Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΠολΠρωτΠειρ 411/2015: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (PSI)


Ρύθμιση του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 για την πληρωμή των χρεών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ περιόδου 2008-2009 με την έκδοση ομολόγων του Δημοσίου. Στερητική αναδοχή χρέους από πλευράς Δημοσίου το οποίο υπεισήλθε στην θέση του υπόχρεου προς πληρωμή του χρέους. PSI. Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων. Απαράδεκτη η αγωγή προμηθευτή για την μη προσήκουσα εξόφληση λόγω της αντικαταστάσεως των ομολόγων με νέα μειωμένης αξίας κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Νοσοκομείου και όχι κατά του υπόχρεου Δημοσίου.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός αποφάσεως 411/2015
1660/2013


ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Τακτική Διαδικασία)

       Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πηγή Τονιόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια, Αφροδίτη Κούτσουλα, Πρωτοδίκη, Αθανασία Κατσαργύρη, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Βασιλική Αναγνωστοπούλου.


       Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28-3-2014 για να δικάσει την υπόθεση:


       ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείαςμε την επωνυμία "...", και δ.τ. ".... Α.Ε.", που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής επί των οδών ... και ...., νομίμως εκπροσώπουμένης, που παραστάθηκε δια τους πληρεξούσιους δικηγόρους της, Παναγιώτας Κιούση και Χρήστου Φίλια.


       ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Αυτοτελούς και ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν. Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα" (πρώην Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"), όπως συνεστήθη κατ'εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, δυνάμει της Υ4α/οικ.123791 (ΦΕΚ 3486/Β/2012), που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, επί της οδού Δ. Μαντούβαλου, αρ. 3, νομίμως εκπροσωπουμένου, το οποίο παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννας Τρυφωνίδου.


      Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 19-2-2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1660/25-2-2013, προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την παραπάνω αναγραφόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε και συζητήθηκε.


    Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων παραστάθηκαν όπως ανωτέρω σημειώνεται και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προκατατεθείσες έγγραφες προτάσεις τους.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


    Κατά το άρθρο 871 ΑΚ με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μία αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση. Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι προϋπόθεση του συμβιβασμού είναι, πλην άλλων, και η συμφωνία των ενδιαφερομένων για τον τερματισμό της μεταξύ τους φιλονικίας ή αβεβαιότητας ως προς κάποια έννομη σχέση με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Έριδα κατά την έννοια του νόμου υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο. Αν δεν υπάρχει φιλονικία ή αβεβαιότητα ή η υπάρχουσα λύεται με υποχώρηση μόνο του ενός εκ των μερών, τότε δεν πρόκειται για συμβιβασμό, αλλά για άλλου είδους σύμβαση, όπως είναι η αναγνώριση απαιτήσεως, άφεση χρέους, παραίτηση, δωρεά κλπ. (βλ. ΑΠ 1663/2013, ΑΠ 1306/2010, ΑΠ 42/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ). ΚατΛ άρθρο 436 ΑΚ, η ενοχή αποσβήνεται, αν με σύμβαση αντικατασταθεί, με το σκοπό κατάργησης, με νέα ενοχή (ανανέωση), η οποία περιλαμβάνει, είτε τα ίδια πρόσωπα, είτε άλλο οφειλέτη, είτε άλλο δανειστή. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 438 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι για να επέλθει με ανανέωση η απόσβεση υφισταμένης ενοχής απαιτείται, αφενός μεν η δημιουργία νέας ενοχής, αφετέρου δε σκοπός ανανεώσεως των συμβαλλομένων, ο οποίος πρέπει να συνάγεται σαφώς, έστω και σιωπηρώς (Ολ. ΑΠ 391/1980 δημ. ΝΟΜΟΣ). Κατά δε το άρθρο 437 παρ. 1 ΑΚ, αν η παλαιά ενοχή είναι άκυρη και η ανανέωση η είναι άκυρη, εκτός αν προκύπτει απΛ αυτήν, ότι περιέχει επικύρωση της άκυρης ενοχής. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, από τη θέση σε ισχύ της νέας ενοχής αυτομάτως επέρχεται απόσβεση της παλιάς ενοχής και δεν μπορεί να προβληθούν ενστάσεις από την παλιά ενοχική σχέση (ΑΠ 1375/2011, ΑΠ 1388/2011 δημ. ΝΟΜΟΣ) . Κατ άρθρο 471 ΑΚ με σύμβαση που συνάπτει με το δανειστή μπορεί κάποιος να αναδεχθεί ξένο χρέος, έτσι ώστε να υπεισέλθει αυτός στη θέση του οφειλέτη και ο τελευταίος να απαλλαγεί. Τέτοια στερητική αναδοχή επέρχεται και με διάταξη νόμου, τούτο όμως πρέπει να ορίζεται ειδικά στη διάταξη αυτή. Το υφιστάμενο χρέος μπορεί να αναληφθεί, είτε ολόκληρο, είτε κατά τμήμα μόνο. Σε αμφίβολες δε περιπτώσεις πρέπει να γίνει δεκτό, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη συμφωνία των μερών ή τη διάταξη του νόμου, με την οποία επήλθε η αναδοχή, ότι το χρέος μεταβιβάζεται στο νέο οφειλέτη, σε όποια έκταση βρίσκεται κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης ή δημοσίευσης του νόμου. Περαιτέρω, με το άρθρο 27 παρ. 1-9 του Ν. 3867/2010 για « Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», που δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει από 3-8-2010, ορίζεται ότι: 1. Οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταιειου Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια και δελτία αποστολής από 1.1.2007 έως και 31.12.2009, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ως ακολούθως: α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 1.100.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, γ) Λοιπές οφειλές του έτους 2008 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.200.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, δ) Λοιπές οφειλές του έτους 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.040.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010. Τα ανωτέρω όρια μειώνονται με τα ποσά των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών, καθώς και με τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων. 2. Ο τρόπος εξόφλησης των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές υποβάλλουν μέσα σε . αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία των φορέων της προηγούμενης παραγράφου για την εξόφληση των απαιτήσεων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. Η αίτηση περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή έναντι του φορέα στον οποίο υποβάλλει την αίτηση για καθένα από τα έτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, γ" και δ" της προηγούμενης παραγράφου, β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1558/1986 (ΦΕΚ 75 Α) με την οποία ο αιτών προμηθευτής παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων, για τα ως άνω έτη και μέχρι την εξόφληση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. 3. Το ακριβές ύψος των οφειλών προς κάθε προμηθευτή, που εξοφλείται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, καθορίζεται με βάση τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή άλλων κατά περίπτωση τίτλων πληρωμής θεωρημένων από τα αρμόδια όργανα και αφορούν το πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό. 4. Η εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές πραγματοποιείται με τη σύνταξη από τους φορείς της παραγράφου 1, καταστάσεων ανά δικαιούχο και έτος έκδοσης των τιμολογίων και δελτίων αποστολής, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμιζόμενες απαιτήσεις, με βάση τις οποίες διενεργείται και η παράδοση των ομολόγων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τους δικαιούχους κατά την παραλαβή των ομολόγων και επέχουν θέση εξοφλητικής απόδειξης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ή των τυχόν άλλων τίτλων πληρωμής. 5. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τύπος, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση και διάθεση των ομολόγων των περιπτώσεων α’ β’ γ’ και δ’ της παραγράφου 1, καθώς και ο φορέας απόδοσης, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε σχετικό θέμα για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Φορέων και τρίτων και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία δύναται να ανατίθεται σε τράπεζες το έργο της συγκέντρωσης και εξόφλησης των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, οφειλών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 6. Η αξία των ομολόγων που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, αποτελεί έσοδο των φορέων της παραγράφου 1 και εγγράφεται ως ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους έκδοσης των ομολόγων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού του φορέα. 7. Το κόστος της προεξόφλησης των ανωτέρω ομολόγων εντάσσεται στα φορολογικώς εκπιπτόμενα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των προμηθευτών, κατά τη διαχειριστική περίοδο προεξόφλησης τους. 8. Οι απαιτήσεις των φορέων της παραγράφου 1 έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31.12.2009, εκχωρούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 9. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών και των πανεπιστημιακών κλινικών, των Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινίτειο», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκομείων και των υγειονομικών μονάδων ΙΚΑ, οι οποίες προμήθειες διενεργήθηκαν μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή παρατάσεων των συμβάσεων μεταξύ των ανωτέρω φορέων και των προμηθευτών, καθώς και δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α), μέχρι την κατάργηση της από το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α)». Κατά την αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που συνάγεται από το πνεύμα και το σκοπό του νόμου αυτού, που είναι κατά την εισηγητική του έκθεση η αποτροπή του κινδύνου άμεσης διακοπής του εφοδιασμού των νοσοκομείων με φαρμακευτικό-υγειονομικό υλικό και διατάραξης της ομαλής λειτουργία τους, λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των προμηθευτών, τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές φαρμακευτικού - υγειονομικού υλικού από την πώληση των σχετικών υλικών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 31-12-2009 Δημόσιο που τα αναδέχθηκε, τους με έκδοση ομολόγων. Επομένως, με στερητική αναδοχή μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο τα χρέη των ετών 2007-2009 από την προμήθεια στα νοσοκομεία φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού. Διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή, υπό την έννοια ότι δεν πρόκειται για στερητική αναδοχή χρέους, αλλά για ανανέωση της ενοχής κατά το άρθρο 436 ΑΚ, δεν εναρμονίζεται με τις επιταγές της παραπάνω διάταξης, αφού σκοπός αυτής δεν είναι η κατάργηση της ενοχής από την πώληση του φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού, ώστε να αποσβεστεί αυτή με νέα ενοχή, ήτοι την έκδοση ομολόγων, αλλά η ρύθμιση των οφειλών των νοσοκομείων από την πώληση των ανωτέρω υλικών, με την εκκαθάριση των απαιτήσεων των προμηθευτών και την πρόβλεψη του τρόπου εξόφλησης αυτών είτε με εντάλματα πληρωμής είτε με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι η υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή έχει προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα, ήτοι εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του συμβληθέντος με το νοσοκομείο προμηθευτή, ο οποίος, επιλέγοντας την υπαγωγή της απαιτήσεως του κατά του νοσοκομείου στην προβλεπόμενη από το άρθρο 27 του ν. 3867/2010 διαδικασία, προκείμενου να εξοφληθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή και διαδικασίες, αποδέχεται τις ανωτέρω προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό συνέπειες, έστω και αν αυτές είναι σε ένα βαθμό επαχθείς γι αυτόν (βλ. ΔΕφΠειρ. 457/2014 δημ. ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, η υπαγωγή των προμηθευτών στην ανωτέρω ρύθμιση δεν αποτελεί συμβιβασμό, αφού ο συμβιβασμός προϋποθέτει την ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας γύρω από κάποια έννομη σχέση και τη διάλυση της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των συμβαλλομένων.


    Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία εκθέτει ότι δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που καταρτίστηκαν κατόπιν τηλεφωνικών ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) παραγγελιών από τα αρμόδια όργανα του ΝΤΤΛΛ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας "ΑΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ", το οποίο από 1-1-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 και την Υ4α/οικ.123791 (ΦΕΚ 3486/Β/2012) αποτελεί μαζί με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Ή Αγία Βαρβάρα", το ενιαίο εναγόμενο ΝΠΔΔ, η ενάγουσα πώλησε και παρέδωσε σε αυτό τα περιγραφόμενα λεπτομερώς στην αγωγή ως προς την ποσότητα, ποιότητα και τιμή μονάδος είδη ιατροφαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς του, συνολικής αξίας για το έτος 2008, 293.543,21 ευρώ και για το έτος 2009, 265.754,31 ευρώ, ήτοι συνολικά 559.297,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα οποία και εκδόθηκαν τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια πωλήσεως, που ακολουθούσαν τις εντολές του εν λόγω νοσοκομείου. Οτι παρά το γεγονός ότι η ενάγουσα εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, ήτοι αυτή παρέδωσε και το εν λόγω νοσοκομείο παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην αγωγή είδη, το δε αναγραφόμενο κάθε φορά τίμημα, ελλείψει ειδικότερης συμφωνίας ως προς τον χρόνο αποπληρωμής, καθίστατο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μετά την πάροδο (60) ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, εν τούτοις το εν λόγω νοσοκομείο, εντός της ως άνω προθεσμίας δεν κατέβαλε το αντίστοιχο κάθε φορά τίμημα που αναγραφόταν στα επίδικα τιμολόγια για τα πωληθέντα και παραδοθέντα είδη. Ότι, η ενάγουσα, εξαιτίας της καθυστερήσεως εκ μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου στην αποπληρωμή του τιμήματος των πιο πάνω πωλήσεων, αναγκάστηκε να υπαγάγει νομότυπα τις απαιτήσεις της στη ρύθμιση του άρθρου 27 Ν. 3867/2010, οι οποίες για την περίοδο από 8-1-2008 έως 31-12-2009 ανέρχονταν, κατόπιν ενδιάμεσων καταβολών, στο συνολικό ποσό των 553.999,79 ευρώ για κεφάλαιο και ποσό 121.073,38 ευρώ για δεδουλευμένους τόκους. Ότι μετά την πιστοποίηση των προς αυτήν οφειλομένων ποσών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ανωτέρω νοσοκομείου και την παρακράτηση φόρου και λοιπών κρατήσεων, η οφειλή διαμορφώθηκε για το έτος 2008 σε ποσό 272.588,70 ευρώ και για το έτος 2009 σε ποσό 247.840,41 ευρώ, ήτοι συνολικά σε ποσό 520.429,11 ευρώ, προς εξόφληση]της οποίας εκδόθηκαν στις 31-12-2010 τα υπ αριθμ. ISIN GR … και GR …. (αποϋλοποιημένα) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού (272.588,70 + 247.840,41) 520.429,11 ευρώ, τα οποία διένειμε η Εθνική Τράπεζα προς αυτήν (ενάγουσα), οπότε στις 31-12-2010 της εδόθησαν οι αναφερόμενοι στην αγωγή κωδικοί, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στα ανωτέρω ομόλογα. Ότι, ενώ η ενάγουσα ανέμενε την εξόφληση των ανωτέρω ομολόγων στην ονομαστική τους αξία, στις 23-2-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4050/2012, με τον οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το "κούρεμα" των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή αγγλιστί PSI, με συνέπεια από τις 12-3-2012 να ακυρωθούν αυτοδικαίως τα ανωτέρω ομόλογα, τα οποία αντηλλάγησαν, άνευ της συναινέσεως της, με τα αναφερόμενα στην αγωγή νέα ομόλογα. Ότι με αυτό τον τρόπο η συνολική της απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκδότη των αρχικών ομολόγων που έλαβε στα πλαίσια της ρύθμισης της οφειλής του εν λόγω νοσοκομείου, υπέστη δραστική απομείωση, δεδομένου ότι η ονομαστική αξία των ανωτέρω ομολόγων απομειώθηκε κατά ποσοστό 53,5% και συγκεκριμένα η ονομαστική αξία του ISIN GR …, συνολικής αξίας 272.588,70 ευρώ, απομειώθηκε στο ποσό των 126.753,75 ευρώ (ήτοι μείωση 53,5% και ποσό 145.834,95 €), ενώ η ονομαστική αξία του ISIN GR … συνολικής αξίας 247.840,41 ευρώ, απομειώθηκε στο ποσό των 115.245,79 ευρώ (ήτοι μείωση 53,5% και ποσό 132.594,62 €). Με βάση το ανωτέρω ιστορικό, η ενάγουσα επικαλούμενη: α) ότι με την υπαγωγή της στο άρθρο 27 του Ν. 3867/2010 κατήρτησε με το ως άνω νοσοκομείο σύμβαση συμβιβασμού και ρύθμισης των χρεών του τελευταίου, ενώ ως προς τους δεδουλευμένους τόκους των ως άνω απαιτήσεων της, ποσού 121.073,38 ευρώ, σύμβαση άφεσης χρέους, β) ότι με την έκδοση των ανωτέρω ομολόγων στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 27 Ν. 3867/2010 καταρτίστηκε με το ως άνω νοσοκομείο και με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση ανανέωσης κατ' άρθρο 436 ΑΚ, υπό την έννοια ότι μετεβλήθη το πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς νέος οφειλέτης για την απαίτηση καταβολής κεφαλαίου κατά του εναγομένου συμφωνήθηκε να είναι το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκδότης των ειδικών ομολογιακών δανείων και επίδικων τίτλων, δημιουργήθηκε μία νέα ενοχική σχέση δανείου κατ' άρθρο 806 ΑΚ μεταξύ αυτής (ενάγουσας) και του εκδότου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα αποσβέστηκε (καταργήθηκε) η απαίτηση της κατά του πρώην οφειλέτη - εναγομένου για την καταβολή του τιμήματος από την πώληση κατ' άρθρο 513 ΑΚ, γ) ότι οι ανωτέρω συμβάσεις είχαν συμφωνηθεί υπό την αυτονόητη διαλυτική αίρεση κατ' άρθρο 202 ΑΚ της μη πλήρους εξόφλησης του κεφαλαίου των απαιτήσεων της δια της αποπληρωμής των ομολόγων σε ποσοστό λιγότερο από το 100% της ονομαστικής τους αξίας (προφανώς όχι υπό την έννοια της πλήρους ανατροπής και παύσης ενέργειας της ρύθμισης εν συνόλω, αλλά μόνο αναλογικά με το ποσοστό κατά το οποίο δεν έλαβε χώρα η πληρωμή των ομολόγων, σχετικά με τη ρυθμιζόμενη απαίτηση για το κεφάλαιο), άλλως και επικουρικώς, ότι ενείχαν τον περαιτέρω (διαβαθμισμένο) σκοπό των μερών, που ρητώς μνημονεύεται στη σχετική Υπ. Απόφαση, της πλήρους εξόφλησης του κεφαλαίου των απαιτήσεων της δια της αποπληρωμής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, ζητεί δε, αφού με την απομείωση της ονομαστικής αξίας των (παλαιών) ομολόγων, δια της αντικαταστάσεως τους με νέα ομόλογα μειωμένης ονομαστικής αξίας κατά 53,5%, πληρώθηκε η ανωτέρω διαλυτική αίρεση, άλλως ματαιώθηκε η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, να: Α)(κατά την κύρια βάση της αγωγής): 1) να αναγνωριστεί ότι αναβίωσε η αποσβεσθείσα κατ' άρθρο 454 ΑΚ, απαίτηση της κατά του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, στις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε το νυν εναγόμενο ΝΠΔΔ, για την καταβολή δεδουλευμένων τόκων ποσού 121.073,38 ευρώ και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό αυτό, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 2) να αναγνωριστεί ότι αναβίωσαν κατά ποσοστό 53,5% επί του αρχικού κεφαλαίου και υφίστανται έκαστη εκ των αποσβεσθεισών κατ' άρθρο 436 ΑΚ απαιτήσεων της κατά του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, στις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε το νυν εναγόμενο ΝΠΔΔ, για καταβολή των τιμημάτων αγοραπωλησίας φαρμακευτικών προϊόντων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια, συνολικού ποσού (154.211,336 για το έτος 2008 + 142.178,556 για το έτος 2009) 296.389,88 ευρώ, 3) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό των 296.389,88  ευρώ, νομιμοτόκως από την ημερομηνία της δια της δόσεως των ομολόγων φερόμενης εξόφλησης αυτών, ήτοι από 31-12-2010 και μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Β) (κατά την επικουρική βάση της αγωγής): 1) να καταδικαστεί το εναγόμενο, το οποίο υπεισήλθε στα δικαιώματα του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, κατ' άρθρο 904 επ. ΑΚ, σε δήλωση βουλήσεως περί ανασύστασης και αναγνώρισης της οφειλής του περί καταβολής δεδουλευμένων τόκων ποσού 121.073,38 ευρώ και να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ποσό αυτό, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 2) να £ καταδικαστεί το εναγόμενο, το οποίο υπεισήλθε στα δικαιώματα του • *f Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, κατ' άρθρο 904 επ. ΑΚ, σε δήλωση βουλήσεως περί ανασύστασης και αναγνώρισης των οφειλών του κατά ποσοστό 53,5% επί του αρχικού κεφαλαίου των οφειλών για καταβολή των τιμημάτων αγοραπωλησίας φαρμακευτικών προϊόντων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια, συνολικού ποσού (154.211,33€ για το έτος 2008 + 142.178,556 για το έτος 2009) 296.389,88 ευρώ, 3) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό των 296.389,88 ευρώ, νομιμοτόκως από την ημερομηνία της δια της δόσεως των ομολόγων φερόμενης εξόφλησης αυτών, ήτοι από 31-12-2010 και μέχρι την εξόφληση, άλλως από την ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης περί καταδίκης αυτού σε δήλωση βουλήσεως ανασύστασης της οφειλής, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τέλος, να καταδικαστεί το εναγόμενο στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης.


    Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (βλ. το προσκομιζόμενο υπ' αριθμόν Η 6381416/2-4-2014 διπλότυπο εισπράξεως της Α'Δ.Ο.Υ. Αθηνών, την υπ'αριθμ. 8596/2014 απόδειξη Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά και το υπ' αριθμ. 4829/2014 γραμμάτιο είσπραξης Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ-ΤΕΑΔ), παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο, κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία (άρθρ. 7, 9 εδ. 1 έως 3, 10, 18 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 14 παρ. 2, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ). Είναι ωστόσο απορριπτέα, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη της παρούσας αποφάσεως, ως απαράδεκτη ένεκα της ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως του εναγομένου (άρθρα 68, 73 και 216 παρ. 1 στοιχ. α' ΚΠολΔ). Τούτο, διότι, υπό τα εκτιθέμενα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά και τα αναφερόμενα στην παραπάνω νομική σκέψη, το επίδικο χρέος του εναγομένου ΝΠΔΔ προς την ενάγουσα από την προμήθεια φαρμακευτικού -υγειονομικού υλικού ανέλαβε να εξοφλήσει το Ελληνικό Δημόσιο με διάταξη νόμου, εφόσον η ενάγουσα επέλεγε την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 27 του Ν.3867/2010, όπως και έπραξε. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο υπεισήθε στη θέση του εναγομένου αρχικού οφειλέτη και το τελευταίο απηλλάγη. Έπρεπε επομένως η ενάγουσα να έχει στρέψει την ένδικη αγωγή της με το προεκτεθέν περιεχόμενο και αίτημα εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Κατ' ακολουθίαν των προηγηθέντων, η υπό κρίση αγωγή απορρίπτεται και τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους, καθόσον η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως προβλέπεται ειδικότερα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.


ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων.


Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 12 Νοεμβρίου 2014


Η Πρόεδρος                              Η Γραμματέας

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά στις  9 Φεβρουαρίου 2015.


Η Πρόεδρος                                Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΠολΠρωτΠειρ 411/2015: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (PSI)


Ρύθμιση του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 για την πληρωμή των χρεών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ περιόδου 2008-2009 με την έκδοση ομολόγων του Δημοσίου. Στερητική αναδοχή χρέους από πλευράς Δημοσίου το οποίο υπεισήλθε στην θέση του υπόχρεου προς πληρωμή του χρέους. PSI. Ανταλλαγή επιλέξιμων τίτλων. Απαράδεκτη η αγωγή προμηθευτή για την μη προσήκουσα εξόφληση λόγω της αντικαταστάσεως των ομολόγων με νέα μειωμένης αξίας κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Νοσοκομείου και όχι κατά του υπόχρεου Δημοσίου.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός αποφάσεως 411/2015
1660/2013


ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Τακτική Διαδικασία)

       Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Πηγή Τονιόλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών-Εισηγήτρια, Αφροδίτη Κούτσουλα, Πρωτοδίκη, Αθανασία Κατσαργύρη, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Βασιλική Αναγνωστοπούλου.


       Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28-3-2014 για να δικάσει την υπόθεση:


       ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείαςμε την επωνυμία "...", και δ.τ. ".... Α.Ε.", που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής επί των οδών ... και ...., νομίμως εκπροσώπουμένης, που παραστάθηκε δια τους πληρεξούσιους δικηγόρους της, Παναγιώτας Κιούση και Χρήστου Φίλια.


       ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Αυτοτελούς και ενιαίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν. Δυτικής Αττικής "Η Αγία Βαρβάρα" (πρώην Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"), όπως συνεστήθη κατ'εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012, δυνάμει της Υ4α/οικ.123791 (ΦΕΚ 3486/Β/2012), που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, επί της οδού Δ. Μαντούβαλου, αρ. 3, νομίμως εκπροσωπουμένου, το οποίο παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννας Τρυφωνίδου.


      Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 19-2-2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1660/25-2-2013, προσδιορίστηκε προς συζήτηση για την παραπάνω αναγραφόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε και συζητήθηκε.


    Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων παραστάθηκαν όπως ανωτέρω σημειώνεται και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προκατατεθείσες έγγραφες προτάσεις τους.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


    Κατά το άρθρο 871 ΑΚ με τη σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μια φιλονικία τους ή μία αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση. Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι προϋπόθεση του συμβιβασμού είναι, πλην άλλων, και η συμφωνία των ενδιαφερομένων για τον τερματισμό της μεταξύ τους φιλονικίας ή αβεβαιότητας ως προς κάποια έννομη σχέση με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Έριδα κατά την έννοια του νόμου υπάρχει όταν ο ένας ή και οι δύο συμβαλλόμενοι αμφισβητούν την ύπαρξη απαίτησης του άλλου, έστω και αν η βασιμότητα αυτής είναι βέβαιη, η δε αμφισβήτηση μπορεί να οφείλεται και σε απλή κακοβουλία. Αμοιβαίες υποχωρήσεις αποτελούν κάθε είδους αμοιβαίες θυσίες, όπως όταν συμφωνείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει το χρέος του τμηματικά, με δόσεις, σε μεταγενέστερο χρόνο. Αν δεν υπάρχει φιλονικία ή αβεβαιότητα ή η υπάρχουσα λύεται με υποχώρηση μόνο του ενός εκ των μερών, τότε δεν πρόκειται για συμβιβασμό, αλλά για άλλου είδους σύμβαση, όπως είναι η αναγνώριση απαιτήσεως, άφεση χρέους, παραίτηση, δωρεά κλπ. (βλ. ΑΠ 1663/2013, ΑΠ 1306/2010, ΑΠ 42/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ). ΚατΛ άρθρο 436 ΑΚ, η ενοχή αποσβήνεται, αν με σύμβαση αντικατασταθεί, με το σκοπό κατάργησης, με νέα ενοχή (ανανέωση), η οποία περιλαμβάνει, είτε τα ίδια πρόσωπα, είτε άλλο οφειλέτη, είτε άλλο δανειστή. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 438 του ίδιου Κώδικα προκύπτει, ότι για να επέλθει με ανανέωση η απόσβεση υφισταμένης ενοχής απαιτείται, αφενός μεν η δημιουργία νέας ενοχής, αφετέρου δε σκοπός ανανεώσεως των συμβαλλομένων, ο οποίος πρέπει να συνάγεται σαφώς, έστω και σιωπηρώς (Ολ. ΑΠ 391/1980 δημ. ΝΟΜΟΣ). Κατά δε το άρθρο 437 παρ. 1 ΑΚ, αν η παλαιά ενοχή είναι άκυρη και η ανανέωση η είναι άκυρη, εκτός αν προκύπτει απΛ αυτήν, ότι περιέχει επικύρωση της άκυρης ενοχής. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, από τη θέση σε ισχύ της νέας ενοχής αυτομάτως επέρχεται απόσβεση της παλιάς ενοχής και δεν μπορεί να προβληθούν ενστάσεις από την παλιά ενοχική σχέση (ΑΠ 1375/2011, ΑΠ 1388/2011 δημ. ΝΟΜΟΣ) . Κατ άρθρο 471 ΑΚ με σύμβαση που συνάπτει με το δανειστή μπορεί κάποιος να αναδεχθεί ξένο χρέος, έτσι ώστε να υπεισέλθει αυτός στη θέση του οφειλέτη και ο τελευταίος να απαλλαγεί. Τέτοια στερητική αναδοχή επέρχεται και με διάταξη νόμου, τούτο όμως πρέπει να ορίζεται ειδικά στη διάταξη αυτή. Το υφιστάμενο χρέος μπορεί να αναληφθεί, είτε ολόκληρο, είτε κατά τμήμα μόνο. Σε αμφίβολες δε περιπτώσεις πρέπει να γίνει δεκτό, αν δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη συμφωνία των μερών ή τη διάταξη του νόμου, με την οποία επήλθε η αναδοχή, ότι το χρέος μεταβιβάζεται στο νέο οφειλέτη, σε όποια έκταση βρίσκεται κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης ή δημοσίευσης του νόμου. Περαιτέρω, με το άρθρο 27 παρ. 1-9 του Ν. 3867/2010 για « Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών», που δημοσιεύθηκε και άρχισε να ισχύει από 3-8-2010, ορίζεται ότι: 1. Οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, του ΠΓΝ Παπαγεωργίου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου Αθηνών, του Αρεταιειου Νοσοκομείου Αθηνών και του ΟΚΑΝΑ, που έχουν προκύψει από την προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και ορθοπεδικού υλικού, και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τιμολόγια και δελτία αποστολής από 1.1.2007 έως και 31.12.2009, δύναται να εξοφληθούν άμεσα με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης, έκδοσης και θεώρησης των σχετικών τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις, ως ακολούθως: α) Οφειλές των ετών 2007, 2008 και 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 200.000 ευρώ ανά προμηθευτή, εξοφλούνται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, β) Λοιπές οφειλές του έτους 2007 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 1.100.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, γ) Λοιπές οφειλές του έτους 2008 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.200.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου διετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του τρέχοντος έτους, δ) Λοιπές οφειλές του έτους 2009 και μέχρι συνολικού ποσού τιμολογίων 2.040.000.000 ευρώ, εξοφλούνται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τριετούς διάρκειας και μηδενικού επιτοκίου, που θα εκδοθούν εντός του έτους 2010. Τα ανωτέρω όρια μειώνονται με τα ποσά των βεβαιωμένων υπέρ του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλών, καθώς και με τα ποσά των κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεων. 2. Ο τρόπος εξόφλησης των ανωτέρω οφειλών εφαρμόζεται εφόσον οι προμηθευτές υποβάλλουν μέσα σε . αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος: α) Αίτηση προς την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία των φορέων της προηγούμενης παραγράφου για την εξόφληση των απαιτήσεων τους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω. Η αίτηση περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου της, όλες τις απαιτήσεις του προμηθευτή έναντι του φορέα στον οποίο υποβάλλει την αίτηση για καθένα από τα έτη που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, γ" και δ" της προηγούμενης παραγράφου, β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1558/1986 (ΦΕΚ 75 Α) με την οποία ο αιτών προμηθευτής παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση η οποία πηγάζει από την ίδια αιτία συμπεριλαμβανομένης και της αξίωσης για την καταβολή οποιουδήποτε είδους τόκων, για τα ως άνω έτη και μέχρι την εξόφληση κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. 3. Το ακριβές ύψος των οφειλών προς κάθε προμηθευτή, που εξοφλείται με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, καθορίζεται με βάση τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή άλλων κατά περίπτωση τίτλων πληρωμής θεωρημένων από τα αρμόδια όργανα και αφορούν το πληρωτέο στον δικαιούχο ποσό. 4. Η εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές πραγματοποιείται με τη σύνταξη από τους φορείς της παραγράφου 1, καταστάσεων ανά δικαιούχο και έτος έκδοσης των τιμολογίων και δελτίων αποστολής, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι ρυθμιζόμενες απαιτήσεις, με βάση τις οποίες διενεργείται και η παράδοση των ομολόγων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από τους δικαιούχους κατά την παραλαβή των ομολόγων και επέχουν θέση εξοφλητικής απόδειξης των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ή των τυχόν άλλων τίτλων πληρωμής. 5. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τύπος, η διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και την έκδοση και διάθεση των ομολόγων των περιπτώσεων α’ β’ γ’ και δ’ της παραγράφου 1, καθώς και ο φορέας απόδοσης, η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε σχετικό θέμα για την απόδοση των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, των Ασφαλιστικών Φορέων και τρίτων και την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με την οποία δύναται να ανατίθεται σε τράπεζες το έργο της συγκέντρωσης και εξόφλησης των, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, οφειλών με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. 6. Η αξία των ομολόγων που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, αποτελεί έσοδο των φορέων της παραγράφου 1 και εγγράφεται ως ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους έκδοσης των ομολόγων χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του προϋπολογισμού του φορέα. 7. Το κόστος της προεξόφλησης των ανωτέρω ομολόγων εντάσσεται στα φορολογικώς εκπιπτόμενα έξοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των προμηθευτών, κατά τη διαχειριστική περίοδο προεξόφλησης τους. 8. Οι απαιτήσεις των φορέων της παραγράφου 1 έναντι του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του ΟΠΑΔ, του ΟΓΑ και του Οίκου Ναύτη οι οποίες έχουν προκύψει από υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων τους μέχρι 31.12.2009, εκχωρούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προς το Δημόσιο. Το ύψος των εν λόγω οφειλών και η διαδικασία της εκχώρησης προσδιορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 9. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ψυχιατρικών και των πανεπιστημιακών κλινικών, των Νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγινίτειο», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης και των νοσοκομείων και των υγειονομικών μονάδων ΙΚΑ, οι οποίες προμήθειες διενεργήθηκαν μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή, δυνάμει απευθείας αναθέσεων λόγω επειγουσών αναγκών ή παρατάσεων των συμβάσεων μεταξύ των ανωτέρω φορέων και των προμηθευτών, καθώς και δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256 Α), μέχρι την κατάργηση της από το άρθρο 37 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α)». Κατά την αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που συνάγεται από το πνεύμα και το σκοπό του νόμου αυτού, που είναι κατά την εισηγητική του έκθεση η αποτροπή του κινδύνου άμεσης διακοπής του εφοδιασμού των νοσοκομείων με φαρμακευτικό-υγειονομικό υλικό και διατάραξης της ομαλής λειτουργία τους, λόγω της καθυστέρησης στην εξόφληση των προμηθευτών, τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές φαρμακευτικού - υγειονομικού υλικού από την πώληση των σχετικών υλικών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 31-12-2009 Δημόσιο που τα αναδέχθηκε, τους με έκδοση ομολόγων. Επομένως, με στερητική αναδοχή μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο τα χρέη των ετών 2007-2009 από την προμήθεια στα νοσοκομεία φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού. Διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή, υπό την έννοια ότι δεν πρόκειται για στερητική αναδοχή χρέους, αλλά για ανανέωση της ενοχής κατά το άρθρο 436 ΑΚ, δεν εναρμονίζεται με τις επιταγές της παραπάνω διάταξης, αφού σκοπός αυτής δεν είναι η κατάργηση της ενοχής από την πώληση του φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού, ώστε να αποσβεστεί αυτή με νέα ενοχή, ήτοι την έκδοση ομολόγων, αλλά η ρύθμιση των οφειλών των νοσοκομείων από την πώληση των ανωτέρω υλικών, με την εκκαθάριση των απαιτήσεων των προμηθευτών και την πρόβλεψη του τρόπου εξόφλησης αυτών είτε με εντάλματα πληρωμής είτε με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις συνάγεται ότι η υπαγωγή στην ρύθμιση αυτή έχει προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα, ήτοι εξαρτάται από την ελεύθερη βούληση του συμβληθέντος με το νοσοκομείο προμηθευτή, ο οποίος, επιλέγοντας την υπαγωγή της απαιτήσεως του κατά του νοσοκομείου στην προβλεπόμενη από το άρθρο 27 του ν. 3867/2010 διαδικασία, προκείμενου να εξοφληθεί χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή και διαδικασίες, αποδέχεται τις ανωτέρω προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό συνέπειες, έστω και αν αυτές είναι σε ένα βαθμό επαχθείς γι αυτόν (βλ. ΔΕφΠειρ. 457/2014 δημ. ΝΟΜΟΣ). Συνεπώς, η υπαγωγή των προμηθευτών στην ανωτέρω ρύθμιση δεν αποτελεί συμβιβασμό, αφού ο συμβιβασμός προϋποθέτει την ύπαρξη έριδας ή αβεβαιότητας γύρω από κάποια έννομη σχέση και τη διάλυση της με αμοιβαίες υποχωρήσεις των συμβαλλομένων.


    Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία εκθέτει ότι δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεως που καταρτίστηκαν κατόπιν τηλεφωνικών ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) παραγγελιών από τα αρμόδια όργανα του ΝΤΤΛΛ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Νικαίας "ΑΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ", το οποίο από 1-1-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4052/2012 και την Υ4α/οικ.123791 (ΦΕΚ 3486/Β/2012) αποτελεί μαζί με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Ή Αγία Βαρβάρα", το ενιαίο εναγόμενο ΝΠΔΔ, η ενάγουσα πώλησε και παρέδωσε σε αυτό τα περιγραφόμενα λεπτομερώς στην αγωγή ως προς την ποσότητα, ποιότητα και τιμή μονάδος είδη ιατροφαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς του, συνολικής αξίας για το έτος 2008, 293.543,21 ευρώ και για το έτος 2009, 265.754,31 ευρώ, ήτοι συνολικά 559.297,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα οποία και εκδόθηκαν τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια πωλήσεως, που ακολουθούσαν τις εντολές του εν λόγω νοσοκομείου. Οτι παρά το γεγονός ότι η ενάγουσα εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, ήτοι αυτή παρέδωσε και το εν λόγω νοσοκομείο παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην αγωγή είδη, το δε αναγραφόμενο κάθε φορά τίμημα, ελλείψει ειδικότερης συμφωνίας ως προς τον χρόνο αποπληρωμής, καθίστατο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μετά την πάροδο (60) ημερών από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, εν τούτοις το εν λόγω νοσοκομείο, εντός της ως άνω προθεσμίας δεν κατέβαλε το αντίστοιχο κάθε φορά τίμημα που αναγραφόταν στα επίδικα τιμολόγια για τα πωληθέντα και παραδοθέντα είδη. Ότι, η ενάγουσα, εξαιτίας της καθυστερήσεως εκ μέρους του εν λόγω νομικού προσώπου στην αποπληρωμή του τιμήματος των πιο πάνω πωλήσεων, αναγκάστηκε να υπαγάγει νομότυπα τις απαιτήσεις της στη ρύθμιση του άρθρου 27 Ν. 3867/2010, οι οποίες για την περίοδο από 8-1-2008 έως 31-12-2009 ανέρχονταν, κατόπιν ενδιάμεσων καταβολών, στο συνολικό ποσό των 553.999,79 ευρώ για κεφάλαιο και ποσό 121.073,38 ευρώ για δεδουλευμένους τόκους. Ότι μετά την πιστοποίηση των προς αυτήν οφειλομένων ποσών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ανωτέρω νοσοκομείου και την παρακράτηση φόρου και λοιπών κρατήσεων, η οφειλή διαμορφώθηκε για το έτος 2008 σε ποσό 272.588,70 ευρώ και για το έτος 2009 σε ποσό 247.840,41 ευρώ, ήτοι συνολικά σε ποσό 520.429,11 ευρώ, προς εξόφληση]της οποίας εκδόθηκαν στις 31-12-2010 τα υπ αριθμ. ISIN GR … και GR …. (αποϋλοποιημένα) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού (272.588,70 + 247.840,41) 520.429,11 ευρώ, τα οποία διένειμε η Εθνική Τράπεζα προς αυτήν (ενάγουσα), οπότε στις 31-12-2010 της εδόθησαν οι αναφερόμενοι στην αγωγή κωδικοί, οι οποίοι αντιστοιχούσαν στα ανωτέρω ομόλογα. Ότι, ενώ η ενάγουσα ανέμενε την εξόφληση των ανωτέρω ομολόγων στην ονομαστική τους αξία, στις 23-2-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4050/2012, με τον οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το "κούρεμα" των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή αγγλιστί PSI, με συνέπεια από τις 12-3-2012 να ακυρωθούν αυτοδικαίως τα ανωτέρω ομόλογα, τα οποία αντηλλάγησαν, άνευ της συναινέσεως της, με τα αναφερόμενα στην αγωγή νέα ομόλογα. Ότι με αυτό τον τρόπο η συνολική της απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκδότη των αρχικών ομολόγων που έλαβε στα πλαίσια της ρύθμισης της οφειλής του εν λόγω νοσοκομείου, υπέστη δραστική απομείωση, δεδομένου ότι η ονομαστική αξία των ανωτέρω ομολόγων απομειώθηκε κατά ποσοστό 53,5% και συγκεκριμένα η ονομαστική αξία του ISIN GR …, συνολικής αξίας 272.588,70 ευρώ, απομειώθηκε στο ποσό των 126.753,75 ευρώ (ήτοι μείωση 53,5% και ποσό 145.834,95 €), ενώ η ονομαστική αξία του ISIN GR … συνολικής αξίας 247.840,41 ευρώ, απομειώθηκε στο ποσό των 115.245,79 ευρώ (ήτοι μείωση 53,5% και ποσό 132.594,62 €). Με βάση το ανωτέρω ιστορικό, η ενάγουσα επικαλούμενη: α) ότι με την υπαγωγή της στο άρθρο 27 του Ν. 3867/2010 κατήρτησε με το ως άνω νοσοκομείο σύμβαση συμβιβασμού και ρύθμισης των χρεών του τελευταίου, ενώ ως προς τους δεδουλευμένους τόκους των ως άνω απαιτήσεων της, ποσού 121.073,38 ευρώ, σύμβαση άφεσης χρέους, β) ότι με την έκδοση των ανωτέρω ομολόγων στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 27 Ν. 3867/2010 καταρτίστηκε με το ως άνω νοσοκομείο και με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση ανανέωσης κατ' άρθρο 436 ΑΚ, υπό την έννοια ότι μετεβλήθη το πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς νέος οφειλέτης για την απαίτηση καταβολής κεφαλαίου κατά του εναγομένου συμφωνήθηκε να είναι το Ελληνικό Δημόσιο, ως εκδότης των ειδικών ομολογιακών δανείων και επίδικων τίτλων, δημιουργήθηκε μία νέα ενοχική σχέση δανείου κατ' άρθρο 806 ΑΚ μεταξύ αυτής (ενάγουσας) και του εκδότου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα αποσβέστηκε (καταργήθηκε) η απαίτηση της κατά του πρώην οφειλέτη - εναγομένου για την καταβολή του τιμήματος από την πώληση κατ' άρθρο 513 ΑΚ, γ) ότι οι ανωτέρω συμβάσεις είχαν συμφωνηθεί υπό την αυτονόητη διαλυτική αίρεση κατ' άρθρο 202 ΑΚ της μη πλήρους εξόφλησης του κεφαλαίου των απαιτήσεων της δια της αποπληρωμής των ομολόγων σε ποσοστό λιγότερο από το 100% της ονομαστικής τους αξίας (προφανώς όχι υπό την έννοια της πλήρους ανατροπής και παύσης ενέργειας της ρύθμισης εν συνόλω, αλλά μόνο αναλογικά με το ποσοστό κατά το οποίο δεν έλαβε χώρα η πληρωμή των ομολόγων, σχετικά με τη ρυθμιζόμενη απαίτηση για το κεφάλαιο), άλλως και επικουρικώς, ότι ενείχαν τον περαιτέρω (διαβαθμισμένο) σκοπό των μερών, που ρητώς μνημονεύεται στη σχετική Υπ. Απόφαση, της πλήρους εξόφλησης του κεφαλαίου των απαιτήσεων της δια της αποπληρωμής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, ζητεί δε, αφού με την απομείωση της ονομαστικής αξίας των (παλαιών) ομολόγων, δια της αντικαταστάσεως τους με νέα ομόλογα μειωμένης ονομαστικής αξίας κατά 53,5%, πληρώθηκε η ανωτέρω διαλυτική αίρεση, άλλως ματαιώθηκε η επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, να: Α)(κατά την κύρια βάση της αγωγής): 1) να αναγνωριστεί ότι αναβίωσε η αποσβεσθείσα κατ' άρθρο 454 ΑΚ, απαίτηση της κατά του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, στις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε το νυν εναγόμενο ΝΠΔΔ, για την καταβολή δεδουλευμένων τόκων ποσού 121.073,38 ευρώ και να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό αυτό, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 2) να αναγνωριστεί ότι αναβίωσαν κατά ποσοστό 53,5% επί του αρχικού κεφαλαίου και υφίστανται έκαστη εκ των αποσβεσθεισών κατ' άρθρο 436 ΑΚ απαιτήσεων της κατά του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, στις υποχρεώσεις του οποίου υπεισήλθε το νυν εναγόμενο ΝΠΔΔ, για καταβολή των τιμημάτων αγοραπωλησίας φαρμακευτικών προϊόντων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια, συνολικού ποσού (154.211,336 για το έτος 2008 + 142.178,556 για το έτος 2009) 296.389,88 ευρώ, 3) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό των 296.389,88  ευρώ, νομιμοτόκως από την ημερομηνία της δια της δόσεως των ομολόγων φερόμενης εξόφλησης αυτών, ήτοι από 31-12-2010 και μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Β) (κατά την επικουρική βάση της αγωγής): 1) να καταδικαστεί το εναγόμενο, το οποίο υπεισήλθε στα δικαιώματα του Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, κατ' άρθρο 904 επ. ΑΚ, σε δήλωση βουλήσεως περί ανασύστασης και αναγνώρισης της οφειλής του περί καταβολής δεδουλευμένων τόκων ποσού 121.073,38 ευρώ και να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ποσό αυτό, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, 2) να £ καταδικαστεί το εναγόμενο, το οποίο υπεισήλθε στα δικαιώματα του • *f Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας, κατ' άρθρο 904 επ. ΑΚ, σε δήλωση βουλήσεως περί ανασύστασης και αναγνώρισης των οφειλών του κατά ποσοστό 53,5% επί του αρχικού κεφαλαίου των οφειλών για καταβολή των τιμημάτων αγοραπωλησίας φαρμακευτικών προϊόντων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα αναφερόμενα στην αγωγή τιμολόγια, συνολικού ποσού (154.211,33€ για το έτος 2008 + 142.178,556 για το έτος 2009) 296.389,88 ευρώ, 3) να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το ποσό των 296.389,88 ευρώ, νομιμοτόκως από την ημερομηνία της δια της δόσεως των ομολόγων φερόμενης εξόφλησης αυτών, ήτοι από 31-12-2010 και μέχρι την εξόφληση, άλλως από την ημερομηνία δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης περί καταδίκης αυτού σε δήλωση βουλήσεως ανασύστασης της οφειλής, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τέλος, να καταδικαστεί το εναγόμενο στην πληρωμή της δικαστικής δαπάνης.


    Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή, για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (βλ. το προσκομιζόμενο υπ' αριθμόν Η 6381416/2-4-2014 διπλότυπο εισπράξεως της Α'Δ.Ο.Υ. Αθηνών, την υπ'αριθμ. 8596/2014 απόδειξη Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά και το υπ' αριθμ. 4829/2014 γραμμάτιο είσπραξης Ε.Τ.Α.Α./ΤΑΝ-ΤΕΑΔ), παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο, κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία (άρθρ. 7, 9 εδ. 1 έως 3, 10, 18 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 14 παρ. 2, 25 παρ. 2 ΚΠολΔ). Είναι ωστόσο απορριπτέα, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη της παρούσας αποφάσεως, ως απαράδεκτη ένεκα της ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως του εναγομένου (άρθρα 68, 73 και 216 παρ. 1 στοιχ. α' ΚΠολΔ). Τούτο, διότι, υπό τα εκτιθέμενα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά και τα αναφερόμενα στην παραπάνω νομική σκέψη, το επίδικο χρέος του εναγομένου ΝΠΔΔ προς την ενάγουσα από την προμήθεια φαρμακευτικού -υγειονομικού υλικού ανέλαβε να εξοφλήσει το Ελληνικό Δημόσιο με διάταξη νόμου, εφόσον η ενάγουσα επέλεγε την υπαγωγή της στη ρύθμιση του άρθρου 27 του Ν.3867/2010, όπως και έπραξε. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο υπεισήθε στη θέση του εναγομένου αρχικού οφειλέτη και το τελευταίο απηλλάγη. Έπρεπε επομένως η ενάγουσα να έχει στρέψει την ένδικη αγωγή της με το προεκτεθέν περιεχόμενο και αίτημα εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Κατ' ακολουθίαν των προηγηθέντων, η υπό κρίση αγωγή απορρίπτεται και τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους, καθόσον η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρο 179 ΚΠολΔ), όπως προβλέπεται ειδικότερα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.


ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων.


Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 12 Νοεμβρίου 2014


Η Πρόεδρος                              Η Γραμματέας

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά στις  9 Φεβρουαρίου 2015.


Η Πρόεδρος                                Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.