Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Επ.Αν.ΣτΕ (Ολομ.) 6/2015: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …», καθ’ όσον αφορούν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.


Αριθμός 6/2015

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2015, με την εξής σύνθεση : Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Ν. Μαρκουλάκης, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 5 Δεκεμβρίου 2014 αίτηση:

των: 1. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 2. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3. ... και 117. ..., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Δημήτριο Μέλισσα (Α.Μ. 17368),

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με τη Νίκη Μαριόλη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

Παρεμβαίνουν: Α) με το από 12 Δεκεμβρίου 2014 υπόμνημά της η ένωση σωματείων με την επωνυμία «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», ..., Β) με το από 15 Δεκεμβρίου 2014 υπόμνημά τους οι: 1. .... 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση: α) της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8.10.2014 (Β΄ 2665) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) της υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3/8.10.2014 (Β΄ 2665) απόφασης του ίδιου πιο πάνω Υπουργού και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Κ. Πισπιρίγκο.
Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. Α. 3919576, 3919578/2014 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται από : α) εβδομήντα έξι (76) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και β) τριάντα εννέα (39) μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄ 2665) και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …» (Β΄ 2665).
3. Επειδή, κατά των υπουργικών αποφάσεων, των οποίων ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, οι αιτούντες, οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των μελών του ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, έχουν ασκήσει την Ε. 3969/19.11.2014 αίτηση ακυρώσεως, η οποία λόγω μείζονος σπουδαιότητος εισήχθη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την από 1.12.2014 πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου (άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄ του π.δ. 18/1989, Α΄ 8) και πρόκειται να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 6ης Φεβρουαρίου 2015.
4. Επειδή, με υπομνήματα ζητούν την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως : α) η ένωση σωματείων «Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος», β) το δευτεροβάθμιο σωματείο «Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος» και γ) τριάντα έξι (36) εισαχθέντες σε Σχολές ή Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών περιφερειακών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013 - 2014, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για μεταφορά των θέσεων εισαγωγής τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Όλοι οι ανωτέρω έχουν ήδη ασκήσει και παρεμβάσεις, με τις οποίες ζητούν την απόρριψη της Ε. 3969/19.11.2014 αιτήσεως ακυρώσεως.
5. Επειδή, στο άρθρο 53 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118/15.5.2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 47 παρ. 8 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014) και 38 παρ. 2 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223/7.10.2014), ορίζονται τα εξής : «1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι : α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες : γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. …. , γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας … , γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα ή επιτυχόντες αδελφοί εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση …, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι. … Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις α΄, β΄, από την περίπτωση γ.β.) οι επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) και γ.δ.) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή, εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Οι επιτυχόντες ορφανοί και από τους δύο γονείς που ανήκουν στην περίπτωση γ.β.) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή, εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους. Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις γ.α.) και γ.ε.) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους … 2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. 3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής. 4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5 … 6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013 - 2014 και εντεύθεν. 7 …». Κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 4 του ν. 4264/2014 εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών», της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως. Στο άρθρο 2 παρ. 1 της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και, περαιτέρω, στο άρθρο 3 αυτής προβλέπονται τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνυποβληθούν με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Τέλος, στο άρθρο 4 παρ. 1 - 3 της ίδιας υπουργικής αποφάσεως ορίζονται τα εξής : «1. Οι πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις Σχολές ή Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις / Προγράμματα Σπουδών υποδοχής, ανά κατηγορία. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες. 2. Με απόφαση του Προέδρου / Προϊσταμένου του Τμήματος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. 3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος του Α.Ε.Ι. … και οι Γραμματείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή των δικαιούχων, ζητούν από αυτούς να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου, όπου περιλαμβάνεται και βεβαίωση διαγραφής τους».
6. Επειδή, εξ άλλου, στο άρθρο 47 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014) ορίσθηκαν τα εξής : «1. Επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 53 του N. 4264/2014, όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013- 2014 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρεται ότι έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον, κατά το έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή. 2. Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα. 3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα (1) αντίστοιχο τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω : α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του κατά το έτος 2013 κατά αύξουσα κατανομή και β) σε περίπτωση ίδιου ποσού εισοδήματος, τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 5 … 6. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων…». Κατ’ επίκληση της ως άνω εξουσιοδοτικής διατάξεως εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014…», της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως. Στο άρθρο 3 παρ. 1 της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Στο δε άρθρο 4 προβλέπεται : α) ο έλεγχος των αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή του Υπουργείου, η οποία συντάσσει «ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής κατά Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ή Πρόγραμμα Σπουδών», β) η κύρωση του εν λόγω πίνακα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που κοινοποιείται στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων υποδοχής, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς έλεγχο «βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα / Σχολή προέλευσης» και άλλα δικαιολογητικά, γ) ο χρόνος προσκομίσεως των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους, καθώς και ο χρόνος ελέγχου των δικαιολογητικών από όργανα των Σχολών και των Τμημάτων υποδοχής, δ) η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του και η κλήση του «να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης», δ) η διαβίβαση, από το Τμήμα προέλευσης στο Τμήμα υποδοχής, του φακέλου του ενδιαφερομένου, «όπου περιλαμβάνεται και η βεβαίωση διαγραφής του» και ε) η εγγραφή του ενδιαφερομένου στη Σχολή ή στο Τμήμα υποδοχής.
7. Επειδή, η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς έχει ασκηθεί η Ε. 3969/19.11.2014 αίτηση ακυρώσεως των αιτούντων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …». Τούτο, διότι οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις αφορούν την εγγραφή φοιτητών σε όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ, επομένως και στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ όπου υπηρετούν οι αιτούντες, οι οποίοι, ως μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω ακαδημαϊκών μονάδων. Εξ άλλου, οι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι προβάλλονται με την ως άνω Ε. 3969/19.11.2014 αίτηση, δεν κρίνονται προδήλως απαράδεκτοι ή προδήλως αβάσιμοι. Συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος απορρίψεως της κρινομένης αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 7 εδαφ. β΄ του π.δ. 18/1989 και είναι απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο και τους παρεμβαίνοντες.
8. Επειδή, αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως δεν χορηγείται, κατ’ αρχήν, εκτός αν ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ότι από την άμεση εκτέλεσή της θα προκύψει ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη βλάβη, ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, για την αποτροπή της οποίας έχει έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή εκτελέσεως της κανονιστικής πράξεως χορηγείται - υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αποκλείουν τη χορήγησή της - μόνον για να αποτραπεί η βλάβη, την οποία επικαλείται ο αιτών. Εν προκειμένω, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η άμεση εκτέλεση των υπουργικών αποφάσεων, των οποίων ζητούν την αναστολή εκτελέσεως, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ειδικότερα, προβάλλουν ότι, εάν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των υπουργικών αποφάσεων και αφορούν τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής στην εν λόγω Σχολή και Τμήμα, θα υποβαθμισθεί ουσιωδώς κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο παρέχεται στις δύο αυτές ακαδημαϊκές μονάδες, λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους. Αυτός ο λόγος προβάλλεται με έννομο συμφέρον από τους αιτούντες (βλ. τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη) και είναι εξεταστέος, διότι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ δύναται να δικαιολογήσει την αποδοχή αιτήσεως αναστολής στρεφομένης και κατά κανονιστικών πράξεων. Εξ άλλου, αβασίμως προβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι παρεμβαίνοντες ότι, εάν υπάρξει υπέρβαση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, αυτή θα προκληθεί ευθέως από τις διατάξεις των άρθρων 53 του ν. 4264/2014 (όπως ισχύει) και 47 του ν. 4274/2014, των οποίων την ισχύ δεν δύναται να αναστείλει η Επιτροπή Αναστολών. Τούτο, διότι η Επιτροπή Αναστολών δύναται να αναστείλει την πρόοδο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας διαγραφής φοιτητών από Σχολές και Τμήματα προελεύσεως και εγγραφής αυτών σε Σχολές και Τμήματα υποδοχής, η οποία ρυθμίσθηκε κανονιστικώς - με προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, του χρόνου υποβολής των αιτήσεων και ελέγχου των δικαιολογητικών - το πρώτον με τις αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …».
9. Επειδή, η εγγραφή μεγάλου αριθμού φοιτητών στις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ, καθ’ υπέρβαση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους, είναι δυνατόν να προκαλέσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δυσλειτουργία, η οποία δεν γίνεται ανεκτή από το άρθρο 16 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 986 - 8/2014 Ολομ.). Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός των εισακτέων, βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, στις αρχιτεκτονικές σχολές και τμήματα των ΑΕΙ καθορίσθηκε, δυνάμει της αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.253.1/85022/Β6/ 30.5.2014 (Β΄ 768), ως εξής : α) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ - εισακτέοι 150, β) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ - εισακτέοι 125, γ) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - εισακτέοι 125, δ) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - εισακτέοι 125, ε) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών - εισακτέοι 150, στ) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης - εισακτέοι 125. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου και την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, των οποίων ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, υπεβλήθησαν πολλές αιτήσεις μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Εάν οι αιτήσεις αυτές γίνουν δεκτές, οι εγγραφές στην εν λόγω Σχολή και Τμήμα θα υπερβούν σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των εισακτέων που καθορίσθηκε, κατά τα ως άνω, με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.253.1/85022/Β6/30.5.2014. Ειδικότερα, εάν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών», οι επί πλέον (των 150 και 125 αντιστοίχως) εγγραφές θα ανέλθουν εις μεν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ σε 92, εις δε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ σε 31. Εξ άλλου, εάν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161748/Β3/ 14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …», οι επί πλέον εγγραφές θα αυξηθούν έτι περαιτέρω και θα ανέλθουν εις μεν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ σε (93+14=) 106, εις δε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ σε (31+13=) 44. Η εν λόγω αύξηση εγγραφών είναι ικανή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών, να προκαλέσει δυσλειτουργία των εν λόγω ακαδημαϊκών μονάδων λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους και, κυρίως, υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ήτοι βλάβη του δημοσίου συμφέροντος που θα είναι ανεπανόρθωτη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως. Συνεπώς, είναι απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο και τους παρεμβαίνοντες.
10. Επειδή, οι παρεμβαίνοντες που έχουν υποβάλει αιτήσεις για μεταφορά θέσεων εισαγωγής προβάλλουν ότι επιβάλλεται η άμεση εγγραφή τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, διότι οικονομικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτησή τους στα ΑΕΙ προελεύσεως (μακράν της κατοικίας των ιδίων και των γονέων τους). Όμως, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών, προέχει του συμφέροντος των παρεμβαινόντων η αποτροπή της ανεπανόρθωτης, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, βλάβης της υποβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου των ακαδημαϊκών μονάδων, χάριν προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Εξ άλλου, εάν εκτελεσθούν οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις και ακολουθήσει η ακύρωσή τους, θα συντρέξει νόμιμος λόγος επανεγγραφής των παρεμβαινόντων στα ΑΕΙ προελεύσεως προς βλάβην των σπουδών τους. Υπό τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπ’ όψιν του προσδιορισμού λίαν συντόμου δικασίμου για την εκδίκαση της Ε. 3969/19.11.2014 αιτήσεως ακυρώσεως, η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄ 2665) και Φ.1/161748/Β3/14/ 8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …» (Β΄ 2665), καθ’ όσον αφορούν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως.

Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄ 2665) και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …» (Β΄ 2665), καθ’ όσον αφορούν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Ε. 3969/19.11.2014 αιτήσεως ακυρώσεως.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει, συμμέτρως στο Ελληνικό Δημόσιο και στους παρεμβαίνοντες, το ποσόν των επτακοσίων (700) ευρώ ως δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

Επ.Αν.ΣτΕ (Ολομ.) 6/2015: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …», καθ’ όσον αφορούν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.


Αριθμός 6/2015

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2015, με την εξής σύνθεση : Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Ν. Μαρκουλάκης, Κ. Πισπιρίγκος, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 5 Δεκεμβρίου 2014 αίτηση:

των: 1. Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 2. Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3. ... και 117. ..., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Δημήτριο Μέλισσα (Α.Μ. 17368),

κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με τη Νίκη Μαριόλη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

Παρεμβαίνουν: Α) με το από 12 Δεκεμβρίου 2014 υπόμνημά της η ένωση σωματείων με την επωνυμία «ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», ..., Β) με το από 15 Δεκεμβρίου 2014 υπόμνημά τους οι: 1. .... 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση: α) της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8.10.2014 (Β΄ 2665) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) της υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3/8.10.2014 (Β΄ 2665) απόφασης του ίδιου πιο πάνω Υπουργού και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Κ. Πισπιρίγκο.
Κατόπιν η Επιτροπή άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως κατεβλήθη το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. Α. 3919576, 3919578/2014 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).
2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία ασκείται από : α) εβδομήντα έξι (76) μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και β) τριάντα εννέα (39) μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ζητείται η αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄ 2665) και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …» (Β΄ 2665).
3. Επειδή, κατά των υπουργικών αποφάσεων, των οποίων ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, οι αιτούντες, οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των μελών του ΔΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, έχουν ασκήσει την Ε. 3969/19.11.2014 αίτηση ακυρώσεως, η οποία λόγω μείζονος σπουδαιότητος εισήχθη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την από 1.12.2014 πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου (άρθρο 14 παρ. 2 περ. α΄ του π.δ. 18/1989, Α΄ 8) και πρόκειται να εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 6ης Φεβρουαρίου 2015.
4. Επειδή, με υπομνήματα ζητούν την απόρριψη της κρινομένης αιτήσεως : α) η ένωση σωματείων «Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος», β) το δευτεροβάθμιο σωματείο «Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος» και γ) τριάντα έξι (36) εισαχθέντες σε Σχολές ή Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών περιφερειακών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013 - 2014, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για μεταφορά των θέσεων εισαγωγής τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Όλοι οι ανωτέρω έχουν ήδη ασκήσει και παρεμβάσεις, με τις οποίες ζητούν την απόρριψη της Ε. 3969/19.11.2014 αιτήσεως ακυρώσεως.
5. Επειδή, στο άρθρο 53 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118/15.5.2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 47 παρ. 8 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014) και 38 παρ. 2 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223/7.10.2014), ορίζονται τα εξής : «1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι : α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες : γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. …. , γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% και αποδεικνύονται με πιστοποιητικά αναπηρίας … , γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα ή επιτυχόντες αδελφοί εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος ή έστω το ένα τέκνο εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με διάκριση …, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι. … Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις α΄, β΄, από την περίπτωση γ.β.) οι επιτυχόντες ορφανοί από τον έναν γονέα ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) και γ.δ.) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή, εάν αυτό δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Οι επιτυχόντες ορφανοί και από τους δύο γονείς που ανήκουν στην περίπτωση γ.β.) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη μόνιμης κατοικίας τους ή, εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία τους. Οι επιτυχόντες που ανήκουν στις περιπτώσεις γ.α.) και γ.ε.) της παραγράφου 1 δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδελφού ή αδελφής τους … 2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. 3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής. 4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5 … 6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013 - 2014 και εντεύθεν. 7 …». Κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρου 53 παρ. 4 του ν. 4264/2014 εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών», της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως. Στο άρθρο 2 παρ. 1 της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» και, περαιτέρω, στο άρθρο 3 αυτής προβλέπονται τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνυποβληθούν με τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Τέλος, στο άρθρο 4 παρ. 1 - 3 της ίδιας υπουργικής αποφάσεως ορίζονται τα εξής : «1. Οι πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις Σχολές ή Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις / Προγράμματα Σπουδών υποδοχής, ανά κατηγορία. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες. 2. Με απόφαση του Προέδρου / Προϊσταμένου του Τμήματος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. 3. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος του Α.Ε.Ι. … και οι Γραμματείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή των δικαιούχων, ζητούν από αυτούς να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου, όπου περιλαμβάνεται και βεβαίωση διαγραφής τους».
6. Επειδή, εξ άλλου, στο άρθρο 47 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014) ορίσθηκαν τα εξής : «1. Επιπλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 53 του N. 4264/2014, όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013- 2014 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρεται ότι έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα, εφόσον, κατά το έτος 2013, το ετήσιο εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του δεν ξεπερνά το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ κατά κεφαλή. 2. Η μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιτρέπεται μόνο σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ σε ΤΕΙ. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή ή τμήμα. 3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα (1) αντίστοιχο τμήμα ή Σχολή Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 4. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα παρακάτω : α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του κατά το έτος 2013 κατά αύξουσα κατανομή και β) σε περίπτωση ίδιου ποσού εισοδήματος, τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 5 … 6. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων…». Κατ’ επίκληση της ως άνω εξουσιοδοτικής διατάξεως εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014…», της οποίας ζητείται η αναστολή εκτελέσεως. Στο άρθρο 3 παρ. 1 της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». Στο δε άρθρο 4 προβλέπεται : α) ο έλεγχος των αιτήσεων από πενταμελή επιτροπή του Υπουργείου, η οποία συντάσσει «ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής κατά Σχολή ή Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ή Πρόγραμμα Σπουδών», β) η κύρωση του εν λόγω πίνακα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που κοινοποιείται στις γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων υποδοχής, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς έλεγχο «βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα / Σχολή προέλευσης» και άλλα δικαιολογητικά, γ) ο χρόνος προσκομίσεως των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους, καθώς και ο χρόνος ελέγχου των δικαιολογητικών από όργανα των Σχολών και των Τμημάτων υποδοχής, δ) η ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του και η κλήση του «να δηλώσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του για διαγραφή από το Τμήμα προέλευσης», δ) η διαβίβαση, από το Τμήμα προέλευσης στο Τμήμα υποδοχής, του φακέλου του ενδιαφερομένου, «όπου περιλαμβάνεται και η βεβαίωση διαγραφής του» και ε) η εγγραφή του ενδιαφερομένου στη Σχολή ή στο Τμήμα υποδοχής.
7. Επειδή, η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς έχει ασκηθεί η Ε. 3969/19.11.2014 αίτηση ακυρώσεως των αιτούντων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …». Τούτο, διότι οι εν λόγω υπουργικές αποφάσεις αφορούν την εγγραφή φοιτητών σε όλες τις Σχολές και Τμήματα των ΑΕΙ, επομένως και στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ όπου υπηρετούν οι αιτούντες, οι οποίοι, ως μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, έχουν εύλογο ενδιαφέρον για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω ακαδημαϊκών μονάδων. Εξ άλλου, οι λόγοι ακυρώσεως, οι οποίοι προβάλλονται με την ως άνω Ε. 3969/19.11.2014 αίτηση, δεν κρίνονται προδήλως απαράδεκτοι ή προδήλως αβάσιμοι. Συνεπώς, δεν συντρέχει λόγος απορρίψεως της κρινομένης αιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 7 εδαφ. β΄ του π.δ. 18/1989 και είναι απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο και τους παρεμβαίνοντες.
8. Επειδή, αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως δεν χορηγείται, κατ’ αρχήν, εκτός αν ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει ότι από την άμεση εκτέλεσή της θα προκύψει ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη βλάβη, ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, για την αποτροπή της οποίας έχει έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή εκτελέσεως της κανονιστικής πράξεως χορηγείται - υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αποκλείουν τη χορήγησή της - μόνον για να αποτραπεί η βλάβη, την οποία επικαλείται ο αιτών. Εν προκειμένω, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η άμεση εκτέλεση των υπουργικών αποφάσεων, των οποίων ζητούν την αναστολή εκτελέσεως, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη λειτουργία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Ειδικότερα, προβάλλουν ότι, εάν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες υπεβλήθησαν βάσει των υπουργικών αποφάσεων και αφορούν τη μεταφορά θέσεων εισαγωγής στην εν λόγω Σχολή και Τμήμα, θα υποβαθμισθεί ουσιωδώς κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος το εκπαιδευτικό έργο, το οποίο παρέχεται στις δύο αυτές ακαδημαϊκές μονάδες, λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους. Αυτός ο λόγος προβάλλεται με έννομο συμφέρον από τους αιτούντες (βλ. τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη) και είναι εξεταστέος, διότι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων των ΑΕΙ δύναται να δικαιολογήσει την αποδοχή αιτήσεως αναστολής στρεφομένης και κατά κανονιστικών πράξεων. Εξ άλλου, αβασίμως προβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι παρεμβαίνοντες ότι, εάν υπάρξει υπέρβαση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, αυτή θα προκληθεί ευθέως από τις διατάξεις των άρθρων 53 του ν. 4264/2014 (όπως ισχύει) και 47 του ν. 4274/2014, των οποίων την ισχύ δεν δύναται να αναστείλει η Επιτροπή Αναστολών. Τούτο, διότι η Επιτροπή Αναστολών δύναται να αναστείλει την πρόοδο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας διαγραφής φοιτητών από Σχολές και Τμήματα προελεύσεως και εγγραφής αυτών σε Σχολές και Τμήματα υποδοχής, η οποία ρυθμίσθηκε κανονιστικώς - με προσδιορισμό, μεταξύ άλλων, του χρόνου υποβολής των αιτήσεων και ελέγχου των δικαιολογητικών - το πρώτον με τις αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …».
9. Επειδή, η εγγραφή μεγάλου αριθμού φοιτητών στις ακαδημαϊκές μονάδες των ΑΕΙ, καθ’ υπέρβαση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους, είναι δυνατόν να προκαλέσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δυσλειτουργία, η οποία δεν γίνεται ανεκτή από το άρθρο 16 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 986 - 8/2014 Ολομ.). Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός των εισακτέων, βάσει των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου, στις αρχιτεκτονικές σχολές και τμήματα των ΑΕΙ καθορίσθηκε, δυνάμει της αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.253.1/85022/Β6/ 30.5.2014 (Β΄ 768), ως εξής : α) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ - εισακτέοι 150, β) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ - εισακτέοι 125, γ) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - εισακτέοι 125, δ) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - εισακτέοι 125, ε) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών - εισακτέοι 150, στ) Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης - εισακτέοι 125. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, μετά την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου και την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, των οποίων ζητείται η αναστολή εκτελέσεως, υπεβλήθησαν πολλές αιτήσεις μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Εάν οι αιτήσεις αυτές γίνουν δεκτές, οι εγγραφές στην εν λόγω Σχολή και Τμήμα θα υπερβούν σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό των εισακτέων που καθορίσθηκε, κατά τα ως άνω, με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.253.1/85022/Β6/30.5.2014. Ειδικότερα, εάν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών», οι επί πλέον (των 150 και 125 αντιστοίχως) εγγραφές θα ανέλθουν εις μεν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ σε 92, εις δε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ σε 31. Εξ άλλου, εάν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161748/Β3/ 14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …», οι επί πλέον εγγραφές θα αυξηθούν έτι περαιτέρω και θα ανέλθουν εις μεν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ σε (93+14=) 106, εις δε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ σε (31+13=) 44. Η εν λόγω αύξηση εγγραφών είναι ικανή, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών, να προκαλέσει δυσλειτουργία των εν λόγω ακαδημαϊκών μονάδων λόγω υπερβάσεως των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων τους και, κυρίως, υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ήτοι βλάβη του δημοσίου συμφέροντος που θα είναι ανεπανόρθωτη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως. Συνεπώς, είναι απορριπτέα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο και τους παρεμβαίνοντες.
10. Επειδή, οι παρεμβαίνοντες που έχουν υποβάλει αιτήσεις για μεταφορά θέσεων εισαγωγής προβάλλουν ότι επιβάλλεται η άμεση εγγραφή τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, διότι οικονομικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτησή τους στα ΑΕΙ προελεύσεως (μακράν της κατοικίας των ιδίων και των γονέων τους). Όμως, κατά την κρίση της Επιτροπής Αναστολών, προέχει του συμφέροντος των παρεμβαινόντων η αποτροπή της ανεπανόρθωτης, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη, βλάβης της υποβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου των ακαδημαϊκών μονάδων, χάριν προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Εξ άλλου, εάν εκτελεσθούν οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις και ακολουθήσει η ακύρωσή τους, θα συντρέξει νόμιμος λόγος επανεγγραφής των παρεμβαινόντων στα ΑΕΙ προελεύσεως προς βλάβην των σπουδών τους. Υπό τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπ’ όψιν του προσδιορισμού λίαν συντόμου δικασίμου για την εκδίκαση της Ε. 3969/19.11.2014 αιτήσεως ακυρώσεως, η Επιτροπή Αναστολών κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ανασταλεί η εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄ 2665) και Φ.1/161748/Β3/14/ 8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …» (Β΄ 2665), καθ’ όσον αφορούν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως.

Διά ταύτα

Δέχεται την αίτηση.
Αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» (Β΄ 2665) και Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014 «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013 - 2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …» (Β΄ 2665), καθ’ όσον αφορούν τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της Ε. 3969/19.11.2014 αιτήσεως ακυρώσεως.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει, συμμέτρως στο Ελληνικό Δημόσιο και στους παρεμβαίνοντες, το ποσόν των επτακοσίων (700) ευρώ ως δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.