Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΣτΕ 13/2015 (7μ.): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΚατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.Δ. 19/2006, ερμηνευομένων υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 2) και 21 (παρ. 1) του Συντάγματος καθώς και εκείνων της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, η εγκυμοσύνη, η οποία εμποδίζει εγκυμονούσα υποψήφια πυροσβέστη να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογεί χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του κράτους, την αναβολή της αθλητικής της εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για την διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων χρόνου, και συγκεκριμένα έως ότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες. Η εν λόγω αναβολή της αθλητικής εξέτασης της εγκυμονούσης υποψηφίας δεν παρακωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, αφού αυτός συνεχίζεται με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και της εγκυμονούσης υποψηφίας, στις γραπτές εξετάσεις και τα λοιπά στάδια του διαγωνισμού. Και αν μεν, βάσει των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων και των λοιπών σταδίων του διαγωνισμού, η εγκυμονούσα υποψηφία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων, αυτή αποκλείεται από την κατάταξη, παρελκούσης πλέον της υποβολής της στις αθλητικές δοκιμασίες. Αν, αντιθέτως, η εγκυμονούσα περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων, τότε υποβάλλεται στις αθλητικές δοκιμασίες, μετά τον τοκετό, όταν, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πρόβλημα στην υγεία της. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον ανταποκριθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, η υποψήφια καλείται για φοίτηση στην, αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου, εκπαιδευτική σειρά, εφαρμοζομένης αναλόγως της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006 και της αντίστοιχης προς αυτή διατάξεως της Προκηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία δοκίμου πυροσβέστου, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά, εξερχομένη δε επιτυχώς από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς, της οποίας ήταν επιτυχούσα. Αριθμός 13/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαΐου 2012, με την εξής σύνθεση: Δημοσθένης Π. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος, Μ. Βηλαράς, Γ. Ποταμιάς, Μ. Σταματελάτου, Μ. Πικραμένος, Σύμβουλοι, Π. Τσούκας, Μ. Σταματοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ’ Τμήματος. 

Για να δικάσει την από 25 Νοεμβρίου 2009 έφεση: 

της .... του ..., κατοίκου Ά.... (...), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δημήτριο Καραγιώργο (Α.Μ. 8678), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με τον Περικλή Αγγέλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά της υπ’ αριθ. 1998/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Π. Τσούκα. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της εκκαλούσης, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση εφέσεως καταβλήθηκε το κατά νόμον παράβολο (υπ΄ αριθ. 10409072/2009 ειδικό έντυπο παραβόλου).
2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της 1998/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από 12.3.2008 αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσης κατά της 15086.Φ.300.2/18.3.2008 πράξεως του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την πράξη αυτή είχε απορριφθεί η από 14.3.2008 αίτηση της εκκαλούσης – υποψηφίας διαγωνισμού επιλογής δοκίμων πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος είχε προκηρυχθεί με την 71085.Φ.300.2/ 14.12.2007 πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος – όπως της επιτραπεί, λόγω εγκυμοσύνης της, να υποβληθεί στις κατά νόμον αθλητικές δοκιμασίες σε χρόνο διάφορο του προγραμματισθέντος.
3. Επειδή, στο μεν άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», στο δε άρθρο 21 παρ. 1 ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους». Εξ άλλου, στα άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας» (EL 39 της 14.2.1976), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕL 269 της 5.10.2002) ορίζονται τα ακόλουθα: «Άρθρο 2. 1. Κατά την έννοια των κατωτέρω διατάξεων, η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως συνεπάγεται την απουσία κάθε διακρίσεως που βασίζεται στο φύλο είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε συσχετισμό, ιδίως, με την οικογενειακή κατάσταση. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: “άμεση διάκριση”: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση – “έμμεση διάκριση”: όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή τη πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία […] 3. […] 4 […] 5. […] 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και την κατάρτιση με σκοπό την απασχόληση, ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σχετικό με το φύλο δεν συνιστά διάκριση όταν, ως εκ της φύσεως των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου στο οποίο ασκούνται, το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί πραγματική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος είναι νόμιμος και η προϋπόθεση είναι ανάλογη. 7. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις περί προστασίας των γυναικών ιδίως για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. […]. 8. […]. Άρθρο 3.1. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης σημαίνει ότι δεν υφίσταται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, τη μη μισθωτή απασχόληση ή την επαγγελματική ζωή, περιλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, μεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές, β) […], γ) τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας περιλαμβανομένων των απολύσεων, καθώς και θέματα αμοιβής σύμφωνα με την οδηγία 75/117/ΕΟΚ, δ) […]. 2. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι: α) οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καταργούνται, β) διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, οι οποίες περιέχονται σε συμβάσεις ή συλλογικές συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή κανόνες που διέπουν τα ανεξάρτητα επαγγέλματα ή/και εργασίες και τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, είναι άκυρες, ακυρώσεως ή τροποποιούνται».
4. Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 6 (παρ. 1, 3 και 5) και 7 (παρ. 3 και 4) και 12 (παρ. 2) του Π.Δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση μερικών εξ αυτών με το Π.Δ. 236/2007 (Α΄ 12) και είναι εφαρμοστέες στην υπό κρίση υπόθεση, ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 5. Προκήρυξη Διαγωνισμού 1. Για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. διαγωνισμός για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών […]. 2. Στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού των υποψηφίων, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά Κατηγορία, ο αριθμός θέσεων των αθλητών, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών […]. 2. Επίσης καθορίζεται […] η διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών […]. Άρθρο 6. Επιτροπές διαγωνισμού 1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές: α) Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών. β) Αθλητικών Δοκιμασιών. γ) Διενέργειας Διαγωνισμού. δ) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. 2 [...]. 3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού και την εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό όλων των λοιπών Επιτροπών. Ειδικότερα η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών καθώς και τη διεξαγωγή και βαθμολόγηση της προφορικής συνέντευξης […] 4 [….]. 5. Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συγκροτείται μία η περισσότερες Επιτροπές, που απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 7. Άρθρο 7 Διαδικασία διαγωνισμού – Αθλητικές Δοκιμασίας 1. […]. 2. […]. 3. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των ακόλουθων αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων, που διενεργούνται στην Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράμματος, που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώματος για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι: α) Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο […] μια προσπάθεια. β) Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια). γ) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια). δ) Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ (τρεις προσπάθειες). ε) Ανάβαση – Κατάβαση σε ολκωτή Πυροσβεστική Κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια). στ) Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια). ζ) Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες). 4. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση που θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται, ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύπτει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο. […] άρθρο 12 Κύρωση και δημοσίευση πινάκων 1. […] 2. […] Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δοκίμου Πυροσβέστριας, εξέρχεται της Σχολής και καλείται μόνον για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα.»
5. Επειδή, με την 71085 Φ.300.2/14.12.2007 πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Π.Σ. χιλίων διακοσίων εξήντα (1260) δοκίμων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, και ορίσθηκαν τα εξής (σελ. 11): «Ο διαγωνισμός διενεργείται τμηματικά από τις αρμόδιες για κάθε στάδιο Επιτροπές και περιλαμβάνει τα ακόλουθα […] στάδια: Α. Στάδιο – Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών […] Β. Στάδιο – Αθλητικές δοκιμασίες 1. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις, στη συνέχεια θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες και αγωνίσματα από τις αρμόδιες Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών για να διαπιστωθεί η σωματική ικανότητα και φυσική αντοχή τους (Οφείλουν να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση, στην οποία θα φαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες). 2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων (χώρος και χρόνος) θα ανακοινωθεί έγκαιρα στις Υπηρεσίες του Σώματος για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι. 3. Αθλητικές δοκιμασίες:… [επαναλαμβάνονται οι προπαρατεθείσες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006] 4… 5… 6…: [επαναλαμβάνονται οι προπαρατεθείσες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006] Γ. Στάδιο – Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων […] Δ. Στάδιο – Γραπτές Εξετάσεις […] Ε. Στάδιο – Συνέντευξη […] Στ. Στάδιο – Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες – Υγειονομικές εξετάσεις […]». Τέλος στην εν λόγω Προκήρυξη (σελ. 18) επαναλήφθηκε η παρατεθείσα στην προηγούμενη σκέψη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006.
6. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006 ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο των αθλητικών δοκιμασιών, στις οποίες οι υποψήφιοι υποβάλλονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, τη σωματική ικανότητα και αντοχή που απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του πυροσβέστη. Από τις διατάξεις δε της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου, οι οποίες, ως ελέχθη ανωτέρω (σκ. 5), επαναλαμβάνονται στην επίδικη Προκήρυξη (σελ. 13, παρ. 4 - 6), προκύπτει ότι η συμμετοχή και η επιτυχία των υποψηφίων στις αθλητικές εξετάσεις αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της συμμετοχής τους στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Περαιτέρω, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.Δ. 19/2006, ερμηνευομένων υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 2) και 21 (παρ. 1) του Συντάγματος καθώς και εκείνων της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, η εγκυμοσύνη, η οποία εμποδίζει εγκυμονούσα υποψήφια πυροσβέστη να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογεί χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του κράτους, την αναβολή της αθλητικής της εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για την διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων χρόνου, και συγκεκριμένα έως ότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες. Η εν λόγω αναβολή της αθλητικής εξέτασης της εγκυμονούσης υποψηφίας δεν παρακωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, αφού αυτός συνεχίζεται με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και της εγκυμονούσης υποψηφίας, στις γραπτές εξετάσεις και τα λοιπά στάδια του διαγωνισμού. Και αν μεν, βάσει των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων και των λοιπών σταδίων του διαγωνισμού, η εγκυμονούσα υποψηφία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων, αυτή αποκλείεται από την κατάταξη, παρελκούσης πλέον της υποβολής της στις αθλητικές δοκιμασίες. Αν, αντιθέτως, η εγκυμονούσα περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων, τότε υποβάλλεται στις αθλητικές δοκιμασίες, μετά τον τοκετό, όταν, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πρόβλημα στην υγεία της. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον ανταποκριθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, η υποψήφια καλείται για φοίτηση στην, αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου, εκπαιδευτική σειρά, εφαρμοζομένης αναλόγως της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006 και της αντίστοιχης προς αυτή διατάξεως της Προκηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία δοκίμου πυροσβέστου, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά, εξερχομένη δε επιτυχώς από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς, της οποίας ήταν επιτυχούσα.
7. Επειδή, εν προκειμένω, από την εκκαλουμένη απόφαση και τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την από 3.12.2007 αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, η εκκαλουμένη ζήτησε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την προμνησθείσα (σκ. 2 και 3) πράξη του Αρχηγού του Π.Σ. Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλε και την αναστημομέτρηση στην οποία υπεβλήθη, η εκκαλούσα κλήθηκε να συμμετάσχει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού που περιελάμβανε την αθλητική εξέταση. Ως χρόνος διεξαγωγής αυτής είχε ορισθεί, αρχικώς, η 31.1.2008, και κατόπιν αναβολής η 14.3.2008. Κατά την ημερομηνία αυτή η εκκαλούσα υπέβαλε την υπ΄ αριθ. 14392/14.3.2008 αίτηση, με την οποία ζήτησε από την Επιτροπή Διενεργείας του διαγωνισμού, όπως της επιτραπεί να υποβληθεί στην αθλητική εξέταση «μετά το πέρας της εγκυμοσύνης [της]» και συγκεκριμένα «μετά τις 11 Αυγούστου 2008 που είναι η πιθανή ημερομηνία τοκετού». Με την αίτηση αυτή η εκκαλούσα συνυπέβαλε την από 5.3.2008 ιατρική βεβαίωση του ιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ...., σύμφωνα με την οποία ευρίσκεται στο δεύτερο τρίμηνο της κυήσεώς της και «δεν επιτρέπονται αθλητικές δραστηριότητες λόγω επιβαρυμένης κυήσεως». Η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε με την 15086 Φ.300.2/18.3.2008 πράξη του Αρχηγού του Π.Σ., στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής: «Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006 και την § 5 της υπ΄ αριθμ. 71085 Φ. 300.2/14-12-2007 Απόφασης Α.Π.Σ. “Β΄ Στάδιο – Αθλητικές δοκιμασίες”, επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο. Με την ιατρική βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» που προσκομίζετε δεν επιτρέπονται αθλητικές δραστηριότητες λόγω επιβαρυμένης κύησης όπως βεβαιώνει ο Μαιευτήρας Χειρούργος Γυναικολόγος ... . Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ανωτέρω ιατρική βεβαίωση του μαιευτήρα ιατρού, δεν δύναται να λάβετε μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες». Αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσης κατά της πράξεως αυτής απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση, με την οποία κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η προπαρατεθείσα αιτιολογία της εν λόγω πράξεως δεν αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας και της μητρότητας, διότι λόγοι υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την εντός συντόμου και πάντως ευλόγου χρόνου περαίωση του διαγωνισμού επιλογής δοκίμων πυροσβεστών, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έγκαιρος διορισμός αυτών και αποτελεσματική η επιτέλεση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, με την εκκαλουμένη απόφαση το δικάσαν Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβληθείσα ενώπιόν του πράξη δεν αντιβαίνει ούτε στις διατάξεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, αφού η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 19/2006, που αφορά την αναβολή αθλητικής εξέτασης υποψηφίου δοκίμου πυροσβέστη, εφαρμόζεται αδιακρίτως εφ΄ όλων των υποψηφίων και ως εκ τούτου δεν εισάγει ρύθμιση αντιβαίνουσα στη συνταγματική αρχή της ισότητος. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη 6, εσφαλμένη, για τον λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η υπό κρίση έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και η εκκαλουμένη απόφαση να εξαφανισθεί.
8. Επειδή, μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως, το Δικαστήριο προβαίνει, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 64 του Π.Δ. 18/1989, στην εκδίκαση της από 12.3.2008 αιτήσεως ακυρώσεως της εκκαλούσης, την οποία δέχεται για τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριθέντα, έγινε δεκτή η έφεση, αναπέμπει δε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της παρούσης αποφάσεως. 

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Δέχεται την έφεση.
Εξαφανίζει την 1998/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Ακυρώνει την 15086.Φ.300.2/18.3.2008 πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της παρούσης αποφάσεως.
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της εκκαλούσης – αιτούσης, η οποία ανέρχεται, για αμφοτέρους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, σε (235 + 256 + 460 x 2 =) χίλια τετρακόσια έντεκα (1411) ευρώ.
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2012, την 1η Οκτωβρίου του ιδίου έτους και στις 18 Δεκεμβρίου 2014.
 Ο Πρόεδρος του Γ' Τμήματος  Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος
 
 
 Δημοσθένης Π. Πετρούλιας  Δ. Τετράδη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2015.
 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Η Γραμματέας
 
 
 Μ. Βηλαράς  Γ. Μουλοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΣτΕ 13/2015 (7μ.): ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΚατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.Δ. 19/2006, ερμηνευομένων υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 2) και 21 (παρ. 1) του Συντάγματος καθώς και εκείνων της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, η εγκυμοσύνη, η οποία εμποδίζει εγκυμονούσα υποψήφια πυροσβέστη να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογεί χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του κράτους, την αναβολή της αθλητικής της εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για την διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων χρόνου, και συγκεκριμένα έως ότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες. Η εν λόγω αναβολή της αθλητικής εξέτασης της εγκυμονούσης υποψηφίας δεν παρακωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, αφού αυτός συνεχίζεται με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και της εγκυμονούσης υποψηφίας, στις γραπτές εξετάσεις και τα λοιπά στάδια του διαγωνισμού. Και αν μεν, βάσει των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων και των λοιπών σταδίων του διαγωνισμού, η εγκυμονούσα υποψηφία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων, αυτή αποκλείεται από την κατάταξη, παρελκούσης πλέον της υποβολής της στις αθλητικές δοκιμασίες. Αν, αντιθέτως, η εγκυμονούσα περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων, τότε υποβάλλεται στις αθλητικές δοκιμασίες, μετά τον τοκετό, όταν, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πρόβλημα στην υγεία της. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον ανταποκριθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, η υποψήφια καλείται για φοίτηση στην, αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου, εκπαιδευτική σειρά, εφαρμοζομένης αναλόγως της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006 και της αντίστοιχης προς αυτή διατάξεως της Προκηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία δοκίμου πυροσβέστου, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά, εξερχομένη δε επιτυχώς από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς, της οποίας ήταν επιτυχούσα. Αριθμός 13/2015 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαΐου 2012, με την εξής σύνθεση: Δημοσθένης Π. Πετρούλιας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ’ Τμήματος, Μ. Βηλαράς, Γ. Ποταμιάς, Μ. Σταματελάτου, Μ. Πικραμένος, Σύμβουλοι, Π. Τσούκας, Μ. Σταματοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη, Γραμματέας του Γ’ Τμήματος. 

Για να δικάσει την από 25 Νοεμβρίου 2009 έφεση: 

της .... του ..., κατοίκου Ά.... (...), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Δημήτριο Καραγιώργο (Α.Μ. 8678), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με τον Περικλή Αγγέλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά της υπ’ αριθ. 1998/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Π. Τσούκα. 

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της εκκαλούσης, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο 

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση εφέσεως καταβλήθηκε το κατά νόμον παράβολο (υπ΄ αριθ. 10409072/2009 ειδικό έντυπο παραβόλου).
2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της 1998/2009 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η από 12.3.2008 αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσης κατά της 15086.Φ.300.2/18.3.2008 πράξεως του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Με την πράξη αυτή είχε απορριφθεί η από 14.3.2008 αίτηση της εκκαλούσης – υποψηφίας διαγωνισμού επιλογής δοκίμων πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος είχε προκηρυχθεί με την 71085.Φ.300.2/ 14.12.2007 πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος – όπως της επιτραπεί, λόγω εγκυμοσύνης της, να υποβληθεί στις κατά νόμον αθλητικές δοκιμασίες σε χρόνο διάφορο του προγραμματισθέντος.
3. Επειδή, στο μεν άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις», στο δε άρθρο 21 παρ. 1 ότι: «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους». Εξ άλλου, στα άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας» (EL 39 της 14.2.1976), όπως έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕL 269 της 5.10.2002) ορίζονται τα ακόλουθα: «Άρθρο 2. 1. Κατά την έννοια των κατωτέρω διατάξεων, η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως συνεπάγεται την απουσία κάθε διακρίσεως που βασίζεται στο φύλο είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε συσχετισμό, ιδίως, με την οικογενειακή κατάσταση. 2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: “άμεση διάκριση”: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση – “έμμεση διάκριση”: όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή τη πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία […] 3. […] 4 […] 5. […] 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, καθώς και την κατάρτιση με σκοπό την απασχόληση, ότι η διαφορετική μεταχείριση που βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σχετικό με το φύλο δεν συνιστά διάκριση όταν, ως εκ της φύσεως των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου στο οποίο ασκούνται, το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί πραγματική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος είναι νόμιμος και η προϋπόθεση είναι ανάλογη. 7. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις περί προστασίας των γυναικών ιδίως για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. […]. 8. […]. Άρθρο 3.1. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης σημαίνει ότι δεν υφίσταται άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όσον αφορά: α) τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, τη μη μισθωτή απασχόληση ή την επαγγελματική ζωή, περιλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, μεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές, β) […], γ) τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας περιλαμβανομένων των απολύσεων, καθώς και θέματα αμοιβής σύμφωνα με την οδηγία 75/117/ΕΟΚ, δ) […]. 2. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι: α) οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, οι αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καταργούνται, β) διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, οι οποίες περιέχονται σε συμβάσεις ή συλλογικές συμφωνίες, εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων ή κανόνες που διέπουν τα ανεξάρτητα επαγγέλματα ή/και εργασίες και τις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, είναι άκυρες, ακυρώσεως ή τροποποιούνται».
4. Επειδή, με τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 6 (παρ. 1, 3 και 5) και 7 (παρ. 3 και 4) και 12 (παρ. 2) του Π.Δ. 19/2006 «Κανονισμός Κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση μερικών εξ αυτών με το Π.Δ. 236/2007 (Α΄ 12) και είναι εφαρμοστέες στην υπό κρίση υπόθεση, ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 5. Προκήρυξη Διαγωνισμού 1. Για την αντιμετώπιση των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωπικό των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. διαγωνισμός για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών […]. 2. Στην απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού για την κατάταξη Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού των υποψηφίων, οι θέσεις που θα καλυφθούν κατά Κατηγορία, ο αριθμός θέσεων των αθλητών, ο χρόνος έναρξης και λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών […]. 2. Επίσης καθορίζεται […] η διαδικασία των αθλητικών δοκιμασιών […]. Άρθρο 6. Επιτροπές διαγωνισμού 1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται οι εξής Επιτροπές: α) Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών. β) Αθλητικών Δοκιμασιών. γ) Διενέργειας Διαγωνισμού. δ) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. 2 [...]. 3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της διενέργειας του διαγωνισμού και την εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό όλων των λοιπών Επιτροπών. Ειδικότερα η Επιτροπή αυτή είναι αρμόδια για τη διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, τη βαθμολόγηση των γραπτών καθώς και τη διεξαγωγή και βαθμολόγηση της προφορικής συνέντευξης […] 4 [….]. 5. Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συγκροτείται μία η περισσότερες Επιτροπές, που απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Υπηρεσιών. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής των υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 7. Άρθρο 7 Διαδικασία διαγωνισμού – Αθλητικές Δοκιμασίας 1. […]. 2. […]. 3. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και φυσικής αντοχής, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στην εξέταση των ακόλουθων αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων, που διενεργούνται στην Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράμματος, που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώματος για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι: α) Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο […] μια προσπάθεια. β) Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια). γ) Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια). δ) Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ (τρεις προσπάθειες). ε) Ανάβαση – Κατάβαση σε ολκωτή Πυροσβεστική Κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια). στ) Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια). ζ) Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες). 4. Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που τοιχοκολλάται στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση που θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται, ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύπτει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο. […] άρθρο 12 Κύρωση και δημοσίευση πινάκων 1. […] 2. […] Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία Δοκίμου Πυροσβέστριας, εξέρχεται της Σχολής και καλείται μόνον για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα.»
5. Επειδή, με την 71085 Φ.300.2/14.12.2007 πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Π.Σ. χιλίων διακοσίων εξήντα (1260) δοκίμων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων, και ορίσθηκαν τα εξής (σελ. 11): «Ο διαγωνισμός διενεργείται τμηματικά από τις αρμόδιες για κάθε στάδιο Επιτροπές και περιλαμβάνει τα ακόλουθα […] στάδια: Α. Στάδιο – Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών […] Β. Στάδιο – Αθλητικές δοκιμασίες 1. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις, στη συνέχεια θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες και αγωνίσματα από τις αρμόδιες Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών για να διαπιστωθεί η σωματική ικανότητα και φυσική αντοχή τους (Οφείλουν να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση, στην οποία θα φαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες). 2. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών και αγωνισμάτων (χώρος και χρόνος) θα ανακοινωθεί έγκαιρα στις Υπηρεσίες του Σώματος για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι. 3. Αθλητικές δοκιμασίες:… [επαναλαμβάνονται οι προπαρατεθείσες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006] 4… 5… 6…: [επαναλαμβάνονται οι προπαρατεθείσες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006] Γ. Στάδιο – Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων […] Δ. Στάδιο – Γραπτές Εξετάσεις […] Ε. Στάδιο – Συνέντευξη […] Στ. Στάδιο – Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες – Υγειονομικές εξετάσεις […]». Τέλος στην εν λόγω Προκήρυξη (σελ. 18) επαναλήφθηκε η παρατεθείσα στην προηγούμενη σκέψη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006.
6. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006 ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο των αθλητικών δοκιμασιών, στις οποίες οι υποψήφιοι υποβάλλονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, τη σωματική ικανότητα και αντοχή που απαιτούνται για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του πυροσβέστη. Από τις διατάξεις δε της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου, οι οποίες, ως ελέχθη ανωτέρω (σκ. 5), επαναλαμβάνονται στην επίδικη Προκήρυξη (σελ. 13, παρ. 4 - 6), προκύπτει ότι η συμμετοχή και η επιτυχία των υποψηφίων στις αθλητικές εξετάσεις αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της συμμετοχής τους στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Περαιτέρω, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.Δ. 19/2006, ερμηνευομένων υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 4 (παρ. 2) και 21 (παρ. 1) του Συντάγματος καθώς και εκείνων της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, η εγκυμοσύνη, η οποία εμποδίζει εγκυμονούσα υποψήφια πυροσβέστη να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, δικαιολογεί χάριν της προστασίας της μητρότητας, την οποία ο συνταγματικός νομοθέτης ανήγαγε σε υποχρέωση του κράτους, την αναβολή της αθλητικής της εξέτασης σε χρόνο μεταγενέστερο του προκαθορισμένου για την διενέργεια των αθλητικών εξετάσεων χρόνου, και συγκεκριμένα έως ότου, μετά τη γέννηση του τέκνου της, η υποψήφια θα είναι σε θέση να υποβληθεί στις αθλητικές δοκιμασίες. Η εν λόγω αναβολή της αθλητικής εξέτασης της εγκυμονούσης υποψηφίας δεν παρακωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού, αφού αυτός συνεχίζεται με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και της εγκυμονούσης υποψηφίας, στις γραπτές εξετάσεις και τα λοιπά στάδια του διαγωνισμού. Και αν μεν, βάσει των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων και των λοιπών σταδίων του διαγωνισμού, η εγκυμονούσα υποψηφία δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων υποψηφίων, αυτή αποκλείεται από την κατάταξη, παρελκούσης πλέον της υποβολής της στις αθλητικές δοκιμασίες. Αν, αντιθέτως, η εγκυμονούσα περιλαμβάνεται μεταξύ των επιτυχόντων, τότε υποβάλλεται στις αθλητικές δοκιμασίες, μετά τον τοκετό, όταν, σύμφωνα με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πρόβλημα στην υγεία της. Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον ανταποκριθεί στις αθλητικές δοκιμασίες, η υποψήφια καλείται για φοίτηση στην, αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου, εκπαιδευτική σειρά, εφαρμοζομένης αναλόγως της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 2 του Π.Δ. 19/2006 και της αντίστοιχης προς αυτή διατάξεως της Προκηρύξεως του επιδίκου διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία, όταν κατά την κατάταξη στη Σχολή Πυροσβεστών διαπιστωθεί η κυοφορία δοκίμου πυροσβέστου, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην αμέσως μετά τη γέννηση εκπαιδευτική σειρά, εξερχομένη δε επιτυχώς από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα πυροσβεστών της εκπαιδευτικής σειράς, της οποίας ήταν επιτυχούσα.
7. Επειδή, εν προκειμένω, από την εκκαλουμένη απόφαση και τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως προκύπτουν τα εξής: Με την από 3.12.2007 αίτηση - υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, η εκκαλουμένη ζήτησε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την προμνησθείσα (σκ. 2 και 3) πράξη του Αρχηγού του Π.Σ. Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που υπέβαλε και την αναστημομέτρηση στην οποία υπεβλήθη, η εκκαλούσα κλήθηκε να συμμετάσχει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού που περιελάμβανε την αθλητική εξέταση. Ως χρόνος διεξαγωγής αυτής είχε ορισθεί, αρχικώς, η 31.1.2008, και κατόπιν αναβολής η 14.3.2008. Κατά την ημερομηνία αυτή η εκκαλούσα υπέβαλε την υπ΄ αριθ. 14392/14.3.2008 αίτηση, με την οποία ζήτησε από την Επιτροπή Διενεργείας του διαγωνισμού, όπως της επιτραπεί να υποβληθεί στην αθλητική εξέταση «μετά το πέρας της εγκυμοσύνης [της]» και συγκεκριμένα «μετά τις 11 Αυγούστου 2008 που είναι η πιθανή ημερομηνία τοκετού». Με την αίτηση αυτή η εκκαλούσα συνυπέβαλε την από 5.3.2008 ιατρική βεβαίωση του ιατρού του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ...., σύμφωνα με την οποία ευρίσκεται στο δεύτερο τρίμηνο της κυήσεώς της και «δεν επιτρέπονται αθλητικές δραστηριότητες λόγω επιβαρυμένης κυήσεως». Η εν λόγω αίτηση απορρίφθηκε με την 15086 Φ.300.2/18.3.2008 πράξη του Αρχηγού του Π.Σ., στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής: «Σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 19/2006 και την § 5 της υπ΄ αριθμ. 71085 Φ. 300.2/14-12-2007 Απόφασης Α.Π.Σ. “Β΄ Στάδιο – Αθλητικές δοκιμασίες”, επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφια που δηλώνει ότι κυοφορεί, επιτρέπεται να συμμετέχει στις αθλητικές δοκιμασίες μόνον εφόσον προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού της, στην οποία ρητά να αναφέρεται ότι επιτρέπεται η συμμετοχή της και ότι από αυτήν δεν θα προκύψει πρόβλημα στην υγεία της και στο κυοφορούμενο. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα εξέτασής του, η Επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο. Με την ιατρική βεβαίωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα» που προσκομίζετε δεν επιτρέπονται αθλητικές δραστηριότητες λόγω επιβαρυμένης κύησης όπως βεβαιώνει ο Μαιευτήρας Χειρούργος Γυναικολόγος ... . Σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ανωτέρω ιατρική βεβαίωση του μαιευτήρα ιατρού, δεν δύναται να λάβετε μέρος στις αθλητικές δοκιμασίες». Αίτηση ακυρώσεως της ήδη εκκαλούσης κατά της πράξεως αυτής απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση, με την οποία κρίθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η προπαρατεθείσα αιτιολογία της εν λόγω πράξεως δεν αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της οικογένειας και της μητρότητας, διότι λόγοι υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την εντός συντόμου και πάντως ευλόγου χρόνου περαίωση του διαγωνισμού επιλογής δοκίμων πυροσβεστών, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έγκαιρος διορισμός αυτών και αποτελεσματική η επιτέλεση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος. Επίσης, με την εκκαλουμένη απόφαση το δικάσαν Δικαστήριο έκρινε ότι η προσβληθείσα ενώπιόν του πράξη δεν αντιβαίνει ούτε στις διατάξεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, αφού η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 19/2006, που αφορά την αναβολή αθλητικής εξέτασης υποψηφίου δοκίμου πυροσβέστη, εφαρμόζεται αδιακρίτως εφ΄ όλων των υποψηφίων και ως εκ τούτου δεν εισάγει ρύθμιση αντιβαίνουσα στη συνταγματική αρχή της ισότητος. Η κρίση όμως αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη 6, εσφαλμένη, για τον λόγο δε αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, η υπό κρίση έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και η εκκαλουμένη απόφαση να εξαφανισθεί.
8. Επειδή, μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης αποφάσεως, το Δικαστήριο προβαίνει, κατ’ εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 64 του Π.Δ. 18/1989, στην εκδίκαση της από 12.3.2008 αιτήσεως ακυρώσεως της εκκαλούσης, την οποία δέχεται για τον λόγο για τον οποίο, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριθέντα, έγινε δεκτή η έφεση, αναπέμπει δε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της παρούσης αποφάσεως. 

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Δέχεται την έφεση.
Εξαφανίζει την 1998/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Ακυρώνει την 15086.Φ.300.2/18.3.2008 πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα, σύμφωνα με το αιτιολογικό της παρούσης αποφάσεως.
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη της εκκαλούσης – αιτούσης, η οποία ανέρχεται, για αμφοτέρους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, σε (235 + 256 + 460 x 2 =) χίλια τετρακόσια έντεκα (1411) ευρώ.
Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου. 

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου 2012, την 1η Οκτωβρίου του ιδίου έτους και στις 18 Δεκεμβρίου 2014.
 Ο Πρόεδρος του Γ' Τμήματος  Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος
 
 
 Δημοσθένης Π. Πετρούλιας  Δ. Τετράδη
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2015.
 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος  Η Γραμματέας
 
 
 Μ. Βηλαράς  Γ. Μουλοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.