Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΣτΕ 4689/2014: ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο.Ε.Υ.Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2297/1995, στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, χορηγείται το επίδομα ξενίας με τις ίδιες, κατά τα λοιπά, προϋποθέσεις, με τις οποίες χορηγείται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας του. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ. δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα αυτό και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997, δεδομένου ότι αυτό εχορηγείτο στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου (ΣτΕ 3509/2014, ΕλΣ 2448/2006 Ολ.). 
 
Αριθμός 4689/2014 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Στ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Μαΐου 2014, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Στ´ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής, Αντ. Χλαμπέα, Σύμβουλοι, Β. Πλαπούτα, Φρ. Γιαννακού, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Λ. Ρίκος.
Για να δικάσει την από 5 Οκτωβρίου 2006 αίτηση:
του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με την Αναστασία Βασιλείου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
κατά των: 1. ..., 2. ..., 3. ... και 4. ..., οι οποίοι δεν παρέστησαν.
Με την αίτηση αυτή το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 1686/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η αντιπρόσωπος του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Φρ. Γιαννακού.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

1. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναίρεση της 1686/2006 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του νυν αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου κατά της 3024/2004 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτή η από 12.7.1999 προσφυγή, καθ’ ο μέρος ασκήθηκε από τους αναιρεσιβλήτους, υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και ακυρώθηκαν οι μισθολογικές καταστάσεις μηνός Μαΐου 1999 της Διευθύνσεως Οικονομικού του ως άνω Υπουργείου, καθ’ ο μέρος άρχισε η παρακράτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε αυτούς, του ποσού, το οποίο είχαν εισπράξει ως επίδομα ξενίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 30.6.1998, κατά το οποίο υπηρετούσαν στο εξωτερικό.
2. Επειδή, με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2297/1995 (Α΄ 50) συνεστήθησαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) και ορίσθηκε, ειδικότερα, ότι: «Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων και στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού και ανήκουν στις Υπηρεσίες Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Διακρίνονται σε Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., Γραφεία Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ. ...». Στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου ορίσθηκε ότι: «1. Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. εξομοιούνται πλήρως, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους προς τους Πληρεξούσιους Υπουργούς Β΄ τάξεως του Υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικούς), οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. προς τους Συμβούλους Α΄ Πρεσβείας, οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. προς τους Γραμματείς Α΄ Πρεσβείας και οι Γραμματείς Α΄- Β΄ Ο.Ε.Υ. προς τους Γραμματείς Γ΄ Πρεσβείας ... 3. Στους υπαλλήλους του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλεται το επίδομα ξενίας το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ. 6 του ν. 419/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2129/1993…». Εξάλλου, στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 131 του ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 221) ορίσθηκε ότι: «1. Ως αποδοχαί απάντων των υπαλλήλων του Υπουργείου νοούνται ο βασικός μισθός του βαθμού μεθ’ όλων των κατά τας κειμένας διατάξεις χορηγουμένων επιδομάτων και προσαυξήσεων … 6. Στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στο εξωτερικό χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 1993 μηνιαίο επίδομα ξενίας και παραστάσεως σε ποσοστό επί του βασικού μισθού τους ως εξής: α) 80% για τους υπαλλήλους με βαθμό Ακολούθου και Γραμματέα Γ΄, β) 70% για τους υπαλλήλους με βαθμό Γραμματέα Β΄ και γ) 60% για τους διπλωματικούς υπαλλήλους των υπόλοιπων βαθμών…». Περαιτέρω, με τον ν. 2606/1998 «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων…» (Α΄ 89) ορίσθηκε στο μεν άρθρο 2, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο (δηλαδή πριν από την κατάργησή του με το άρθρο 55 περ. 2 του ν. 3205/2003, Α΄ 297), ότι «Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις: 1. … 6. Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές μέχρι και του βαθμού Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Εμπειρογνώμονα Β΄ Τάξεως και σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για όλους τους ανώτερους βαθμούς. 7. … 8. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους των κλάδων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.», στο δε άρθρο 21 ότι η ισχύς της προαναφερθείσας διατάξεως αρχίζει από 1.1.1998. Εξάλλου, με τον ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 40), ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1.1.1997 και διέπει την επίδικη υπόθεση (ήτοι, πριν καταργηθεί με τον ν. 3205/2003 Α΄ 297), ορίσθηκε στο άρθρο 1 ότι «1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι: α) του Δημοσίου, β) ... γ) … 2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου: α) … β) … γ) οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, …». Στα άρθρα 8, 9 και 10 του ίδιου νόμου καθορίσθηκαν τα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις αυτού, μεταξύ των οποίων δεν προβλέπεται το προαναφερόμενο επίδομα ξενίας, στη δε παράγραφο 4 του άρθρου 10 ορίσθηκε ότι: «4. Πέραν των ως άνω διατηρουμένων επιδομάτων και παροχών, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένων και εκείνων που χορηγήθηκαν με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, καθώς και παροχές για κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταργούνται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του παρόντος». Εν συνεχεία, με το άρθρο 4 του π.δ/τος 159/2002 (Α΄ 140), η ισχύς του οποίου άρχισε, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, από 1.10.2002, ορίσθηκε ότι ο Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρεται και εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως αυτοτελής κλάδος αυτού, με το σύνολο του προσωπικού και των οργανικών θέσεων. Τέλος, με τις διατάξεις του ν. 3196/2003 (Α΄ 274) τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 2594/1998, Α΄ 62). Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ως άνω νόμου προστέθηκε άρθρο 49Α στον Οργανισμό του εν λόγω Υπουργείου και προβλέφθηκε η σύσταση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, με το άρθρο 11 συστήθηκε ο κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ με το άρθρο 20 ορίσθηκε ότι: «2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξομοιούνται πλήρως όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους με τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου ως εξής … 3. Στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, καταβάλλεται και το επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2606/1998 κατά την αντιστοιχία που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4. Για τις λοιπές αποδοχές των υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν».
3. Επειδή, κατά την έννοια των προμνημονευθεισών διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2297/1995, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με τις άλλες ανωτέρω διατάξεις, στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, χορηγείται το επίδομα ξενίας με τις ίδιες, κατά τα λοιπά, προϋποθέσεις, με τις οποίες χορηγείται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας του. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ. δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα αυτό και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997, δεδομένου ότι αυτό εχορηγείτο στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου (ΣτΕ 3509/2014, ΕλΣ 2448/2006 Ολ.).
4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως δέχθηκε το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οι αναιρεσίβλητοι ανήκουν στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο οποίος κατά τον κρίσιμο χρόνο υπήγετο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, φέροντας ο μεν πρώτος τον βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ., οι δε λοιποί τον βαθμό του Γραμματέα Α΄ Ο.Ε.Υ., για όσο δε χρονικό διάστημα υπηρετούσαν στο εξωτερικό καταβαλλόταν σε αυτούς, κατά τους ισχυρισμούς τους, βάσει του άρθρου 4 του ν. 2297/1995, το επίδομα ξενίας, που προβλεπόταν από το άρθρο 131 παρ. 6 του ν. 419/1976 για τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε, περαιτέρω, ότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2825/ΔΙΟ 489/24.1.2003 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το επίδομα αυτό εξακολουθούσε να καταβάλλεται στους υπαλλήλους του κλάδου Ο.Ε.Υ. που υπηρετούσαν στο εξωτερικό και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997. Στη συνέχεια, όμως, μετά την έναρξη ισχύος αφενός του ν. 2594/1998, που αντικατέστησε τον ν. 419/1976, αφετέρου του ν. 2606/1998, η ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διέκοψε την καταβολή του εν λόγω επιδόματος και άρχισε την παρακράτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των ποσών που είχαν καταβληθεί στους αναιρεσιβλήτους κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 30.6.1998, σύμφωνα με το 2033113/3293/0022/30.6.1998 έγγραφο της ίδιας Διευθύνσεως του Γ.Λ.Κ., κατά το οποίο με τη θέσπιση του νέου μισθολογίου του ν. 2470/1997 καταργήθηκε από 1.1.1997 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του ν. 2470/1997) το επίδομα ξενίας, που καταβαλλόταν στους εν λόγω υπαλλήλους, η δε μετέπειτα θέσπιση του επιδόματος ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών του ν. 2606/1998 αφορά αποκλειστικά και μόνο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Προσφυγή των αναιρεσιβλήτων κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων του μηνός Μαΐου 1999 και κατά το μέρος που με αυτές άρχισε η παρακράτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του ποσού, που είχαν εισπράξει κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.1997 έως 30.6.1998, έγινε δεκτή ως προς αυτούς πρωτοδίκως. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Εφετείο, επιληφθέν εφέσεως του Ελληνικού Δημοσίου, αφού έλαβε υπόψη α) ότι οι υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ. έχουν ανάλογα προσόντα διορισμού, αποστολή και καθήκοντα με τους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ και οι δύο κατηγορίες υπαλλήλων, όταν υπηρετούν το εξωτερικό, τελούν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες εργασίας, β) ότι ο ν. 2606/1998, ο οποίος επαναχορήγησε το επίδομα ξενίας – παράστασης και ξένων γλωσσών στους διπλωματικούς υπαλλήλους, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού, από 1.1.1998 και όχι από 22.4.1998 και, συνεπώς, δεν υφίσταται νομοθετικό κενό ως προς τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος στους ως άνω διπλωματικούς υπαλλήλους, λόγω του ότι δεν προέβλεπε τη χορήγησή του ο ν. 2594/1998 και γ) ότι η παρακράτηση, με τις μισθολογικές καταστάσεις του μηνός Μαΐου 1999, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του ποσού που είχαν εισπράξει οι αναιρεσίβλητοι ως επίδομα ξενίας αφορά στο χρονικό διάστημα που αυτοί υπηρετούσαν στο εξωτερικό (από 1.1.1997 έως 30.6.1998), έκρινε ότι η μη χορήγηση και στους αναιρεσιβλήτους του εν λόγω επιδόματος κατά το ένδικο χρονικό διάστημα αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας και, συνεπώς, αυτοί δικαιούνται, βάσει της εν λόγω αρχής, και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997 (1.1.1997) το επίδομα ξενίας που καταβαλλόταν στους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, αρχικά δυνάμει του άρθρου 131 παρ. 6 του ν. 419/1976 και, στη συνέχεια, μετά την κατάργηση του εν λόγω άρθρου με το ν. 2594/1998, το επίδομα ξενίας – παράστασης και ξένων γλωσσών που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2606/1998. Με τις σκέψεις αυτές το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι μη νομίμως άρχισε από τις αποδοχές του μηνός Μαΐου 1999 η παρακράτηση του ένδικου ποσού που είχε καταβληθεί στους αναιρεσιβλήτους για το χρονικό διάστημα που υπηρετούσαν στο εξωτερικό και οι σχετικές μισθολογικές καταστάσεις του μηνός αυτού ήταν άκυρες, κατά το ως άνω κεφάλαιο, και απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η ως άνω κρίση του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία οι αναιρεσίβλητοι δικαιούνται, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, το αρχικά ονομασθέν επίδομα ξενίας, και μετονομασθέν (με το ν. 2606/1998) σε επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, είναι, ανεξαρτήτως των ειδικοτέρων αιτιολογιών της προσβαλλομένης αποφάσεως, ορθή, κατά τα γενόμενα δεκτά στην τρίτη σκέψη. Πρέπει, επομένως, να απορριφθούν ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, καθώς και η υπό κρίση αίτηση στο σύνολό της. 

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2014
 Ο Πρόεδρος του Στ´ Τμήματος  O Γραμματέας
 
 
 Αθ. Ράντος  Λ. Ρίκος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Δεκεμβρίου 2014.
 Ο Πρόεδρος του Στ´ Τμήματος  Η Γραμματέας του Στ´ Τμήματος
 
 
 Αθ. Ράντος  Ελ. Γκίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΣτΕ 4689/2014: ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ο.Ε.Υ.Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2297/1995, στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, χορηγείται το επίδομα ξενίας με τις ίδιες, κατά τα λοιπά, προϋποθέσεις, με τις οποίες χορηγείται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας του. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ. δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα αυτό και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997, δεδομένου ότι αυτό εχορηγείτο στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου (ΣτΕ 3509/2014, ΕλΣ 2448/2006 Ολ.). 
 
Αριθμός 4689/2014 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Στ΄ 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Μαΐου 2014, με την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Στ´ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής, Αντ. Χλαμπέα, Σύμβουλοι, Β. Πλαπούτα, Φρ. Γιαννακού, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Λ. Ρίκος.
Για να δικάσει την από 5 Οκτωβρίου 2006 αίτηση:
του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με την Αναστασία Βασιλείου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
κατά των: 1. ..., 2. ..., 3. ... και 4. ..., οι οποίοι δεν παρέστησαν.
Με την αίτηση αυτή το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 1686/2006 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η αντιπρόσωπος του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Φρ. Γιαννακού.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι 

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 

1. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση, για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου, ζητείται η αναίρεση της 1686/2006 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του νυν αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου κατά της 3024/2004 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε δεκτή η από 12.7.1999 προσφυγή, καθ’ ο μέρος ασκήθηκε από τους αναιρεσιβλήτους, υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και ακυρώθηκαν οι μισθολογικές καταστάσεις μηνός Μαΐου 1999 της Διευθύνσεως Οικονομικού του ως άνω Υπουργείου, καθ’ ο μέρος άρχισε η παρακράτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε αυτούς, του ποσού, το οποίο είχαν εισπράξει ως επίδομα ξενίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 30.6.1998, κατά το οποίο υπηρετούσαν στο εξωτερικό.
2. Επειδή, με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2297/1995 (Α΄ 50) συνεστήθησαν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) και ορίσθηκε, ειδικότερα, ότι: «Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων και στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού και ανήκουν στις Υπηρεσίες Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Διακρίνονται σε Γραφεία Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ., Γραφεία Συμβούλων Ο.Ε.Υ. και Γραφεία Ακολούθων Ο.Ε.Υ. ...». Στο άρθρο 4 του ίδιου νόμου ορίσθηκε ότι: «1. Οι προϊστάμενοι Γραφείων Γενικών Συμβούλων Ο.Ε.Υ. εξομοιούνται πλήρως, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους προς τους Πληρεξούσιους Υπουργούς Β΄ τάξεως του Υπουργείου Εξωτερικών (Διπλωματικούς), οι Σύμβουλοι Ο.Ε.Υ. προς τους Συμβούλους Α΄ Πρεσβείας, οι Ακόλουθοι Ο.Ε.Υ. προς τους Γραμματείς Α΄ Πρεσβείας και οι Γραμματείς Α΄- Β΄ Ο.Ε.Υ. προς τους Γραμματείς Γ΄ Πρεσβείας ... 3. Στους υπαλλήλους του κλάδου Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που υπηρετούν στο εξωτερικό καταβάλλεται το επίδομα ξενίας το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ. 6 του ν. 419/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2129/1993…». Εξάλλου, στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 131 του ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 221) ορίσθηκε ότι: «1. Ως αποδοχαί απάντων των υπαλλήλων του Υπουργείου νοούνται ο βασικός μισθός του βαθμού μεθ’ όλων των κατά τας κειμένας διατάξεις χορηγουμένων επιδομάτων και προσαυξήσεων … 6. Στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στο εξωτερικό χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 1993 μηνιαίο επίδομα ξενίας και παραστάσεως σε ποσοστό επί του βασικού μισθού τους ως εξής: α) 80% για τους υπαλλήλους με βαθμό Ακολούθου και Γραμματέα Γ΄, β) 70% για τους υπαλλήλους με βαθμό Γραμματέα Β΄ και γ) 60% για τους διπλωματικούς υπαλλήλους των υπόλοιπων βαθμών…». Περαιτέρω, με τον ν. 2606/1998 «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων…» (Α΄ 89) ορίσθηκε στο μεν άρθρο 2, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο (δηλαδή πριν από την κατάργησή του με το άρθρο 55 περ. 2 του ν. 3205/2003, Α΄ 297), ότι «Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις: 1. … 6. Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές μέχρι και του βαθμού Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Εμπειρογνώμονα Β΄ Τάξεως και σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για όλους τους ανώτερους βαθμούς. 7. … 8. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους των κλάδων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται.», στο δε άρθρο 21 ότι η ισχύς της προαναφερθείσας διατάξεως αρχίζει από 1.1.1998. Εξάλλου, με τον ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 40), ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1.1.1997 και διέπει την επίδικη υπόθεση (ήτοι, πριν καταργηθεί με τον ν. 3205/2003 Α΄ 297), ορίσθηκε στο άρθρο 1 ότι «1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι: α) του Δημοσίου, β) ... γ) … 2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου: α) … β) … γ) οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, …». Στα άρθρα 8, 9 και 10 του ίδιου νόμου καθορίσθηκαν τα επιδόματα, τα οποία χορηγούνται στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις αυτού, μεταξύ των οποίων δεν προβλέπεται το προαναφερόμενο επίδομα ξενίας, στη δε παράγραφο 4 του άρθρου 10 ορίσθηκε ότι: «4. Πέραν των ως άνω διατηρουμένων επιδομάτων και παροχών, όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, κατά την έναρξη της ισχύος του, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένων και εκείνων που χορηγήθηκαν με μορφή κινήτρου παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας, καθώς και παροχές για κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταργούνται, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά η χορήγησή τους από τις διατάξεις του παρόντος». Εν συνεχεία, με το άρθρο 4 του π.δ/τος 159/2002 (Α΄ 140), η ισχύς του οποίου άρχισε, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, από 1.10.2002, ορίσθηκε ότι ο Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρεται και εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως αυτοτελής κλάδος αυτού, με το σύνολο του προσωπικού και των οργανικών θέσεων. Τέλος, με τις διατάξεις του ν. 3196/2003 (Α΄ 274) τροποποιήθηκε ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (ν. 2594/1998, Α΄ 62). Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ως άνω νόμου προστέθηκε άρθρο 49Α στον Οργανισμό του εν λόγω Υπουργείου και προβλέφθηκε η σύσταση Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, με το άρθρο 11 συστήθηκε ο κλάδος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ με το άρθρο 20 ορίσθηκε ότι: «2. Οι υπάλληλοι του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εξομοιούνται πλήρως όταν υπηρετούν στο εξωτερικό, ως προς τις πάσης φύσεως αποδοχές αλλοδαπής, επιδόματα και τις προσαυξήσεις τους με τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου ως εξής … 3. Στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, καταβάλλεται και το επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών του άρθρου 2 παρ. 6 του Ν. 2606/1998 κατά την αντιστοιχία που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4. Για τις λοιπές αποδοχές των υπαλλήλων του κλάδου Ο.Ε.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν».
3. Επειδή, κατά την έννοια των προμνημονευθεισών διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2297/1995, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με τις άλλες ανωτέρω διατάξεις, στους υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, χορηγείται το επίδομα ξενίας με τις ίδιες, κατά τα λοιπά, προϋποθέσεις, με τις οποίες χορηγείται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονομασίας του. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ. δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα αυτό και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997, δεδομένου ότι αυτό εχορηγείτο στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου (ΣτΕ 3509/2014, ΕλΣ 2448/2006 Ολ.).
4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως δέχθηκε το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, οι αναιρεσίβλητοι ανήκουν στον κλάδο Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ο οποίος κατά τον κρίσιμο χρόνο υπήγετο στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, φέροντας ο μεν πρώτος τον βαθμό του Ακολούθου Ο.Ε.Υ., οι δε λοιποί τον βαθμό του Γραμματέα Α΄ Ο.Ε.Υ., για όσο δε χρονικό διάστημα υπηρετούσαν στο εξωτερικό καταβαλλόταν σε αυτούς, κατά τους ισχυρισμούς τους, βάσει του άρθρου 4 του ν. 2297/1995, το επίδομα ξενίας, που προβλεπόταν από το άρθρο 131 παρ. 6 του ν. 419/1976 για τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Διοικητικό Εφετείο δέχθηκε, περαιτέρω, ότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2825/ΔΙΟ 489/24.1.2003 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το επίδομα αυτό εξακολουθούσε να καταβάλλεται στους υπαλλήλους του κλάδου Ο.Ε.Υ. που υπηρετούσαν στο εξωτερικό και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997. Στη συνέχεια, όμως, μετά την έναρξη ισχύος αφενός του ν. 2594/1998, που αντικατέστησε τον ν. 419/1976, αφετέρου του ν. 2606/1998, η ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διέκοψε την καταβολή του εν λόγω επιδόματος και άρχισε την παρακράτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, των ποσών που είχαν καταβληθεί στους αναιρεσιβλήτους κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1997 έως 30.6.1998, σύμφωνα με το 2033113/3293/0022/30.6.1998 έγγραφο της ίδιας Διευθύνσεως του Γ.Λ.Κ., κατά το οποίο με τη θέσπιση του νέου μισθολογίου του ν. 2470/1997 καταργήθηκε από 1.1.1997 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του ν. 2470/1997) το επίδομα ξενίας, που καταβαλλόταν στους εν λόγω υπαλλήλους, η δε μετέπειτα θέσπιση του επιδόματος ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών του ν. 2606/1998 αφορά αποκλειστικά και μόνο στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Προσφυγή των αναιρεσιβλήτων κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων του μηνός Μαΐου 1999 και κατά το μέρος που με αυτές άρχισε η παρακράτηση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του ποσού, που είχαν εισπράξει κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.1997 έως 30.6.1998, έγινε δεκτή ως προς αυτούς πρωτοδίκως. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Εφετείο, επιληφθέν εφέσεως του Ελληνικού Δημοσίου, αφού έλαβε υπόψη α) ότι οι υπάλληλοι του κλάδου Ο.Ε.Υ. έχουν ανάλογα προσόντα διορισμού, αποστολή και καθήκοντα με τους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ και οι δύο κατηγορίες υπαλλήλων, όταν υπηρετούν το εξωτερικό, τελούν υπό ουσιωδώς όμοιες συνθήκες εργασίας, β) ότι ο ν. 2606/1998, ο οποίος επαναχορήγησε το επίδομα ξενίας – παράστασης και ξένων γλωσσών στους διπλωματικούς υπαλλήλους, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 21 αυτού, από 1.1.1998 και όχι από 22.4.1998 και, συνεπώς, δεν υφίσταται νομοθετικό κενό ως προς τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος στους ως άνω διπλωματικούς υπαλλήλους, λόγω του ότι δεν προέβλεπε τη χορήγησή του ο ν. 2594/1998 και γ) ότι η παρακράτηση, με τις μισθολογικές καταστάσεις του μηνός Μαΐου 1999, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, του ποσού που είχαν εισπράξει οι αναιρεσίβλητοι ως επίδομα ξενίας αφορά στο χρονικό διάστημα που αυτοί υπηρετούσαν στο εξωτερικό (από 1.1.1997 έως 30.6.1998), έκρινε ότι η μη χορήγηση και στους αναιρεσιβλήτους του εν λόγω επιδόματος κατά το ένδικο χρονικό διάστημα αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας και, συνεπώς, αυτοί δικαιούνται, βάσει της εν λόγω αρχής, και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2470/1997 (1.1.1997) το επίδομα ξενίας που καταβαλλόταν στους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, αρχικά δυνάμει του άρθρου 131 παρ. 6 του ν. 419/1976 και, στη συνέχεια, μετά την κατάργηση του εν λόγω άρθρου με το ν. 2594/1998, το επίδομα ξενίας – παράστασης και ξένων γλωσσών που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2606/1998. Με τις σκέψεις αυτές το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι μη νομίμως άρχισε από τις αποδοχές του μηνός Μαΐου 1999 η παρακράτηση του ένδικου ποσού που είχε καταβληθεί στους αναιρεσιβλήτους για το χρονικό διάστημα που υπηρετούσαν στο εξωτερικό και οι σχετικές μισθολογικές καταστάσεις του μηνός αυτού ήταν άκυρες, κατά το ως άνω κεφάλαιο, και απέρριψε την έφεση του Ελληνικού Δημοσίου, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η ως άνω κρίση του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου, κατά την οποία οι αναιρεσίβλητοι δικαιούνται, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, το αρχικά ονομασθέν επίδομα ξενίας, και μετονομασθέν (με το ν. 2606/1998) σε επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, είναι, ανεξαρτήτως των ειδικοτέρων αιτιολογιών της προσβαλλομένης αποφάσεως, ορθή, κατά τα γενόμενα δεκτά στην τρίτη σκέψη. Πρέπει, επομένως, να απορριφθούν ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, καθώς και η υπό κρίση αίτηση στο σύνολό της. 

Δ ι ά τ α ύ τ α 

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2014
 Ο Πρόεδρος του Στ´ Τμήματος  O Γραμματέας
 
 
 Αθ. Ράντος  Λ. Ρίκος
και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Δεκεμβρίου 2014.
 Ο Πρόεδρος του Στ´ Τμήματος  Η Γραμματέας του Στ´ Τμήματος
 
 
 Αθ. Ράντος  Ελ. Γκίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.