Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΣτΕ 2872/2014: ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣΑριθμός 2872/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Μ. Βηλαράς, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σύμβουλοι, Δ. Βανδώρος, Κ. Κατρά, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να δικάσει την από 25 Φεβρουαρίου 2013 αίτηση:

των: 1) Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Νομού Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας (Αντωνοπούλου 66), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Νικ. Κονδύλη (Α.Μ. 26417), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

2) ..., κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, ο οποίος με προφορική δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου Νικ. Κονδύλη, παραιτείται του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης,

3) ..., κατοίκου Σκοπέλου Μαγνησίας, ο οποίος παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Νικ. Κονδύλη, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2014 για τη νομιμοποίησή του,

4) ..., κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, η οποία παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Νικ. Κονδύλη, που τον διόρισε με πληρεξούσιο και

5) ..., κατοίκου Αλοννήσου Μαγνησίας, η οποία με προφορική δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου Νικ. Κονδύλη, παραιτείται του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης,

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος παρέστη με την Αικ. Γαλάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν οι: 1) υπ’ αριθμ. 4728/Δ2/14.1.2013, 2) υπ’ αριθμ. 10967/Δ2/25.1.2013, 3) υπ’ αριθμ. 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων και δικηγόρο ενός εκ των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1314033, 3392597/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 
2. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης». Ζητείται επίσης η ακύρωση των 10967/Δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεων του ίδιου Υφυπουργού, κατά το μέρος που με τις δύο αυτές αποφάσεις αντικαταστάθηκε διαδοχικώς η παράγραφος Γ΄ εδάφιο 4 της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως. 
3. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989 (φ. 8), η δίκη καταργείται ως προς τον δεύτερο αιτούντα ..... και την πέμπτη αιτούσα .........., οι οποίοι παραιτήθηκαν από την κρινόμενη αίτηση με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφό της. Κατόπιν τούτου η αίτηση εισάγεται ως προς τους υπολοίπους αιτούντες. 
4. Επειδή η αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τον Ι......., είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, κατ’ άρθρο 27 του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2479/1997 (φ. 67), διότι ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο και παρέστη κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, ζήτησε και του χορηγήθηκε προθεσμία για την νομιμοποίησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του ν. 1968/1991 (φ. 150), εντός όμως της χορηγηθείσας προθεσμίας δεν προσκομίσθηκε συμβολαιογραφική πράξη πληρεξουσιότητας, ενώ ο εν λόγω αιτών δεν νομιμοποίησε τον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπει το εν λόγω άρθρο 27, όπως ισχύει. 
5. Επειδή οι υπόλοιποι αιτούντες (σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας» και .........) προσβάλλουν τις μνησθείσες αποφάσεις κατά το μέρος που με αυτές εντάσσονται αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προσωρινά τοποθετηθεί σε σχολεία, στις περιοχές μεταθέσεως που υπάγονται τα σχολεία αυτά και κατά το μέρος που με αυτές εντάσσονται αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Μαγνησίας και έχουν προσωρινά τοποθετηθεί σε σχολεία της τέως κοινότητας Τρικερίου κατόπιν επιλογής τους είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας και αφού παραμείνουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί στην προσωρινή τους τοποθέτηση μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, πρέπει κατόπιν οπωσδήποτε να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της εν λόγω περιοχής μεταθέσεως που ανήκουν, σύμφωνα με την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων. Η αιτούσα ...... με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, δεδομένου ότι επικαλείται ότι είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και κατέχει οργανική θέση σε σχολική μονάδα της τέως περιοχής μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας, νυν Β΄ Μαγνησίας και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Σκιάθου, επιδιώκει δε την μετάθεσή της στην νέα περιοχή μεταθέσεως Α΄ Μαγνησίας (έχοντας υποβάλει σχετική αίτηση), ενώ δε πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, το δικαίωμά της να μετατεθεί στην επιθυμητή νέα περιοχή Α΄ Μαγνησίας επηρεάζεται από το ότι θέσεις της περιοχής αυτής καλύπτονται δυνάμει των αμφισβητούμενων τμημάτων των προσβαλλόμενων αποφάσεων από εκπαιδευτικούς των αναφερθεισών περιπτώσεων. Περαιτέρω, όπως γίνεται παγίως δεκτό, κατ’ άρθρο 47 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989, τα νομικά πρόσωπα (επαγγελματικά σωματεία κ.ά.) έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν με αίτηση ακυρώσεως διοικητική πράξη, η οποία αφορά αυτό τούτο το νομικό πρόσωπο είτε το σύνολο των μελών του είτε ακόμη και μία μόνον κατηγορία μελών, με την προϋπόθεση, όμως, στην τελευταία περίπτωση, ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα άλλης κατηγορίας μελών από την τυχόν ακύρωση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως (ΣτΕ 4346/2013, 280-281/2012, 881/2011, 2097/2010, 99/2009, 1640/2007, 3892/1981 Ολομέλεια κ.ά.). Στην προκείμενη περίπτωση το αιτούν σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας» προς θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός του, αναφέρει στο δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως και στο από 26.2.2014 υπόμνημα ότι ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, σύμφωνα με το καταστατικό (που προσκομίζει), έχει ως σκοπό την πνευματική, κοινωνική και υλική εξύψωση των μελών της και την προάσπιση και την προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων του κλάδου (άρθρο 2) και μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης (άρθρο 5) και ότι αντιτάχθηκε στην έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων με έγγραφα προς το Υπουργείο (βλ. από 7.1.2013 ανακοίνωση-καταγγελία, έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 011/29.1.2011), ισχυρίζεται δε ότι με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις θίγονται τα συμφέροντα των μελών της και ειδικότερα ότι το αμφισβητούμενο τμήμα τους οδηγεί αντικειμενικά σε άνιση και διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών του. Με τα δεδομένα, όμως, αυτά, η κρινόμενη αίτηση ασκείται χωρίς έννομο συμφέρον από το σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας». Και τούτο διότι, αν κριθεί ότι είναι παράνομο το αμφισβητούμενο τμήμα των προσβαλλόμενων αποφάσεων και ακυρωθούν αυτές, όπως επιδιώκεται με την κρινόμενη αίτηση, τούτο θα συνεπήγετο σύγκρουση συμφερόντων των μελών του αιτούντος σωματείου, με την έννοια ότι τυχόν αποδοχή της αιτήσεως και ακύρωση των προσβαλλόμενων αποφάσεων θα ωφελούσε μεν εκείνα τα μέλη του για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ωστόσο, παραλλήλως, θα έβλαπτε τα μέλη του για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση ασκείται χωρίς έννομο συμφέρον από το εν λόγω σωματείο και για τον λόγο αυτόν η κρινόμενη αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από το σωματείο αυτό είναι απορριπτέα, είναι δε αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του αιτούντος σωματείου. 
6. Επειδή ο ν. 1566/1985 (φ. 167) ορίζει στο άρθρο 16 κεφάλαιο Β΄ ότι: «1. … 4. … Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε η περιφέρεια μικρότερη του νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων … 8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια … καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων (όπως οι παράγραφοι αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, φ. 296)». Περαιτέρω ο ν. 2413/1996 (φ. 124) ορίζει στο άρθρο 46 παράγραφος 6, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παράγραφος 9 του ν. 2818/2000 (φ. 78), ότι: «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 ... καταργείται. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς». Το π.δ. 50/1996 (φ. 45), που εκδόθηκε κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 8 του ν. 1566/1985, ορίζει στο άρθρο 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 100/1997 (φ. 94), ότι: «1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ- ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ). 2. … 3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης. β) μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής μετάθεσης. γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου. δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις στην περιοχή εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης. ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπ/κών των οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού μετά την έναρξη του σχολικού έτους» και στο άρθρο 5, όπως οι παράγραφοι 2 και 3 αυτού προστέθηκαν με το άρθρο 5 του π.δ. 100/1997, ότι: «1. Οι δημόσιες σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού κατανέμονται σε περιοχές μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988. 2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια … Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων ... 3. Από το σχολικό έτος 1997- 1998 στις περιπτώσεις υπαγωγής των Σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, για οποιοδήποτε λόγο, αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στη νέα περιοχή μετάθεσης». Τέλος το π.δ. 154/1996 (φ. 115), ορίζει στο άρθρο 3, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 144/1997 (φ. 127), ότι: «1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού. 2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών. 3. Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν. 2413/1996». 
7. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την 152263/Δ2/4.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (φ. Β΄ 3437/24.12.2012), η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, επανακαθορίστηκαν οι περιοχές μεταθέσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Η ανάγκη επανακαθορισμού των περιοχών αυτών μεταθέσεως προέκυψε, σύμφωνα με το 117436/Δ1/2.10.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω των αλλαγών, που επέφερε στην δομή των δήμων και κοινοτήτων της Χώρας ο ν. 3852/2010 (φ. 87). Ειδικότερα, κατά τα εκτιθέμενα στο έγγραφο αυτό, ενώ σύμφωνα με τον καθορισμό των περιοχών μεταθέσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, που είχε χωρήσει υπό την ισχύ του ν. 2539/1997 (φ. 244), (βλ. σχετικά Δ2/8705/1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, φ. Β΄ 204, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι την κατάργησή της από την αναφερθείσα νέα υπουργική απόφαση), κάθε δήμος ανήκε σε μία περιοχή μεταθέσεως, μετά την θέσπιση του ν. 3852/2010 πολλοί από τους νέους δήμους περιλαμβάνονται πλέον σε δύο ή τρεις περιοχές μεταθέσεως (δηλαδή κάποιες δημοτικές ενότητες του ίδιου δήμου περιλαμβάνονται σε μία περιοχή μεταθέσεως και κάποιες σε άλλη), με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην μοριοδότηση της συνυπηρετήσεως και της εντοπιότητας των εκπαιδευτικών στις μεταθέσεις. Σύμφωνα με την 152263/Δ2/4.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας υπάγονται δύο περιοχές μετάθεσης: Α΄ Μαγνησίας, στην οποία ανήκουν τα σχολεία των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Β΄ Μαγνησίας, στην οποία ανήκουν τα σχολεία των Δήμων Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου. Η πρώτη από τις αναφερθείσες περιοχές μεταθέσεως (Α΄ Μαγνησίας) περιλαμβάνει τα σχολεία που, σύμφωνα με την προϊσχύσασα Δ2/8705/1999 υπουργική απόφαση, υπήγοντο στις περιοχές μετάθεσης Α΄, Β΄ και Γ΄ Μαγνησίας, καθώς και τα σχολεία της τέως Κοινότητας Τρικερίου, που μέχρι πρότινος υπήγοντο στην περιοχή μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας. Η δεύτερη περιοχή μετάθεσης (Β΄ Μαγνησίας) περιλαμβάνει τα σχολεία της πρώην περιοχής μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας (εκτός των σχολείων της τέως Κοινότητας Τρικερίου). Ακολούθως στην 4728/Δ2/14.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, ορίζεται (μεταξύ άλλων) ότι: Α. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες δήμων, που άλλαξαν περιοχή μεταθέσεως και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στις νέες περιοχές μεταθέσεως και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αντίστοιχη μεταφορά των προσωπικών τους φακέλων (παράγραφος Α΄). Β. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες δήμων, που άλλαξαν μεν περιοχή μεταθέσεως, αλλά παραμένουν στην αρμοδιότητα της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις νέες περιοχές μεταθέσεως, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά των προσωπικών τους φακέλων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες του τέως δήμου Τρικερίου, ο οποίος ανήκε στην περιοχή μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας, εντάσσονται αυτοδίκαια στην περιοχή μεταθέσεως Α΄ Μαγνησίας (νέα περιοχή) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες των αναφερόμενων περιοχών μεταθέσεως, οι οποίες συγχωνεύθηκαν σε νέα περιοχή της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντάσσονται αυτοδίκαια στη νέα περιοχή μεταθέσεως. Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε σχολεία των περιοχών Α΄, Β΄ και Γ΄ Μαγνησίας εντάσσονται αυτοδίκαια στην περιοχή μεταθέσεως Α΄ Μαγνησίας και εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία της Δ΄ Μαγνησίας εντάσσονται αυτοδίκαια στην περιοχή μεταθέσεως Β΄ Μαγνησίας, με την προαναφερθείσα εξαίρεση των υπηρετούντων σε οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες της τέως Κοινότητας Τρικερίου (παράγραφος Β΄). Γ. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί που είναι στην διάθεση των ΠΥΣΔΕ και είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες που υπάγονται πλέον σε άλλες περιοχές μεταθέσεως, ως ακολούθως: 1. … 2. … 3. … 4. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας και έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία του τέως Δήμου Τρικερίου, ο οποίος ανήκε στην περιοχή μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, παραμένουν στην περιοχή μεταθέσεως Β΄ Μαγνησίας (νέα περιοχή) και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με την ίδια προσωρινή τοποθέτηση. Επισήμανση: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί (περιπτώσεις Γ.1 έως Γ.4) παραμένουν στην προσωρινή τους τοποθέτηση μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013. Κατόπιν, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της περιοχές μεταθέσεως που ανήκουν κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία των οριστικών μεταθέσεων (παράγραφος Γ΄). Δ. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι στην διάθεση των ΠΥΣΔΕ με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες περιοχών μεταθέσεως, οι οποίες συγχωνεύθηκαν σε νέα περιοχή της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία των περιοχών Α΄, Β΄ και Γ΄ Μαγνησίας ορίζεται ως νέα περιοχή μεταθέσεως η περιοχή Α΄ Μαγνησίας και για τους εκπαιδευτικούς με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της περιοχής Δ΄ Μαγνησίας ορίζεται ως νέα περιοχή μεταθέσεως η περιοχή Β΄ Μαγνησίας (παράγραφος Δ΄). Ε. Οι εκπαιδευτικοί των προηγουμένων περιπτώσεων «α) εφόσον έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση ή την προσωρινή τους τοποθέτηση και έχουν αποκτήσει δικαίωμα μεταθέσεως, δεν απαιτείται εκ νέου υπηρέτησή στις νέες περιοχές μεταθέσεως, όπου εντάσσονται εφεξής και β) ο χρόνος υπηρέτησης τρέχοντος έτους – με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκύκλιο μεταθέσεων – θεωρείται ενιαίος για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μεταθέσεως» (παράγραφος Ε΄). Στην συνέχεια, με την προσβαλλόμενη 10967/Δ2/25.1.2013 απόφαση, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της προηγούμενης 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας και έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της τέως κοινότητας Τρικερίου, εντάσσονται είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, μετά από επιλογή τους, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων σχολείων». Τέλος, με την προσβαλλόμενη 12576/Δ2/29.1.2013 απόφαση, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, εκ νέου το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως, ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας και έχουν προσωρινή τοποθέτηση και υπηρετούν κατά το τρέχον έτους καλύπτοντας λειτουργικό κενό στα σχολεία της τέως κοινότητας Τρικερίου, εντάσσονται είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, μετά από επιλογή τους, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων σχολείων». 
8. Επειδή κατά το μέρος που με την 4728/Δ2/14.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού εντάσσονται αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προσωρινά τοποθετηθεί σε σχολεία, στις νέες περιοχές μεταθέσεως που υπάγονται τα σχολεία αυτά, δεν εισάγεται νέα ρύθμιση, αλλά διευκρινίζεται το επακόλουθο της συγχωνεύσεως των περιοχών μεταθέσεως βάσει του επανακαθορισμού των περιοχών μεταθέσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με την 152263/Δ2/4.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού. Επομένως η 4728/Δ2/14.1.2013 απόφαση κατά το μέρος αυτό δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. 
9. Επειδή το αμφισβητούμενο τμήμα των προσβαλλόμενων αποφάσεων, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 5η και 7η σκέψη, περί της εντάξεως των εκπαιδευτικών που είναι στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, έχουν προσωρινή τοποθέτηση και υπηρετούν κατά το οριζόμενο έτος καλύπτοντας λειτουργικό κενό στα σχολεία των τέως κοινότητας Τρικερίου είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας μετά από επιλογή τους και της τοποθετήσεώς τους κατόπιν οπωσδήποτε σε σχολικές μονάδες της περιοχής μεταθέσεως που ανήκουν, σύμφωνα με την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων, έχοντας το εν λόγω περιεχόμενο, έχει κανονιστικό χαρακτήρα, εισάγει δε απόκλιση από το παρατεθέν στην 6η σκέψη νομοθετικό καθεστώς των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που είναι στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός οργανικών θέσεων) και είναι προσωρινά τοποθετημένοι, αλλάζοντας για την κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας με την εισαγωγή ειδικής για αυτούς ρυθμίσεως και ειδικότερα για την οριστική τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες των καθοριζόμενων περιοχών. Η εξουσιοδοτική όμως διάταξη του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, της οποίας γίνεται επίκληση, παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό να καθορίσει μόνο τις περιοχές μεταθέσεως και όχι να ρυθμίσει την ένταξη και την περαιτέρω τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών που είναι στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τροποποιώντας τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών αυτών που βρίσκονται στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προσωρινή τοποθέτηση (εκτός οργανικών θέσεων), ενώ τα ζητήματα, που αφορούν την διαδικασία, τα όργανα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών, ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 8 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988. Συνεπώς οι προσβαλλόμενες αποφάσεις κατά το μνησθέν αμφισβητούμενο τμήμα τους είναι ακυρωτέες, διότι το επίδικο ζήτημα ρυθμίσθηκε χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση προς τούτο, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος, είναι δε επίσης ακυρωτέες για λόγους ασφαλείας δικαίου και διότι, σύμφωνα με το 21579/Δ2/14.2.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύθηκαν για να λάβουν νόμιμη υπόσταση, αφού από το Σύνταγμα επιβάλλεται η πλήρης δημοσίευση όχι μόνο των τυπικών νόμων, αλλά και όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους, με το δε άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο θ΄ του ν. 3469/2006 (φ. 131) επιβάλλεται, σύμφωνα με τον σχετικό συνταγματικό κανόνα, η δημοσίευση δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όλων των κανονιστικού περιεχομένου διοικητικών πράξεων, για τις οποίες δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, άλλος ειδικότερος τρόπος δημοσιεύσεως (ΣτΕ 676/2014 επταμελής, 87/2011 Ολομέλεια). Για τους λόγους αυτούς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις 10967/δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 κατά το μέρος που αντικαθιστούν το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως του αναφερθέντος Υφυπουργού καθώς και το τελευταίο εδάφιο («επισήμανση») της παραγράφου Γ΄ της τελευταίας 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως κατά το μέρος που αφορά το αμφισβητούμενο τμήμα των εν λόγω 10967/Δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεων. 10. Επειδή το Δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις απαλλάσσει τους διαδίκους από την δικαστική δαπάνη (άρθρο 39 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Καταργεί την δίκη ως προς τον δεύτερο αιτούντα ... και την πέμπτη αιτούσα ....

Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως κατά το μέρος που ασκείται από τον ... και το σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας», κατά το σκεπτικό.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ακυρώσεως ως προς την αιτούσα ... και ακυρώνει την 10967/Δ2/25.1.2013 και την 12576/Δ2/29.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το μέρος που αντικαθιστούν το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως του ιδίου Υφυπουργού, καθώς και το τελευταίο εδάφιο («επισήμανση») της παραγράφου Γ΄ της τελευταίας 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως κατά το μέρος που αφορά το αμφισβητούμενο τμήμα των 10967/Δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεων, κατά το σκεπτικό. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.Απαλλάσσει τους διαδίκους από την δικαστική δαπάνη κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 4η Μαρτίου 2014

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Ο Γραμματέας

Μ. Βηλαράς Ν. Βασιλόπουλος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2014. Η Πρόεδρος Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

του Γ΄ Τμήματος ΔιακοπώνΕ. Γαλανού Δ. Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

ΣτΕ 2872/2014: ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣΑριθμός 2872/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Μ. Βηλαράς, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δ. Μακρής, Β. Αναγνωστοπούλου - Σαρρή, Σύμβουλοι, Δ. Βανδώρος, Κ. Κατρά, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ν. Βασιλόπουλος. Για να δικάσει την από 25 Φεβρουαρίου 2013 αίτηση:

των: 1) Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) Νομού Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας (Αντωνοπούλου 66), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Νικ. Κονδύλη (Α.Μ. 26417), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

2) ..., κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, ο οποίος με προφορική δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου Νικ. Κονδύλη, παραιτείται του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης,

3) ..., κατοίκου Σκοπέλου Μαγνησίας, ο οποίος παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Νικ. Κονδύλη, στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2014 για τη νομιμοποίησή του,

4) ..., κατοίκου Σκιάθου Μαγνησίας, η οποία παρέστη με τον ίδιο ως άνω δικηγόρο Νικ. Κονδύλη, που τον διόρισε με πληρεξούσιο και

5) ..., κατοίκου Αλοννήσου Μαγνησίας, η οποία με προφορική δήλωση του ως άνω πληρεξουσίου δικηγόρου Νικ. Κονδύλη, παραιτείται του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης,

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος παρέστη με την Αικ. Γαλάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν οι: 1) υπ’ αριθμ. 4728/Δ2/14.1.2013, 2) υπ’ αριθμ. 10967/Δ2/25.1.2013, 3) υπ’ αριθμ. 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Δ. Μακρή. Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων και δικηγόρο ενός εκ των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή για την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (1314033, 3392597/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου). 
2. Επειδή με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης». Ζητείται επίσης η ακύρωση των 10967/Δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεων του ίδιου Υφυπουργού, κατά το μέρος που με τις δύο αυτές αποφάσεις αντικαταστάθηκε διαδοχικώς η παράγραφος Γ΄ εδάφιο 4 της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως. 
3. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989 (φ. 8), η δίκη καταργείται ως προς τον δεύτερο αιτούντα ..... και την πέμπτη αιτούσα .........., οι οποίοι παραιτήθηκαν από την κρινόμενη αίτηση με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του δικηγόρου που υπογράφει το δικόγραφό της. Κατόπιν τούτου η αίτηση εισάγεται ως προς τους υπολοίπους αιτούντες. 
4. Επειδή η αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τον Ι......., είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, κατ’ άρθρο 27 του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 2479/1997 (φ. 67), διότι ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο και παρέστη κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, ζήτησε και του χορηγήθηκε προθεσμία για την νομιμοποίησή του, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του π.δ. 18/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του ν. 1968/1991 (φ. 150), εντός όμως της χορηγηθείσας προθεσμίας δεν προσκομίσθηκε συμβολαιογραφική πράξη πληρεξουσιότητας, ενώ ο εν λόγω αιτών δεν νομιμοποίησε τον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπει το εν λόγω άρθρο 27, όπως ισχύει. 
5. Επειδή οι υπόλοιποι αιτούντες (σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας» και .........) προσβάλλουν τις μνησθείσες αποφάσεις κατά το μέρος που με αυτές εντάσσονται αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προσωρινά τοποθετηθεί σε σχολεία, στις περιοχές μεταθέσεως που υπάγονται τα σχολεία αυτά και κατά το μέρος που με αυτές εντάσσονται αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Μαγνησίας και έχουν προσωρινά τοποθετηθεί σε σχολεία της τέως κοινότητας Τρικερίου κατόπιν επιλογής τους είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας και αφού παραμείνουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί στην προσωρινή τους τοποθέτηση μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, πρέπει κατόπιν οπωσδήποτε να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της εν λόγω περιοχής μεταθέσεως που ανήκουν, σύμφωνα με την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων. Η αιτούσα ...... με έννομο συμφέρον ασκεί την κρινόμενη αίτηση, δεδομένου ότι επικαλείται ότι είναι εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και κατέχει οργανική θέση σε σχολική μονάδα της τέως περιοχής μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας, νυν Β΄ Μαγνησίας και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Σκιάθου, επιδιώκει δε την μετάθεσή της στην νέα περιοχή μεταθέσεως Α΄ Μαγνησίας (έχοντας υποβάλει σχετική αίτηση), ενώ δε πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, το δικαίωμά της να μετατεθεί στην επιθυμητή νέα περιοχή Α΄ Μαγνησίας επηρεάζεται από το ότι θέσεις της περιοχής αυτής καλύπτονται δυνάμει των αμφισβητούμενων τμημάτων των προσβαλλόμενων αποφάσεων από εκπαιδευτικούς των αναφερθεισών περιπτώσεων. Περαιτέρω, όπως γίνεται παγίως δεκτό, κατ’ άρθρο 47 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989, τα νομικά πρόσωπα (επαγγελματικά σωματεία κ.ά.) έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν με αίτηση ακυρώσεως διοικητική πράξη, η οποία αφορά αυτό τούτο το νομικό πρόσωπο είτε το σύνολο των μελών του είτε ακόμη και μία μόνον κατηγορία μελών, με την προϋπόθεση, όμως, στην τελευταία περίπτωση, ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα άλλης κατηγορίας μελών από την τυχόν ακύρωση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως (ΣτΕ 4346/2013, 280-281/2012, 881/2011, 2097/2010, 99/2009, 1640/2007, 3892/1981 Ολομέλεια κ.ά.). Στην προκείμενη περίπτωση το αιτούν σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας» προς θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός του, αναφέρει στο δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως και στο από 26.2.2014 υπόμνημα ότι ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, σύμφωνα με το καταστατικό (που προσκομίζει), έχει ως σκοπό την πνευματική, κοινωνική και υλική εξύψωση των μελών της και την προάσπιση και την προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων του κλάδου (άρθρο 2) και μέλη της μπορούν να γίνουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης (άρθρο 5) και ότι αντιτάχθηκε στην έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων με έγγραφα προς το Υπουργείο (βλ. από 7.1.2013 ανακοίνωση-καταγγελία, έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 011/29.1.2011), ισχυρίζεται δε ότι με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις θίγονται τα συμφέροντα των μελών της και ειδικότερα ότι το αμφισβητούμενο τμήμα τους οδηγεί αντικειμενικά σε άνιση και διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών του. Με τα δεδομένα, όμως, αυτά, η κρινόμενη αίτηση ασκείται χωρίς έννομο συμφέρον από το σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας». Και τούτο διότι, αν κριθεί ότι είναι παράνομο το αμφισβητούμενο τμήμα των προσβαλλόμενων αποφάσεων και ακυρωθούν αυτές, όπως επιδιώκεται με την κρινόμενη αίτηση, τούτο θα συνεπήγετο σύγκρουση συμφερόντων των μελών του αιτούντος σωματείου, με την έννοια ότι τυχόν αποδοχή της αιτήσεως και ακύρωση των προσβαλλόμενων αποφάσεων θα ωφελούσε μεν εκείνα τα μέλη του για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, ωστόσο, παραλλήλως, θα έβλαπτε τα μέλη του για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση ασκείται χωρίς έννομο συμφέρον από το εν λόγω σωματείο και για τον λόγο αυτόν η κρινόμενη αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από το σωματείο αυτό είναι απορριπτέα, είναι δε αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί του αιτούντος σωματείου. 
6. Επειδή ο ν. 1566/1985 (φ. 167) ορίζει στο άρθρο 16 κεφάλαιο Β΄ ότι: «1. … 4. … Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε η περιφέρεια μικρότερη του νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων … 8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια … καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων (όπως οι παράγραφοι αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, φ. 296)». Περαιτέρω ο ν. 2413/1996 (φ. 124) ορίζει στο άρθρο 46 παράγραφος 6, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παράγραφος 9 του ν. 2818/2000 (φ. 78), ότι: «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 ... καταργείται. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς». Το π.δ. 50/1996 (φ. 45), που εκδόθηκε κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 8 του ν. 1566/1985, ορίζει στο άρθρο 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 100/1997 (φ. 94), ότι: «1. Αρμόδια όργανα για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ- ΚΥΣΔΕ) και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ). 2. … 3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για τις παρακάτω περιπτώσεις: α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις διδακτικού προσωπικού από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης καθώς επίσης και οι αμοιβαίες μεταθέσεις και οι μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών στην ίδια περιοχή μετάθεσης. β) μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ της ίδιας περιοχής μετάθεσης. γ) Τοποθετήσεις εκπ/κών που μετατίθενται στην περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου. δ) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις στην περιοχή εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης. ε) Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζομένων και μετατασσομένων εκπαιδευτικών μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, καθώς και των εκπ/κών των οποίων λήγει η απόσπαση σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού μετά την έναρξη του σχολικού έτους» και στο άρθρο 5, όπως οι παράγραφοι 2 και 3 αυτού προστέθηκαν με το άρθρο 5 του π.δ. 100/1997, ότι: «1. Οι δημόσιες σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού κατανέμονται σε περιοχές μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988. 2. Οι σχολικές μονάδες κάθε περιοχής μετάθεσης κατανέμονται σε ομάδες σχολείων από τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια … Τα ίδια συμβούλια στη συνέχεια καθορίζουν τις όμορες ομάδες σχολείων ... 3. Από το σχολικό έτος 1997- 1998 στις περιπτώσεις υπαγωγής των Σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, για οποιοδήποτε λόγο, αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στη νέα περιοχή μετάθεσης». Τέλος το π.δ. 154/1996 (φ. 115), ορίζει στο άρθρο 3, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 144/1997 (φ. 127), ότι: «1. Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (άρθρο 46 παρ. 6 ν. 2413/1996). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού. 2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών. 3. Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν. 2413/1996». 
7. Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την 152263/Δ2/4.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (φ. Β΄ 3437/24.12.2012), η οποία εκδόθηκε κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, επανακαθορίστηκαν οι περιοχές μεταθέσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως. Η ανάγκη επανακαθορισμού των περιοχών αυτών μεταθέσεως προέκυψε, σύμφωνα με το 117436/Δ1/2.10.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λόγω των αλλαγών, που επέφερε στην δομή των δήμων και κοινοτήτων της Χώρας ο ν. 3852/2010 (φ. 87). Ειδικότερα, κατά τα εκτιθέμενα στο έγγραφο αυτό, ενώ σύμφωνα με τον καθορισμό των περιοχών μεταθέσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, που είχε χωρήσει υπό την ισχύ του ν. 2539/1997 (φ. 244), (βλ. σχετικά Δ2/8705/1999 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, φ. Β΄ 204, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι την κατάργησή της από την αναφερθείσα νέα υπουργική απόφαση), κάθε δήμος ανήκε σε μία περιοχή μεταθέσεως, μετά την θέσπιση του ν. 3852/2010 πολλοί από τους νέους δήμους περιλαμβάνονται πλέον σε δύο ή τρεις περιοχές μεταθέσεως (δηλαδή κάποιες δημοτικές ενότητες του ίδιου δήμου περιλαμβάνονται σε μία περιοχή μεταθέσεως και κάποιες σε άλλη), με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην μοριοδότηση της συνυπηρετήσεως και της εντοπιότητας των εκπαιδευτικών στις μεταθέσεις. Σύμφωνα με την 152263/Δ2/4.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας υπάγονται δύο περιοχές μετάθεσης: Α΄ Μαγνησίας, στην οποία ανήκουν τα σχολεία των Δήμων Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Β΄ Μαγνησίας, στην οποία ανήκουν τα σχολεία των Δήμων Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου. Η πρώτη από τις αναφερθείσες περιοχές μεταθέσεως (Α΄ Μαγνησίας) περιλαμβάνει τα σχολεία που, σύμφωνα με την προϊσχύσασα Δ2/8705/1999 υπουργική απόφαση, υπήγοντο στις περιοχές μετάθεσης Α΄, Β΄ και Γ΄ Μαγνησίας, καθώς και τα σχολεία της τέως Κοινότητας Τρικερίου, που μέχρι πρότινος υπήγοντο στην περιοχή μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας. Η δεύτερη περιοχή μετάθεσης (Β΄ Μαγνησίας) περιλαμβάνει τα σχολεία της πρώην περιοχής μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας (εκτός των σχολείων της τέως Κοινότητας Τρικερίου). Ακολούθως στην 4728/Δ2/14.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, ορίζεται (μεταξύ άλλων) ότι: Α. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες δήμων, που άλλαξαν περιοχή μεταθέσεως και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στις νέες περιοχές μεταθέσεως και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αντίστοιχη μεταφορά των προσωπικών τους φακέλων (παράγραφος Α΄). Β. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες δήμων, που άλλαξαν μεν περιοχή μεταθέσεως, αλλά παραμένουν στην αρμοδιότητα της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις νέες περιοχές μεταθέσεως, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά των προσωπικών τους φακέλων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες του τέως δήμου Τρικερίου, ο οποίος ανήκε στην περιοχή μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας, εντάσσονται αυτοδίκαια στην περιοχή μεταθέσεως Α΄ Μαγνησίας (νέα περιοχή) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί, που έχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες των αναφερόμενων περιοχών μεταθέσεως, οι οποίες συγχωνεύθηκαν σε νέα περιοχή της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, εντάσσονται αυτοδίκαια στη νέα περιοχή μεταθέσεως. Μεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση σε σχολεία των περιοχών Α΄, Β΄ και Γ΄ Μαγνησίας εντάσσονται αυτοδίκαια στην περιοχή μεταθέσεως Α΄ Μαγνησίας και εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στα σχολεία της Δ΄ Μαγνησίας εντάσσονται αυτοδίκαια στην περιοχή μεταθέσεως Β΄ Μαγνησίας, με την προαναφερθείσα εξαίρεση των υπηρετούντων σε οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες της τέως Κοινότητας Τρικερίου (παράγραφος Β΄). Γ. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί που είναι στην διάθεση των ΠΥΣΔΕ και είναι προσωρινά τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες που υπάγονται πλέον σε άλλες περιοχές μεταθέσεως, ως ακολούθως: 1. … 2. … 3. … 4. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας και έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία του τέως Δήμου Τρικερίου, ο οποίος ανήκε στην περιοχή μεταθέσεως Δ΄ Μαγνησίας και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, παραμένουν στην περιοχή μεταθέσεως Β΄ Μαγνησίας (νέα περιοχή) και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με την ίδια προσωρινή τοποθέτηση. Επισήμανση: Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί (περιπτώσεις Γ.1 έως Γ.4) παραμένουν στην προσωρινή τους τοποθέτηση μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013. Κατόπιν, πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες της περιοχές μεταθέσεως που ανήκουν κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με τη διαδικασία των οριστικών μεταθέσεων (παράγραφος Γ΄). Δ. Εντάσσονται αυτοδίκαια οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι στην διάθεση των ΠΥΣΔΕ με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες περιοχών μεταθέσεως, οι οποίες συγχωνεύθηκαν σε νέα περιοχή της ίδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία των περιοχών Α΄, Β΄ και Γ΄ Μαγνησίας ορίζεται ως νέα περιοχή μεταθέσεως η περιοχή Α΄ Μαγνησίας και για τους εκπαιδευτικούς με προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της περιοχής Δ΄ Μαγνησίας ορίζεται ως νέα περιοχή μεταθέσεως η περιοχή Β΄ Μαγνησίας (παράγραφος Δ΄). Ε. Οι εκπαιδευτικοί των προηγουμένων περιπτώσεων «α) εφόσον έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση ή την προσωρινή τους τοποθέτηση και έχουν αποκτήσει δικαίωμα μεταθέσεως, δεν απαιτείται εκ νέου υπηρέτησή στις νέες περιοχές μεταθέσεως, όπου εντάσσονται εφεξής και β) ο χρόνος υπηρέτησης τρέχοντος έτους – με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκύκλιο μεταθέσεων – θεωρείται ενιαίος για τον υπολογισμό του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μεταθέσεως» (παράγραφος Ε΄). Στην συνέχεια, με την προσβαλλόμενη 10967/Δ2/25.1.2013 απόφαση, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της προηγούμενης 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας και έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της τέως κοινότητας Τρικερίου, εντάσσονται είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, μετά από επιλογή τους, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων σχολείων». Τέλος, με την προσβαλλόμενη 12576/Δ2/29.1.2013 απόφαση, κατ’ επίκληση του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, αντικαταστάθηκε, μεταξύ άλλων, εκ νέου το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως, ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας και έχουν προσωρινή τοποθέτηση και υπηρετούν κατά το τρέχον έτους καλύπτοντας λειτουργικό κενό στα σχολεία της τέως κοινότητας Τρικερίου, εντάσσονται είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, μετά από επιλογή τους, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων σχολείων». 
8. Επειδή κατά το μέρος που με την 4728/Δ2/14.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού εντάσσονται αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προσωρινά τοποθετηθεί σε σχολεία, στις νέες περιοχές μεταθέσεως που υπάγονται τα σχολεία αυτά, δεν εισάγεται νέα ρύθμιση, αλλά διευκρινίζεται το επακόλουθο της συγχωνεύσεως των περιοχών μεταθέσεως βάσει του επανακαθορισμού των περιοχών μεταθέσεως δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως με την 152263/Δ2/4.12.2012 απόφαση του Υφυπουργού. Επομένως η 4728/Δ2/14.1.2013 απόφαση κατά το μέρος αυτό δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση. 
9. Επειδή το αμφισβητούμενο τμήμα των προσβαλλόμενων αποφάσεων, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην 5η και 7η σκέψη, περί της εντάξεως των εκπαιδευτικών που είναι στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, έχουν προσωρινή τοποθέτηση και υπηρετούν κατά το οριζόμενο έτος καλύπτοντας λειτουργικό κενό στα σχολεία των τέως κοινότητας Τρικερίου είτε στην περιοχή Α΄ Μαγνησίας είτε στην περιοχή Β΄ Μαγνησίας μετά από επιλογή τους και της τοποθετήσεώς τους κατόπιν οπωσδήποτε σε σχολικές μονάδες της περιοχής μεταθέσεως που ανήκουν, σύμφωνα με την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων, έχοντας το εν λόγω περιεχόμενο, έχει κανονιστικό χαρακτήρα, εισάγει δε απόκλιση από το παρατεθέν στην 6η σκέψη νομοθετικό καθεστώς των εκπαιδευτικών λειτουργών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως που είναι στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός οργανικών θέσεων) και είναι προσωρινά τοποθετημένοι, αλλάζοντας για την κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών τις σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας με την εισαγωγή ειδικής για αυτούς ρυθμίσεως και ειδικότερα για την οριστική τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες των καθοριζόμενων περιοχών. Η εξουσιοδοτική όμως διάταξη του άρθρου 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 4 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988, της οποίας γίνεται επίκληση, παρέχει εξουσιοδότηση στον Υπουργό να καθορίσει μόνο τις περιοχές μεταθέσεως και όχι να ρυθμίσει την ένταξη και την περαιτέρω τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών που είναι στην διάθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τροποποιώντας τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών αυτών που βρίσκονται στην διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν προσωρινή τοποθέτηση (εκτός οργανικών θέσεων), ενώ τα ζητήματα, που αφορούν την διαδικασία, τα όργανα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών, ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 κεφάλαιο Β΄ παράγραφος 8 του ν. 1566/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 1824/1988. Συνεπώς οι προσβαλλόμενες αποφάσεις κατά το μνησθέν αμφισβητούμενο τμήμα τους είναι ακυρωτέες, διότι το επίδικο ζήτημα ρυθμίσθηκε χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση προς τούτο, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος, είναι δε επίσης ακυρωτέες για λόγους ασφαλείας δικαίου και διότι, σύμφωνα με το 21579/Δ2/14.2.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν δημοσιεύθηκαν για να λάβουν νόμιμη υπόσταση, αφού από το Σύνταγμα επιβάλλεται η πλήρης δημοσίευση όχι μόνο των τυπικών νόμων, αλλά και όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους, με το δε άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο θ΄ του ν. 3469/2006 (φ. 131) επιβάλλεται, σύμφωνα με τον σχετικό συνταγματικό κανόνα, η δημοσίευση δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όλων των κανονιστικού περιεχομένου διοικητικών πράξεων, για τις οποίες δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, άλλος ειδικότερος τρόπος δημοσιεύσεως (ΣτΕ 676/2014 επταμελής, 87/2011 Ολομέλεια). Για τους λόγους αυτούς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, πρέπει να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις 10967/δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 κατά το μέρος που αντικαθιστούν το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως του αναφερθέντος Υφυπουργού καθώς και το τελευταίο εδάφιο («επισήμανση») της παραγράφου Γ΄ της τελευταίας 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως κατά το μέρος που αφορά το αμφισβητούμενο τμήμα των εν λόγω 10967/Δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεων. 10. Επειδή το Δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις απαλλάσσει τους διαδίκους από την δικαστική δαπάνη (άρθρο 39 παράγραφος 1 του π.δ. 18/1989).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Καταργεί την δίκη ως προς τον δεύτερο αιτούντα ... και την πέμπτη αιτούσα ....

Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως κατά το μέρος που ασκείται από τον ... και το σωματείο «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Μαγνησίας», κατά το σκεπτικό.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση ακυρώσεως ως προς την αιτούσα ... και ακυρώνει την 10967/Δ2/25.1.2013 και την 12576/Δ2/29.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το μέρος που αντικαθιστούν το εδάφιο 4 της παραγράφου Γ΄ της 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως του ιδίου Υφυπουργού, καθώς και το τελευταίο εδάφιο («επισήμανση») της παραγράφου Γ΄ της τελευταίας 4728/Δ2/14.1.2013 αποφάσεως κατά το μέρος που αφορά το αμφισβητούμενο τμήμα των 10967/Δ2/25.1.2013 και 12576/Δ2/29.1.2013 αποφάσεων, κατά το σκεπτικό. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.Απαλλάσσει τους διαδίκους από την δικαστική δαπάνη κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, σύμφωνα με το σκεπτικό.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα την 4η Μαρτίου 2014

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Ο Γραμματέας

Μ. Βηλαράς Ν. Βασιλόπουλος

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2014. Η Πρόεδρος Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

του Γ΄ Τμήματος ΔιακοπώνΕ. Γαλανού Δ. Τετράδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.