Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΣτΕ (Συμβ. Συμμόρφωσης) 3/2015: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΕφόσον ο αιτών προσλήφθηκε τελικά με πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Ε. σε συμμόρφωση προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγκαίο περιεχόμενο της εν λόγω συμμόρφωσης - και, συνακόλουθα, συνταγματική υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Ε. - αποτελούσε περαιτέρω η πρόσδοση στην πρόσληψη αυτή αναδρομής ως προς όλες τις συνέπειες (διοικητικές και μισθολογικές), έτσι ώστε ο αιτών να βρεθεί στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν είχε χωρήσει η παράνομη παράλειψη εγγραφής του στον ανωτέρω πίνακα «διοριστέων» (προσληπτέων).  
Το αίτημα του αιτούντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη από τη μακρόχρονη ταλαιπωρία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και της Διοίκησης, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, διότι, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, η αρμοδιότητα του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης περιορίζεται στον καθορισμό χρηματικού ποσού ως κύρωσης για τη μη συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, με σκοπό τον εξαναγκασμό της Διοίκησης σε συμμόρφωση και δεν εκτείνεται σε καθορισμό καταβλητέας στον ενδιαφερόμενο αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης.


 
Αριθμός 3/2015 

Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου
του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002)
______________________
 
 Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 2015 με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Α. – Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλος, Δ. Βανδώρος, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Ν. Βασιλόπουλος.
 Για να εξετάσει την από 10 Οκτωβρίου 2014 αίτηση του .... του ...., κατοίκου .... (...), με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την υπ’ αριθμ. 4197/2012 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, Πάρεδρο Δ. Βανδώρο, δέχθηκε τα εξής :
 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία νομίμως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 61/2004 (Α΄ 54), ο αιτών ζητεί να διαπιστωθεί η μη πλήρης συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 2. Επειδή, με την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή έφεση του αιτούντος, εξαφανίστηκε η εκκληθείσα 2937/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εκδικάστηκε και έγινε δεκτή η σχετική αίτηση ακυρώσεως και ακυρώθηκε ο πίνακας «διοριστέων» (προσληπτέων) στις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις, που εξέδωσε το Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ τ. Παράρτημα 204/15.12.2004), καθ’ ό μέρος δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν ο εκκαλών - αιτών. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), «εμπειρία ενός έτους σε διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών και είσπραξη» που απαιτείται ως ειδικό πρόσθετο τυπικό προσόν «διορισμού» (πρόσληψης) κατά την 3/2Κ/2004 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 7/23.1.2004) για την πλήρωση 110 οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων - Βεβαιωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, στη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών, με οποιαδήποτε διαδικασία διενεργούνται και όχι μόνο με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών στην αίτηση συμμετοχής του στην ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης δήλωσε ότι έχει εμπειρία 128 μηνών σε διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών και είσπραξη και συνυπέβαλε την από 14.11.2003 σχετική βεβαίωση από την εταιρεία «Ιωάννης Θεοδωράκης ΑΕ», κατά την οποία εργάστηκε στο ξενοδοχείο της από τις 31.10.1992 έως τις 18.5.1993 και από τις 18.5.1993 έως τις 14.11.2003. Ενόψει των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εσφαλμένα ερμήνευσε τη συγκεκριμένη διάταξη και γι’ αυτό το λόγο δέχθηκε την έφεση του αιτούντος, εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση, εκδίκασε και δέχθηκε την αίτηση ακυρώσεως του αιτούντος, ακύρωσε τον πίνακα «διοριστέων» (προσληπτέων) που εξέδωσε το Α.Σ.Ε.Π., καθ’ ό μέρος δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν ο αιτών και ανέπεμψε την υπόθεση στο Α.Σ.Ε.Π.
 3. Επειδή, η Διοίκηση, συμμορφούμενη, κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, με την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως τα πράγματα στη θέση στην οποία θα είχαν βρεθεί αν δεν είχε χωρήσει ο ακυρωθείς, κατά τα προεκτεθέντα, αποκλεισμός του αιτούντος από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης. Ειδικότερα, η Διοίκηση όφειλε, εφόσον συνέτρεχε, ενόψει των κριθέντων με την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, νόμιμη περίπτωση διορισμού του αιτούντος, να τον διορίσει αναδρομικά από 15.12.2004, από την ημερομηνία δηλαδή δημοσίευσης, κατά τα ανωτέρω, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του οικείου πίνακα διοριστέων υποψηφίων, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών (βλ. πρακτικά του Συμβουλίου Συμμόρφωσης 9/2014, 100/2010, 3, 38/2008 κ.ά.). Περαιτέρω, όμως, ενόψει των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, προσπορισμός ωφελείας του μη νομίμως διορισθέντος, λόγω της απασχόλησής του σε άλλη εργασία, κατά το χρονικό διάστημα από το μη αναδρομικό διορισμό του μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, δύναται να αποτελέσει λόγο μείωσης ή και εκμηδένισης του ποσού των ανωτέρω αναδρομικών αποδοχών, κατόπιν σχετικής ένστασης εκ μέρους του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περί συμψηφισμού ζημίας και κέρδους (βλ. πρακτικό του Συμβουλίου Συμμόρφωσης 9/2014, αποφάσεις του ίδιου Συμβουλίου 112/2012, 139/2009 και απόφαση ΣτΕ 2557/2006).
 4. Επειδή, σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου το Α.Σ.Ε.Π. με την 329/12.6.2013 απόφασή του κατέταξε τον αιτούντα σε θέση «διοριστέου» (προσληπτέου) στον οικείο πίνακα και τον διέθεσε στον Ο.Α.Ε.Ε. προς διορισμό (Γ΄ 663/21.6.2013). Εν συνεχεία, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προέβη σε κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης (Β’ 2626/16.10.2013), ο αιτών διορίσθηκε, ως δόκιμος υπάλληλος στον Ο.Α.Ε.Ε. σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ107/13/810499/6.6.2014 απόφαση της Διοικήτριάς του (Γ΄ 969/24.7.2014), τοποθετήθηκε στο Τμήμα Δάφνης του Οργανισμού, με την ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ107/18/1095032/ 7.8.2014 απόφαση της ανωτέρω Διοικήτριας και στις 2.10.2014 ανέλαβε υπηρεσία. Εξάλλου, με την ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ144/35/1.326.424 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ο.Α.Ε.Ε. ο αιτών κατατάχθηκε βαθμολογικά και μισθολογικά στο μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ΄ βαθμού. Στο μεταξύ, ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση (320631/27.2.2014), με την οποία ζήτησε τον αναδρομικό διορισμό του και την αναδρομική βαθμολογική και μισθολογική του αποκατάσταση, στην οποία δεν δόθηκε ρητή απάντηση. Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών παραπονείται ότι η πρόσληψή του δεν είχε αναδρομικό χαρακτήρα.
 5. Επειδή, η έκδοση της πράξης πρόσληψης του αιτούντος και, κατά συνέπεια, η πρόσδοση ή μη αναδρομικής ισχύος στην πράξη αυτή, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, ανήκε, στην αρμοδιότητα των οργάνων του Ο.Α.Ε.Ε., νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 1 ν. 2676/1999, Α΄ 1) και όχι του Α.Σ.Ε.Π.
 6. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Α.Σ.Ε.Π. συμμορφώθηκε προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ως άνω 329/12-6-2013 απόφασή του, με την οποία κατέταξε τον αιτούντα σε θέση «διοριστέου» (προσληπτέου) στον οικείο πίνακα και τον διέθεσε στον Ο.Α.Ε.Ε. προς «διορισμό» (πρόσληψη).
 7. Επειδή, εφόσον ο αιτών προσλήφθηκε τελικά με πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Ε. σε συμμόρφωση προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγκαίο περιεχόμενο της εν λόγω συμμόρφωσης - και, συνακόλουθα, συνταγματική υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Ε. - αποτελούσε περαιτέρω η πρόσδοση στην πρόσληψη αυτή αναδρομής ως προς όλες τις συνέπειες (διοικητικές και μισθολογικές), έτσι ώστε ο αιτών να βρεθεί στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν είχε χωρήσει η παράνομη παράλειψη εγγραφής του στον ανωτέρω πίνακα «διοριστέων» (προσληπτέων). Διαφορετικό, δε, είναι το ζήτημα ότι η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει (συνυπολογισμός κέρδους - ζημίας) τις οφειλόμενες αναδρομικά αποδοχές με τυχόν εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον αιτούντα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, εφόσον, εκ των υποβληθέντων παραστατικών (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα, παραστατικά ασφαλιστικών ταμείων με ένσημα κ.λπ.), προκύπτει ότι ο αιτών απασχολήθηκε σε άλλη απασχόληση ή εργασία, που δεν θα δικαιολογείτο από την αναδρομική του πρόσληψη κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ανατρέχουν τα έννομα αποτελέσματα της υπό συμμόρφωση ακυρωτικής απόφασης. Ενόψει δε αυτού, πρέπει να κληθεί εγγράφως ο αιτών από τον Ο.Α.Ε.Ε. να τον ενημερώσει αν, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, υπήρξε άλλη απασχόληση εκ μέρους του σε άλλον φορέα ή άσκηση επαγγέλματος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η συμμόρφωση του Ο.Α.Ε.Ε. είναι πλημμελής, πρέπει δε, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του π.δ. 61/2004, να κληθεί να συμμορφωθεί πλήρως, κατά τα προεκτεθέντα, προς την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που θα του κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό (βλ. σχετ. πρακτικό Συμβουλίου Συμμόρφωσης 9/2014).
 8. Επειδή, τέλος, το αίτημα του αιτούντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη από τη μακρόχρονη ταλαιπωρία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και της Διοίκησης, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, διότι, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, η αρμοδιότητα του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης περιορίζεται στον καθορισμό χρηματικού ποσού ως κύρωσης για τη μη συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, με σκοπό τον εξαναγκασμό της Διοίκησης σε συμμόρφωση και δεν εκτείνεται σε καθορισμό καταβλητέας στον ενδιαφερόμενο αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης (βλ. αποφάσεις Τριμελούς Συμβουλίου 4/2014, 46/2010). 

  Γ ι α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α υ τ ο ύ ς 

Διαπιστώνει πλημμελή συμμόρφωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Καλεί τον ανωτέρω Οργανισμό να συμμορφωθεί πλήρως προς την εν λόγω απόφαση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του παρόντος πρακτικού.
Απορρίπτει το αίτημα επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη.
Ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης την 2α Ιουνίου 2015. 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος     Ο Γραμματέας
 
 
Δ. Σκαλτσούνης     Ν. Βασιλόπουλος
 
Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος   Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος
 
 
Δ. Σκαλτσούνης      Δ. Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΣτΕ (Συμβ. Συμμόρφωσης) 3/2015: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΕφόσον ο αιτών προσλήφθηκε τελικά με πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Ε. σε συμμόρφωση προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγκαίο περιεχόμενο της εν λόγω συμμόρφωσης - και, συνακόλουθα, συνταγματική υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Ε. - αποτελούσε περαιτέρω η πρόσδοση στην πρόσληψη αυτή αναδρομής ως προς όλες τις συνέπειες (διοικητικές και μισθολογικές), έτσι ώστε ο αιτών να βρεθεί στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν είχε χωρήσει η παράνομη παράλειψη εγγραφής του στον ανωτέρω πίνακα «διοριστέων» (προσληπτέων).  
Το αίτημα του αιτούντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη από τη μακρόχρονη ταλαιπωρία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και της Διοίκησης, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, διότι, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, η αρμοδιότητα του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης περιορίζεται στον καθορισμό χρηματικού ποσού ως κύρωσης για τη μη συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, με σκοπό τον εξαναγκασμό της Διοίκησης σε συμμόρφωση και δεν εκτείνεται σε καθορισμό καταβλητέας στον ενδιαφερόμενο αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης.


 
Αριθμός 3/2015 

Πρακτικό συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου
του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρ. 2 του Ν. 3068/2002)
______________________
 
 Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 10 Φεβρουαρίου 2015 με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Α. – Μ. Παπαδημητρίου, Σύμβουλος, Δ. Βανδώρος, Πάρεδρος. Ως Γραμματέας έλαβε μέρος ο Ν. Βασιλόπουλος.
 Για να εξετάσει την από 10 Οκτωβρίου 2014 αίτηση του .... του ...., κατοίκου .... (...), με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την υπ’ αριθμ. 4197/2012 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, Πάρεδρο Δ. Βανδώρο, δέχθηκε τα εξής :
 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, η οποία νομίμως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 61/2004 (Α΄ 54), ο αιτών ζητεί να διαπιστωθεί η μη πλήρης συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 2. Επειδή, με την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή έφεση του αιτούντος, εξαφανίστηκε η εκκληθείσα 2937/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εκδικάστηκε και έγινε δεκτή η σχετική αίτηση ακυρώσεως και ακυρώθηκε ο πίνακας «διοριστέων» (προσληπτέων) στις κατωτέρω αναφερόμενες θέσεις, που εξέδωσε το Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ τ. Παράρτημα 204/15.12.2004), καθ’ ό μέρος δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν ο εκκαλών - αιτών. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι, κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), «εμπειρία ενός έτους σε διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών και είσπραξη» που απαιτείται ως ειδικό πρόσθετο τυπικό προσόν «διορισμού» (πρόσληψης) κατά την 3/2Κ/2004 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 7/23.1.2004) για την πλήρωση 110 οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων - Βεβαιωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα, στη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών, με οποιαδήποτε διαδικασία διενεργούνται και όχι μόνο με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προέκυψε από τα στοιχεία του φακέλου, ο αιτών στην αίτηση συμμετοχής του στην ανωτέρω διαδικασία πρόσληψης δήλωσε ότι έχει εμπειρία 128 μηνών σε διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών και είσπραξη και συνυπέβαλε την από 14.11.2003 σχετική βεβαίωση από την εταιρεία «Ιωάννης Θεοδωράκης ΑΕ», κατά την οποία εργάστηκε στο ξενοδοχείο της από τις 31.10.1992 έως τις 18.5.1993 και από τις 18.5.1993 έως τις 14.11.2003. Ενόψει των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εσφαλμένα ερμήνευσε τη συγκεκριμένη διάταξη και γι’ αυτό το λόγο δέχθηκε την έφεση του αιτούντος, εξαφάνισε την προσβαλλόμενη απόφαση, εκδίκασε και δέχθηκε την αίτηση ακυρώσεως του αιτούντος, ακύρωσε τον πίνακα «διοριστέων» (προσληπτέων) που εξέδωσε το Α.Σ.Ε.Π., καθ’ ό μέρος δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτόν ο αιτών και ανέπεμψε την υπόθεση στο Α.Σ.Ε.Π.
 3. Επειδή, η Διοίκηση, συμμορφούμενη, κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, με την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως τα πράγματα στη θέση στην οποία θα είχαν βρεθεί αν δεν είχε χωρήσει ο ακυρωθείς, κατά τα προεκτεθέντα, αποκλεισμός του αιτούντος από την περαιτέρω διαδικασία πλήρωσης της επίδικης θέσης. Ειδικότερα, η Διοίκηση όφειλε, εφόσον συνέτρεχε, ενόψει των κριθέντων με την πιο πάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, νόμιμη περίπτωση διορισμού του αιτούντος, να τον διορίσει αναδρομικά από 15.12.2004, από την ημερομηνία δηλαδή δημοσίευσης, κατά τα ανωτέρω, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του οικείου πίνακα διοριστέων υποψηφίων, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών (βλ. πρακτικά του Συμβουλίου Συμμόρφωσης 9/2014, 100/2010, 3, 38/2008 κ.ά.). Περαιτέρω, όμως, ενόψει των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, προσπορισμός ωφελείας του μη νομίμως διορισθέντος, λόγω της απασχόλησής του σε άλλη εργασία, κατά το χρονικό διάστημα από το μη αναδρομικό διορισμό του μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του, δύναται να αποτελέσει λόγο μείωσης ή και εκμηδένισης του ποσού των ανωτέρω αναδρομικών αποδοχών, κατόπιν σχετικής ένστασης εκ μέρους του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περί συμψηφισμού ζημίας και κέρδους (βλ. πρακτικό του Συμβουλίου Συμμόρφωσης 9/2014, αποφάσεις του ίδιου Συμβουλίου 112/2012, 139/2009 και απόφαση ΣτΕ 2557/2006).
 4. Επειδή, σε συμμόρφωση προς την ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου το Α.Σ.Ε.Π. με την 329/12.6.2013 απόφασή του κατέταξε τον αιτούντα σε θέση «διοριστέου» (προσληπτέου) στον οικείο πίνακα και τον διέθεσε στον Ο.Α.Ε.Ε. προς διορισμό (Γ΄ 663/21.6.2013). Εν συνεχεία, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης προέβη σε κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση της πιο πάνω απόφασης (Β’ 2626/16.10.2013), ο αιτών διορίσθηκε, ως δόκιμος υπάλληλος στον Ο.Α.Ε.Ε. σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με την ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ107/13/810499/6.6.2014 απόφαση της Διοικήτριάς του (Γ΄ 969/24.7.2014), τοποθετήθηκε στο Τμήμα Δάφνης του Οργανισμού, με την ΔΙΔΙΟΙΚ/Φ107/18/1095032/ 7.8.2014 απόφαση της ανωτέρω Διοικήτριας και στις 2.10.2014 ανέλαβε υπηρεσία. Εξάλλου, με την ΔΙ.ΔΙΟΙΚ/Φ144/35/1.326.424 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ο.Α.Ε.Ε. ο αιτών κατατάχθηκε βαθμολογικά και μισθολογικά στο μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ΄ βαθμού. Στο μεταξύ, ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση (320631/27.2.2014), με την οποία ζήτησε τον αναδρομικό διορισμό του και την αναδρομική βαθμολογική και μισθολογική του αποκατάσταση, στην οποία δεν δόθηκε ρητή απάντηση. Με την υπό κρίση αίτηση, ο αιτών παραπονείται ότι η πρόσληψή του δεν είχε αναδρομικό χαρακτήρα.
 5. Επειδή, η έκδοση της πράξης πρόσληψης του αιτούντος και, κατά συνέπεια, η πρόσδοση ή μη αναδρομικής ισχύος στην πράξη αυτή, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες, ανήκε, στην αρμοδιότητα των οργάνων του Ο.Α.Ε.Ε., νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 1 ν. 2676/1999, Α΄ 1) και όχι του Α.Σ.Ε.Π.
 6. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Α.Σ.Ε.Π. συμμορφώθηκε προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την ως άνω 329/12-6-2013 απόφασή του, με την οποία κατέταξε τον αιτούντα σε θέση «διοριστέου» (προσληπτέου) στον οικείο πίνακα και τον διέθεσε στον Ο.Α.Ε.Ε. προς «διορισμό» (πρόσληψη).
 7. Επειδή, εφόσον ο αιτών προσλήφθηκε τελικά με πράξη της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Ε. σε συμμόρφωση προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναγκαίο περιεχόμενο της εν λόγω συμμόρφωσης - και, συνακόλουθα, συνταγματική υποχρέωση του Ο.Α.Ε.Ε. - αποτελούσε περαιτέρω η πρόσδοση στην πρόσληψη αυτή αναδρομής ως προς όλες τις συνέπειες (διοικητικές και μισθολογικές), έτσι ώστε ο αιτών να βρεθεί στη θέση που θα βρισκόταν αν δεν είχε χωρήσει η παράνομη παράλειψη εγγραφής του στον ανωτέρω πίνακα «διοριστέων» (προσληπτέων). Διαφορετικό, δε, είναι το ζήτημα ότι η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να συμψηφίσει (συνυπολογισμός κέρδους - ζημίας) τις οφειλόμενες αναδρομικά αποδοχές με τυχόν εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τον αιτούντα κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, εφόσον, εκ των υποβληθέντων παραστατικών (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστικά σημειώματα, παραστατικά ασφαλιστικών ταμείων με ένσημα κ.λπ.), προκύπτει ότι ο αιτών απασχολήθηκε σε άλλη απασχόληση ή εργασία, που δεν θα δικαιολογείτο από την αναδρομική του πρόσληψη κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ανατρέχουν τα έννομα αποτελέσματα της υπό συμμόρφωση ακυρωτικής απόφασης. Ενόψει δε αυτού, πρέπει να κληθεί εγγράφως ο αιτών από τον Ο.Α.Ε.Ε. να τον ενημερώσει αν, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, υπήρξε άλλη απασχόληση εκ μέρους του σε άλλον φορέα ή άσκηση επαγγέλματος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η συμμόρφωση του Ο.Α.Ε.Ε. είναι πλημμελής, πρέπει δε, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του π.δ. 61/2004, να κληθεί να συμμορφωθεί πλήρως, κατά τα προεκτεθέντα, προς την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μέσα σε τρεις μήνες από τότε που θα του κοινοποιηθεί το παρόν πρακτικό (βλ. σχετ. πρακτικό Συμβουλίου Συμμόρφωσης 9/2014).
 8. Επειδή, τέλος, το αίτημα του αιτούντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης, την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη από τη μακρόχρονη ταλαιπωρία του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων και της Διοίκησης, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, απαραδέκτως υποβάλλεται ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, διότι, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3068/2002, η αρμοδιότητα του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης περιορίζεται στον καθορισμό χρηματικού ποσού ως κύρωσης για τη μη συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, με σκοπό τον εξαναγκασμό της Διοίκησης σε συμμόρφωση και δεν εκτείνεται σε καθορισμό καταβλητέας στον ενδιαφερόμενο αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης (βλ. αποφάσεις Τριμελούς Συμβουλίου 4/2014, 46/2010). 

  Γ ι α τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς α υ τ ο ύ ς 

Διαπιστώνει πλημμελή συμμόρφωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών προς την 4197/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Καλεί τον ανωτέρω Οργανισμό να συμμορφωθεί πλήρως προς την εν λόγω απόφαση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του παρόντος πρακτικού.
Απορρίπτει το αίτημα επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη.
Ορίζει νέα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης την 2α Ιουνίου 2015. 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος     Ο Γραμματέας
 
 
Δ. Σκαλτσούνης     Ν. Βασιλόπουλος
 
Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2015.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος   Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος
 
 
Δ. Σκαλτσούνης      Δ. Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.