Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΣτΕ 3007/2014 (Ολομ): ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Με έννομο συμφέρον ασκεί αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων που αφορούν τροποποίηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κάτοχος τέτοιου ομολόγου, ο οποίος δεν συναίνεσε στην τροποποίησή του / τα ομόλογα και οι λοιποί τίτλοι, ενσώματοι ή άυλοι, δεν έχουν στις συναλλαγές περιουσιακή αξία ως πράγματα καθ’ εαυτά / η ακύρωση τίτλου δεν είναι απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι απαλλοτρίωση πράγματος που έχει περιουσιακή αξία καθ’ εαυτό, ώστε να εξαρτάται η νομιμότητα της απαλλοτρίωσης από την καταβολή πλήρους χρηματικής αποζημίωσης και, μάλιστα, κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου / κατά τα άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, σε περίπτωση συνδρομής σοβαρού λόγου δημοσίου συμφέροντος είναι επιτρεπτός ο περιορισμός των πάσης φύσεως ενοχικών δικαιωμάτων, εάν υπό τις δεδομένες συνθήκες κρίνεται αναγκαίος και πρόσφορος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και συμβατός με την αρχή της αναλογικότητας / η μείωση της περιουσίας των κατόχων ομολόγων (ως αναιτιώδους ενοχικού δικαιώματος εκ τίτλων και ασυνδέτως με τυχόν απαιτήσεις τους εκ της αιτίας διαθέσεως των τίτλων) προέκυψε από την εφαρμογή του ν. 4050/2012 που συνιστά εθνική νομοθεσία λήψης γενικών μέτρων οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ και θεσπίσθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος συνισταμένου στη διάσωση της εθνικής οικονομίας από στάση πληρωμών και κατάρρευση και δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα / η ακύρωση των τίτλων των κατόχων ομολόγων και η αντικατάστασή τους με νέους τίτλους συνεπάγεται γι’ αυτούς ιδιαιτέρως σοβαρή περιουσιακή απώλεια, η οποία, όμως, δεν ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη, ώστε να κριθεί απαγορευμένη από τα άρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, ιδίως, εν όψει των όλως εξαιρετικών περιστάσεων που επέβαλαν την θέσπιση των διατάξεων του ν. 4050/2012.

Από τη διάθεση ομολόγων και λοιπών τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως κρατών γεννάται πιστωτική σχέση, η οποία δεν είναι απαλλαγμένη του κινδύνου της σύννομης περιουσιακής απώλειας, ακόμη και αν το δίκαιο που διέπει τους τίτλους δεν προβλέπει ότι πριν από την λήξη τους είναι ενδεχόμενη η επαναδιαπραγμάτευση όρων τους / τούτο, διότι από την έκδοση του τίτλου μέχρι την λήξη του μεσολαβεί συνήθως ικανό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ενδέχεται να συμβούν γεγονότα απρόβλεπτα που περιορίζουν ουσιωδώς, ακόμη και μέχρι εκμηδενισμού, τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους – εκδότη ή εγγυητή των τίτλων / όταν συμβούν τέτοια γεγονότα, το κράτος νομίμως επιδιώκει επαναδιαπραγμάτευση βάσει της ρήτρας rebus sic standibus, η οποία οριοθετεί την γενική αρχή του δικαίου pacta sunt servanda / υπό την δεδομένη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών, η οποία αιφνιδίασε και αναμφιβόλως έφερε την Ελληνική Δημοκρατία σε κατάσταση αδυναμίας να εκπληρώνει εμπροθέσμως και στο ακέραιο όλες τις οικονομικής φύσεως υποχρεώσεις της, η επιδίωξη με τον ν. 4050/2012 μιας επαναδιαπραγμάτευσης μέρους του δημοσίου χρέους (ήτοι του οφειλόμενου στον ιδιωτικό τομέα) που αναμενόταν να έχει θετική έκβαση δεν αντιβαίνει στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, του κράτους δικαίου και της χρηστής διοικήσεως / ούτε κατά τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο λόγο εθίγησαν τα διαδικαστικά δικαιώματα των κατόχων ομολόγων, διότι σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, κατά την διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των ομολόγων και των λοιπών τίτλων, όταν αυτή διέπεται από Ρήτρες Συλλογικής Δράσης, καλείται προς συμμετοχή σε ψηφοφορία ο Ομολογιούχος, προκειμένου δε περί ομολόγων που δεν είναι τίτλοι ονομαστικοί ή τίτλοι στον κομιστή, αλλά τίτλοι ανώνυμοι και άυλοι, ως Ομολογιούχος νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επ’ ονόματι του οποίου (είτε ως έχοντος ίδιο δικαίωμα επί του τίτλου είτε ως θεματοφύλακος) o εκδότης τηρεί σχετικό λογαριασμό / ανήκει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων η κρίση αν στην περίπτωση αυτή γεννάται αστική ευθύνη του Ομολογιούχου έναντι του κατόχου των ομολόγων / είναι νομικώς αδιάφορο το γεγονός ότι οι τίτλοι των αιτούντων κατόχων δεν εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για την άντληση κεφαλαίων με δανεισμό του και δεν περιήλθαν σε επενδυτές, αλλά διετέθησαν βάσει των 3717/2008 και 3871/2010 (αποζημίωση απολυθέντων Ολυμπιακής).
Από την διάθεση άυλων τίτλων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου γεννάται πιστωτική σχέση με ενοχικά δικαιώματα μη διαφοροποιούμενα επί τη βάσει υποκειμενικών στοιχείων κάθε πιστωτή και αναιτιώδη / συνεπώς, η αρχή της ισότητας δεν επιβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους από τους πιστωτές του, οι οποίοι αντλούν τα δικαιώματά τους από τίτλους που διέπονται από τον ν. 2198/1994, με κριτήρια α) μια ιδιότητα άλλη σε σχέση με την αδιαφοροποίητη ιδιότητα του πιστωτή ή β) την υποκειμένη αιτία της πιστωτικής σχέσης / αντιθέτως, μάλιστα, η αρχή της ισότητας, όπως κατά τα διεθνή συναλλακτικά ήθη εφαρμόζεται επί σχέσεων πλειόνων πιστωτών με τον ίδιο οφειλέτη, γνωστή ως αρχή pari passu, επιβάλλει την πορεία μέχρι την τελική λύση των σχέσεων «με ίσο βήμα», ώστε σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποιήσεως του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών κάθε πιστωτής να ικανοποιηθεί αναλογικά με το ύψος της απαίτησής του.
Ισχυρισμοί για την αιτία της διαθέσεως των τίτλων δεν είναι εξεταστέοι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην παρούσα δίκη, αλλά από τα αρμόδια για την επιδίκαση χρηματικών απαιτήσεων δικαστήρια ουσίας σε περίπτωση ασκήσεως σχετικού ενδίκου βοηθήματος με επίκληση της υποκειμένης αιτίας.
Ο περιορισμός, κατόπιν διαπραγματεύσεων, των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι του Δημοσίου στο συγκεκριμένο ποσοστό και με σύμμετρη ικανοποίηση κάθε πιστωτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων επιβαρυντικών για το κοινωνικό σύνολο, νομοθετικών παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της δεδομένης εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και δεν αντιβαίνει στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

www.ste.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΣτΕ 3007/2014 (Ολομ): ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ

Με έννομο συμφέρον ασκεί αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεων που αφορούν τροποποίηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κάτοχος τέτοιου ομολόγου, ο οποίος δεν συναίνεσε στην τροποποίησή του / τα ομόλογα και οι λοιποί τίτλοι, ενσώματοι ή άυλοι, δεν έχουν στις συναλλαγές περιουσιακή αξία ως πράγματα καθ’ εαυτά / η ακύρωση τίτλου δεν είναι απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι απαλλοτρίωση πράγματος που έχει περιουσιακή αξία καθ’ εαυτό, ώστε να εξαρτάται η νομιμότητα της απαλλοτρίωσης από την καταβολή πλήρους χρηματικής αποζημίωσης και, μάλιστα, κατόπιν αποφάσεως δικαστηρίου / κατά τα άρθρα 5 παρ. 1, 17 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, σε περίπτωση συνδρομής σοβαρού λόγου δημοσίου συμφέροντος είναι επιτρεπτός ο περιορισμός των πάσης φύσεως ενοχικών δικαιωμάτων, εάν υπό τις δεδομένες συνθήκες κρίνεται αναγκαίος και πρόσφορος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και συμβατός με την αρχή της αναλογικότητας / η μείωση της περιουσίας των κατόχων ομολόγων (ως αναιτιώδους ενοχικού δικαιώματος εκ τίτλων και ασυνδέτως με τυχόν απαιτήσεις τους εκ της αιτίας διαθέσεως των τίτλων) προέκυψε από την εφαρμογή του ν. 4050/2012 που συνιστά εθνική νομοθεσία λήψης γενικών μέτρων οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής κατά την έννοια του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ και θεσπίσθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος συνισταμένου στη διάσωση της εθνικής οικονομίας από στάση πληρωμών και κατάρρευση και δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα / η ακύρωση των τίτλων των κατόχων ομολόγων και η αντικατάστασή τους με νέους τίτλους συνεπάγεται γι’ αυτούς ιδιαιτέρως σοβαρή περιουσιακή απώλεια, η οποία, όμως, δεν ήταν απρόσφορη ή μη αναγκαία ή υπέρμετρη, ώστε να κριθεί απαγορευμένη από τα άρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, ιδίως, εν όψει των όλως εξαιρετικών περιστάσεων που επέβαλαν την θέσπιση των διατάξεων του ν. 4050/2012.

Από τη διάθεση ομολόγων και λοιπών τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως κρατών γεννάται πιστωτική σχέση, η οποία δεν είναι απαλλαγμένη του κινδύνου της σύννομης περιουσιακής απώλειας, ακόμη και αν το δίκαιο που διέπει τους τίτλους δεν προβλέπει ότι πριν από την λήξη τους είναι ενδεχόμενη η επαναδιαπραγμάτευση όρων τους / τούτο, διότι από την έκδοση του τίτλου μέχρι την λήξη του μεσολαβεί συνήθως ικανό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ενδέχεται να συμβούν γεγονότα απρόβλεπτα που περιορίζουν ουσιωδώς, ακόμη και μέχρι εκμηδενισμού, τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους – εκδότη ή εγγυητή των τίτλων / όταν συμβούν τέτοια γεγονότα, το κράτος νομίμως επιδιώκει επαναδιαπραγμάτευση βάσει της ρήτρας rebus sic standibus, η οποία οριοθετεί την γενική αρχή του δικαίου pacta sunt servanda / υπό την δεδομένη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών, η οποία αιφνιδίασε και αναμφιβόλως έφερε την Ελληνική Δημοκρατία σε κατάσταση αδυναμίας να εκπληρώνει εμπροθέσμως και στο ακέραιο όλες τις οικονομικής φύσεως υποχρεώσεις της, η επιδίωξη με τον ν. 4050/2012 μιας επαναδιαπραγμάτευσης μέρους του δημοσίου χρέους (ήτοι του οφειλόμενου στον ιδιωτικό τομέα) που αναμενόταν να έχει θετική έκβαση δεν αντιβαίνει στις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, του κράτους δικαίου και της χρηστής διοικήσεως / ούτε κατά τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο λόγο εθίγησαν τα διαδικαστικά δικαιώματα των κατόχων ομολόγων, διότι σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, κατά την διαδικασία της επαναδιαπραγμάτευσης των όρων των ομολόγων και των λοιπών τίτλων, όταν αυτή διέπεται από Ρήτρες Συλλογικής Δράσης, καλείται προς συμμετοχή σε ψηφοφορία ο Ομολογιούχος, προκειμένου δε περί ομολόγων που δεν είναι τίτλοι ονομαστικοί ή τίτλοι στον κομιστή, αλλά τίτλοι ανώνυμοι και άυλοι, ως Ομολογιούχος νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επ’ ονόματι του οποίου (είτε ως έχοντος ίδιο δικαίωμα επί του τίτλου είτε ως θεματοφύλακος) o εκδότης τηρεί σχετικό λογαριασμό / ανήκει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων η κρίση αν στην περίπτωση αυτή γεννάται αστική ευθύνη του Ομολογιούχου έναντι του κατόχου των ομολόγων / είναι νομικώς αδιάφορο το γεγονός ότι οι τίτλοι των αιτούντων κατόχων δεν εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο για την άντληση κεφαλαίων με δανεισμό του και δεν περιήλθαν σε επενδυτές, αλλά διετέθησαν βάσει των 3717/2008 και 3871/2010 (αποζημίωση απολυθέντων Ολυμπιακής).
Από την διάθεση άυλων τίτλων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου γεννάται πιστωτική σχέση με ενοχικά δικαιώματα μη διαφοροποιούμενα επί τη βάσει υποκειμενικών στοιχείων κάθε πιστωτή και αναιτιώδη / συνεπώς, η αρχή της ισότητας δεν επιβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους από τους πιστωτές του, οι οποίοι αντλούν τα δικαιώματά τους από τίτλους που διέπονται από τον ν. 2198/1994, με κριτήρια α) μια ιδιότητα άλλη σε σχέση με την αδιαφοροποίητη ιδιότητα του πιστωτή ή β) την υποκειμένη αιτία της πιστωτικής σχέσης / αντιθέτως, μάλιστα, η αρχή της ισότητας, όπως κατά τα διεθνή συναλλακτικά ήθη εφαρμόζεται επί σχέσεων πλειόνων πιστωτών με τον ίδιο οφειλέτη, γνωστή ως αρχή pari passu, επιβάλλει την πορεία μέχρι την τελική λύση των σχέσεων «με ίσο βήμα», ώστε σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποιήσεως του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών κάθε πιστωτής να ικανοποιηθεί αναλογικά με το ύψος της απαίτησής του.
Ισχυρισμοί για την αιτία της διαθέσεως των τίτλων δεν είναι εξεταστέοι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην παρούσα δίκη, αλλά από τα αρμόδια για την επιδίκαση χρηματικών απαιτήσεων δικαστήρια ουσίας σε περίπτωση ασκήσεως σχετικού ενδίκου βοηθήματος με επίκληση της υποκειμένης αιτίας.
Ο περιορισμός, κατόπιν διαπραγματεύσεων, των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι του Δημοσίου στο συγκεκριμένο ποσοστό και με σύμμετρη ικανοποίηση κάθε πιστωτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων επιβαρυντικών για το κοινωνικό σύνολο, νομοθετικών παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της δεδομένης εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και δεν αντιβαίνει στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος.

www.ste.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.