Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΣτΕ 17/2015 (Ολομ.): ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.Αριθμός 17/2015


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ελ. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Α. Ντέμσιας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Κουσιουρής, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Α. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Σπ. Καρύδα, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Μ. Γκορτζολίδου και Σ. Βιτάλη καθώς και η Πάρεδρος Κ. Λαζαράκη μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 6 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση:

των: 1. …, …, 407. …,


κατά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος παρέστη με τη Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων: Α) 1. … και 238. …, B) 1. … και 4. … και Γ) 1. πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 14), 2. … και 11. …, ως εκ της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Σ. του πιο πάνω σωματείου.


Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 18 Δεκεμβρίου 2013 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.


Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/23.10.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) η ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 απόφαση του ίδιου πιο πάνω Υπουργού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.


Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Ε. Αντωνόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι


Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο


1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 3744841, 1325757/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, όλοι τους υπό διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί όλων των κλάδων (ΠΕ23/ΤΕ23/ΔΕ23) και υπηρετούντες στη Δημοτική Αστυνομία διαφόρων Δήμων της Χώρας, ζητούν την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 πράξεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (αναρτηθείσα στον ιστότοπο «Διαύγεια», Αριθμός Διαδικτυακής Κατάθεσης - ΑΔΑ-ΒΛ12Χ-Φ91), και β) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/23.10.2013 αποφάσεως του ίδιου ως άνω Υπουργού, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα “Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους”» (Β΄ 2757/29.10.2013). Η ακύρωση των πράξεων αυτών ζητείται κατά το μέρος τους εκείνο, με το οποίο προβλέπεται ότι, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κατά το στάδιο της κινητικότητος αξιολογήσεως του συνόλου των τεθέντων σε διαθεσιμότητα δημοτικών αστυνομικών, δικαιούνται είκοσι (20) επιπλέον μόρια όσοι προσελήφθησαν στη Δημοτική Αστυνομία με «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», δηλ. με διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται ένσταση ενώπιον της ανεξάρτητης αυτής αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 18-12-2013 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητος σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδαφ. α΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 και 34 του ν. 3772/2009.

4. Επειδή, από τους αιτούντες η 289η (…) έχει καταθέσει (αυτοπροσώπως) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου δήλωση παραιτήσεως από την κρινόμενη αίτηση (Π.7651/10.12.2013), την οποία (δήλωση) υπογράφει η ίδια. Συνεπώς, ως προς τη διάδικο αυτήν η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8).

5. Επειδή, από τους λοιπούς αιτούντες η 2η … και ο 404ος (…) δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο με κάποιο από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α 8), όπως ισχύει. Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες αυτούς η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη νομιμοποιήσεως σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989.

6. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων και με ιδιαίτερο, κοινό δικόγραφο, 238 τελούντες σε καθεστώς διαθεσιμότητας δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι διορίσθηκαν το έτος 2010, κατόπιν διαγωνισμού διεπομένου από τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009, ήτοι διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου ασκήθηκαν ενστάσεις ενώπιον του ΑΣΕΠ. Από τους παρεμβαίνοντες αυτούς ο 7ος (…) .... και ο 237ος (…) δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο με κάποιο από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει και, επομένως ως προς τους παρεμβαίνοντες αυτούς η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως. Η παρέμβαση αυτή ως προς τους λοιπούς νομιμοποιηθέντες ασκείται μετ’ εννόμου συμφέροντος, συνισταμένου στη διατήρηση σε ισχύ των ευνοϊκών γι’ αυτούς κανονιστικών ρυθμίσεων που προβλέπουν τη μοριοδότησή τους με 20 μόρια κατά την αξιολόγησή τους στο πλαίσιο της κινητικότητος.

7. Επειδή, με τις υπ’ αριθμ. 86/2014 και 126/2014 παρεμβάσεις αντιστοίχως του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) παρεμβαίνουν παραδεκτώς κατά την διάταξη αυτή στην παρούσα δίκη, με την μεν πρώτη από αυτές 4 σε διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί, και με την δεύτερη το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου (10 τον αριθμό, εκ των οποίων νομιμοποιήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τα 8, ενώ ο 4ος και 9ος από αυτούς δεν νομιμοποιήθηκαν) ισχυριζόμενοι ότι έχουν ασκηθεί από αυτούς και εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αυτών πράξεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα που θέτει και η κρινόμενη αίτηση.

8. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη, υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/ οικ.29040/23.10.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως εκ του περιεχομένου της κανονιστικό χαρακτήρα, διότι με αυτήν ρυθμίζονται ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητος, δηλαδή μείζονος σπουδαιότητος ζητήματα οργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών, για την επίλυση των οποίων η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί κατά νόμον στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία, κατ’ άρθρο 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268) επιλαμβάνονται μόνο επί διαφορών αναφυομένων από την έκδοση ατομικών πράξεων σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.. Κατά συνέπεια, και ενόψει της σπουδαιότητος των εν λόγω διαφορών (πρβλ. ΣΕ 671-8/2013 Ολομ., ΣΕ 3919/2010 Ολομ.), αρμοδίως επιλαμβάνεται της κρινομένης αιτήσεως το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη (υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/83/ οικ32170/29-11-2013 πράξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), η οποία, ανεξαρτήτως της φύσεώς της, αν δηλαδή πρόκειται για κανονιστική πράξη ή ερμηνευτική εγκύκλιο συνάπτεται στενώς προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση (πρβλ. ΣΕ 211/2013). Και τούτο διότι οι δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι συναφείς μεταξύ τους, καθόσον και οι δύο αναφέρονται στα ίδια ζητήματα της διαδικασίας κινητικότητος των δημοτικών αστυνομικών (η μεν δεύτερη αφορά στην κινητικότητα όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, η δε πρώτη ειδικά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών), κατατείνοντας στο ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι στην ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας (πρβλ. ΣΕ 350/2011 7μ., 1461/1995 Ολομ.). Ως συναφείς και συμπροσβαλλόμενες πρέπει να θεωρηθούν οι προγενέστερες των προσβαλλομένων: α) η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 600/2/234-γ/15-10-2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631/17-10-2013) για τον καθορισμό των προσόντων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. β) η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 90894 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655/18-10-2013) για τον καθορισμό των προσόντων, προϋποθέσεων και την διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους των καταστημάτων κράτησης και γ) η υπ’ αριθμ. 31890/25-11-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26-11-2013), με την οποία κατανέμονται οι θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ., τα καταστήματα κράτησης και σε άλλες υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, οι οποίες θα καταληφθούν από τους σε διαθεσιμότητα τελούντες ς ς που θα υπαχθούν στην διαδικασία κινητικότητος του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω πράξεις, που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα ως αφορώσες σε ζήτημα οργανώσεως και στελεχώσεως δημοσίων υπηρεσιών και μνημονεύονται ρητώς στην πρώτη προσβαλλόμενη πράξη της 29-11-2013 είναι συναφείς προς αυτήν αφού ρητώς ρυθμίζουν την διαδικασία και τις προϋποθέσεις κινητικότητος των σε διαθεσιμότητα τελούντων δημοτικών αστυνομικών και επιπλέον γίνεται ρητή παραπομπή από αυτές, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της μοριοδοτήσεως των πρώην δημοτικών αστυνομικών, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης δίκης διά της αναφοράς στην εφαρμογή και στις διαδικασίες αυτές της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/3/οικ22274/9-8-2013 αποφάσεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1992/14-8-2013, η οποία θέσπισε εν γένει το σύστημα αυτό μοριοδοτήσεως. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές παραδεκτώς και εμπροθέσμως συμπροσβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση (ασκηθείσα την 9-12-2013), αλλά και με προφανές έννομο συμφέρον εκ μέρους των αιτούντων θιγομένων από την προαναφερθείσα ρύθμιση περί μοριοδοτήσεως. Αντιθέτως η πρώτη προσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση πράξη στερείται εκτελεστότητος, δεδομένου ότι έχει τον χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τους αιτούντες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η πράξη αυτή έχει κανονιστικό χαρακτήρα ως προς δύο σημεία της: α) αυτό, στο οποίο αναφέρεται ότι οι διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 εμπίπτουν στην έννοια των «λοιπών διαδικασιών υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» και β) εκείνο, στο οποίο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας πριν από την συμπλήρωση της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας. Οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι απορριπτέοι, διότι η ένταξη των διαδικασιών του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», ευρίσκει, προδήλως, έρεισμα στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, στην οποία και απαριθμούνται, κατά τρόπο ενδεικτικό, οι μοριοδοτούμενοι τρόποι εισαγωγής. Ειδικότερα, στις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι «[τ]ο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται … για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ…». Η ενδεικτική αυτή απαρίθμηση, σε συνδυασμό με την αναφορά σε «εποπτεία» του ΑΣΕΠ, δεν σημαίνει τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της ρυθμίσεως αποκλειστικά στις διαδικασίες του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, το οποίο, επομένως, περιλαμβάνει και εκείνες τις διαδικασίες που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, όπως ο ν. 3812/2009. Υπέρ της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής συνηγορεί και η προηγούμενη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 (και μη προσβαλλόμενη) ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013», στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι μεταξύ των μοριοδοτούμενων διαδικασιών προσλήψεων περιλαμβάνονται και εκείνες που διενεργούνται «…από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο». Περαιτέρω, ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι απουσιάζει παντελώς ρύθμιση προβλέπουσα ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες προσλήψεως στη Δημοτική Αστυνομία ερείδεται επί εσφαλμένης εκδοχής. Τούτο δε, διότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη αναφέρεται στις διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009, τις οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, τόσο ο ίδιος ο νομοθέτης όσο και το ΑΣΕΠ θεωρούν ως παρέχουσες μείζονες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 3812/2009 που παρατίθεται κατωτέρω σε επόμενη σκέψη), αποδίδει δε πράγματι την έννοια του νόμου και δεν συνιστά νέα ουσιαστική ρύθμιση, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο εφαρμογής του, αλλά -αντιθέτως- παρέχει διευκρινίσεις σε σχέση με το κανονιστικό του περιεχόμενο (πρβλ. ΣΕ 668/2012 Ολομ., 1283/2012 Ολομ., πρβλ. επίσης ΣΕ 844/2013 7μ., 909/2011 7μ., 503/2011, 840/2001 7μ., 4114/2000, 236/1980 κ.ά.). Τα ίδια ισχύουν και ως προς το δεύτερο σημείο της προσβαλλόμενης πράξεως που, κατά τους αιτούντες, εισάγει νέα ρύθμιση, ήτοι ως προς την αναφορά στη δυνατότητα μετατάξεως υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, χωρίς τη συνδρομή της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας. Και τούτο, διότι στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι «[η] μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται», χωρίς να παραπέμπει και στις ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων περί μετατάξεων. Επιπλέον, από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις λοιπές της υποπαραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, συνάγεται ότι η διαδικασία μετατάξεων στο πλαίσιο της κινητικότητος είναι ειδική σε σχέση με την αντίστοιχη γενική διαδικασία μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία κινείται με πρωτοβουλία του υπαλλήλου (βλ. και την ως άνω αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012). Κατά τα λοιπά, η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση (υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ29040/23-10-2013, ΦΕΚ Β΄ 2757/29-10-2013) συνιστά μεν κανονιστική διοικητική πράξη παραδεκτώς προσβαλλό¬μενη με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πλην άνευ εννόμου συμφέροντος. Και τούτο, διότι με αυτή συμπληρώνεται απλώς χωρίς να αντικαθίσταται και, μάλιστα, κατά τρόπο μη βλαπτικό για τους αιτούντες η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίσθηκαν το πρώτον η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους και ο τρόπος μοριοδοτήσεώς τους. Η συμπλήρωσή της συνίσταται στη μοριοδότηση και μόνων εκείνων των υπαλλήλων που έχουν επιτύχει εξαιρετική διάκριση σε αθλητικές διοργανώσεις. Με το περιεχόμενό της αυτό, όμως, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν επιφέρει δυσμενείς έννομες συνέπειες εις βάρος των αιτούντων, οι οποίοι δεν αμφισβητούν την συγκεκριμένη μοριοδότηση αλλά εκείνη των συναδέλφων τους που προσελήφθησαν το 2010, δηλαδή κατόπιν διαδικασιών «υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ». Εκ τούτου παρέπεται, ότι η τυχόν ακύρωσή της δεν θα οδηγούσε σε άρση των πράγματι βλαπτικών γι’ αυτούς εννόμων συνεπειών (ΣΕ 922/2012 Ολομ., 2962/2012).

9. Επειδή, οι αιτούντες παραδεκτώς ομοδικούν, προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως, οι οποίοι ερείδονται επί της αυτής νομικής και πραγματικής βάσεως.

10. Επειδή, η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Α' 84), ορίζει ότι : «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσια τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό, είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με ειδικές εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής». Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το ίδιο Ψήφισμα, ορίζεται ότι «προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν».

11. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 (φ. Α΄ 107) και της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 εξεδόθη αρχικώς το προεδρικό διάταγμα 23/2002, με τίτλο «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Αστυνομίας» (Α΄ 19), στο οποίο ορίζονται και τα εξής: «άρθρο 1 (Διάκριση Προσωπικού): 1. Το προσωπικό της Αστυνομίας διακρίνεται α) σε ειδικό ένστολο και β) σε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, από μηχανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης και βοηθητικό προσωπικό. 2. Οι θέσεις του προσωπικού της Αστυνομίας της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 1188/1981 (Α΄ 204), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. ... Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του διατάγματος, για να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του παρόντος. 4. Το ειδικό ένστολο προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΤΕ23, δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 1/4 του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη Δημοτική Αστυνομία. 5. Για την πρόσληψη του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. άρθρο 3 (Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα. 1. Να είναι Έλληνες πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί αυτών και δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. ... 2. Επιπλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν ανάλογα με την κατηγορία και τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ. β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου όλων των τύπων Λυκείου με εξαίρεση αυτούς του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΔΕ23. γ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.65 μ. οι γυναίκες, ... δ) Να μην έχουν καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων (απαριθμούνται τα αδικήματα) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. ... ε) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. στ) Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). ζ) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους. άρθρο 4 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια): α) Το γενικό βαθμό του Πτυχίου ή β) Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου. γ) Τη γνώση ξένων γλωσσών. δ) Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152 με διόρθωση στο ΦΕΚ Α΄ 154). ε) Την επιτυχή συμμετοχή αθλητών ανδρών και γυναικών σε Ολυμπιακούς-Παγκόσμιους αγώνες μέχρι 8η νίκη, σε Ευρωπαϊκούς -Μεσογειακούς αγώνες μέχρι 6η νίκη και σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες μέχρι 3η νίκη. στ) Την κατοχή άδειας οδηγού αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής τουλάχιστον 50 κ.ε.. 2. Η κατάταξη σε πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, γίνεται κατά Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται: α) Πέντε (5) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο PROFICIENCY για την Αγγλική γλώσσα ή τέσσερις (4) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο FIRST CERTIFICATE για την Αγγλική ή δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά. β) Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984. γ) Μία (1) μονάδα για όσους κατέχουν άδεια οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου. δ) Τρεις (3) μονάδες για τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους Δήμου ή Κοινότητας Νομού του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (Α΄ 180), ή παραμεθορίου περιοχής όπως έχει καθοριστεί με την κατ’ εξουσιοδότηση της προηγουμένης διατάξεως, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν στις θέσεις που προκηρύχθηκαν, στον αντίστοιχο Δήμο ή Σύνδεσμο Δια ή Νησιωτικής Συνεργασίας, επί δεκαετία τουλάχιστον. ... ε) Δύο (2) μονάδες για όσους αθλητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν επιτύχει μέχρι 8η νίκη σε Ολυμπιακούς - Παγκόσμιους αγώνες, μέχρι 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς - Μεσογειακούς αγώνες και μέχρι 3η νίκη σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. ... 4. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος, που έχει συσταθεί για τον οικείο ΟΤΑ και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. 5. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο και το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεις. άρθρο 5 (Υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις): 1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους, για υγειονομική εξέταση και υποβολή σε αθλητική δοκιμασία. Κατ’ αρχάς στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εξετάζονται, προκειμένου να κριθούν για την ικανότητά τους από υγειονομικής πλευράς. Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9, προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα. 2. Η εξέταση των σωματικών προσόντων, εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα: (απαριθμούνται τα αγωνίσματα). άρθρο 6 (Δικαιολογητικά υποψηφίων) ... άρθρο 7 (Περιεχόμενο Προκήρυξης): 1. Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. ... άρθρο 8 (Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών) ... άρθρο 9 (Επιτροπή επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις της Αστυνομίας ελέγχονται για την ύπαρξη των προϋποθέσεων της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και δοκιμάζονται στα αγωνίσματα του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας. β) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄. γ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου. δ) Έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Δ/νσης της έδρας της Περιφέρειας. ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας. ... 2. ... 3. ... άρθρο 10 (Εξέταση υποψηφίων): 1. … 2. ... 5. Μετά το πέρας και της εξέτασης … η επιτροπή καταρτίζει πίνακες καταλλήλων και μη, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, στηθική περίμετρος, αθλητικές επιδόσεις) ... άρθρο 11 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Αστυνομίας για τον οικείο ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους του πίνακα της περ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 13 (Ειδικές μεταβατικές διατάξεις): 1. ... 2. ... 4. … Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας Αστυνομίας στον οικείο Νομό, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας, υπάγεται στα κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 1188/81». Το παρατεθέν κατά το κρίσιμο μέρος του προεδρικό διάταγμα, προ της δημοσιεύσεώς του, έτυχε επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Π.Ε. 677/2001), το οποίο δεν διατύπωσε παρατηρήσεις σε σχέση με τη συνταγματικότητα της διαδικασίας προσλήψεων του ειδικού ένστολου προσωπικού.

12. Επειδή, στη συνέχεια, με το άρθρο 35 παρ. 12 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) η περ. γ΄, της παρ. 1 του ν. 2819/2000 αντικαταστάθηκε ως εξής: «γ. i. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατάγματος 23/2002. ii. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου και γνώμη του διευθυντή του νομού. iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). iv. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα». Εν συνεχεία, το ισχύσαν έως τότε σύστημα προσλήψεων του π.δ/τος 23/2002 αντικαταστάθηκε από νέο, το οποίο θεσπίσθηκε με το προεδρικό διάταγμα 135/2006, με τίτλο «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (Α΄ 153). Το κρίσιμο μέρος του εν λόγω διατάγματος έχει ως εξής: «άρθρο 1 (προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος της ηλικίας τους. ... γ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων (απαριθμούνται τα αδικήματα) οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. ... δ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. ε. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). στ. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. ζ. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. η. Να έχουν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε έναν από τους κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. θ. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον "Πολύ Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και "Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ι. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ια. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε. ιβ. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. 2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. άρθρο 2 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κατά το σύστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών. β) Η εντοπιότητα. γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου. δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά το προηγούμενο άρθρο. 2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, στον οποίο προστίθενται: α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου Δήμου. β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου, καθώς και για όσους είναι γονείς με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (όπως η τελευταία περίοδος της περ. β΄ της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3731/2008, Α΄ 263). γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. δ) Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών λειτουργεί προσαυξητικά με αντίστοιχη βαθμολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. ... άρθρο 3 (Δικαιολογητικά υποψηφίων) ... άρθρο 4 (Περιεχόμενο Προκήρυξης): Για την πρόσληψη εκδίδεται προκήρυξη από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. ... άρθρο 6 (Επιτροπή Επιλογής): 1. Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στην έδρα της Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. β) Έναν Διευθυντή της Περιφέρειας. γ) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β΄. δ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ. ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας. ... 2. ... 3. ... άρθρο 7 (Εξέταση υποψηφίων): 1. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του προηγούμενου άρθρου και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 2. ... Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια). γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες). δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 3. ... 6. Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις). ... άρθρο 8 (Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες): 1. Μετά την κατάρτιση του πίνακα της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Minnesota Multifacing Personality Inventory) και σε συνέντευξη. Με την ανωτέρω διαδικασία ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής. ... 2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία. Μέλος της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ23 ... 3. ... 4. Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. ... άρθρο 9 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7, γ) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους των πινάκων της περ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 12 (Καταργούμενες διατάξεις): Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος, και 17 του π.δ. 23/2002 (Α΄ 19)».

13. Επειδή, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου του παρατεθέντος, κατά το κρίσιμο μέρος του, στην προηγούμενη σκέψη διατάγματος, ανέκυψε το ζήτημα της αντιθέσεως προς το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, αφενός μεν των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995, όπως ίσχυε μετά τις διαδοχικές του τροποποιήσεις, αφετέρου δε των διατάξεων του υπό επεξεργασία προεδρικού διατάγματος, καθ’ ο μέρος δεν προβλέπεται σ’ αυτές διαδικασία ελέγχου των προσλήψεων στη δημοτική αστυνομία από ανεξάρτητη αρχή. Το Ε΄ Τμήμα του Δικαστηρίου παρέπεμψε με το Πρακτικό Επεξεργασίας υπ’ αριθμ. 115/2006 το ζήτημα προς επίλυση στην Ολομέλεια, αφού προηγουμένως γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διαδικασίες προσλήψεων του π.δ/τος 410/1995 δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), οι οποίες κατ’ εξαίρεση δεν εμπίπτουν στο Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου αυτού (σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα), ήτοι στον έλεγχο και την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εξακολουθούν δε να εξαιρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος. Με το υπ’ αριθμ. 126/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας η Ολομέλεια γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν τίθεται ζήτημα αντιθέσεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995 (και δη στο άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2819/2000) συστήματος επιλογής του ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας προς τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι, εξαιτίας της φύσεως των ασκούμενων από το ένστολο προσωπικό αρμοδιοτήτων, ειδικό, καθόσον οι προσλήψεις χωρούν βάσει ειδικών προσόντων και κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια από ειδικό όργανο, που μπορεί να μην είναι το ΑΣΕΠ, το σύστημα δε αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περιπτώσεως ε΄ του ν. 2190/1994 για το αστυνομικό προσωπικό των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το π.δ. 410/1995, όπως ισχύει, είναι προγενέστερο της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001.

14. Επειδή, ακολούθως με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234), επήλθε αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και, συγκεκριμένα, ορίσθηκε ότι εξαιρείται από τα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του νόμου αυτού και το «ειδικό ένστολο προσωπικό της αστυνομίας» (άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2190/1994). Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3812/2009 αναφέρεται σχετικώς, ότι με το άρθρο 1 επιχειρείται η υπαγωγή στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ ορισμένων φορέων και κατηγοριών προσωπικού, τούτο δε κρίθηκε αναγκαίο «προκειμένου να ενταχθούν στο ΑΣΕΠ οι περιπτώσεις που µε ειδικές διατάξεις και χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία είχαν εξαιρεθεί από το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται τέλος σε κάθε αυθαίρετη και αναξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες». Ωστόσο, με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 ορίσθηκε, περαιτέρω, ότι «[θ]εσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16 Α), η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα». Από δε τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου αυτού συνάγεται ότι η εν λόγω δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής προβλέφθηκε και ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας και αξιοκρατίας για την ενίσχυση του ισχύοντος μέχρι τότε συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών προσλήψεων στη Δημοτική Αστυνομία, στην ύπαρξη του οποίου αναφέρθηκαν εμμέσως αρκετοί βουλευτές (βλ. αγορεύσεις βουλευτών στα Πρακτικά Βουλής, ΙΓ΄ Περίοδος, Σύνοδος Α΄, Συνεδριάσεις ΛΑ΄, ΛΒ΄ και ΛΓ΄). Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2010 (Κεφάλαιο IV), όπου αναφέρονται τα εξής: «Το έτος 2010 αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του ΑΣΕΠ υπό την έννοια ότι υπήρξε το πρώτο έτος εφαρμογής του Ν. 3812/2009, ο οποίος ψηφίστηκε στην εκπνοή του προηγούμενου έτους (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). Ο θεμελιώδης αυτός νόμος διαφοροποίησε σημαντικά τα δεδομένα στο χώρο των προσλήψεων καθώς, ενσωματώνοντας μια σειρά από ρυθμίσεις που είχαν προταθεί επανειλημμένα από το ΑΣΕΠ, αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα του ρόλου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα όπως την είχε εννοήσει ο Ν. 2190/1994, και την εννοεί και το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, φιλοσοφία του οποίου ήταν η δημιουργία μίας ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης με την ευθύνη της εφαρμογής, απ’ αρχής μέχρι τέλους, ενός αμερόληπτου και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων. … άλλες μείζονος σημασίας ρυθμίσεις του νέου νόμου 3812/2009 που αφορούν και ενδιαφέρουν το ΑΣΕΠ περιέχουν οι ακόλουθες διατάξεις του: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, με την οποία περιορίστηκαν οι προηγουμένως προβλεπόμενες στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 εξαιρέσεις κατηγοριών προσωπικού από το σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ. … 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, σύμφωνα με την οποία όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ένσταση για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και των Ειδικών φρουρών της ΕΛΑΣ, αυτή ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Επιπλέον, με την παράγραφο 3 θεσπίστηκε ένσταση των υποψηφίων επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 19/2006, η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση δε αυτή ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου δεν είχαν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Με τις διατάξεις αυτές, όπως τονίζεται και στην αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, επιδιώκεται η εξασφάλιση μείζονος διαφάνειας με τον έλεγχο της όλης διαδικασίας από το ΑΣΕΠ. …». Όπως δε προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 16466/5.11.2013 έγγραφο της -υπογράφουσας με εντολή Προέδρου- Γενικής Διευθύντριας Προσλήψεων του ΑΣΕΠ, από το έτος 2009 και εντεύθεν, οπότε ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3812/2009, το ΑΣΕΠ ανέλαβε να εξετάσει μόνο τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν ενώπιόν του για τις προκηρύξεις του έτους 2009 έντεκα (11) Περιφερειών (Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Κρήτης) και αφορούσαν προσλήψεις ειδικού ένστολου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν το έτος 2010 και ήταν οι τελευταίες. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται, επιπλέον, ότι, με την εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 8/1997 προκηρύξεως γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 235 θέσεων Αστυνομίας, οι οποίες καλύφθηκαν το έτος 1998, όλες οι μετέπειτα προσλήψεις ένστολου προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν μέσω προκηρύξεων των οικείων Περιφερειών, χωρίς την με οποιονδήποτε τρόπο ανάμειξη του ΑΣΕΠ.

15. Επειδή, ακολούθησε ο ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), με τον οποίο θεσπίσθηκε νέα διαδικασία (υποχρεωτικής) κινητικότητος του προσωπικού που απασχολείται στο Δημόσιο (με την ευρεία του όρου έννοια), παραλλήλως προς τα γενικώς ισχύοντα στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 69 επ.) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Υπαλληλικού Κώδικα). Συγκεκριμένα, στην υποπαράγραφο Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τίτλο «Μετάταξη- Μεταφορά Προσωπικού», ορίζονται τα εξής: «1. Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού … για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. … Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη … μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή … του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση μετάταξης … υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου … προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής. 2. Με την πράξη μετάταξης … μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος … υπάλληλος, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Η μετάταξη … κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου … του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. Όποιος μετατάσσεται … σε κατώτερη κατηγορία σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. ... Εξάλλου, με την υποπαράγραφο Ζ.2 της ίδιας παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012 ρυθμίστηκαν εκ νέου τα ζητήματα διαθεσιμότητας του πλεονάζοντος προσωπικού. Ειδικότερα, στην εν λόγω υποπαράγραφο ορίζονται τα εξής: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. γ) ...».

16. Επειδή, το θεσπισθέν με το ν. 4093/2012 σύστημα της (γενικής) κινητικότητος και διαθεσιμότητος υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις με το ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 91 του νόμου αυτού ορίζονται, σε σχέση με το μέτρο της κινητικότητος, τα εξής: «1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων … που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) … όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη … του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. … Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης … στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται … ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη … μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή … του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. …” 2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Εντός δέκα ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν …, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. ... Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλέγει τους υπαλλήλους που θα μεταταχθούν … σε αυτόν και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους, σύμφωνα με την αποτίμηση των προσόντων τους και το περίγραμμα της θέσης, εφόσον υπάρχει, στην οποία θα μεταταχθούν… . Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εργασιακή τους φυσιογνωμία, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους. ... Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των αιτούντων υπαλλήλων, τη λειτουργία του τριμελούς συμβουλίου, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. ... Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Για τη μετάταξη … των υπάλληλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”». Περαιτέρω, με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013 ορίζονται, σε σχέση με το θεσμό της διαθεσιμότητος, τα εξής: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης (όπως η φράση «σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 του ν. 4210/2013, Α΄ 254/21.11.2013. Προηγουμένως ο νόμος όριζε «σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης»). Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013 μετατάσσονται … αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης … του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης … σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. 1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1α. (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 125 ν. 4199/2013, Α΄ 216/11.10.2013). 2. ...». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013, «[μ]ε την παράγραφο 1 του άρθρου 91 επεκτείνεται η εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος της υποχρεωτικής µετάταξης … των δηµοσίων υπαλλήλων στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η µετάταξη … των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης και να λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης, εφόσον αυτά υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίµησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ορθολογική και αποτελεσµατική λειτουργία του καινοφανούς θεσµού της υποχρεωτικής µετάταξης … των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς υπηρετείται πρωτίστως ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 91 διαµορφώνεται πλήρως, διοικητικά και κανονιστικά, η κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Η διάταξη αυτή υπηρετεί την αντίληψη µιας δυναµικής και όχι στατικής διοίκησης, ικανής να ανταποκρίνεται µε ευελιξία στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της διοικητικής πραγµατικότητας. Σκοπός είναι η µέγιστη δυνατή και λειτουργική αξιοποίηση του υφιστάµενου προσωπικού, η οποία είναι και η αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιµότητα της διοίκησης και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Η κινητικότητα των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι αντιστοιχεί στην εργασιακή τους φυσιογνωµία και λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης και καθηκόντων τους, εφόσον αυτά υπάρχουν, καθώς και τις δηλώσεις προτίµησής τους. Η διαδικασία της µετάταξης ή µεταφοράς των υπαλλήλων συντονίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η επιλογή των υπαλλήλων που θα µεταφερθούν ή θα µεταταχθούν διενεργείται, βάσει τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων, από τα αρµόδια Τριµελή Συµβούλια των φορέων υποδοχής τους. Η περιβολή της διαδικασίας µε όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, µε τις οποίες διασφαλίζεται ουσιαστικά ότι οι υπάλληλοι θα µεταφερθούν ή µεταταχθούν στις θέσεις που συνάδουν µε τα προσόντα τους, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των δηµοσίων υπηρεσιών, και η συντόµευση των σχετικών προθεσµιών καθιστούν το θεσµό της κινητικότητας ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ευέλικτο εργαλείο για την ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης». Συνεχίζει δε η αιτιολογική έκθεση: «Ειδικότερα, στην προτεινόµενη διάταξη (του άρθρου 90) ρυθµίζεται και θωρακίζεται νοµικά η επιλογή των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιµότητα µετά την κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Η επιλογή αυτή διενεργείται κατόπιν αποτίµησης και αντικειµενικής µοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιµωµένης της εργασιακής και διοικητικής εµπειρίας, της άσκησης ειδικών καθηκόντων και της εργασιακής φυσιογνωµίας του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, περαιτέρω, στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στον οικείο φορέα. Έτσι, εξασφαλίζεται η αυξηµένη µοριοδότηση όσων έχουν εισαχθεί µετά από διαγωνισµό µε αξιοκρατικά κριτήρια. Η αποτίµηση των ανωτέρω κριτηρίων αποτυπώνεται σε σχετικό βαθµολογικό πίνακα από τα αρµόδια, σύµφωνα µε το νόµο, Τριµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα λιγότερα προσόντα, όπως αυτοί προκύπτουν κατά φθίνουσα σειρά από τον βαθµολογικό πίνακα, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Η σύνθεση των Συµβουλίων αποτελεί πρόσθετη εγγύηση ανεξαρτησίας και αµεροληψίας της διαδικασίας».

17. Επειδή, παράλληλα, με τις ως άνω γενικές ρυθμίσεις, στο ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται και ειδικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διαθεσιμότητας συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων, μεταξύ δε αυτών και υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπως οι συγκροτούντες το προσωπικό των κατά τόπους υπηρεσιών Αστυνομίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 81 του νόμου αυτού, με τίτλο «Κατάργηση θέσεων κλάδου Αστυνομίας», ορίζονται τα εξής: «1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Αστυνομίας, ΤΕ Αστυνομίας, ΔΕ Αστυνομίας και ΥΕ Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους, ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. 2. ... 4. Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. Με απόφαση του συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τις 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, σε έναν ή περισσότερους δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 επί του άρθρου 81, «[μ]ε την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος κινητικότητας και µε σκοπό τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 λαµβάνεται η απαιτούµενη ειδική µέριµνα για ορισµένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου 1, µε βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξηµένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παράγραφος 4 ρυθµίζει τα απαραίτητα ζητήµατα αναφορικά µε την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είναι η 23η.9.2013». Όπως δε προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου (Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ολομελείας της Βουλής των Ελλήνων), η κατάργηση του θεσμού της Αστυνομίας υπαγορεύθηκε από την ανάγκη τηρήσεως των δεσμεύσεων που η Ελληνική Δημοκρατία ανέλαβε έναντι των δανειστών της, μεταξύ δε αυτών και η θέση 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας έως τα τέλη του έτους 2013, επελέγη δε ο θεσμός αυτός, διότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

18. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ’ εξουσιοδότηση των οριζομένων στις περ. 4 και 8 της υποπαραγράφου Ζ.1, της παρ. Ζ, του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του, μεταξύ άλλων, με το ν. 4172/2013, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/ 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη … υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» (Β΄ 1992/14.8.2013). Σκοπός της εν λόγω υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, είναι «[η] ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, β) τα αναγκαία δικαιολογητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης και δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια». Στο άρθρο 2 αυτής, με τίτλο «Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης για τη μετάταξη ή μεταφορά», ορίζεται ότι «1. Η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων … που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)…, όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. 2. ... 3. κ.λπ. 10. Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή του προσωπικού που μετατάσσεται … σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 4, της υποπαραγράφου Ζ.1, της παραγράφου Ζ, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 και ο αριθμός μορίων που αντιστοιχούν σε αυτά ανά κατηγορία υπαλλήλων παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας υπουργικής απόφασης. 11. ... Εξάλλου, στους Πίνακες Ι έως ΙΙΙ του Παραρτήματος Α΄ της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (οι οποίοι αντιστοιχούν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αντιστοίχως) παρατίθενται τα βαθμολογούμενα κριτήρια και ο μέγιστος αριθμός μορίων που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Τα κριτήρια διακρίνονται στις ακόλουθες Ομάδες: 1. Τυπικά Προσόντα (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 2. Διοικητική Εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 3. Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 4. Υπηρεσιακή Αξιολόγηση (Μέσος Όρος βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών, μέγιστος αριθμός μορίων 10), 5. Πειθαρχικές Ποινές (αρνητική βαθμολογία, μέγιστος αριθμός μορίων -30) Στην τρίτη ομάδα (Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση), το σύνολο των μορίων (30) λαμβάνουν όσοι έχουν εισέλθει στη Δημόσια Διοίκηση είτε μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), είτε κατόπιν εισαγωγικού γραπτού διαγωνισμού, διενεργηθέντος από το ΑΣΕΠ. Επίσης, 25 μόρια λαμβάνουν όσοι έχουν εισαχθεί κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ, δυνάμει των κριτηρίων και της διαδικασίας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ενώ 20 μόρια λαμβάνουν όσοι επελέγησαν δυνάμει διαδικασίας εμπίπτουσας στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», καθώς και όσοι έχουν εισαχθεί κατόπιν γραπτού διαγωνισμού πριν από τη θέσπιση του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», Αριθμός Διαδικτυακής Καταχώρισης-ΑΔΑ- ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ), στην έννοια των «λοιπών διαδικασιών υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» υπάγονται οι ακόλουθες διαδικασίες: α) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία. Το ΑΣΕΠ, στην περίπτωση αυτή, έχει εκδώσει ή εγκρίνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, συγκροτήσει τις απαιτούμενες επιτροπές επιλογής, οι οποίες έκριναν και καθόρισαν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων, και ασκήσει όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων και τη δημοσίευση των οικείων πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με ενδεικτική αναφορά στις προκηρύξεις: 1Ε/2009, 1Ε/2008, 1Ε/2007, 4Ε/2005, 12Ε/2005, 5/1Ε/2004, 1/2009, 1/2008, 1/2007). β) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005. γ) Διεξαγωγή διαδικασίας πληρώσεως θέσεων ή προσλήψεως μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπαλλήλων επί θητεία που διενεργείται από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο.

19. Επειδή, ειδικότερα ως προς τους υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία, με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-γ΄/15.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631/17.10.2013), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 1 και 91 του ν. 4172/2013 και συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω κοινής υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «1. Υπάλληλοι της Αστυνομίας των κλάδων ΠΕ Αστυνομίας, ΤΕ Αστυνομίας και ΔΕ Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α 167), εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό εφόσον συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή των διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε., πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίου ή διπλώματος ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Τ.Ε. και πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. β. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου. στ. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα. ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων κ.λπ. (απαριθμούνται τα εγκλήματα) η. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή. 2. Πρόσθετα προσόντα ...», στο άρθρο 3 ότι «1. Για την αξιολόγηση και τη διαδικασία ένταξης των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274 από 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992). 2. α. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ, καλούνται με μέριμνα της Δ/νσης Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (Α΄ 1). ... β. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. Το ως άνω προσωπικό παραπέμπεται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλεται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του εξεταζόμενου. γ. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στα αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, για να κριθεί η καταλληλότητά τους. δ. ... 3. Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των προς ένταξη υπαλλήλων που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ με βάση τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 καθώς και τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια της παρούσης, τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη υπαλλήλων και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Διάθεσης. 4. ...» και στο άρθρο 4 ότι «1. Όσοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, εντάσσονται ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις για το εντασσόμενο προσωπικό. 2. …». Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-ε΄/15.10.2013 όμοια κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών (Β΄ 3030/28.11.2013), με την οποία το όριο ηλικίας για τη μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία αυξήθηκε κατά πέντε έτη (πεντηκοστό). Ομοίως, με την υπ’ αριθμ. 90894/18.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655), συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 της Αστυνομίας στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. Ειδικότερα, με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ως προσόντα διορισμού προβλέφθηκαν τα εξής: α) η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) η μη υπέρβαση του ορίου ηλικίας των 45 ετών και γ) ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών για τους άνδρες και 1 μέτρου και 60 εκατοστών για τις γυναίκες. Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης ορίζεται ότι «θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013». Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101650/28.11.2013 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3032), με την οποία επίσης καθορίσθηκε ως ανώτατο όριο ηλικίας το πεντηκοστό. Στο πλαίσιο που περιγράφουν οι προεκτεθείσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26.11.2013), «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, (Α΄ 167)» (Αριθμός Ανακοίνωσης 5/2013), επίσης συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση. Με αυτήν κλήθηκαν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 3.500) να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, στους οποίους ανήκε η κατεχόμενη από αυτούς οργανική ή προσωποπαγής θέση, «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν. Περαιτέρω, κλήθηκαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των «Αιτήσεων- Υπεύθυνων Δηλώσεων» των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις υπ’ αριθμ. 6000/2/234−γ΄/ 17.10.2013 και 90894/18.10.2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εξάλλου, στην ίδια υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 υπουργική απόφαση προσαρτώνται οι πίνακες με τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, τον αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Πρόκειται για 2.858 κενές οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ και ΔΕ σε διάφορες (κεντρικές και περιφερειακές) υπηρεσίες των ακόλουθων, κατά σειρά προτεραιότητας, φορέων υποδοχής: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για τα ανά την επικράτεια καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (για την Ελληνική Αστυνομία), Υπουργείο Οικονομικών (για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων), Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (για τα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Ακολούθως την 29.11.2013 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης-ΑΔΑ- ΒΛ12Χ-Φ91). Με την εν λόγω εγκύκλιο περιγράφεται η τηρητέα διαδικασία για την ολοκλήρωση της κινητικότητας των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται (σελ. 11) ότι «[η] διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 συγκαταλέγεται στις “λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ” της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992)».

20. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι οι παραδεκτώς προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις, κατά το μέρος τους εκείνο που αφορά στη μοριοδότηση όσων έχουν προσληφθεί «με λοιπές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ» δεν ευρίσκουν έρεισμα σε ορισμένη εξουσιοδότηση. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι στην αναφερόμενη στη δέκατη έκτη σκέψη περίπτωση 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013, παρατίθεται κατά τρόπο γενικό μεν, πλην ορισμένο, το πλαίσιο, εντός του οποίου η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δύναται να κινηθεί κατά τον καθορισμό των μοριοδοτούμενων διαδικασιών εισαγωγής στους φορείς της περιπτώσεως 1 της ίδιας υποπαραγράφου και, μεταξύ των διαδικασιών αυτών ρητώς αναφέρονται και οι διαδικασίες προσλήψεως που τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, όπως η επίδικη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009. Τούτο δε, λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη ότι ο καθ’ ύλην προσδιορισμός του αντικειμένου της εξουσιοδοτήσεως και η ουσιαστική ρύθμιση αρκεί να περιέχονται και σε διατάξεις άλλου νόμου (ΣΕ 1210/2010 Ολομ., 2186/2013 Ολομ.), τέτοιες δε είναι, προδήλως, οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009.

21. Επειδή, ομοίως απορριπτέος είναι και ο συναφής προβαλλόμενος λόγος ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις στερούνται νομίμου ερείσματος διότι νόμιμο έρεισμά τους είναι η διάταξη της περιπτώσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013. Εξ άλλου, ο ίδιος λόγος στρεφόμενος κατά της πρώτης προσβαλλομένης και ρητώς κατονομαζομένης στο δικόγραφο υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/83/οικ32170/29-11-2013 πράξεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, εφ’ όσον όπως έχει ήδη γίνει δεκτό σε προηγούμενη σκέψη η πράξη αυτή στερείται εκτελεστού χαρακτήρος ως εγκύκλιος.

22. Επειδή, προβάλλεται ακολούθως ότι οι προσβαλλόμενες παραδεκτώς υπουργικές αποφάσεις αντίκεινται ευθέως στις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος, διότι πριμοδοτούν με 20 μόρια διαδικασία υποχρεωτικώς εξαιρούμενη από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 δεν δύναται να εφαρμοσθεί, ως αντίθετη στις ίδιες συνταγματικές διατάξεις. Για τη θεμελίωση της βασιμότητος του λόγου αυτού ακυρώσεως, οι αιτούντες επικαλούνται όσα έχουν γίνει δεκτά με το Πρακτικό Επεξεργασίας της Ολομελείας του Δικαστηρίου υπ’ αριθμ. 126/2006 επί του σχεδίου του τελικώς εκδοθέντος προεδρικού διατάγματος 135/2006 και με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθμ. 195/2013. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι η διάταξη του άρθρου 118 παρ. 6 του Συντάγματος είναι εξαιρετική και, επομένως, στενώς ερμηνευτέα (ΣΕ 3595/2008 Ολομ.), το ίδιο δε ισχύει και για τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (Π.Ε. 96/2008 Ολομ., 230/2008 Ολομ., 190/2009 5μ.), στην οποία και μόνο αφορά η ως άνω συνταγματική διάταξη. Κατά συνέπεια, εφόσον οι διαδικασίες προσλήψεως στη Δημοτική Αστυνομία δεν περιλαμβάνονται ρητώς μεταξύ των εξαιρούμενων κατ’ άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, η δυνάμει του άρθρου 26 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2819/2000 εξαίρεσή τους από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ δεν περιβάλλεται με συνταγματικές εγγυήσεις και είναι, επομένως, δυνατή η άρση της με νεότερο νόμο. Επιπλέον, το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος αφορά διατάξεις νόμων που θεσπίζονται μετά την συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, εν προκειμένω όμως η εξαίρεση από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εχώρησε με προεδρικό διάταγμα, το οποίο ευρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου (ν. 2819/2000) προγενέστερη της συνταγματικής αναθεωρήσεως (όπως, άλλωστε, έγινε δεκτό με το Π.Ε. 126/2006). Τέλος, η επικαλούμενη από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 195/2013 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αφορά σε διαφορετική κατηγορία προσωπικού του Δημοσίου και συγκεκριμένως στους δικαστικούς υπαλλήλους που τελούν υπό ιδιαίτερο συνταγματικό και νομοθετικό καθεστώς διάφορο των αιτούντων και, συνεπώς οι κρίσεις που διαλαμβάνονται σε αυτήν περί της εννοίας των άρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση.

23. Επειδή, προβάλλεται επίσης ότι οι παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις προσκρούουν ευθέως στις απορρέουσες από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Και τούτο, διότι με τις πράξεις αυτές οι αιτούντες περιέρχονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση έναντι των συναδέλφων τους που προσελήφθησαν το έτος 2010, μολονότι και για τους τελευταίους εφαρμόσθηκε η ίδια, ειδική, αντικειμενική, αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία του π.δ/τος 135/2006, με τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους έγινε (τυχαίως, κατά την άποψη των αιτούντων) χρήση της προβλεπόμενης στο ν. 3812/2009 δυνατότητος υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ και, μάλιστα, κατά των πινάκων κατατάξεως, γεγονός που, κατά την κοινή πείρα δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την παροχή σε αυτούς ενός τόσο μεγάλου πλεονεκτήματος. Συναφώς, προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις αντίκεινται και στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η μοριοδότηση των προσληφθέντων το 2010 είναι απρόσφορη, μη αναγκαία και δυσανάλογη προς το σκοπό δημοσίου συμφέροντος, την ικανοποίηση του οποίου επιδιώκει, με συνέπεια να τον υπερακοντίζει, προσβάλλοντας ευθέως και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, λαμβανομένου υπόψη ότι α) η πρόσληψή τους εχώρησε κατ’ εφαρμογή διαδικασιών προβλεπόμενων στο νόμο και β) η μοριοδότηση των κριτηρίων, με βάση τα οποία είχαν οι ίδιοι προσληφθεί, καθώς και ο έλεγχος της γνησιότητος των δικαιολογητικών, θα μπορούσε να γίνει εκ νέου από το επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή της διαδικασίας κινητικότητας ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχει εκ νέου τα ίδια δικαιολογητικά.

24. Επειδή, όπως παγίως γίνεται δεκτό (ΣΕ 1253/2003 Ολομ., 2180/2004 Ολομ., 3086/2011 Ολομ.) η καθιερούμενη με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων, που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και, ειδικότερα, τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της λειτουργίας που ανατέθηκε σε αυτόν από το Σύνταγμα, όσο και τη Διοίκηση που δρα κανονιστικώς. Η παράβαση της πιο πάνω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, ώστε να διασφαλίζεται με ίσους όρους η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός. Κατά τον έλεγχο αυτό, που είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος των κατ’ αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, ο κοινός νομοθέτης ή η Διοίκηση που δρα κανονιστικώς μπορεί να ρυθμίσει κατά ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, αφού ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, οι οποίες συνδέονται προς τις καταστάσεις ή σχέσεις που είναι υπό ρύθμιση. Με βάση δε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ο νομοθέτης μπορεί να προβαίνει στη σχετική ρύθμιση μέσα στα όρια της αρχής της ισότητας, τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε με τη μορφή χαριστικού μέτρου ή προνομίου, που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση καταστάσεων, που τελούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή, αντίθετα, την διαφορετική μεταχείριση των ίδιων ή παρόμοιων καταστάσεων. Αν το δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας του νόμου, διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας, οφείλει, κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού, να προβεί σε άρση της αντισυνταγματικότητας που διαπιστώθηκε. Εν προκειμένω, ο δημόσιος σκοπός, του οποίου η θεραπεία διώκεται με τις επίμαχες ρυθμίσεις της περιπτώσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013, είναι η εξασφάλιση της πραγματοποιήσεως της κινητικότητος υπό όρους αξιοκρατίας, ήτοι ένας σκοπός θεμιτός, ο οποίος δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και προέρχονται από διαφορετικούς φορείς, ανάλογα με τη διαδικασία διορισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό, η μοριοδότηση εκείνων των υπαλλήλων που έχουν διορισθεί μέσω ΑΣΕΠ και, μάλιστα, κατά τρόπο κλιμακωτό, ήτοι με την αύξηση του αριθμού των μορίων ανάλογα με το βαθμό «παρεμβάσεως» του ΑΣΕΠ στη διαδικασία διορισμών, αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο διαφοροποιήσεως, αφού, μάλιστα, στην συγκεκριμένη περίπτωση η μοριοδότηση βάσει του κριτηρίου της διαδικασίας επί της οποίας το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο νομιμότητος βάσει ενστάσεως του ενδιαφερομένου δεν ανάγεται στο μέγιστο όριο των 30 μορίων, αλλά στα 20 μόρια. Πέραν δε αυτού η θέσπιση της διαδικασίας αυτής με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 κατέστη αναγκαία, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το συγκεκριμένο άρθρο και τις σχετικές συζητήσεις στη Βουλή, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη σκέψη, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών προσλήψεων στη Δημοτική Αστυνομία υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όπου η όλη διαδικασία εκινείτο υπό την αιγίδα των οργάνων της τοπικής αυτοδιοικήσεως και του Γενικού Γραμματέως της οικείας Περιφέρειας. Εξ άλλου, ο διορισμός που ελέγχεται μέσω της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ) δημιουργεί ένα τεκμήριο υπέρ της επάρκειας και της ικανότητος των διορισθέντων, το οποίο υπό το σύστημα που καθιερώνει η εν προκειμένω εφαρμοστέα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ 22274/9-8-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δύναται να ανατραπεί μέσω της κατισχύσεως του μη δικαιούμενου τα μόρια αυτά στις λοιπές τρεις ομάδες κριτηρίων που ανέρχονται συνολικά σε 70 μόρια (ήτοι τυπικά προσόντα- μέγιστος αριθμός μορίων 30, διοικητική εμπειρία- μέγιστος αριθμός μορίων 30 και υπηρεσιακή αξιολόγηση των 8 τελευταίων ετών- μέγιστος αριθμός μορίων 10) λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη του γεγονότος ότι οι αιτούντες διορισθέντες προ του τελευταίου διαγωνισμού του έτους 2010, όπου εφαρμόσθηκε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 υπερέχουν των διορισθέντων βάσει του διαγωνισμού αυτού στις ομάδες των κριτηρίων της διοικητικής εμπειρίας και της υπηρεσιακής αξιολογήσεως.

25. Επειδή, τέλος, τα προβαλλόμενα ότι με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη εισάγεται νέα ρύθμιση (μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της οκταετίας), η οποία προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων καθώς και ότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος της εκείνο που αφορά τη δυνατότητα μετάταξης και πριν από τη συμπλήρωση της οκταετίας, ερείδεται επί μη ορισμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης παρίστανται απορριπτέα προεχόντως μεν διότι η πράξη αυτή, όπως προαναφέρθηκε συνιστά μη εκτελεστή εγκύκλιο, αλλά και ως ερειδόμενα επί της εσφαλμένης εκδοχής, ότι η ρύθμιση αυτή θεσπίζεται το πρώτον με την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ αυτή περιέχεται ευθέως στην περ. 1, της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως άλλωστε ρητώς προαναφέρθηκε στην όγδοη σκέψη.


Διά ταύτα


Καταργεί την δίκη ως προς την 289η αιτούσα (…)

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση

Δέχεται την παρέμβαση του … κ.λπ. για όσους από τους παρεμβαίνοντες έχει ασκηθεί παραδεκτώς

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου

Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούντες την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου και των παρεμβαινόντων που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ για το Δημόσιο και πεντακόσια τριάντα (530) ευρώ για τους παραδεκτώς παρεμβαίνοντες


Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2015.


Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ. Παπασαράντη


ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

ΣτΕ 17/2015 (Ολομ.): ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα - Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.Αριθμός 17/2015


ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Φεβρουαρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Πρόεδρος, Αθ. Ράντος, Ν. Ρόζος, Αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δ. Μαρινάκης, Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ελ. Κωνσταντινίδου, Μ. Γκορτζολίδου, Ε. Αντωνόπουλος, Α. Ντέμσιας, Σπ. Χρυσικοπούλου, Μ. Παπαδοπούλου, Ε. Κουσιουρής, Κ. Φιλοπούλου, Θ. Αραβάνης, Α. Χλαμπέα, Π. Μπραΐμη, Σ. Βιτάλη, Β. Κίντζιου, Θ. Τζοβαρίδου, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Σπ. Καρύδα, Μ. Μπαμπίλη, Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Μ. Γκορτζολίδου και Σ. Βιτάλη καθώς και η Πάρεδρος Κ. Λαζαράκη μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Μ. Παπασαράντη.

Για να δικάσει την από 6 Δεκεμβρίου 2013 αίτηση:

των: 1. …, …, 407. …,


κατά του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος παρέστη με τη Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων: Α) 1. … και 238. …, B) 1. … και 4. … και Γ) 1. πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 14), 2. … και 11. …, ως εκ της ιδιότητάς τους ως μελών Δ.Σ. του πιο πάνω σωματείου.


Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 18 Δεκεμβρίου 2013 πράξης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδάφ. α, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989.


Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/23.10.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β) η ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 απόφαση του ίδιου πιο πάνω Υπουργού και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.


Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Ε. Αντωνόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τους πληρεξουσίους των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι


Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο


1. Επειδή, για την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 3744841, 1325757/2013 ειδικά γραμμάτια παραβόλου).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες, όλοι τους υπό διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί όλων των κλάδων (ΠΕ23/ΤΕ23/ΔΕ23) και υπηρετούντες στη Δημοτική Αστυνομία διαφόρων Δήμων της Χώρας, ζητούν την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/29.11.2013 πράξεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τίτλο «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα (αναρτηθείσα στον ιστότοπο «Διαύγεια», Αριθμός Διαδικτυακής Κατάθεσης - ΑΔΑ-ΒΛ12Χ-Φ91), και β) της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/23.10.2013 αποφάσεως του ίδιου ως άνω Υπουργού, με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα “Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους”» (Β΄ 2757/29.10.2013). Η ακύρωση των πράξεων αυτών ζητείται κατά το μέρος τους εκείνο, με το οποίο προβλέπεται ότι, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κατά το στάδιο της κινητικότητος αξιολογήσεως του συνόλου των τεθέντων σε διαθεσιμότητα δημοτικών αστυνομικών, δικαιούνται είκοσι (20) επιπλέον μόρια όσοι προσελήφθησαν στη Δημοτική Αστυνομία με «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», δηλ. με διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται ένσταση ενώπιον της ανεξάρτητης αυτής αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν της από 18-12-2013 πράξεως του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω σπουδαιότητος σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδαφ. α΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989 και 34 του ν. 3772/2009.

4. Επειδή, από τους αιτούντες η 289η (…) έχει καταθέσει (αυτοπροσώπως) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου δήλωση παραιτήσεως από την κρινόμενη αίτηση (Π.7651/10.12.2013), την οποία (δήλωση) υπογράφει η ίδια. Συνεπώς, ως προς τη διάδικο αυτήν η δίκη πρέπει να κηρυχθεί καταργημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8).

5. Επειδή, από τους λοιπούς αιτούντες η 2η … και ο 404ος (…) δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο με κάποιο από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α 8), όπως ισχύει. Συνεπώς, ως προς τους αιτούντες αυτούς η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη για έλλειψη νομιμοποιήσεως σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989.

6. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους των προσβαλλόμενων πράξεων και με ιδιαίτερο, κοινό δικόγραφο, 238 τελούντες σε καθεστώς διαθεσιμότητας δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι διορίσθηκαν το έτος 2010, κατόπιν διαγωνισμού διεπομένου από τις ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009, ήτοι διαγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου ασκήθηκαν ενστάσεις ενώπιον του ΑΣΕΠ. Από τους παρεμβαίνοντες αυτούς ο 7ος (…) .... και ο 237ος (…) δεν νομιμοποίησαν τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο με κάποιο από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει και, επομένως ως προς τους παρεμβαίνοντες αυτούς η παρέμβαση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως. Η παρέμβαση αυτή ως προς τους λοιπούς νομιμοποιηθέντες ασκείται μετ’ εννόμου συμφέροντος, συνισταμένου στη διατήρηση σε ισχύ των ευνοϊκών γι’ αυτούς κανονιστικών ρυθμίσεων που προβλέπουν τη μοριοδότησή τους με 20 μόρια κατά την αξιολόγησή τους στο πλαίσιο της κινητικότητος.

7. Επειδή, με τις υπ’ αριθμ. 86/2014 και 126/2014 παρεμβάσεις αντιστοίχως του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) παρεμβαίνουν παραδεκτώς κατά την διάταξη αυτή στην παρούσα δίκη, με την μεν πρώτη από αυτές 4 σε διαθεσιμότητα τελούντες δημοτικοί αστυνομικοί, και με την δεύτερη το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου (10 τον αριθμό, εκ των οποίων νομιμοποιήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τα 8, ενώ ο 4ος και 9ος από αυτούς δεν νομιμοποιήθηκαν) ισχυριζόμενοι ότι έχουν ασκηθεί από αυτούς και εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αυτών πράξεων του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες τίθενται τα ίδια ζητήματα που θέτει και η κρινόμενη αίτηση.

8. Επειδή, η δεύτερη προσβαλλόμενη, υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/ οικ.29040/23.10.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ως εκ του περιεχομένου της κανονιστικό χαρακτήρα, διότι με αυτήν ρυθμίζονται ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα της κινητικότητος, δηλαδή μείζονος σπουδαιότητος ζητήματα οργανώσεως των δημοσίων υπηρεσιών, για την επίλυση των οποίων η αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί κατά νόμον στα Διοικητικά Εφετεία, τα οποία, κατ’ άρθρο 1 του ν. 702/1977 (Α΄ 268) επιλαμβάνονται μόνο επί διαφορών αναφυομένων από την έκδοση ατομικών πράξεων σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.. Κατά συνέπεια, και ενόψει της σπουδαιότητος των εν λόγω διαφορών (πρβλ. ΣΕ 671-8/2013 Ολομ., ΣΕ 3919/2010 Ολομ.), αρμοδίως επιλαμβάνεται της κρινομένης αιτήσεως το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη (υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/83/ οικ32170/29-11-2013 πράξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), η οποία, ανεξαρτήτως της φύσεώς της, αν δηλαδή πρόκειται για κανονιστική πράξη ή ερμηνευτική εγκύκλιο συνάπτεται στενώς προς τη δεύτερη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση (πρβλ. ΣΕ 211/2013). Και τούτο διότι οι δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι συναφείς μεταξύ τους, καθόσον και οι δύο αναφέρονται στα ίδια ζητήματα της διαδικασίας κινητικότητος των δημοτικών αστυνομικών (η μεν δεύτερη αφορά στην κινητικότητα όλων των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, η δε πρώτη ειδικά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών), κατατείνοντας στο ίδιο αποτέλεσμα, ήτοι στην ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας (πρβλ. ΣΕ 350/2011 7μ., 1461/1995 Ολομ.). Ως συναφείς και συμπροσβαλλόμενες πρέπει να θεωρηθούν οι προγενέστερες των προσβαλλομένων: α) η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 600/2/234-γ/15-10-2013 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631/17-10-2013) για τον καθορισμό των προσόντων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. β) η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 90894 των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655/18-10-2013) για τον καθορισμό των προσόντων, προϋποθέσεων και την διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των δημοτικών αστυνομικών σε κλάδους των καταστημάτων κράτησης και γ) η υπ’ αριθμ. 31890/25-11-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26-11-2013), με την οποία κατανέμονται οι θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ., τα καταστήματα κράτησης και σε άλλες υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, οι οποίες θα καταληφθούν από τους σε διαθεσιμότητα τελούντες ς ς που θα υπαχθούν στην διαδικασία κινητικότητος του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω πράξεις, που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα ως αφορώσες σε ζήτημα οργανώσεως και στελεχώσεως δημοσίων υπηρεσιών και μνημονεύονται ρητώς στην πρώτη προσβαλλόμενη πράξη της 29-11-2013 είναι συναφείς προς αυτήν αφού ρητώς ρυθμίζουν την διαδικασία και τις προϋποθέσεις κινητικότητος των σε διαθεσιμότητα τελούντων δημοτικών αστυνομικών και επιπλέον γίνεται ρητή παραπομπή από αυτές, μεταξύ άλλων και στο ζήτημα της μοριοδοτήσεως των πρώην δημοτικών αστυνομικών, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσης δίκης διά της αναφοράς στην εφαρμογή και στις διαδικασίες αυτές της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/3/οικ22274/9-8-2013 αποφάσεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1992/14-8-2013, η οποία θέσπισε εν γένει το σύστημα αυτό μοριοδοτήσεως. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές παραδεκτώς και εμπροθέσμως συμπροσβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση (ασκηθείσα την 9-12-2013), αλλά και με προφανές έννομο συμφέρον εκ μέρους των αιτούντων θιγομένων από την προαναφερθείσα ρύθμιση περί μοριοδοτήσεως. Αντιθέτως η πρώτη προσβαλλόμενη με την κρινόμενη αίτηση πράξη στερείται εκτελεστότητος, δεδομένου ότι έχει τον χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από τους αιτούντες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η πράξη αυτή έχει κανονιστικό χαρακτήρα ως προς δύο σημεία της: α) αυτό, στο οποίο αναφέρεται ότι οι διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 εμπίπτουν στην έννοια των «λοιπών διαδικασιών υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» και β) εκείνο, στο οποίο αναφέρεται ότι είναι δυνατή η μετάταξη σε θέση ανώτερης κατηγορίας πριν από την συμπλήρωση της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας. Οι ισχυρισμοί των αιτούντων είναι απορριπτέοι, διότι η ένταξη των διαδικασιών του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», ευρίσκει, προδήλως, έρεισμα στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, στην οποία και απαριθμούνται, κατά τρόπο ενδεικτικό, οι μοριοδοτούμενοι τρόποι εισαγωγής. Ειδικότερα, στις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι «[τ]ο τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται … για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ…». Η ενδεικτική αυτή απαρίθμηση, σε συνδυασμό με την αναφορά σε «εποπτεία» του ΑΣΕΠ, δεν σημαίνει τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της ρυθμίσεως αποκλειστικά στις διαδικασίες του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, το οποίο, επομένως, περιλαμβάνει και εκείνες τις διαδικασίες που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, όπως ο ν. 3812/2009. Υπέρ της ερμηνευτικής αυτής εκδοχής συνηγορεί και η προηγούμενη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 (και μη προσβαλλόμενη) ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013», στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι μεταξύ των μοριοδοτούμενων διαδικασιών προσλήψεων περιλαμβάνονται και εκείνες που διενεργούνται «…από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο». Περαιτέρω, ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι απουσιάζει παντελώς ρύθμιση προβλέπουσα ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ στις διαδικασίες προσλήψεως στη Δημοτική Αστυνομία ερείδεται επί εσφαλμένης εκδοχής. Τούτο δε, διότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη αναφέρεται στις διαδικασίες του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009, τις οποίες, κατά τα προεκτεθέντα, τόσο ο ίδιος ο νομοθέτης όσο και το ΑΣΕΠ θεωρούν ως παρέχουσες μείζονες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας (βλ. αιτιολογική έκθεση του ν. 3812/2009 που παρατίθεται κατωτέρω σε επόμενη σκέψη), αποδίδει δε πράγματι την έννοια του νόμου και δεν συνιστά νέα ουσιαστική ρύθμιση, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο εφαρμογής του, αλλά -αντιθέτως- παρέχει διευκρινίσεις σε σχέση με το κανονιστικό του περιεχόμενο (πρβλ. ΣΕ 668/2012 Ολομ., 1283/2012 Ολομ., πρβλ. επίσης ΣΕ 844/2013 7μ., 909/2011 7μ., 503/2011, 840/2001 7μ., 4114/2000, 236/1980 κ.ά.). Τα ίδια ισχύουν και ως προς το δεύτερο σημείο της προσβαλλόμενης πράξεως που, κατά τους αιτούντες, εισάγει νέα ρύθμιση, ήτοι ως προς την αναφορά στη δυνατότητα μετατάξεως υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, χωρίς τη συνδρομή της προβλεπόμενης στον Υπαλληλικό Κώδικα οκταετίας. Και τούτο, διότι στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι «[η] μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται», χωρίς να παραπέμπει και στις ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων περί μετατάξεων. Επιπλέον, από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τις λοιπές της υποπαραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, συνάγεται ότι η διαδικασία μετατάξεων στο πλαίσιο της κινητικότητος είναι ειδική σε σχέση με την αντίστοιχη γενική διαδικασία μετατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, η οποία κινείται με πρωτοβουλία του υπαλλήλου (βλ. και την ως άνω αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012). Κατά τα λοιπά, η δεύτερη προσβαλλόμενη απόφαση (υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ29040/23-10-2013, ΦΕΚ Β΄ 2757/29-10-2013) συνιστά μεν κανονιστική διοικητική πράξη παραδεκτώς προσβαλλό¬μενη με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πλην άνευ εννόμου συμφέροντος. Και τούτο, διότι με αυτή συμπληρώνεται απλώς χωρίς να αντικαθίσταται και, μάλιστα, κατά τρόπο μη βλαπτικό για τους αιτούντες η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία καθορίσθηκαν το πρώτον η διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξής τους και ο τρόπος μοριοδοτήσεώς τους. Η συμπλήρωσή της συνίσταται στη μοριοδότηση και μόνων εκείνων των υπαλλήλων που έχουν επιτύχει εξαιρετική διάκριση σε αθλητικές διοργανώσεις. Με το περιεχόμενό της αυτό, όμως, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν επιφέρει δυσμενείς έννομες συνέπειες εις βάρος των αιτούντων, οι οποίοι δεν αμφισβητούν την συγκεκριμένη μοριοδότηση αλλά εκείνη των συναδέλφων τους που προσελήφθησαν το 2010, δηλαδή κατόπιν διαδικασιών «υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ». Εκ τούτου παρέπεται, ότι η τυχόν ακύρωσή της δεν θα οδηγούσε σε άρση των πράγματι βλαπτικών γι’ αυτούς εννόμων συνεπειών (ΣΕ 922/2012 Ολομ., 2962/2012).

9. Επειδή, οι αιτούντες παραδεκτώς ομοδικούν, προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως, οι οποίοι ερείδονται επί της αυτής νομικής και πραγματικής βάσεως.

10. Επειδή, η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Α' 84), ορίζει ότι : «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσια τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό, είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει. Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με ειδικές εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής». Περαιτέρω, στην παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, που προστέθηκε με το ίδιο Ψήφισμα, ορίζεται ότι «προβλεπόμενες ή διατηρούμενες στο νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, εξαιρέσεις από την αρμοδιότητα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εξακολουθούν να ισχύουν».

11. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997 (φ. Α΄ 107) και της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2819/2000 εξεδόθη αρχικώς το προεδρικό διάταγμα 23/2002, με τίτλο «Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Αστυνομίας» (Α΄ 19), στο οποίο ορίζονται και τα εξής: «άρθρο 1 (Διάκριση Προσωπικού): 1. Το προσωπικό της Αστυνομίας διακρίνεται α) σε ειδικό ένστολο και β) σε επιστημονικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο απαρτίζεται, κυρίως, από μηχανικούς, επόπτες υγείας, προσωπικό διοικητικής υποστήριξης και βοηθητικό προσωπικό. 2. Οι θέσεις του προσωπικού της Αστυνομίας της προηγούμενης παραγράφου συνιστώνται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 1188/1981 (Α΄ 204), όπως ισχύει κάθε φορά. 3. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. ... Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του διατάγματος, για να ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 2 του παρόντος. 4. Το ειδικό ένστολο προσωπικό των κλάδων ΠΕ23 και ΤΕ23, δεν πρέπει να είναι κατώτερο του 1/4 του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη Δημοτική Αστυνομία. 5. Για την πρόσληψη του επιστημονικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. άρθρο 3 (Προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα. 1. Να είναι Έλληνες πολίτες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί αυτών και δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους. ... 2. Επιπλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν ανάλογα με την κατηγορία και τα ακόλουθα προσόντα: α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου, ή διπλώματος οποιασδήποτε σχολής ή τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΠΕ ή ΤΕ. β) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου όλων των τύπων Λυκείου με εξαίρεση αυτούς του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον πρόκειται για τον κλάδο ΔΕ23. γ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1.70 μ. οι άνδρες και 1.65 μ. οι γυναίκες, ... δ) Να μην έχουν καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων (απαριθμούνται τα αδικήματα) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. ... ε) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. στ) Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). ζ) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικούς λόγους. άρθρο 4 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια): α) Το γενικό βαθμό του Πτυχίου ή β) Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου. γ) Τη γνώση ξένων γλωσσών. δ) Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152 με διόρθωση στο ΦΕΚ Α΄ 154). ε) Την επιτυχή συμμετοχή αθλητών ανδρών και γυναικών σε Ολυμπιακούς-Παγκόσμιους αγώνες μέχρι 8η νίκη, σε Ευρωπαϊκούς -Μεσογειακούς αγώνες μέχρι 6η νίκη και σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες μέχρι 3η νίκη. στ) Την κατοχή άδειας οδηγού αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής τουλάχιστον 50 κ.ε.. 2. Η κατάταξη σε πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, γίνεται κατά Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται: α) Πέντε (5) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο PROFICIENCY για την Αγγλική γλώσσα ή τέσσερις (4) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Τρεις (3) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο FIRST CERTIFICATE για την Αγγλική ή δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας. Κατοχή αντίστοιχων πτυχίων, περισσοτέρων άλλων ξένων γλωσσών του ανωτέρω επιπέδου λειτουργεί προσαυξητικά. β) Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984. γ) Μία (1) μονάδα για όσους κατέχουν άδεια οδηγού αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου. δ) Τρεις (3) μονάδες για τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους Δήμου ή Κοινότητας Νομού του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94 (Α΄ 28), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 (Α΄ 180), ή παραμεθορίου περιοχής όπως έχει καθοριστεί με την κατ’ εξουσιοδότηση της προηγουμένης διατάξεως, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν στις θέσεις που προκηρύχθηκαν, στον αντίστοιχο Δήμο ή Σύνδεσμο Δια ή Νησιωτικής Συνεργασίας, επί δεκαετία τουλάχιστον. ... ε) Δύο (2) μονάδες για όσους αθλητές, άνδρες και γυναίκες, έχουν επιτύχει μέχρι 8η νίκη σε Ολυμπιακούς - Παγκόσμιους αγώνες, μέχρι 6η νίκη σε Ευρωπαϊκούς - Μεσογειακούς αγώνες και μέχρι 3η νίκη σε Βαλκανικούς - Πανελλήνιους αγώνες. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. ... 4. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ίδιος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αντικειμενικά κριτήρια. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος, που έχει συσταθεί για τον οικείο ΟΤΑ και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. 5. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες από το νόμο και το παρόν Προεδρικό Διάταγμα προϋποθέσεις. άρθρο 5 (Υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις): 1. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης, μετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την ανάρτηση του πίνακα, καλούνται να προσέλθουν, κατά τη σειρά κατατάξεώς τους, για υγειονομική εξέταση και υποβολή σε αθλητική δοκιμασία. Κατ’ αρχάς στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, εξετάζονται, προκειμένου να κριθούν για την ικανότητά τους από υγειονομικής πλευράς. Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9, προκειμένου να εξετασθούν περαιτέρω για τα σωματικά τους προσόντα. 2. Η εξέταση των σωματικών προσόντων, εκτός από τον έλεγχο των προϋποθέσεων της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3, περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα: (απαριθμούνται τα αγωνίσματα). άρθρο 6 (Δικαιολογητικά υποψηφίων) ... άρθρο 7 (Περιεχόμενο Προκήρυξης): 1. Για την πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. ... άρθρο 8 (Υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών) ... άρθρο 9 (Επιτροπή επιλογής και εξέτασης σωματικών προσόντων): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις της Αστυνομίας ελέγχονται για την ύπαρξη των προϋποθέσεων της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και δοκιμάζονται στα αγωνίσματα του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας. β) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄. γ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου. δ) Έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υποδεικνύεται από τον Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Δ/νσης της έδρας της Περιφέρειας. ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας. ... 2. ... 3. ... άρθρο 10 (Εξέταση υποψηφίων): 1. … 2. ... 5. Μετά το πέρας και της εξέτασης … η επιτροπή καταρτίζει πίνακες καταλλήλων και μη, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, στηθική περίμετρος, αθλητικές επιδόσεις) ... άρθρο 11 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος διατάγματος προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού Αστυνομίας για τον οικείο ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Διατάγματος. β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος διατάγματος. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους του πίνακα της περ. β΄ της προηγουμένης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 13 (Ειδικές μεταβατικές διατάξεις): 1. ... 2. ... 4. … Κατά την πρώτη πενταετία λειτουργίας Αστυνομίας στον οικείο Νομό, το ειδικό ένστολο προσωπικό της Αστυνομίας, υπάγεται στα κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 1188/81». Το παρατεθέν κατά το κρίσιμο μέρος του προεδρικό διάταγμα, προ της δημοσιεύσεώς του, έτυχε επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Π.Ε. 677/2001), το οποίο δεν διατύπωσε παρατηρήσεις σε σχέση με τη συνταγματικότητα της διαδικασίας προσλήψεων του ειδικού ένστολου προσωπικού.

12. Επειδή, στη συνέχεια, με το άρθρο 35 παρ. 12 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195) η περ. γ΄, της παρ. 1 του ν. 2819/2000 αντικαταστάθηκε ως εξής: «γ. i. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η Δημοτική Αστυνομία εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 16, 26, 29, 31 και 33 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατάγματος 23/2002. ii. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, που προβλέπονται στην ανωτέρω διάταξη, ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία, στο σύνολό τους ή μεμονωμένα, ύστερα από προηγούμενη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου συμβουλίου και γνώμη του διευθυντή του νομού. iii. Ως την έκδοση της παραπάνω απόφασης οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). iv. Στη Δημοτική Αστυνομία ανατίθεται η αρμοδιότητα επιβολής των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία οχημάτων στους πεζοδρόμους. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται, παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιμενικό Σώμα». Εν συνεχεία, το ισχύσαν έως τότε σύστημα προσλήψεων του π.δ/τος 23/2002 αντικαταστάθηκε από νέο, το οποίο θεσπίσθηκε με το προεδρικό διάταγμα 135/2006, με τίτλο «Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού» (Α΄ 153). Το κρίσιμο μέρος του εν λόγω διατάγματος έχει ως εξής: «άρθρο 1 (προσόντα ειδικού ένστολου προσωπικού): 1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. β. Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ό έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος της ηλικίας τους. ... γ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων (απαριθμούνται τα αδικήματα) οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος τελεσθέντος με δόλο, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. ... δ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για την στέρησή τους. ε. Να μην έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.). στ. Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. ζ. Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. η. Να έχουν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους σε έναν από τους κλάδους ΠΕ23, ΤΕ23 και ΔΕ23. θ. Να διαθέτουν γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον "Πολύ Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και "Καλά" προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας πιστοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ι. Να έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. ια. Να είναι κάτοχοι ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ή δίκυκλης μηχανής, τουλάχιστον 50 κ.ε. ιβ. Να έχουν την ψυχική και σωματική υγεία, η οποία διαπιστώνεται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος καθώς και τα διανοητικά προσόντα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους. 2. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων. άρθρο 2 (Σύστημα πρόσληψης με αντικειμενικά κριτήρια): 1. Η πρόσληψη του ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια). Κατά το σύστημα αυτό λαμβάνονται υπόψη: α) Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου ή του Απολυτηρίου τίτλου σπουδών. β) Η εντοπιότητα. γ) Η ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τέκνου πολυτέκνου. δ) Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν εκείνης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κατά το προηγούμενο άρθρο. 2. Η κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακα κατά σειρά επιτυχίας γίνεται ξεχωριστά για κάθε Ο.Τ.Α., με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του πτυχίου ή του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, στον οποίο προστίθενται: α) Επτά (7) μονάδες για τους υποψηφίους που είναι δημότες και συγχρόνως κάτοικοι του αντίστοιχου Δήμου. β) Τρεις (3) μονάδες για όσους είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνου, καθώς και για όσους είναι γονείς με τρία παιδιά και τέκνα αυτών (όπως η τελευταία περίοδος της περ. β΄ της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 5 του ν. 3731/2008, Α΄ 263). γ) Πέντε (5) μονάδες για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. δ) Τρεις (3) μονάδες για την πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. ε) Δύο (2) μονάδες για την καλή γνώση ξένης γλώσσας της περ. δ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η γνώση επιπλέον και άλλων ξένων γλωσσών λειτουργεί προσαυξητικά με αντίστοιχη βαθμολογία εφόσον ο υποψήφιος κατέχει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. 3. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή εκατό (100). Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται εκείνος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. ... άρθρο 3 (Δικαιολογητικά υποψηφίων) ... άρθρο 4 (Περιεχόμενο Προκήρυξης): Για την πρόσληψη εκδίδεται προκήρυξη από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για τους ΟΤΑ κάθε νομού ή νομαρχίας, χωριστά. ... άρθρο 6 (Επιτροπή Επιλογής): 1. Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στην έδρα της Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο. β) Έναν Διευθυντή της Περιφέρειας. γ) Έναν υπάλληλο της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ τουλάχιστον με βαθμό Β΄. δ) Τον προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Δήμου και ελλείψει αυτού, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει αυτού κατηγορίας ΔΕ. ε) Έναν καθηγητή σωματικής αγωγής, που υποδεικνύεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας της Περιφέρειας. ... 2. ... 3. ... άρθρο 7 (Εξέταση υποψηφίων): 1. Για κάθε ΟΤΑ καταρτίζεται ιδιαίτερος πίνακας σειράς κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Ο πίνακας αυτός καταρτίζεται από την επιτροπή του προηγούμενου άρθρου και αναρτάται στο κεντρικό κατάστημα της Περιφέρειας και στο κατάστημα του οικείου Ο.Τ.Α. Από την ίδια επιτροπή καταρτίζεται πίνακας υποψηφίων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. 2. ... Όσοι κρίνονται ικανοί από την Υγειονομική Επιτροπή καλούνται να προσέλθουν στην Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) Δρόμο 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μία προσπάθεια). β) Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο 4 και 20΄΄ (μία προσπάθεια). γ) Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1.00 μ. (τρεις προσπάθειες). δ) Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3.60 μ. (τρεις προσπάθειες). ε) Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι). 3. ... 6. Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία (ανάστημα, αθλητικές επιδόσεις). ... άρθρο 8 (Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες): 1. Μετά την κατάρτιση του πίνακα της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, οι υποψήφιοι καλούνται από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, το αργότερο εντός πέντε ημερών και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν σε τεστ προσωπικότητας (Minnesota Multifacing Personality Inventory) και σε συνέντευξη. Με την ανωτέρω διαδικασία ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη. Η συνέντευξη διενεργείται μετά το πέρας των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών οπότε και συντάσσεται αυτοτελές πρακτικό εξατομικευμένης κρίσης για κάθε υποψήφιο στο οποίο αναφέρεται η τελική κρίση της Επιτροπής με αιτιολογημένη κρίση κάθε μέλους αυτής. ... 2. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος που προέρχεται είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από την Ελληνική Αστυνομία. Μέλος της Επιτροπής είναι ένας Διευθυντής της Περιφέρειας, και ένας υπάλληλος του κλάδου ΠΕ23 ... 3. ... 4. Μετά το πέρας και των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών του άρθρου αυτού η Επιτροπή καταρτίζει πίνακες όσων πληρούν ή μη τις προϋποθέσεις, στους οποίους περιλαμβάνονται, κατά στήλη, και όλα τα σχετικά με την εξέτασή τους στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. ... άρθρο 9 (Κατάρτιση τελικού πίνακα κατάταξης ανά ΟΤΑ): 1. Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Επιλογής προβαίνει στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για κάθε ΟΤΑ. Προς τούτο η Επιτροπή αυτή λαμβάνει υπόψη της: α) Τον πίνακα σειράς κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7, β) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από αυτή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7, γ) Τον πίνακα καταλλήλων ή μη ο οποίος έχει καταρτισθεί από την Επιτροπή του άρθρου 8 σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου. 2. Ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε ΟΤΑ περιλαμβάνει τους υποψηφίους των πινάκων της περ. β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, κατά την σειρά κατατάξεώς τους στον πίνακα της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου. ... άρθρο 12 (Καταργούμενες διατάξεις): Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργούνται τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ. 1 του παρόντος, και 17 του π.δ. 23/2002 (Α΄ 19)».

13. Επειδή, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου του παρατεθέντος, κατά το κρίσιμο μέρος του, στην προηγούμενη σκέψη διατάγματος, ανέκυψε το ζήτημα της αντιθέσεως προς το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, αφενός μεν των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995, όπως ίσχυε μετά τις διαδοχικές του τροποποιήσεις, αφετέρου δε των διατάξεων του υπό επεξεργασία προεδρικού διατάγματος, καθ’ ο μέρος δεν προβλέπεται σ’ αυτές διαδικασία ελέγχου των προσλήψεων στη δημοτική αστυνομία από ανεξάρτητη αρχή. Το Ε΄ Τμήμα του Δικαστηρίου παρέπεμψε με το Πρακτικό Επεξεργασίας υπ’ αριθμ. 115/2006 το ζήτημα προς επίλυση στην Ολομέλεια, αφού προηγουμένως γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διαδικασίες προσλήψεων του π.δ/τος 410/1995 δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), οι οποίες κατ’ εξαίρεση δεν εμπίπτουν στο Κεφάλαιο Γ΄ του νόμου αυτού (σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα), ήτοι στον έλεγχο και την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εξακολουθούν δε να εξαιρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος. Με το υπ’ αριθμ. 126/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας η Ολομέλεια γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν τίθεται ζήτημα αντιθέσεως του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 παρ. 3 του π.δ/τος 410/1995 (και δη στο άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 2819/2000) συστήματος επιλογής του ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας προς τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος. Και τούτο, διότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι, εξαιτίας της φύσεως των ασκούμενων από το ένστολο προσωπικό αρμοδιοτήτων, ειδικό, καθόσον οι προσλήψεις χωρούν βάσει ειδικών προσόντων και κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφίων με αντικειμενικά κριτήρια από ειδικό όργανο, που μπορεί να μην είναι το ΑΣΕΠ, το σύστημα δε αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περιπτώσεως ε΄ του ν. 2190/1994 για το αστυνομικό προσωπικό των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εξακολουθεί να ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 118 του Συντάγματος, λαμβανομένου υπόψη ότι το π.δ. 410/1995, όπως ισχύει, είναι προγενέστερο της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001.

14. Επειδή, ακολούθως με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234), επήλθε αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και, συγκεκριμένα, ορίσθηκε ότι εξαιρείται από τα Κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του νόμου αυτού και το «ειδικό ένστολο προσωπικό της αστυνομίας» (άρθρο 1 παρ. 2 περ. δ΄ του ν. 2190/1994). Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3812/2009 αναφέρεται σχετικώς, ότι με το άρθρο 1 επιχειρείται η υπαγωγή στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ ορισμένων φορέων και κατηγοριών προσωπικού, τούτο δε κρίθηκε αναγκαίο «προκειμένου να ενταχθούν στο ΑΣΕΠ οι περιπτώσεις που µε ειδικές διατάξεις και χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία είχαν εξαιρεθεί από το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τίθεται τέλος σε κάθε αυθαίρετη και αναξιοκρατική διαδικασία πρόσληψης. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες». Ωστόσο, με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 ορίσθηκε, περαιτέρω, ότι «[θ]εσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16 Α), η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα». Από δε τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου αυτού συνάγεται ότι η εν λόγω δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής προβλέφθηκε και ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας και αξιοκρατίας για την ενίσχυση του ισχύοντος μέχρι τότε συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών προσλήψεων στη Δημοτική Αστυνομία, στην ύπαρξη του οποίου αναφέρθηκαν εμμέσως αρκετοί βουλευτές (βλ. αγορεύσεις βουλευτών στα Πρακτικά Βουλής, ΙΓ΄ Περίοδος, Σύνοδος Α΄, Συνεδριάσεις ΛΑ΄, ΛΒ΄ και ΛΓ΄). Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ για το έτος 2010 (Κεφάλαιο IV), όπου αναφέρονται τα εξής: «Το έτος 2010 αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του ΑΣΕΠ υπό την έννοια ότι υπήρξε το πρώτο έτος εφαρμογής του Ν. 3812/2009, ο οποίος ψηφίστηκε στην εκπνοή του προηγούμενου έτους (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). Ο θεμελιώδης αυτός νόμος διαφοροποίησε σημαντικά τα δεδομένα στο χώρο των προσλήψεων καθώς, ενσωματώνοντας μια σειρά από ρυθμίσεις που είχαν προταθεί επανειλημμένα από το ΑΣΕΠ, αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα του ρόλου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα όπως την είχε εννοήσει ο Ν. 2190/1994, και την εννοεί και το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, φιλοσοφία του οποίου ήταν η δημιουργία μίας ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης με την ευθύνη της εφαρμογής, απ’ αρχής μέχρι τέλους, ενός αμερόληπτου και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων. … άλλες μείζονος σημασίας ρυθμίσεις του νέου νόμου 3812/2009 που αφορούν και ενδιαφέρουν το ΑΣΕΠ περιέχουν οι ακόλουθες διατάξεις του: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1, με την οποία περιορίστηκαν οι προηγουμένως προβλεπόμενες στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 εξαιρέσεις κατηγοριών προσωπικού από το σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ. … 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, σύμφωνα με την οποία όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται ένσταση για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και των Ειδικών φρουρών της ΕΛΑΣ, αυτή ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Επιπλέον, με την παράγραφο 3 θεσπίστηκε ένσταση των υποψηφίων επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 19/2006, η οποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση δε αυτή ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου δεν είχαν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα. Με τις διατάξεις αυτές, όπως τονίζεται και στην αιτιολογική έκθεση του νέου νόμου, επιδιώκεται η εξασφάλιση μείζονος διαφάνειας με τον έλεγχο της όλης διαδικασίας από το ΑΣΕΠ. …». Όπως δε προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 16466/5.11.2013 έγγραφο της -υπογράφουσας με εντολή Προέδρου- Γενικής Διευθύντριας Προσλήψεων του ΑΣΕΠ, από το έτος 2009 και εντεύθεν, οπότε ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του ν. 3812/2009, το ΑΣΕΠ ανέλαβε να εξετάσει μόνο τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν ενώπιόν του για τις προκηρύξεις του έτους 2009 έντεκα (11) Περιφερειών (Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Κρήτης) και αφορούσαν προσλήψεις ειδικού ένστολου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν το έτος 2010 και ήταν οι τελευταίες. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται, επιπλέον, ότι, με την εξαίρεση της υπ’ αριθμ. 8/1997 προκηρύξεως γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, 235 θέσεων Αστυνομίας, οι οποίες καλύφθηκαν το έτος 1998, όλες οι μετέπειτα προσλήψεις ένστολου προσωπικού της εν λόγω υπηρεσίας πραγματοποιήθηκαν μέσω προκηρύξεων των οικείων Περιφερειών, χωρίς την με οποιονδήποτε τρόπο ανάμειξη του ΑΣΕΠ.

15. Επειδή, ακολούθησε ο ν. 4093/2012, «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), με τον οποίο θεσπίσθηκε νέα διαδικασία (υποχρεωτικής) κινητικότητος του προσωπικού που απασχολείται στο Δημόσιο (με την ευρεία του όρου έννοια), παραλλήλως προς τα γενικώς ισχύοντα στο Κεφάλαιο Β΄ (άρθρο 69 επ.) του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Υπαλληλικού Κώδικα). Συγκεκριμένα, στην υποπαράγραφο Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τίτλο «Μετάταξη- Μεταφορά Προσωπικού», ορίζονται τα εξής: «1. Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού … για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησης πλεονάζον προσωπικό ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. … Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης περίπτωσης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη … μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή … του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση μετάταξης … υπαλλήλων σε συνιστώμενες θέσεις και για όσο χρόνο υφίστανται αυτές δεν πληρούται ίσος αριθμός θέσεων μόνιμου … προσωπικού των οικείων φορέων υποδοχής. 2. Με την πράξη μετάταξης … μπορεί να καταργείται η θέση που κατέχει ο μετατασσόμενος … υπάλληλος, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 3. Η μετάταξη … κατά την περίπτωση 1 δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου … του υπαλλήλου ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση των σχέσεων αυτών ή τις σχέσεις ασφάλισης, με τις οποίες υπηρετούσε ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσής του. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που ο υπάλληλος κατείχε πριν τη μετάταξή του. Όποιος μετατάσσεται … σε κατώτερη κατηγορία σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. ... Εξάλλου, με την υποπαράγραφο Ζ.2 της ίδιας παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012 ρυθμίστηκαν εκ νέου τα ζητήματα διαθεσιμότητας του πλεονάζοντος προσωπικού. Ειδικότερα, στην εν λόγω υποπαράγραφο ορίζονται τα εξής: «1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα. Αν καταργούνται ορισμένες μόνο θέσεις του ίδιου κλάδου, οι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους: α) Να μετατάσσονται εκουσίως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 4 Υπαλληλικού Κώδικα, άρθρο 158 παρ. 4 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). β) Να μετατάσσονται υποχρεωτικά ή να μεταφέρονται με μεταβολή της υπηρεσιακής τους σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατά τη διαδικασία της προηγούμενης υποπαραγράφου για το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Με την έκδοση της πράξης μετάταξης ή μεταφοράς και μεταβολής της σχέσης εργασίας αίρεται αυτοδίκαια το καθεστώς της διαθεσιμότητας. γ) ...».

16. Επειδή, το θεσπισθέν με το ν. 4093/2012 σύστημα της (γενικής) κινητικότητος και διαθεσιμότητος υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις με το ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 91 του νόμου αυτού ορίζονται, σε σχέση με το μέτρο της κινητικότητος, τα εξής: «1. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “Επιτρέπεται: α) η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων … που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) … όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η μετάταξη … του υπαλλήλου πρέπει να ανταποκρίνεται στην εργασιακή φυσιογνωμία του, όπως δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αμοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις μακρόχρονες ή συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, λαμβανομένων υπόψη των περιγραμμάτων θέσεων, εφόσον υπάρχουν, και των τυχόν αιτήσεων προτίμησης. … Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, ως δημόσιος τομέας νοείται αυτός που έχει οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. Τα νομικά πρόσωπα του Κεφαλαίου Β΄, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Η μετάταξη … των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης … στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται … ο υπάλληλος. Οι μετατασσόμενοι … πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται… . Η μετάταξη … μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται… . Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξή … του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. …” 2. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: “4. Ο αρμόδιος Υπουργός ή ο Πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής γνωστοποιεί τις κενές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες και το πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα σχέδια στελέχωσης των φορέων στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Εντός δέκα ημερών από τη σχετική εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί για τον αριθμό και τα απαιτούμενα προσόντα των υπαλλήλων κατά κατηγορίες, κλάδους ή και ειδικότητες που θα μετακινηθούν στους φορείς υποδοχής κατά σειρά προτεραιότητας. Ακολούθως, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του τριμελούς συμβουλίου, τις ανάγκες των φορέων και τις προτεραιότητες πολιτικής στελέχωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν, τα προσόντα των υπάλληλων που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία περιγράμματα θέσεων, εφόσον υπάρχουν, για τους κλάδους ή τις ειδικότητες στους οποίους πρόκειται να μεταταχθούν …, η οποία αποστέλλεται στους φορείς προέλευσης και υποδοχής. ... Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα υποδοχής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλέγει τους υπαλλήλους που θα μεταταχθούν … σε αυτόν και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς τους, σύμφωνα με την αποτίμηση των προσόντων τους και το περίγραμμα της θέσης, εφόσον υπάρχει, στην οποία θα μεταταχθούν… . Το τριμελές ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 90, και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισμό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την εργασιακή τους φυσιογνωμία, την εκπαίδευσή τους, τη διοικητική και εργασιακή τους εμπειρία και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου τους. ... Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής των αιτούντων υπαλλήλων, τη λειτουργία του τριμελούς συμβουλίου, την εξειδίκευση και τη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των υπαλλήλων, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης και κάθε άλλο αναγκαίο συναρτώμενο με τα ως άνω ζήτημα. ... Η επιλεγείσα σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής είναι δεσμευτική για τον υπάλληλο. Για τη μετάταξη … των υπάλληλων εκδίδεται απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του φορέα υποδοχής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”». Περαιτέρω, με το άρθρο 90 του ν. 4172/2013 ορίζονται, σε σχέση με το θεσμό της διαθεσιμότητος, τα εξής: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης (όπως η φράση «σε υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης» αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 29 του ν. 4210/2013, Α΄ 254/21.11.2013. Προηγουμένως ο νόμος όριζε «σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης»). Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013 μετατάσσονται … αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης … του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης … σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. 1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1α. (όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 125 ν. 4199/2013, Α΄ 216/11.10.2013). 2. ...». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013, «[μ]ε την παράγραφο 1 του άρθρου 91 επεκτείνεται η εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος της υποχρεωτικής µετάταξης … των δηµοσίων υπαλλήλων στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η µετάταξη … των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης και να λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης, εφόσον αυτά υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίµησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ορθολογική και αποτελεσµατική λειτουργία του καινοφανούς θεσµού της υποχρεωτικής µετάταξης … των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς υπηρετείται πρωτίστως ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 91 διαµορφώνεται πλήρως, διοικητικά και κανονιστικά, η κινητικότητα των δηµοσίων υπαλλήλων. Η διάταξη αυτή υπηρετεί την αντίληψη µιας δυναµικής και όχι στατικής διοίκησης, ικανής να ανταποκρίνεται µε ευελιξία στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της διοικητικής πραγµατικότητας. Σκοπός είναι η µέγιστη δυνατή και λειτουργική αξιοποίηση του υφιστάµενου προσωπικού, η οποία είναι και η αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιµότητα της διοίκησης και την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Η κινητικότητα των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι αντιστοιχεί στην εργασιακή τους φυσιογνωµία και λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης και καθηκόντων τους, εφόσον αυτά υπάρχουν, καθώς και τις δηλώσεις προτίµησής τους. Η διαδικασία της µετάταξης ή µεταφοράς των υπαλλήλων συντονίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η επιλογή των υπαλλήλων που θα µεταφερθούν ή θα µεταταχθούν διενεργείται, βάσει τυπικών και ουσιαστικών κριτηρίων, από τα αρµόδια Τριµελή Συµβούλια των φορέων υποδοχής τους. Η περιβολή της διαδικασίας µε όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, µε τις οποίες διασφαλίζεται ουσιαστικά ότι οι υπάλληλοι θα µεταφερθούν ή µεταταχθούν στις θέσεις που συνάδουν µε τα προσόντα τους, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των δηµοσίων υπηρεσιών, και η συντόµευση των σχετικών προθεσµιών καθιστούν το θεσµό της κινητικότητας ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ευέλικτο εργαλείο για την ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης». Συνεχίζει δε η αιτιολογική έκθεση: «Ειδικότερα, στην προτεινόµενη διάταξη (του άρθρου 90) ρυθµίζεται και θωρακίζεται νοµικά η επιλογή των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιµότητα µετά την κατάργηση της οργανικής τους θέσης. Η επιλογή αυτή διενεργείται κατόπιν αποτίµησης και αντικειµενικής µοριοδότησης των προσόντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιµωµένης της εργασιακής και διοικητικής εµπειρίας, της άσκησης ειδικών καθηκόντων και της εργασιακής φυσιογνωµίας του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, περαιτέρω, στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στον οικείο φορέα. Έτσι, εξασφαλίζεται η αυξηµένη µοριοδότηση όσων έχουν εισαχθεί µετά από διαγωνισµό µε αξιοκρατικά κριτήρια. Η αποτίµηση των ανωτέρω κριτηρίων αποτυπώνεται σε σχετικό βαθµολογικό πίνακα από τα αρµόδια, σύµφωνα µε το νόµο, Τριµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα λιγότερα προσόντα, όπως αυτοί προκύπτουν κατά φθίνουσα σειρά από τον βαθµολογικό πίνακα, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Η σύνθεση των Συµβουλίων αποτελεί πρόσθετη εγγύηση ανεξαρτησίας και αµεροληψίας της διαδικασίας».

17. Επειδή, παράλληλα, με τις ως άνω γενικές ρυθμίσεις, στο ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται και ειδικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα διαθεσιμότητας συγκεκριμένων κατηγοριών υπαλλήλων, μεταξύ δε αυτών και υπαλλήλων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όπως οι συγκροτούντες το προσωπικό των κατά τόπους υπηρεσιών Αστυνομίας. Ειδικότερα, στο άρθρο 81 του νόμου αυτού, με τίτλο «Κατάργηση θέσεων κλάδου Αστυνομίας», ορίζονται τα εξής: «1. Από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Αστυνομίας, ΤΕ Αστυνομίας, ΔΕ Αστυνομίας και ΥΕ Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013 είναι αυτοδικαίως άκυρη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις οποίες εντάσσονται οι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σε αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4, καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους, ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι μετά την ένταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του ειδικού δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων, που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζεται το είδος, το αντικείμενο και η διάρκεια εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. 2. ... 4. Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων στη δημοτική αστυνομία ασκούνται από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.). Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. Με απόφαση του συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τις 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην Ελληνική Αστυνομία, σε έναν ή περισσότερους δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 επί του άρθρου 81, «[μ]ε την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέσεων του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος κινητικότητας και µε σκοπό τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. Με την παράγραφο 2 λαµβάνεται η απαιτούµενη ειδική µέριµνα για ορισµένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου 1, µε βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξηµένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών πολιτών. Η παράγραφος 4 ρυθµίζει τα απαραίτητα ζητήµατα αναφορικά µε την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου είναι η 23η.9.2013». Όπως δε προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες του νόμου (Πρακτικά Συνεδριάσεων της Ολομελείας της Βουλής των Ελλήνων), η κατάργηση του θεσμού της Αστυνομίας υπαγορεύθηκε από την ανάγκη τηρήσεως των δεσμεύσεων που η Ελληνική Δημοκρατία ανέλαβε έναντι των δανειστών της, μεταξύ δε αυτών και η θέση 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας έως τα τέλη του έτους 2013, επελέγη δε ο θεσμός αυτός, διότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

18. Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατ’ εξουσιοδότηση των οριζομένων στις περ. 4 και 8 της υποπαραγράφου Ζ.1, της παρ. Ζ, του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του, μεταξύ άλλων, με το ν. 4172/2013, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274/ 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη … υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους» (Β΄ 1992/14.8.2013). Σκοπός της εν λόγω υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, είναι «[η] ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με: α) τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, β) τα αναγκαία δικαιολογητικά, γ) τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης και δ) τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχούν στα επιμέρους κριτήρια». Στο άρθρο 2 αυτής, με τίτλο «Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης για τη μετάταξη ή μεταφορά», ορίζεται ότι «1. Η μετάταξη μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων … που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)…, όταν επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδοχής, ιδίως για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων. 2. ... 3. κ.λπ. 10. Τα επιμέρους κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή του προσωπικού που μετατάσσεται … σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 4, της υποπαραγράφου Ζ.1, της παραγράφου Ζ, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 4172/2013 και ο αριθμός μορίων που αντιστοιχούν σε αυτά ανά κατηγορία υπαλλήλων παρατίθενται στους Πίνακες Ι, II και III του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας υπουργικής απόφασης. 11. ... Εξάλλου, στους Πίνακες Ι έως ΙΙΙ του Παραρτήματος Α΄ της εν λόγω υπουργικής αποφάσεως (οι οποίοι αντιστοιχούν στις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ/ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αντιστοίχως) παρατίθενται τα βαθμολογούμενα κριτήρια και ο μέγιστος αριθμός μορίων που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά. Τα κριτήρια διακρίνονται στις ακόλουθες Ομάδες: 1. Τυπικά Προσόντα (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 2. Διοικητική Εμπειρία (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 3. Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση (μέγιστος αριθμός μορίων 30), 4. Υπηρεσιακή Αξιολόγηση (Μέσος Όρος βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 8 ετών, μέγιστος αριθμός μορίων 10), 5. Πειθαρχικές Ποινές (αρνητική βαθμολογία, μέγιστος αριθμός μορίων -30) Στην τρίτη ομάδα (Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση), το σύνολο των μορίων (30) λαμβάνουν όσοι έχουν εισέλθει στη Δημόσια Διοίκηση είτε μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ), είτε κατόπιν εισαγωγικού γραπτού διαγωνισμού, διενεργηθέντος από το ΑΣΕΠ. Επίσης, 25 μόρια λαμβάνουν όσοι έχουν εισαχθεί κατά προτεραιότητα μέσω ΑΣΕΠ, δυνάμει των κριτηρίων και της διαδικασίας του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ενώ 20 μόρια λαμβάνουν όσοι επελέγησαν δυνάμει διαδικασίας εμπίπτουσας στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», καθώς και όσοι έχουν εισαχθεί κατόπιν γραπτού διαγωνισμού πριν από τη θέσπιση του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19.8.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Πρόγραμμα κινητικότητας ν. 4172/2013» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», Αριθμός Διαδικτυακής Καταχώρισης-ΑΔΑ- ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ), στην έννοια των «λοιπών διαδικασιών υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» υπάγονται οι ακόλουθες διαδικασίες: α) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία. Το ΑΣΕΠ, στην περίπτωση αυτή, έχει εκδώσει ή εγκρίνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, συγκροτήσει τις απαιτούμενες επιτροπές επιλογής, οι οποίες έκριναν και καθόρισαν τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων, και ασκήσει όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών έως τον καθορισμό των διοριστέων και τη δημοσίευση των οικείων πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με ενδεικτική αναφορά στις προκηρύξεις: 1Ε/2009, 1Ε/2008, 1Ε/2007, 4Ε/2005, 12Ε/2005, 5/1Ε/2004, 1/2009, 1/2008, 1/2007). β) Διεξαγωγή διαδικασίας επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005. γ) Διεξαγωγή διαδικασίας πληρώσεως θέσεων ή προσλήψεως μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπαλλήλων επί θητεία που διενεργείται από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο.

19. Επειδή, ειδικότερα ως προς τους υπηρετούντες στην Δημοτική Αστυνομία, με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-γ΄/15.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2631/17.10.2013), εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 81 παρ. 1 και 91 του ν. 4172/2013 και συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω κοινής υπουργικής αποφάσεως ορίζεται ότι «1. Υπάλληλοι της Αστυνομίας των κλάδων ΠΕ Αστυνομίας, ΤΕ Αστυνομίας και ΔΕ Αστυνομίας, των οποίων οι θέσεις καταργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α 167), εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό εφόσον συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: α. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή των διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Π.Ε., πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων Π.Σ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή πτυχίου ή διπλώματος ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Τ.Ε. και πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτήριου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. β. Να μην υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. γ. Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν θεωρείται ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις αυτός που έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. δ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109) που εφαρμόζεται για τη σωματική ικανότητα των μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. ε. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου. στ. Να έχουν ανάστημα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65 μ. χωρίς υποδήματα. ζ. Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων κ.λπ. (απαριθμούνται τα εγκλήματα) η. Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που επισύρουν προσωρινή ή οριστική παύση και να μην τους έχει επιβληθεί τέτοια πειθαρχική ποινή. 2. Πρόσθετα προσόντα ...», στο άρθρο 3 ότι «1. Για την αξιολόγηση και τη διαδικασία ένταξης των υπαλλήλων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εφαρμόζεται η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274 από 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992). 2. α. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης, που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ, καλούνται με μέριμνα της Δ/νσης Προσωπικού/ΑΕΑ να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του π.δ/τος 4/1995 (Α΄ 1). ... β. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις, καθώς και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες προηγούνται των υγειονομικών εξετάσεων. Το ως άνω προσωπικό παραπέμπεται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλεται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του εξεταζόμενου. γ. Όσοι κρίνονται ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στα αντίστοιχα Κεντρικά Ιατρεία της Ελληνικής Αστυνομίας για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, για να κριθεί η καταλληλότητά τους. δ. ... 3. Το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τον πίνακα βαθμολογικής κατάταξης των προς ένταξη υπαλλήλων που καταρτίζεται από το ΑΣΕΠ με βάση τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/ οικ.22274/9.8.2013 καθώς και τα ειδικά πρόσθετα κριτήρια της παρούσης, τα αποτελέσματα των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων, γνωμοδοτεί για τη σειρά προτεραιότητας των προς ένταξη υπαλλήλων και εκδίδει τον Τελικό Πίνακα Διάθεσης. 4. ...» και στο άρθρο 4 ότι «1. Όσοι περιλαμβάνονται στον Τελικό Πίνακα Διάθεσης, εντάσσονται ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό στην Ελληνική Αστυνομία με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται ισάριθμες οργανικές θέσεις για το εντασσόμενο προσωπικό. 2. …». Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6000/2/234-ε΄/15.10.2013 όμοια κοινή απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών (Β΄ 3030/28.11.2013), με την οποία το όριο ηλικίας για τη μετάταξη στην Ελληνική Αστυνομία αυξήθηκε κατά πέντε έτη (πεντηκοστό). Ομοίως, με την υπ’ αριθμ. 90894/18.10.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2655), συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση, καθορίσθηκαν τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολογήσεως και εντάξεως των υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ23 της Αστυνομίας στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης. Ειδικότερα, με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ως προσόντα διορισμού προβλέφθηκαν τα εξής: α) η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) η μη υπέρβαση του ορίου ηλικίας των 45 ετών και γ) ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών για τους άνδρες και 1 μέτρου και 60 εκατοστών για τις γυναίκες. Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης ορίζεται ότι «θα ακολουθηθεί η διαδικασία για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4172/2013». Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101650/28.11.2013 όμοια κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3032), με την οποία επίσης καθορίσθηκε ως ανώτατο όριο ηλικίας το πεντηκοστό. Στο πλαίσιο που περιγράφουν οι προεκτεθείσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2999/26.11.2013), «Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, (Α΄ 167)» (Αριθμός Ανακοίνωσης 5/2013), επίσης συμπροσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση. Με αυτήν κλήθηκαν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE και ΔΕ Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 3.500) να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, στους οποίους ανήκε η κατεχόμενη από αυτούς οργανική ή προσωποπαγής θέση, «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση» για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν. Περαιτέρω, κλήθηκαν οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των «Αιτήσεων- Υπεύθυνων Δηλώσεων» των υπαλλήλων, να συντάξουν με ευθύνη τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων των ως άνω υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής της παρούσας Ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ 9.8.2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στις υπ’ αριθμ. 6000/2/234−γ΄/ 17.10.2013 και 90894/18.10.2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Εξάλλου, στην ίδια υπ’ αριθμ. 31890/25.11.2013 υπουργική απόφαση προσαρτώνται οι πίνακες με τη σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής, τον αριθμό των υπαλλήλων που πρόκειται να διατεθεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα, καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Πρόκειται για 2.858 κενές οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΠΕ/ΤΕ και ΔΕ σε διάφορες (κεντρικές και περιφερειακές) υπηρεσίες των ακόλουθων, κατά σειρά προτεραιότητας, φορέων υποδοχής: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (για τα ανά την επικράτεια καταστήματα κράτησης), Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (για την Ελληνική Αστυνομία), Υπουργείο Οικονομικών (για τη Γενική Γραμματεία Εσόδων), Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (για τα κατά τόπους Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Ακολούθως την 29.11.2013 εξεδόθη η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170 εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Οδηγίες για την κινητικότητα των Δημοτικών Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα» (αναρτηθείσα στη «Διαύγεια», με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης-ΑΔΑ- ΒΛ12Χ-Φ91). Με την εν λόγω εγκύκλιο περιγράφεται η τηρητέα διαδικασία για την ολοκλήρωση της κινητικότητας των υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, στην εν λόγω εγκύκλιο επισημαίνεται (σελ. 11) ότι «[η] διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 συγκαταλέγεται στις “λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ” της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992)».

20. Επειδή, προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση ότι οι παραδεκτώς προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις, κατά το μέρος τους εκείνο που αφορά στη μοριοδότηση όσων έχουν προσληφθεί «με λοιπές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ» δεν ευρίσκουν έρεισμα σε ορισμένη εξουσιοδότηση. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι στην αναφερόμενη στη δέκατη έκτη σκέψη περίπτωση 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013, παρατίθεται κατά τρόπο γενικό μεν, πλην ορισμένο, το πλαίσιο, εντός του οποίου η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση δύναται να κινηθεί κατά τον καθορισμό των μοριοδοτούμενων διαδικασιών εισαγωγής στους φορείς της περιπτώσεως 1 της ίδιας υποπαραγράφου και, μεταξύ των διαδικασιών αυτών ρητώς αναφέρονται και οι διαδικασίες προσλήψεως που τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, όπως η επίδικη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009. Τούτο δε, λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη ότι ο καθ’ ύλην προσδιορισμός του αντικειμένου της εξουσιοδοτήσεως και η ουσιαστική ρύθμιση αρκεί να περιέχονται και σε διατάξεις άλλου νόμου (ΣΕ 1210/2010 Ολομ., 2186/2013 Ολομ.), τέτοιες δε είναι, προδήλως, οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009.

21. Επειδή, ομοίως απορριπτέος είναι και ο συναφής προβαλλόμενος λόγος ότι οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις στερούνται νομίμου ερείσματος διότι νόμιμο έρεισμά τους είναι η διάταξη της περιπτώσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013. Εξ άλλου, ο ίδιος λόγος στρεφόμενος κατά της πρώτης προσβαλλομένης και ρητώς κατονομαζομένης στο δικόγραφο υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔ/Β.2/83/οικ32170/29-11-2013 πράξεως του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, εφ’ όσον όπως έχει ήδη γίνει δεκτό σε προηγούμενη σκέψη η πράξη αυτή στερείται εκτελεστού χαρακτήρος ως εγκύκλιος.

22. Επειδή, προβάλλεται ακολούθως ότι οι προσβαλλόμενες παραδεκτώς υπουργικές αποφάσεις αντίκεινται ευθέως στις διατάξεις των άρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος, διότι πριμοδοτούν με 20 μόρια διαδικασία υποχρεωτικώς εξαιρούμενη από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 δεν δύναται να εφαρμοσθεί, ως αντίθετη στις ίδιες συνταγματικές διατάξεις. Για τη θεμελίωση της βασιμότητος του λόγου αυτού ακυρώσεως, οι αιτούντες επικαλούνται όσα έχουν γίνει δεκτά με το Πρακτικό Επεξεργασίας της Ολομελείας του Δικαστηρίου υπ’ αριθμ. 126/2006 επί του σχεδίου του τελικώς εκδοθέντος προεδρικού διατάγματος 135/2006 και με την απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθμ. 195/2013. Ο λόγος αυτός παρίσταται απορριπτέος ως αβάσιμος. Και τούτο, διότι η διάταξη του άρθρου 118 παρ. 6 του Συντάγματος είναι εξαιρετική και, επομένως, στενώς ερμηνευτέα (ΣΕ 3595/2008 Ολομ.), το ίδιο δε ισχύει και για τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994 (Π.Ε. 96/2008 Ολομ., 230/2008 Ολομ., 190/2009 5μ.), στην οποία και μόνο αφορά η ως άνω συνταγματική διάταξη. Κατά συνέπεια, εφόσον οι διαδικασίες προσλήψεως στη Δημοτική Αστυνομία δεν περιλαμβάνονται ρητώς μεταξύ των εξαιρούμενων κατ’ άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2190/1994, η δυνάμει του άρθρου 26 παρ. 1 περ. α΄ του ν. 2819/2000 εξαίρεσή τους από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ δεν περιβάλλεται με συνταγματικές εγγυήσεις και είναι, επομένως, δυνατή η άρση της με νεότερο νόμο. Επιπλέον, το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος αφορά διατάξεις νόμων που θεσπίζονται μετά την συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, εν προκειμένω όμως η εξαίρεση από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ εχώρησε με προεδρικό διάταγμα, το οποίο ευρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου (ν. 2819/2000) προγενέστερη της συνταγματικής αναθεωρήσεως (όπως, άλλωστε, έγινε δεκτό με το Π.Ε. 126/2006). Τέλος, η επικαλούμενη από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 195/2013 απόφαση της Ολομελείας του Δικαστηρίου αφορά σε διαφορετική κατηγορία προσωπικού του Δημοσίου και συγκεκριμένως στους δικαστικούς υπαλλήλους που τελούν υπό ιδιαίτερο συνταγματικό και νομοθετικό καθεστώς διάφορο των αιτούντων και, συνεπώς οι κρίσεις που διαλαμβάνονται σε αυτήν περί της εννοίας των άρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντάγματος δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση.

23. Επειδή, προβάλλεται επίσης ότι οι παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις προσκρούουν ευθέως στις απορρέουσες από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Και τούτο, διότι με τις πράξεις αυτές οι αιτούντες περιέρχονται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση έναντι των συναδέλφων τους που προσελήφθησαν το έτος 2010, μολονότι και για τους τελευταίους εφαρμόσθηκε η ίδια, ειδική, αντικειμενική, αξιοκρατική και διαφανής διαδικασία του π.δ/τος 135/2006, με τη διαφορά ότι στην περίπτωσή τους έγινε (τυχαίως, κατά την άποψη των αιτούντων) χρήση της προβλεπόμενης στο ν. 3812/2009 δυνατότητος υποβολής ενστάσεων ενώπιον του ΑΣΕΠ και, μάλιστα, κατά των πινάκων κατατάξεως, γεγονός που, κατά την κοινή πείρα δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την παροχή σε αυτούς ενός τόσο μεγάλου πλεονεκτήματος. Συναφώς, προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις αντίκεινται και στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η μοριοδότηση των προσληφθέντων το 2010 είναι απρόσφορη, μη αναγκαία και δυσανάλογη προς το σκοπό δημοσίου συμφέροντος, την ικανοποίηση του οποίου επιδιώκει, με συνέπεια να τον υπερακοντίζει, προσβάλλοντας ευθέως και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, λαμβανομένου υπόψη ότι α) η πρόσληψή τους εχώρησε κατ’ εφαρμογή διαδικασιών προβλεπόμενων στο νόμο και β) η μοριοδότηση των κριτηρίων, με βάση τα οποία είχαν οι ίδιοι προσληφθεί, καθώς και ο έλεγχος της γνησιότητος των δικαιολογητικών, θα μπορούσε να γίνει εκ νέου από το επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή της διαδικασίας κινητικότητας ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχει εκ νέου τα ίδια δικαιολογητικά.

24. Επειδή, όπως παγίως γίνεται δεκτό (ΣΕ 1253/2003 Ολομ., 2180/2004 Ολομ., 3086/2011 Ολομ.) η καθιερούμενη με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων, που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας και, ειδικότερα, τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της λειτουργίας που ανατέθηκε σε αυτόν από το Σύνταγμα, όσο και τη Διοίκηση που δρα κανονιστικώς. Η παράβαση της πιο πάνω συνταγματικής αρχής ελέγχεται από τα δικαστήρια μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους, ώστε να διασφαλίζεται με ίσους όρους η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός. Κατά τον έλεγχο αυτό, που είναι έλεγχος ορίων και όχι έλεγχος των κατ’ αρχήν επιλογών ή του ουσιαστικού περιεχομένου των νομικών κανόνων, ο κοινός νομοθέτης ή η Διοίκηση που δρα κανονιστικώς μπορεί να ρυθμίσει κατά ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις ή σχέσεις, αφού ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες, οι οποίες συνδέονται προς τις καταστάσεις ή σχέσεις που είναι υπό ρύθμιση. Με βάση δε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια ο νομοθέτης μπορεί να προβαίνει στη σχετική ρύθμιση μέσα στα όρια της αρχής της ισότητας, τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση είτε με τη μορφή χαριστικού μέτρου ή προνομίου, που δεν συνδέεται με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση καταστάσεων, που τελούν κάτω από διαφορετικές συνθήκες ή, αντίθετα, την διαφορετική μεταχείριση των ίδιων ή παρόμοιων καταστάσεων. Αν το δικαστήριο, κατά τον έλεγχο της συνταγματικότητας του νόμου, διαπιστώσει παράβαση της αρχής της ισότητας, οφείλει, κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού, να προβεί σε άρση της αντισυνταγματικότητας που διαπιστώθηκε. Εν προκειμένω, ο δημόσιος σκοπός, του οποίου η θεραπεία διώκεται με τις επίμαχες ρυθμίσεις της περιπτώσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013, είναι η εξασφάλιση της πραγματοποιήσεως της κινητικότητος υπό όρους αξιοκρατίας, ήτοι ένας σκοπός θεμιτός, ο οποίος δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και προέρχονται από διαφορετικούς φορείς, ανάλογα με τη διαδικασία διορισμού τους. Στο πλαίσιο αυτό, η μοριοδότηση εκείνων των υπαλλήλων που έχουν διορισθεί μέσω ΑΣΕΠ και, μάλιστα, κατά τρόπο κλιμακωτό, ήτοι με την αύξηση του αριθμού των μορίων ανάλογα με το βαθμό «παρεμβάσεως» του ΑΣΕΠ στη διαδικασία διορισμών, αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο διαφοροποιήσεως, αφού, μάλιστα, στην συγκεκριμένη περίπτωση η μοριοδότηση βάσει του κριτηρίου της διαδικασίας επί της οποίας το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο νομιμότητος βάσει ενστάσεως του ενδιαφερομένου δεν ανάγεται στο μέγιστο όριο των 30 μορίων, αλλά στα 20 μόρια. Πέραν δε αυτού η θέσπιση της διαδικασίας αυτής με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 κατέστη αναγκαία, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το συγκεκριμένο άρθρο και τις σχετικές συζητήσεις στη Βουλή, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη σκέψη, για την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών προσλήψεων στη Δημοτική Αστυνομία υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς όπου η όλη διαδικασία εκινείτο υπό την αιγίδα των οργάνων της τοπικής αυτοδιοικήσεως και του Γενικού Γραμματέως της οικείας Περιφέρειας. Εξ άλλου, ο διορισμός που ελέγχεται μέσω της συνταγματικά κατοχυρωμένης ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ) δημιουργεί ένα τεκμήριο υπέρ της επάρκειας και της ικανότητος των διορισθέντων, το οποίο υπό το σύστημα που καθιερώνει η εν προκειμένω εφαρμοστέα υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ 22274/9-8-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δύναται να ανατραπεί μέσω της κατισχύσεως του μη δικαιούμενου τα μόρια αυτά στις λοιπές τρεις ομάδες κριτηρίων που ανέρχονται συνολικά σε 70 μόρια (ήτοι τυπικά προσόντα- μέγιστος αριθμός μορίων 30, διοικητική εμπειρία- μέγιστος αριθμός μορίων 30 και υπηρεσιακή αξιολόγηση των 8 τελευταίων ετών- μέγιστος αριθμός μορίων 10) λαμβανομένου μάλιστα υπ’ όψη του γεγονότος ότι οι αιτούντες διορισθέντες προ του τελευταίου διαγωνισμού του έτους 2010, όπου εφαρμόσθηκε η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3812/2009 υπερέχουν των διορισθέντων βάσει του διαγωνισμού αυτού στις ομάδες των κριτηρίων της διοικητικής εμπειρίας και της υπηρεσιακής αξιολογήσεως.

25. Επειδή, τέλος, τα προβαλλόμενα ότι με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη εισάγεται νέα ρύθμιση (μετάταξη πριν από τη συμπλήρωση της οκταετίας), η οποία προσκρούει στις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα και 76 παρ. 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων καθώς και ότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος της εκείνο που αφορά τη δυνατότητα μετάταξης και πριν από τη συμπλήρωση της οκταετίας, ερείδεται επί μη ορισμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης παρίστανται απορριπτέα προεχόντως μεν διότι η πράξη αυτή, όπως προαναφέρθηκε συνιστά μη εκτελεστή εγκύκλιο, αλλά και ως ερειδόμενα επί της εσφαλμένης εκδοχής, ότι η ρύθμιση αυτή θεσπίζεται το πρώτον με την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ αυτή περιέχεται ευθέως στην περ. 1, της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ΄ του ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 91 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως άλλωστε ρητώς προαναφέρθηκε στην όγδοη σκέψη.


Διά ταύτα


Καταργεί την δίκη ως προς την 289η αιτούσα (…)

Απορρίπτει την κρινόμενη αίτηση

Δέχεται την παρέμβαση του … κ.λπ. για όσους από τους παρεμβαίνοντες έχει ασκηθεί παραδεκτώς

Διατάσσει την κατάπτωση του κατατεθέντος παραβόλου

Επιβάλλει συμμέτρως στους αιτούντες την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου και των παρεμβαινόντων που ανέρχεται σε τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ για το Δημόσιο και πεντακόσια τριάντα (530) ευρώ για τους παραδεκτώς παρεμβαίνοντες


Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2015.


Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Σωτ. Αλ. Ρίζος Μ. Παπασαράντη


ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.