Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΣτΕ 3818/2015 (7μ.): Κλάδος ΤΕ Μηχανικών-Παράνομη η μεταβολή ονομασίας σε ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών από τον κανονιστικό νομοθέτηΟ προβαλλόμενος λόγος, σύμφωνα με τον οποίο κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 9 παρ.6 του ν. 3174/2003, η οποία ορίζει ότι "όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών", οι  διατάξεις των π.δ/των 135/2010, 136/2010, 138/2010, 139/2010, 141/2010, 142/2010 και 143/2010 αναφέρουν την ονομασία του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών", παρίσταται βάσιμος. Και τούτο, διότι η εν λόγω διάταξη έχει επιφέρει μεταβολή στην ονομασία του ανωτέρω κλάδου, λόγω δε της μεταβολής αυτής, υφίσταται υποχρέωση αφενός μεν τροποποίησης των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών που ίσχυαν ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 3174/2003, αφετέρου δε συμμόρφωσης του κανονιστικού νομοθέτη κατά τη θέση σε ισχύ των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών. Με τα δεδομένα αυτά, η μνεία της ονομασίας του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" στις προαναφερθείσες διατάξεις των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι μη νόμιμη.


Αριθμός 3818/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Οκτωβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Δημοσθένης Π. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Μιχ. Βηλαράς, Π. Καρλή, Μ. Σταματελάτου, Δ. Μακρής, Σύμβουλοι, Μ. Σταματοπούλου, Σ. Κωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 αίτηση: 

του σωματείου με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρνη 44), το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Αθηνά Μανίκα (Α.Μ. 8499), που τη διόρισε στο ακροατήριο ο Πρόεδρός του Δημ. Δημόπουλος, 

κατά των Υπουργών: α) Οικονομικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) Εσωτερικών, οι οποίοι παρέστησαν με τον Στέργιο Κίκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Με την αίτηση αυτή το αιτούν σωματείο επιδιώκει να ακυρωθούν τα προεδρικά διατάγματα: 1) 135/2010 (ΦΕΚ Α 228/27.12.2010), άρθρα 14, 15, 17 και 23, 2) 136/2010 (ΦΕΚ Α 229/27.12.2010), άρθρα 14,15 και 22, 3) 138/2010 (ΦΕΚ Α 231/27.12.2010), άρθρα 14 και 23, 4) 139/2010 (ΦΕΚ Α 232/27.12.2010) άρθρα 14 και 22, 5) 141/2010 (ΦΕΚ Α 234/27.12.2010), άρθρα 14 και 23, 6) 142/2010 (ΦΕΚ Α 235/27.12.2010), άρθρα 14, 15, 17 και 23 και 7) 143/2010 (ΦΕΚ Α 236/27.12.2010), άρθρα 14, 15 και 23) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά το μέρος που το καθένα, στα αντίστοιχα άρθρα, αναφέρει τον τίτλο του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Π. Καρλή.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αιτούντος σωματείου, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο των Υπουργών, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ. αριθμ. 2867550, 1132943/2011 ειδικά έντυπα παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των π.δ/των, με τα οποία θεσπίζονται οι Οργανισμοί των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ειδικότερα: α) των άρθρων 14, 15, 17 και 23 του π.δ./τος 135/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής" (228 Α΄), β) των άρθρων 14, 15 και 22 του π.δ/τος 136/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης" (229 Α΄), γ) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 138/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας" (231 Α΄), δ) των άρθρων 14 και 22 του π.δ/τος 139/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (232 Α΄), ε) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 141/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας" (234 Α΄), στ) των άρθρων 14, 15 17 και 23 του π.δ/τος 142/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης" (235 Α΄) και ζ) των άρθρων 14, 15 και 23 του π.δ/τος 143/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου" (236 Α'). Η ακύρωση ζητείται καθ ό μέρος στις προαναφερθείσες διατάξεις η ονομασία των θέσεων του κλάδου ΤΕ, που κατανέμονται στις Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφέρεται ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών".
3. Επειδή, το αιτούν σωματείο, που εκπροσωπεί τους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχει ως μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό του, και δημοσίους υπαλλήλους, που κατέχουν πτυχίο των Σχολών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (TEI), με έννομο συμφέρον ζητεί την ακύρωση των διατάξεων που περιέχουν την ως άνω αναφορά προβάλλοντας ότι, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3174/2003, με τον οποίο ο ανωτέρω κλάδος μετονομάστηκε σε κλάδο «ΤΕ Μηχανικών», η χρήση της παλαιότερης ονομασίας «ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών» είναι μη νόμιμη και υποβαθμίζει τους υπαλλήλους του κλάδου αυτού.
4. Επειδή, με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) καθορίστηκαν τα, κατά κλάδους ή ειδικότητες, προσόντα διορισμού του μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, με το δε άρθρο 15 του διατάγματος αυτού, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή με το άρθρο μόνο παρ. 9 του π.δ/τος 347/2003 (Α΄315), καθορίστηκαν τα προσόντα διορισμού ή προσλήψεως στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών. Ειδικότερα, η διάταξη αυτή είχε ως εξής: «Άρθρο 15. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός από τις ειδικότητες Σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων) 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.». Η διάταξη αυτή διαμορφώθηκε, μετά την αντικατάστασή της με το π.δ. 347/2003, ως εξής: «Άρθρο 15. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών (Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες: α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής. 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.». Εξάλλου, με το άρθρο 4 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) ιδρύθηκαν Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών σε δέκα (10) ΤΕΙ. Περαιτέρω, στο άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3174/2003 (Α΄205) ορίζεται ότι «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.». Όπως δε προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της ρυθμίσεως, αλλά και από την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/60/οικ. 3335/16.02.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την οποία επικαλείται η Διοίκηση (Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/23912/07.12.2011 έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο, η ανωτέρω ρύθμιση θεσπίστηκε «σε υλοποίηση των προβλεπόμενων στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία που υπογράφηκε στο πλαίσιο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΜΗΤΕΔΥ)…». Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η ως άνω ρύθμιση σε συνδυασμό με την επελθούσα μετονομασία του κλάδου και στο π.δ/γμα 50/2001, κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των λοιπών ΝΠΔΔ, ως προς την ονομασία του εν λόγω κλάδου. Τέλος, με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), συνεστήθησαν οι επτά (7) Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις, ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους, ενώ στην παρ. VI του άρθρου 280 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 10 περ. κγ΄ του ν. 3870/2010 (Α΄138), ορίζονται τα εξής: «α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτίζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. β. Στον Οργανισμό καθορίζονται, ιδίως: ι. Οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωση τους (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελείς Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία). ιι. Ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας. ιιι. Οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού. iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ν. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και vi. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.». Κατ’ εξουσιοδότηση, της εν λόγω διατάξεως εκδόθηκαν τα ήδη προσβαλλόμενα προεδρικά διατάγματα, στα οποία, η ονομασία των θέσεων του κλάδου ΤΕ, που κατανέμονται στις Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφέρεται ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών".
5. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ο προβαλλόμενος λόγος, σύμφωνα με τον οποίο κατά παράβαση της προεκτεθείσης διατάξεως του άρθρου 9 παρ.6 του ν. 3174/2003, η οποία ορίζει ότι "όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών", οι προαναφερθείσες διατάξεις των π. δ/των 135/2010, 136/2010, 138/2010, 139/2010, 141/2010, 142/2010 και 143/2010 αναφέρουν την ονομασία του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών", παρίσταται βάσιμος. Και τούτο, διότι η εν λόγω διάταξη έχει επιφέρει μεταβολή στην ονομασία του ανωτέρω κλάδου, λόγω δε της μεταβολής αυτής, υφίσταται υποχρέωση αφενός μεν τροποποίησης των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών που ίσχυαν ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 3174/2003, αφετέρου δε συμμόρφωσης του κανονιστικού νομοθέτη κατά τη θέση σε ισχύ των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών. Με τα δεδομένα αυτά, η μνεία της ονομασίας του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" στις προαναφερθείσες διατάξεις των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι μη νόμιμη. Κατ’ αποδοχή δε του σχετικού λόγου ακυρώσεως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν τα σχετικά π.δ/γματα καθ’ ο μέρος προσβάλλονται, κατόπιν δε αυτού παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ακυρώσεως.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 17 και 23 του π.δ./τος 135/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής" (228 Α΄), β) των άρθρων 14, 15 και 22 του π.δ/τος 136/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης" (229 Α΄), γ) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 138/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας" (231 Α΄), δ) των άρθρων 14 και 22 του π.δ/τος 139/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (232 Α΄), ε) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 141/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας" (234 Α΄), στ) των άρθρων 14, 15, 17 και 23 του π.δ/τος 142/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης" (235 Α΄) και ζ) των άρθρων 14, 15 και 23 του π.δ/τος 143/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου" (236 Α'), κατά το μέρος που αναφέρονται σε κλάδο ΤΕ "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών".
Αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει στο Δημόσιο την δικαστική δαπάνη του αιτούντος σωματείου ανερχομένη στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2012
 Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος  Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος
 
 
 Δημοσθένης Π. Πετρούλιας  Δ. Τετράδη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2015.
 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος
 
 
 Δ. Σκαλτσούνης  Δ. Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΣτΕ 3818/2015 (7μ.): Κλάδος ΤΕ Μηχανικών-Παράνομη η μεταβολή ονομασίας σε ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών από τον κανονιστικό νομοθέτηΟ προβαλλόμενος λόγος, σύμφωνα με τον οποίο κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 9 παρ.6 του ν. 3174/2003, η οποία ορίζει ότι "όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών", οι  διατάξεις των π.δ/των 135/2010, 136/2010, 138/2010, 139/2010, 141/2010, 142/2010 και 143/2010 αναφέρουν την ονομασία του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών", παρίσταται βάσιμος. Και τούτο, διότι η εν λόγω διάταξη έχει επιφέρει μεταβολή στην ονομασία του ανωτέρω κλάδου, λόγω δε της μεταβολής αυτής, υφίσταται υποχρέωση αφενός μεν τροποποίησης των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών που ίσχυαν ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 3174/2003, αφετέρου δε συμμόρφωσης του κανονιστικού νομοθέτη κατά τη θέση σε ισχύ των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών. Με τα δεδομένα αυτά, η μνεία της ονομασίας του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" στις προαναφερθείσες διατάξεις των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι μη νόμιμη.


Αριθμός 3818/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Οκτωβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Δημοσθένης Π. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Μιχ. Βηλαράς, Π. Καρλή, Μ. Σταματελάτου, Δ. Μακρής, Σύμβουλοι, Μ. Σταματοπούλου, Σ. Κωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 25 Φεβρουαρίου 2011 αίτηση: 

του σωματείου με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Μάρνη 44), το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Αθηνά Μανίκα (Α.Μ. 8499), που τη διόρισε στο ακροατήριο ο Πρόεδρός του Δημ. Δημόπουλος, 

κατά των Υπουργών: α) Οικονομικών, β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) Εσωτερικών, οι οποίοι παρέστησαν με τον Στέργιο Κίκα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Με την αίτηση αυτή το αιτούν σωματείο επιδιώκει να ακυρωθούν τα προεδρικά διατάγματα: 1) 135/2010 (ΦΕΚ Α 228/27.12.2010), άρθρα 14, 15, 17 και 23, 2) 136/2010 (ΦΕΚ Α 229/27.12.2010), άρθρα 14,15 και 22, 3) 138/2010 (ΦΕΚ Α 231/27.12.2010), άρθρα 14 και 23, 4) 139/2010 (ΦΕΚ Α 232/27.12.2010) άρθρα 14 και 22, 5) 141/2010 (ΦΕΚ Α 234/27.12.2010), άρθρα 14 και 23, 6) 142/2010 (ΦΕΚ Α 235/27.12.2010), άρθρα 14, 15, 17 και 23 και 7) 143/2010 (ΦΕΚ Α 236/27.12.2010), άρθρα 14, 15 και 23) του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών περί Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά το μέρος που το καθένα, στα αντίστοιχα άρθρα, αναφέρει τον τίτλο του Κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Π. Καρλή.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια του αιτούντος σωματείου, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο των Υπουργών, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ. αριθμ. 2867550, 1132943/2011 ειδικά έντυπα παραβόλου).
2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των π.δ/των, με τα οποία θεσπίζονται οι Οργανισμοί των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ειδικότερα: α) των άρθρων 14, 15, 17 και 23 του π.δ./τος 135/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής" (228 Α΄), β) των άρθρων 14, 15 και 22 του π.δ/τος 136/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης" (229 Α΄), γ) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 138/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας" (231 Α΄), δ) των άρθρων 14 και 22 του π.δ/τος 139/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (232 Α΄), ε) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 141/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας" (234 Α΄), στ) των άρθρων 14, 15 17 και 23 του π.δ/τος 142/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης" (235 Α΄) και ζ) των άρθρων 14, 15 και 23 του π.δ/τος 143/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου" (236 Α'). Η ακύρωση ζητείται καθ ό μέρος στις προαναφερθείσες διατάξεις η ονομασία των θέσεων του κλάδου ΤΕ, που κατανέμονται στις Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφέρεται ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών".
3. Επειδή, το αιτούν σωματείο, που εκπροσωπεί τους μηχανικούς του τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έχει ως μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό του, και δημοσίους υπαλλήλους, που κατέχουν πτυχίο των Σχολών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (TEI), με έννομο συμφέρον ζητεί την ακύρωση των διατάξεων που περιέχουν την ως άνω αναφορά προβάλλοντας ότι, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3174/2003, με τον οποίο ο ανωτέρω κλάδος μετονομάστηκε σε κλάδο «ΤΕ Μηχανικών», η χρήση της παλαιότερης ονομασίας «ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών» είναι μη νόμιμη και υποβαθμίζει τους υπαλλήλους του κλάδου αυτού.
4. Επειδή, με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) καθορίστηκαν τα, κατά κλάδους ή ειδικότητες, προσόντα διορισμού του μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, με το δε άρθρο 15 του διατάγματος αυτού, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή με το άρθρο μόνο παρ. 9 του π.δ/τος 347/2003 (Α΄315), καθορίστηκαν τα προσόντα διορισμού ή προσλήψεως στον κλάδο ΤΕ Τεχνολόγων Εφαρμογών. Ειδικότερα, η διάταξη αυτή είχε ως εξής: «Άρθρο 15. Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών εκτός από τις ειδικότητες Σχεδιασμού λογισμικού και εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων) 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.». Η διάταξη αυτή διαμορφώθηκε, μετά την αντικατάστασή της με το π.δ. 347/2003, ως εξής: «Άρθρο 15. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών (Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, καθώς και οι ειδικότητες: α) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, β) Τεχνολογίας Ιατρικών Συστημάτων και γ) Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, τμημάτων Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ, εκτός από εκείνες, τα πτυχία των οποίων αποτελούν προσόντα διορισμού για τον Κλάδο ΤΕ Πληροφορικής. 1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κάλυψή τους με πτυχίο ή δίπλωμα συναφούς ειδικότητας που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων, μετά από αίτημα του οικείου φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ.». Εξάλλου, με το άρθρο 4 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) ιδρύθηκαν Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών σε δέκα (10) ΤΕΙ. Περαιτέρω, στο άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3174/2003 (Α΄205) ορίζεται ότι «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.». Όπως δε προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της ρυθμίσεως, αλλά και από την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/60/οικ. 3335/16.02.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την οποία επικαλείται η Διοίκηση (Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με το υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/23912/07.12.2011 έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο, η ανωτέρω ρύθμιση θεσπίστηκε «σε υλοποίηση των προβλεπόμενων στην Ειδική Συλλογική Συμφωνία που υπογράφηκε στο πλαίσιο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΜΗΤΕΔΥ)…». Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η ως άνω ρύθμιση σε συνδυασμό με την επελθούσα μετονομασία του κλάδου και στο π.δ/γμα 50/2001, κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών και των λοιπών ΝΠΔΔ, ως προς την ονομασία του εν λόγω κλάδου. Τέλος, με το άρθρο 6 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), συνεστήθησαν οι επτά (7) Αποκεντρωμένες Αυτοδιοικήσεις, ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους, ενώ στην παρ. VI του άρθρου 280 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 10 περ. κγ΄ του ν. 3870/2010 (Α΄138), ορίζονται τα εξής: «α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτίζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. β. Στον Οργανισμό καθορίζονται, ιδίως: ι. Οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωση τους (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελείς Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία). ιι. Ο τίτλος, οι αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας. ιιι. Οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς του μόνιμου προσωπικού. iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ν. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και vi. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.». Κατ’ εξουσιοδότηση, της εν λόγω διατάξεως εκδόθηκαν τα ήδη προσβαλλόμενα προεδρικά διατάγματα, στα οποία, η ονομασία των θέσεων του κλάδου ΤΕ, που κατανέμονται στις Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αναφέρεται ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών".
5. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ο προβαλλόμενος λόγος, σύμφωνα με τον οποίο κατά παράβαση της προεκτεθείσης διατάξεως του άρθρου 9 παρ.6 του ν. 3174/2003, η οποία ορίζει ότι "όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών", οι προαναφερθείσες διατάξεις των π. δ/των 135/2010, 136/2010, 138/2010, 139/2010, 141/2010, 142/2010 και 143/2010 αναφέρουν την ονομασία του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών", παρίσταται βάσιμος. Και τούτο, διότι η εν λόγω διάταξη έχει επιφέρει μεταβολή στην ονομασία του ανωτέρω κλάδου, λόγω δε της μεταβολής αυτής, υφίσταται υποχρέωση αφενός μεν τροποποίησης των οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών που ίσχυαν ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 3174/2003, αφετέρου δε συμμόρφωσης του κανονιστικού νομοθέτη κατά τη θέση σε ισχύ των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών. Με τα δεδομένα αυτά, η μνεία της ονομασίας του κλάδου ΤΕ ως "Τεχνολογικών Εφαρμογών" στις προαναφερθείσες διατάξεις των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είναι μη νόμιμη. Κατ’ αποδοχή δε του σχετικού λόγου ακυρώσεως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν τα σχετικά π.δ/γματα καθ’ ο μέρος προσβάλλονται, κατόπιν δε αυτού παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ακυρώσεως.
Δ ι ά τ α ύ τ α
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει τις διατάξεις των άρθρων 14, 15, 17 και 23 του π.δ./τος 135/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής" (228 Α΄), β) των άρθρων 14, 15 και 22 του π.δ/τος 136/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης" (229 Α΄), γ) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 138/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας" (231 Α΄), δ) των άρθρων 14 και 22 του π.δ/τος 139/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (232 Α΄), ε) των άρθρων 14 και 23 του π.δ/τος 141/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας" (234 Α΄), στ) των άρθρων 14, 15, 17 και 23 του π.δ/τος 142/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης" (235 Α΄) και ζ) των άρθρων 14, 15 και 23 του π.δ/τος 143/2010 "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου" (236 Α'), κατά το μέρος που αναφέρονται σε κλάδο ΤΕ "Τεχνολογικών Εφαρμογών" αντί "Μηχανικών".
Αναπέμπει την υπόθεση στην Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει στο Δημόσιο την δικαστική δαπάνη του αιτούντος σωματείου ανερχομένη στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2012
 Ο Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος  Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος
 
 
 Δημοσθένης Π. Πετρούλιας  Δ. Τετράδη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου 2015.
 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος
 
 
 Δ. Σκαλτσούνης  Δ. Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.