, υπαγόμενου στις ρυθμίσεις του ν. 2160/1993, το ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT σε έκταση του Ε.Ο.Τ. στο Λαγονήσι Αττικής. Η εκκαλούσα κατέθεσε στο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου την υπ’ αριθ. 11240/8.9.2003 αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή «37 τουριστικών κατοικιών – επαύλεων με 79 κολυμβητικές δεξαμενές με δύο υπόγεια και καταστήματα» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT, καθώς και την υπ’ αριθ. 16578/29.11.2004 νεότερη συμπληρωματική, με την οποία προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και ολοκληρώθηκε ο φάκελος της μελέτης. Κατά της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να εκδώσει την εν λόγω οικοδομική άδεια η εκκαλούσα άσκησε αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Με την εκκαλουμένη κρίθηκε ότι η αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε εκπροθέσμως εφόσον η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του ανωτέρω Π.Γ. συντελέστηκε στις 30.1.2005, η δε αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε στις 27.4.2005. Με την εκκαλουμένη, εξάλλου, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός που προέβαλε η εκκαλούσα ότι η προσβληθείσα παράλειψη συντελέστηκε στις 28.2.2005, ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε στο Νομάρχη η 948/2005 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικότερα, εκκαλούσα ισχυρίστηκε η γνωμοδότηση αυτή, με την οποία το Ν.Σ.Κ απήντησε σε σχετικό ερώτημα του Π.Γ. Μαρκοπούλου ότι είναι δυνατή η ανάκληση της ανακλητικής της 1225/9.7.2003 οικοδομικής άδειας απόφασης ύστερα από τον ανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού στην περιοχή, συμπλήρωσε ως κρίσιμο στοιχείο τον φάκελο της αιτουμένης αδείας και, συνεπώς από την επομένη της περιέλευσης της γνωμοδότησης αυτής στο Νομάρχη (28.2.2005) ξεκίνησε η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε αφενός μεν ως απαραδέκτως το πρώτον προβαλλόμενος με υπόμνημα μετά τη δικάσιμο, αφετέρου δε ως αλυσιτελής, διότι τα ανωτέρω έγγραφα αφορούσαν στη νομιμότητα της 1225/9.7.2003 οικοδομικής άδειας και της ανακλητικής της απόφασης και δεν αποτελούσαν στοιχεία του φακέλου της άδειας την έκδοση της οποίας αιτήθηκε η εκκαλούσα με τις υπ’ αριθ. 11240/8.9.2003 και 16578/29.11.2004 αιτήσεις της.

8. Επειδή, η ανωτέρω κρίση του δικάσαντος εφετείου δεν παρίσταται ορθή. Τούτο δε διότι εφόσον η εκκαλούσα κατέθεσε τις αιτήσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας στο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου δεν συντελέσθηκε σιωπηρή άρνηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής να εκδώσει την οικοδομική άδεια με την πάροδο άπρακτου τριμήνου ή διμήνου από την κατάθεση των αιτήσεων, δοθέντος ότι κατά την ειδική διαδικασία που διαγράφεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 οι μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης στη ζώνη τουρισμού και αναψυχής του Λαγονησίου υποβάλλονται στον ΕΟΤ, ο οποίος, αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου, στη συνέχεια, και εντός τριάντα ημερών, διαβιβάζει τον φάκελο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία προκειμένου η τελευταία να χωρήσει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κατόπιν αυτών, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση της εκκαλούσας και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη.

9. Επειδή, μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή, διότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δεν είχε μεν υποχρέωση να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων, όφειλε, όμως, να διαβιβάσει τις αιτήσεις αυτές και τα συνοδεύοντα στοιχεία στον ΕΟΤ προκειμένου να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία που διαγράφεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (πρβλ. ΣτΕ 4569/2009 7μ.).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την υπό κρίση έφεση.

Εξαφανίζει την 2632/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Δικάζει και δέχεται τη σχετική αίτηση ακυρώσεως.

Ακυρώνει την παράλειψη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής να παραπέμψει την αίτηση της αιτούσας για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή «37 τουριστικών κατοικιών – επαύλεων με 79 κολυμβητικές δεξαμενές με δύο υπόγεια και καταστήματα» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT Λαγονησίου στον ΕΟΤ.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στον Δήμο Μαρκοπούλου τη δικαστική δαπάνη της εκκαλούσας - αιτούσας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2014

Η Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος  Η Γραμματέας

και μετά την αποχώρησή της

Αγγ. Θεοφιλοπούλου  Μ. Βλασερού

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου 2015.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Ο Γραμματέας

Ιω. Μαντζουράνης  Α. Γεωργακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΣτΕ 4069/2015: Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής να διαβιβάσει αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής αδείας στον ΕΟΤ

Δεκτή αίτηση ακυρώσεως της παραλείψεως της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ανατολικής Αττικής να παραπέμψει την αίτηση της αιτούσας για την έκδοση οικοδομικής άδειας για κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων στον ΕΟΤ. Κρίθηκε ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δεν είχε μεν υποχρέωση να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων, όφειλε, όμως, να διαβιβάσει τις αιτήσεις αυτές και τα συνοδεύοντα στοιχεία στον ΕΟΤ.
 
Από: www.dsanet.gr

Αριθμός 4069/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2013, με την εξής σύνθεση: Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος, Ιω. Μαντζουράνης, Μ. Γκορτζολίδου, Σύμβουλοι, Χρ. Λιάκουρας, Χρ. Παπανικολάου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Μερτζανάκη.

Για να δικάσει την από 15 Φεβρουαρίου 2006 έφεση:

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 19), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Γλυκερία Σιούτη (Α.Μ. 8698), που την διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και ήδη αρμοδιότητας Δήμου Μαρκοπούλου, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), που τον διόρισε με απόφαση η Οικονομική του Επιτροπή,

και κατά της υπ’ αριθμ. 2632/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χρ. Παπανικολάου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία της εκκαλούσας εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τον πληρεξούσιο του εφεσιβλήτου Δήμου, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθ. 1971232, 2703107/2006 ειδικά έντυπα παραβόλου σειράς Α΄), ζητείται η εξαφάνιση της 2632/2005 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσας εταιρείας κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκοπούλου να εκδώσει οικοδομική άδεια για την κατασκευή «37 τουριστικών κατοικιών – επαύλεων με 79 κολυμβητικές δεξαμενές με δύο υπόγεια και καταστήματα» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT Λαγονησίου, ύστερα από την υποβολή φακέλου μελέτης με την υπ’ αριθ. 11240/8.9.2003 αρχική αίτηση και την υπ’ αριθ. 16578/29.11.2004 νεότερη συμπληρωματική, με την οποία προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και ολοκληρώθηκε ο φάκελος της μελέτης, κατά την εκκαλούσα.

2. Επειδή, μετά την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87/7.6.2010) με το άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85/11.4.2012), οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που έχουν ως αντικείμενο τον έλεγχο πράξεων ή παραλείψεων οργάνων τους, οι οποίες είχαν εκδοθεί ή συντελεστεί πριν από την ισχύ του ν. 3852/2010, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον προέλεγχο αυτών, τον έλεγχο των σχετικών μελετών, καθώς και τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων για τις αυθαίρετες κατασκευές σύμφωνα με το π.δ. 267/1998, συνεχίζονται μετά την 11.4.2012 αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τους δήμους, οι οποίοι ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες (πρβλ. ΣτΕ 3575/2014, 865/2014 , 4936/2013 , 1164/2013 ).

3. Επειδή, η παρούσα δίκη, η οποία έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας παράλειψης οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής πριν από το ν. 3852/2010, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών, συνεχίζεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση από τον Δήμο Μαρκοπούλου, μέσα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ως άνω ξενοδοχειακό συγκρότημα. Κατόπιν τούτων, νομίμως παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο Δήμος Μαρκοπούλου.

4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 22 του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ. 1985, ΦΕΚ Α΄ 210), όπως οι διατάξεις του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν, πλην άλλων, με το άρθρο 19 του ν. 2831/2000, ορίζονται τα εξής: «1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός οικισμού απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους. Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος…». Εξάλλου, στο άρθρο 1 του από 8.7/13.7.1993 π.δ. «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (Δ΄ 795), ορίζεται ότι «Η οικοδομική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τις συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις», στο δε άρθρο 2 ορίζεται ότι «Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών είναι οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων, στις οποίες μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες κατά τις κείμενες διατάξεις». Στο άρθρο 3 του αυτού π.δ. ορίζεται ότι «1. Για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας απαιτούνται τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου […] β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, γ) […], δ) […], ιε) […] 2. Η αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τις μελέτες και δικαιολογητικά των εδαφίων α, β, γ, η, ιγ και ιε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα δικαιολογητικά των εδαφίων ια και ιβ όπου απαιτούνται. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει πρωτοκολληθεί. 3 […]», στο δε άρθρο 5 ορίζεται ότι «1. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων μελετών γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωματούχους μηχανικούς (Αρχιτέκτονες μηχανικούς, Πολιτικούς μηχανικούς, Τοπογράφους μηχανικούς […]) … 2. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει: Α. Τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που αναφέρεται: α) στον πλήρη και λεπτομερή έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης ως προς την τήρηση των γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων και προδιαγραφών και τον έλεγχο όσων στοιχείων περιλαμβάνονται σ’ αυτά. β) […] στ) […] 6. Οι οικοδομικές άδειες υπογράφονται τελικώς από τους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές μετά από επανέλεγχο του τοπογραφικού ως προς το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης […] 7. Οι μελετητές ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επιμέρους μελετών, ενώ οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουμένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώματος αυτών να ζητήσουν την έκδοση οικοδομικής άδειας […] 8. Ο υποβαλλόμενος φάκελος για την έκδοση οικοδομικής άδειας θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείς και αφού τεθεί στο αρχείο η αίτηση και οι δηλώσεις ανάληψης - ανάθεσης, ο υπόλοιπος φάκελος επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη με ενημέρωση του μελετητή, αν μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών από της υποβολής δεν συμπληρωθούν οι τυχόν διαπιστωθείσες στα διάφορα στάδια ελέγχου ή την Ε.Π.Α.Ε. ελλείψεις ή διορθώσεις και δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Αν όμως για την καθυστέρηση μεσολάβησε ανωτέρα βία για τους ενδιαφερόμενους ή υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή άλλων Υπηρεσιών, παρατείνεται αναλόγως η ανωτέρω προθεσμία με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από σχετική και αιτιολογική εισήγηση της Υπηρεσίας. Οι άδειες που εκδίδονται καθώς και οι αναθεωρήσεις τους ανακοινώνονται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα». Όπως γίνεται παγίως δεκτό, όταν συντρέχουν οι κατά το Σύνταγμα και τον νόμο προϋποθέσεις, η χορήγηση οικοδομικής άδειας δεν καταλείπεται στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης, αλλά είναι υποχρεωτική γι’ αυτήν (ΣτΕ 4384/2009 κ.ά.)

5. Επειδή, με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), με τις οποίες επιχειρήθηκε η αποτελεσματικότερη αξι οποίηση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ. με την παραχώρηση τμήματός της σε ιδιώτες και η προσέλκυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, προβλέφθηκε η δημιουργία πέντε ζωνών τουρισμού και αναψυχής, η χωροθέτηση των οποίων, όπως, επίσης, και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δομήσεώς τους έγιναν με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Μεταξύ των ζωνών αυτών περιελήφθη και η περιοχή του Λαγονησίου, στην οποία εντάχθηκε η ομώνυμη χερσονησίδα, ενώ στους ισχύοντες επί της ζώνης αυτής όρους και περιορισμούς δομήσεως, οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 41 του ίδιου νόμου και αποτυπώνονται στο συνημμένο στο ίδιο παράρτημα διάγραμμα, περιελήφθη η απαγόρευση ανεγέρσεως νέων τουριστικών εγκαταστάσεων σε απόσταση μικρότερη των δέκα μέτρων από την καθορισθείσα ζώνη αιγιαλού, απαγόρευση, πάντως, από την οποία εισήχθη ρητή εξαίρεση για τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του νόμου, bungalows του ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Ξενία Λαγονησίου». Με τις διατάξεις, εξάλλου, του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6, παρασχέθηκε η δυνατότητα ανάθεσης της εκτέλεσης των έργων που απαιτούνται για τη δημιουργία, την επέκταση, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των ανωτέρω ζωνών και παραχωρήσεως της χρήσεως και εκμεταλλεύσεώς τους σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων (φορείς διαχείρισης). Κατά ρητή πρόβλεψη των ίδιων διατάξεων, η παραχώρηση γίνεται μετά από δημόσιο διαγωνισμό, οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του οποίου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κατακυρώνονται με υπουργικές, επίσης, αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ., στον οποίο ανήκει ο έλεγχος της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του αναδόχου φορέα. Με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται, περαιτέρω, ότι μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας συνάπτεται σύμβαση παραχωρήσεως, μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του φορέα διαχειρίσεως, ο οποίος υποχρεούται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να υποβάλει στον Ε.Ο.Τ. τα μνημονευόμενα στις ίδιες διατάξεις στοιχεία και δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι «μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση των οικοδομικών και λοιπών αδειών για τα πάσης φύσεως έργα του των ως άνω εκτάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις», καθώς, επίσης, και χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεώς τους. Ορίζεται δε περαιτέρω, ότι «Ο Ε.Ο.Τ. προωθεί εντός τριάντα (30) ημερών τις υποβαλλόμενες από το φορέα διαχείρισης μελέτες και σχέδια, που αναφέρονται στα πάσης φύσεως έργα, στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες οικοδομικές και λοιπές άδειες για τη δημιουργία της τουριστικής ζώνης. Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός διμήνου, από την υποβολή των σχετικών μελετών και σχεδίων από τον Ε.Ο.Τ.». Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης ο ΕΟΤ ελέγχει την πληρότητα του υποβληθέντος από τον φορέα διαχείρισης φακέλου για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν προωθήσει τον φάκελο αυτόν στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας πολεοδομική υπηρεσία.

6. Επειδή, στο άρθρο 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις που ο νόμος επιβάλλει σε κάποια αρχή να ρυθμίσει συγκεκριμένη σχέση με την έκδοση εκτελεστής πράξης, η οποία υπάγεται στους όρους της παραγράφου 1, η αίτηση ακυρώσεως είναι δεκτή και κατά της παράλειψης της αρχής να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια. Η αρχή θεωρείται ότι αρνείται την ενέργεια αυτή, όταν παρέλθει άπρακτη η ειδική προθεσμία που τυχόν τάσσει ο νόμος, διαφορετικά όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως στη Διοίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί ατελώς βεβαίωση για την ημέρα υποβολής της αιτήσεως αυτής...». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1943/ 1991 (Α΄ 50) «Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ν.π.δ.δ., οι ο.τ.α. και οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα υποχρεούνται να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών ... και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους μέσα σε χρονικό διάστημα εξήντα ημερών... Εάν το αίτημα υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή υποχρεούται μέσα σε πέντε ημέρες να το διαβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να γνωστοποιήσει αυτό στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτήν η οριζόμενη στην παρούσα παράγραφο προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία», στην παράγραφο δε 5 του ίδιου άρθρου θεσπίσθηκαν ορισμένες εξαιρέσεις από τον κανόνα της παραγράφου 1. Αντίστοιχες διατάξεις περιείχε και το άρθρο 12 του ν. 1599/1986, (Α. 75), ήδη δε, σχετική ρύθμιση ως προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου περιέχεται στη συναφούς περιεχομένου διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

7. Επειδή, όπως προκύπτει από την εκκαλουμένη απόφαση και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, η εκκαλούσα εκμεταλλεύεται – ως φορέας διαχείρισης στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος, υπαγόμενου στις ρυθμίσεις του ν. 2160/1993, το ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT σε έκταση του Ε.Ο.Τ. στο Λαγονήσι Αττικής. Η εκκαλούσα κατέθεσε στο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου την υπ’ αριθ. 11240/8.9.2003 αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή «37 τουριστικών κατοικιών – επαύλεων με 79 κολυμβητικές δεξαμενές με δύο υπόγεια και καταστήματα» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT, καθώς και την υπ’ αριθ. 16578/29.11.2004 νεότερη συμπληρωματική, με την οποία προσκομίστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και ολοκληρώθηκε ο φάκελος της μελέτης. Κατά της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να εκδώσει την εν λόγω οικοδομική άδεια η εκκαλούσα άσκησε αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Με την εκκαλουμένη κρίθηκε ότι η αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε εκπροθέσμως εφόσον η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του ανωτέρω Π.Γ. συντελέστηκε στις 30.1.2005, η δε αίτηση ακυρώσεως ασκήθηκε στις 27.4.2005. Με την εκκαλουμένη, εξάλλου, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός που προέβαλε η εκκαλούσα ότι η προσβληθείσα παράλειψη συντελέστηκε στις 28.2.2005, ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε στο Νομάρχη η 948/2005 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικότερα, εκκαλούσα ισχυρίστηκε η γνωμοδότηση αυτή, με την οποία το Ν.Σ.Κ απήντησε σε σχετικό ερώτημα του Π.Γ. Μαρκοπούλου ότι είναι δυνατή η ανάκληση της ανακλητικής της 1225/9.7.2003 οικοδομικής άδειας απόφασης ύστερα από τον ανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού στην περιοχή, συμπλήρωσε ως κρίσιμο στοιχείο τον φάκελο της αιτουμένης αδείας και, συνεπώς από την επομένη της περιέλευσης της γνωμοδότησης αυτής στο Νομάρχη (28.2.2005) ξεκίνησε η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε αφενός μεν ως απαραδέκτως το πρώτον προβαλλόμενος με υπόμνημα μετά τη δικάσιμο, αφετέρου δε ως αλυσιτελής, διότι τα ανωτέρω έγγραφα αφορούσαν στη νομιμότητα της 1225/9.7.2003 οικοδομικής άδειας και της ανακλητικής της απόφασης και δεν αποτελούσαν στοιχεία του φακέλου της άδειας την έκδοση της οποίας αιτήθηκε η εκκαλούσα με τις υπ’ αριθ. 11240/8.9.2003 και 16578/29.11.2004 αιτήσεις της.

8. Επειδή, η ανωτέρω κρίση του δικάσαντος εφετείου δεν παρίσταται ορθή. Τούτο δε διότι εφόσον η εκκαλούσα κατέθεσε τις αιτήσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας στο Πολεοδομικό Γραφείο Μαρκοπούλου δεν συντελέσθηκε σιωπηρή άρνηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής να εκδώσει την οικοδομική άδεια με την πάροδο άπρακτου τριμήνου ή διμήνου από την κατάθεση των αιτήσεων, δοθέντος ότι κατά την ειδική διαδικασία που διαγράφεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 οι μελέτες και τα σχέδια που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης στη ζώνη τουρισμού και αναψυχής του Λαγονησίου υποβάλλονται στον ΕΟΤ, ο οποίος, αφού ελέγξει την πληρότητα του φακέλου, στη συνέχεια, και εντός τριάντα ημερών, διαβιβάζει τον φάκελο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία προκειμένου η τελευταία να χωρήσει στην έκδοση της οικοδομικής άδειας, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κατόπιν αυτών, πρέπει να γίνει δεκτή η έφεση της εκκαλούσας και να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη.

9. Επειδή, μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή, διότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής δεν είχε μεν υποχρέωση να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων, όφειλε, όμως, να διαβιβάσει τις αιτήσεις αυτές και τα συνοδεύοντα στοιχεία στον ΕΟΤ προκειμένου να ακολουθηθεί η ειδική διαδικασία που διαγράφεται στο εδάφιο δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (πρβλ. ΣτΕ 4569/2009 7μ.).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την υπό κρίση έφεση.

Εξαφανίζει την 2632/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Δικάζει και δέχεται τη σχετική αίτηση ακυρώσεως.

Ακυρώνει την παράλειψη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής να παραπέμψει την αίτηση της αιτούσας για την έκδοση οικοδομικής άδειας για την κατασκευή «37 τουριστικών κατοικιών – επαύλεων με 79 κολυμβητικές δεξαμενές με δύο υπόγεια και καταστήματα» στο ξενοδοχειακό συγκρότημα GRAND RESORT Λαγονησίου στον ΕΟΤ.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.

Επιβάλλει στον Δήμο Μαρκοπούλου τη δικαστική δαπάνη της εκκαλούσας - αιτούσας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2014

Η Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος  Η Γραμματέας

και μετά την αποχώρησή της

Αγγ. Θεοφιλοπούλου  Μ. Βλασερού

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου 2015.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Ο Γραμματέας

Ιω. Μαντζουράνης  Α. Γεωργακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.