Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΚΥΑ 5921/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ & ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5921 (ΦΕΚ 92/Τ. Β΄/20-01-2015)

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 4224/2013 (Α' 288).


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις:
   α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 288),
   β) του Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 259/), όπως ισχύει,
   γ) του π.δ. 55/2014 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» (Α' 91),
   δ) της Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) (Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της 25-8-2014) της Τράπεζας της Ελλάδος «Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» (Β' 2289).

   2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε ότι:

Άρθρο 1
Σκοπός

   Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ δανειστών και οφειλετών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4224/2013 και της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Καταναλωτή

   Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή αρχίζει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του κεφαλαίου ΣΤ' του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

   1. Λόγω του διαμεσολαβητικού ρόλου της Αρχής, η υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο «Συνήγορο του Καταναλωτή» προϋποθέτει την έγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 για την προσφυγή στο Συνήγορο του Καταναλωτή αρχίζει, κατά περίπτωση, από:
   α) την επί αποδείξει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη από το δανειστή ότι κρίθηκε «μη συνεργάσιμος»,
   β) την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαγωγής στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) του κεφαλαίου ΣΤ του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 ή ολοκλήρωσης της Διαδικασίας αυτής.
   γ) την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης επί της ενστάσεως.

   2. Η διαμεσολάβηση του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» πραγματοποιείται, κατά τα λοιπά, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται στο Ν. 3297/2004 (Α' 259), όπως ισχύει, και στο π.δ. 55/2014 (Α'91).

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των Μερών

   Τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι δυνατή η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4224/2013.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

   Η ισχύς της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

ΚΥΑ 5921/2015: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ & ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5921 (ΦΕΚ 92/Τ. Β΄/20-01-2015)

Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 4224/2013 (Α' 288).


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:

   1. Τις διατάξεις:
   α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 288),
   β) του Ν. 3297/2004 «Συνήγορος του Καταναλωτή-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α' 259/), όπως ισχύει,
   γ) του π.δ. 55/2014 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» (Α' 91),
   δ) της Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) (Συνεδρίαση 116/Θέμα 1 της 25-8-2014) της Τράπεζας της Ελλάδος «Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013» (Β' 2289).

   2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε ότι:

Άρθρο 1
Σκοπός

   Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ δανειστών και οφειλετών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4224/2013 και της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος για τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητα Συνηγόρου του Καταναλωτή

   Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή αρχίζει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του κεφαλαίου ΣΤ' του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

   1. Λόγω του διαμεσολαβητικού ρόλου της Αρχής, η υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο «Συνήγορο του Καταναλωτή» προϋποθέτει την έγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004 για την προσφυγή στο Συνήγορο του Καταναλωτή αρχίζει, κατά περίπτωση, από:
   α) την επί αποδείξει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη από το δανειστή ότι κρίθηκε «μη συνεργάσιμος»,
   β) την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαγωγής στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων (Δ.Ε.Ε.) του κεφαλαίου ΣΤ του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 ή ολοκλήρωσης της Διαδικασίας αυτής.
   γ) την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης επί της ενστάσεως.

   2. Η διαμεσολάβηση του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» πραγματοποιείται, κατά τα λοιπά, με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται στο Ν. 3297/2004 (Α' 259), όπως ισχύει, και στο π.δ. 55/2014 (Α'91).

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των Μερών

   Τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι δυνατή η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4224/2013.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

   Η ισχύς της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.